PL

dr hab. Aneta Kaźmierska-Patrzyczna

Aneta Kaźmierska-Patrzyczna Aneta Kaźmierska-Patrzyczna

Kontakt, dyżury

Pokój: 4.77
Szanowni Państwo
zapraszam na konsultacje w ramach bieżącego kontaktu mailowego.

Na konsultacje online - za pomocą aplikacji Microsoft Teams - zapraszam w środy w godz. 12.00-13.30 ( poniżej link do dyżuru).

Aneta Kaźmierska-Patrzyczna
apatrzyczna@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6356570
 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. Udział organizacji ekologicznych w postępowaniach związanych z ochroną środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony obszarów Natura 2000 (A. Kaźmierska – Patrzyczna, A. Barczak - USz), [w:] Rozwój prawa i polityki ochrony środowiska, red. A. Barczak, A. Ogonowska, Szczecin 2016 (rozdział w monografii oddany do druku)., 2016
  2. Dostęp do informacji o działalności organów samorządu terytorialnego (współautor A. Rabiega-Przyłęcka), [w:] Dobre prawo sprawne rządzenie, red. B. Jaworska-Dębska, Łódź 2015, ss. 207-228., 2015
  3. Municipal waste in the context of the Act on Waste of 2012 (współautor A. Barczak, USz), [w:] Administrative law and science in the European context. Vol 1, Scientific editor J. Sługocki, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015, ss.182-204., 2015
  4. Prawne aspekty funkcjonowania parków narodowych – zagadnienia wybrane (współautor M. A. Król), [w:] Ocena stanu prawnego funkcjonowania polskich parków narodowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015, ss. 55-67., 2015
  5. Gospodarowanie odpadami wydobywczymi w Polsce (współautor A. Barczak), [w:] Prawna regulacja geologii i górnictwa w Polsce, Czechach i na Słowacji. Wybrane zagadnienia, red. G. Dobrowolski, G. Radecki, Infomax Sp.j., Katowice 2014 , ss. 229-239., 2014
  6. Przyrodnicze dobra chronione (współautor M. A. Król), [w:] Dobra chronione w prawie administracyjnym, red. Z. Duniewska, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2014, ss. 181-198., 2014
  7. Wielka Encyklopedia Prawa. Tom V Prawo ochrony środowiska, autor 26 haseł, red. M. Górski, J. Stelmasiak, Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014., 2014
  8. Zadania administracji publicznej w gospodarowaniu wodami (współautor M. A. Król,) [w:] Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska. Korzystanie z zasobów środowiska, red. B. Rakoczy, M. Szalewska, K. Karpus, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa DOM ORGANIZATORA, Toruń 2014, ss. 187-199., 2014
  9. Istota prawna obszarów Natura 2000 – uwagi ogólne, [w:] Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce, red. A. Kaźmierska-Patrzyczna, Monika A. Król, PZITS, Szczecin-Łódź-Poznań 2013, ss. 39-54., 2013
  10. Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce, red. A. Kaźmierska-Patrzyczna, Monika A. Król, PZITS, Szczecin-Łódź-Poznań 2013, współredakcja naukowa monografii wieloautorowej, ss. 804., 2013
  11. Próba zbudowania modelu instytucji prawnej odnawialnych źródeł energii w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii z 20 grudnia 2011r. (współautor P. Korzeniowski), [w:] Model prawny regulacji odnawialnych źródeł energii, red. P. Korzeniowski, L. Karski, Centrum Badań i Innowacji PRO-AKADEMIA, PAN, Łódź 2012, ss. 120-156., 2012
  12. Encyklopedia Samorządu Terytorialnego. Część 2 - Zadania i kompetencje, autor 54 haseł, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2011., 2011
  13. Odpowiedzialność gminy za realizację zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (współautor A. Barczak), [w:] Europeizacja prawa ochrony środowiska, red. M. Rudnicki, A. Haładyj, K. Sobieraj, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, rozdział II, ss. 215 – 235., 2011
  14. Samodzielność gospodarcza parków narodowych w świetle nowelizacji ustawy o ochronie przyrody z 18 sierpnia 2011r. (współautor K. Kaźmierska – Stępniak), [w:] Prawo ochrony przyrody a wolność gospodarcza, red. M. Górski, PZITS, Łódź-Poznań 2011, ss. 193-214., 2011
  15. Sankcje administracyjne na przykładzie administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie bez zezwolenia lub niszczenie drzew i krzewów (współautor A. Rabiega – Przyłęcka), [w:] Sankcje administracyjne. Blaski i cienie, red. M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, ss. 433-447., 2011
  16. Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego. Część 1 – Ustrój, współautor, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2010, ss. 118-119, 303-304., 2010
  17. Gospodarka wodna, [w:] Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska. Zarys encyklopedyczny, red. P. Korzeniowski, Difin, Warszawa 2010, rozdz. 24, ss. 347-360., 2010
  18. Oceny oddziaływania na środowisko, [w:] Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska. Zarys encyklopedyczny, red. P. Korzeniowski, Difin, Warszawa 2010, rozdz. 5, ss. 92-100., 2010
  19. Postępowanie z odpadami wydobywczymi, [w:] Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska. Zarys encyklopedyczny, red. P. Korzeniowski, Difin, Warszawa 2010, rozdz. 21, ss. 322-330., 2010
  20. Zaopatrzenie w wodę i usuwanie ścieków komunalnych, [w:] Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska. Zarys encyklopedyczny, red. P. Korzeniowski, Difin, Warszawa 2010, rozdz. 25, ss. 361-370., 2010
  21. Prawne zasady postępowania z odpadami wydobywczymi, [w:] Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami, praca zbiorowa pod redakcją T. Marcinkowskiego, PZITS Poznań 2009, ss. 87-100., 2009
 • Podręczniki, skrypty

  1. Gospodarowanie wodami śródlądowymi (współautor M. Górski), [w:] Prawo ochrony środowiska 2. wydanie, red. M. Górski, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, ss. 381-418., 2014
  2. Gospodarowanie wodami śródlądowymi, [w:] Prawo administracyjne materialne. Pojęcia, instytucje, zasady, red. Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, M. Stahl, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, ss. 614-624., 2014
  3. Gospodarowanie zasobami geosfery, [w:] Prawo ochrony środowiska 2. wydanie, red. M. Górski, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, ss. 450-487., 2014
  4. Obszary Natura 2000, [w:] Prawo ochrony środowiska 2. wydanie, red. M. Górski, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, ss. 557-562., 2014
  5. Ochrona wód morskich (współautor M. Górski, B. Bomanowski), [w:] Prawo ochrony środowiska 2. wydanie, red. M. Górski, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, ss. 419-449., 2014
  6. Prawne zasady postępowania z odpadami wydobywczymi (współautor M. Górski) [w:] Prawo ochrony środowiska 2. wydanie, red. M. Górski, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, ss. 369-371., 2014
  7. Obszary Natura 2000 jako instytucja prawnej ochrony różnorodności biologicznej, [w:] Prawo ochrony różnorodności biologicznej, red. M. Górski, J. Miłkowska – Rębowska, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, ss. 113-127., 2013
  8. Gospodarowanie wodami śródlądowymi (współautor M. Górski), [w:] Prawo ochrony środowiska, red. M. Górski, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, rozdz. 5, ss. 384-418., 2009
  9. Gospodarowanie zasobami geosfery, [w:] Prawo ochrony środowiska, red. M. Górski, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, rozdz. 7, ss. 440-474., 2009
  10. Historia administracji - skrypt przygotowany na potrzeby Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, Łódź 2009, ISBN 83-7405-435-2., 2009
  11. Ochrona wód morskich (współautor M. Górski), [w:] Prawo ochrony środowiska, red. M. Górski, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, rozdz. 6, ss. 419-439., 2009
  12. Gospodarowanie zasobami geosfery, [w:] Prawo ochrony środowiska, red. M. Górski, J.S. Kierzkowska, WSINSP Bydgoszcz 2006, rozdz. 12, ss. 404-438., 2006
  13. Prawo i postępowanie administracyjne, A. Kaźmierska – Patrzyczna, P. Korzeniowski - współautorstwo skryptu przygotowanego na potrzeby Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, Łódź 2004, ISBN 83-7405-093-4., 2004
 • Artykuły

  1. Paragrafy pod lupą. Cofnięcie zezwolenia, Wodociągi-Kanalizacja nr 1(131)/2015, s. 26., 2015
  2. Paragrafy pod lupą. Odcięcie lub zamknięcie, Wodociągi-Kanalizacja nr 2(132)/2015, s. 20., 2015
  3. Paragrafy pod lupą. Powszechne korzystanie z wód, Wodociągi-Kanalizacja nr 4(134)/2015, s. 30., 2015
  4. Paragrafy pod lupą. Zwykłe korzystanie z wód, Wodociągi-Kanalizacja nr 5(135)/2015, s. 44., 2015
  5. Prawne instrumenty ochrony krajobrazu wiejskiego w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014 – 2020 (współautor M. A. Król), Acta Universitatis Carolinae. Iuridica 2/2015, ss.189-208 ., 2015
  6. Rola systemu ekozarządzania i audytu EMAS w realizacji zrównoważonego rozwoju2020 (współautor K. Kaźmierska-Stępniak), BIAŁOSTOCKIE STUDIA PRAWNICZE z. 18/2015, ss. 139-148., 2015
  7. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej dedykowanej pamięci prof. zw. dr hab. Janusza Borkowskiego, 6 czerwca 2014 r., Łódź pt. Przekształcenia modelu postępowania administracyjnego (współautor A. Rabiega-Przyłęcka), Państwo i Prawo z. 4/2015,ss. 123-125., 2015
  8. Paragrafy pod lupą. Nabycie praw-pozwolenia wodnoprawne, "Wodociągi-Kanalizacja" nr 11(129)/2014, s. 30., 2014
  9. Paragrafy pod lupą. Odmowa zatwierdzenia taryf, "Wodociągi-Kanalizacja" nr 6(124)/2014, s. 32., 2014
  10. Paragrafy pod lupą. Stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego, "Wodociągi-Kanalizacja" nr 7-8(125-126)/2014, s. 26., 2014
  11. Paragrafy pod lupą. Zakres regulaminu, "Wodociągi-Kanalizacja" nr 5(123)/2014, s. 46., 2014
  12. Paragrafy pod lupą. Zasady udzielania zezwoleń, "Wodociągi-Kanalizacja" nr 12(130)/2014, s. 26. , 2014
  13. Paragrafy pod lupą. Zmiany w prawie wodnym cz. I, "Wodociągi-Kanalizacja" nr 9(127)/2014, s. 28., 2014
  14. Paragrafy pod lupą. Zmiany w prawie wodnym cz. II, "Wodociągi-Kanalizacja" nr 10(128)/2014, s. 24., 2014
  15. Instrumenty prawne ochrony drzew i krzewów, [w:] Wybrane zagadnienia prawa publicznego, red. K. Indecki, Acta Universitatis Lodziensis „Folia Iuridica” 71, Wyd. UŁ, Łódź 2012, ss. 21-34., 2012
  16. Wpływ sądownictwa administracyjnego na funkcjonowanie administracji publicznej w Polsce (współautor J. Cheda), "Zarządzanie innowacyjne w gospodarce i biznesie" nr 1/2012, ss. 79-93., 2012
  17. Zadania gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, Acta Universitatis Lodziensis "Folia Iuridica" 69/2009, ss. 13-25., 2009
  18. Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów - materiały I Konferencji „Zieleń w mieście”  - Międzynarodowe Targi Łódzkie, Łódź 2008, ss. 5-10., 2008
 • Inne publikacje

  1. 1. Aglomeracja wodna, [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część 2 - Zadania i kompetencje, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2011, ss. 112 -113.2. Cofanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część 2 - Zadania i kompetencje, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2011, ss. 444 – 445.3. Cofnięcie lub stwierdzenie wygaśnięcia koncesji, [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część 2 - Zadania i kompetencje, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2011, ss. 122 – 123.4. Dopłaty dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług, [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część 2 - Zadania i kompetencje, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2011, ss. 445.5. Ewidencja kąpielisk, [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część 2 - Zadania i kompetencje, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2011, ss. 113.6. Ewidencja śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części, stanowiących własność publiczną, istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część 2 - Zadania i kompetencje, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2011, ss. 113 – 114.7. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część 2 - Zadania i kompetencje, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2011, ss. 445.8. Informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część 2 - Zadania i kompetencje, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2011, ss. 445 – 446.9. Kary pieniężne za stosowanie taryf bez przestrzegania obowiązku ich przedstawienia radzie gminy do zatwierdzenia lub zawyżanie cen lub stawek opłat zatwierdzonych przez radę gminy lub zweryfikowanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część 2 - Zadania i kompetencje, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2011, ss. 446.10. Kompetencje wójta, burmistrza lub prezydenta miasta związane z likwidacją zakładu górniczego, [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część 2 - Zadania i kompetencje, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2011, ss. 123.11. Koncesja na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie kopalin podstawowych i pospolitych (koncesja górnicza), [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część 2 - Zadania i kompetencje, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2011, ss. 123 – 124.12. Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego na podstawie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część 2 - Zadania i kompetencje, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2011, ss. 446 – 447.13. Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część 2 - Zadania i kompetencje, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2011, ss. 114.14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego, [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część 2 - Zadania i kompetencje, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2011, ss. 124 - 12515. Nakaz przywrócenia stanu poprzedniego wody na gruncie lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom, [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część 2 - Zadania i kompetencje, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2011, ss. 114.16. Odmowa udzielenia koncesji, [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część 2 - Zadania i kompetencje, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2011, ss. 125.17. Odmowa udzielenia zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część 2 - Zadania i kompetencje, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2011, ss. 447.18. Odstąpienie od obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego , [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część 2 - Zadania i kompetencje, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2011, ss. 125.19. Opiniowanie planu ruchu zakładu górniczego, [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część 2 - Zadania i kompetencje, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2011, ss. 125 – 126.20. Opłata eksploatacyjna , [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część 2 - Zadania i kompetencje, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2011, ss. 126.21. Opłaty melioracyjne i opłaty inwestycyjne, [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część 2 - Zadania i kompetencje, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2011, ss. 114 – 115.22. Opłaty podwyższone (sankcyjne), [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część 2 - Zadania i kompetencje, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2011, ss. 126 – 127.23. Opłaty za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe, wodę zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część 2 - Zadania i kompetencje, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2011, ss. 447.24. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (wieloletni), [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część 2 - Zadania i kompetencje, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2011, ss. 447 – 448.25. Powszechne korzystanie z wód publicznych, [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część 2 - Zadania i kompetencje, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2011, ss. 115.26. Pozwolenie wodnoprawne, [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część 2 - Zadania i kompetencje, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2011, ss. 115 -116.27. Prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część 2 - Zadania i kompetencje, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2011, ss. 116 – 117.28. Projekt zagospodarowania złoża, [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część 2 - Zadania i kompetencje, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2011, ss. 127.29. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część 2 - Zadania i kompetencje, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2011, ss. 448 – 449.30. Przejęcie gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część 2 - Zadania i kompetencje, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2011, ss. 117.31. Przeniesienie koncesji, [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część 2 - Zadania i kompetencje, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2011, ss. 127 – 128.32. Przyrzeczenie wydania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków (promesa), [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część 2 - Zadania i kompetencje, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2011, ss. 449.33. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część 2 - Zadania i kompetencje, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2011, ss. 449.34. Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami od pozostałych gruntów przed wykonaniem urządzenia wodnego, [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część 2 - Zadania i kompetencje, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2011, ss. 117.35. Rozwój sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część 2 - Zadania i kompetencje, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2011, ss. 449 – 450.36. Strefa ochronna ujęcia wody obejmująca wyłącznie teren ochrony bezpośredniej, [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część 2 - Zadania i kompetencje, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2011, ss. 11737. Strefa ochronna urządzeń pomiarowych służb państwowych, [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część 2 - Zadania i kompetencje, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2011, ss. 117 – 118.38. Stwierdzenie kwalifikacji do prowadzenia prac geologicznych (wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi), [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część 2 - Zadania i kompetencje, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2011, ss. 128.39. Szczególne korzystanie z wód, [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część 2 - Zadania i kompetencje, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2011, ss. 118.40. Taryfy za pobieraną wodę i odprowadzanie ścieków uchwalane przez radę gminy na wniosek wójta (taryfy dla nowych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych), [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część 2 - Zadania i kompetencje, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2011, ss. 450.41. Taryfy za pobieraną wodę i odprowadzanie ścieków zatwierdzane przez radę gminy na wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego (z wyjątkiem taryf zmienionych w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług), [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część 2 - Zadania i kompetencje, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2011, ss. 450 – 451.42. Ustalenie linii brzegowej dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych (rozgraniczenie gruntów z wodami), [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część 2 - Zadania i kompetencje, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2011, ss. 118.43. Wprowadzenie powszechnego korzystania z wód powierzchniowych innych niż publiczne, [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część 2 - Zadania i kompetencje, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2011, ss. 118 – 119.44. Wskazanie miejsc wydobywania kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów w granicach powszechnego korzystania z wód, [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część 2 - Zadania i kompetencje, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2011, ss. 119.45. Współfinansowanie budowy podstawowych urządzeń melioracji wodnych, [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część 2 - Zadania i kompetencje, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2011, ss. 119.46. Wykaz kąpielisk na terenie gminy lub na polskich obszarach morskich przyległych do danej gminy, [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część 2 - Zadania i kompetencje, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2011, ss. 119 – 120.47. Wyznaczenie dostępu do wód objętych powszechnym korzystaniem, [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część 2 - Zadania i kompetencje, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2011, ss. 120 – 121.48. Zadania nadzorcze wobec spółek wodnych (ich związków) oraz związków wałowych, [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część 2 - Zadania i kompetencje, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2011, ss. 121 – 122.49. Zadania starosty i marszałka województwa jako organów administracji geologicznej [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część 2 - Zadania i kompetencje, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2011, ss. 128 – 129.50. Zadania związane ze strefą ochronną ujęcia wody obejmującą tereny ochrony pośredniej, , [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część 2 - Zadania i kompetencje, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2011, ss. 122.51. Zatwierdzenie projektu prac geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji, [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część 2 - Zadania i kompetencje, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2011, ss. 129.52. Zatwierdzenie ugody dotyczącej zmian stanu wody na gruncie, [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część 2 - Zadania i kompetencje, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2011, ss. 122.53. Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część 2 - Zadania i kompetencje, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2011, ss. 451 – 452.54. Zwykłe korzystanie z wód, [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część 2 - Zadania i kompetencje, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2011, ss. 122. , 2011
  2. 1. Natura 2000, [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego. Część 1 – Ustrój, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2010, ss. 118-119.2. Zieleń gminna i zadrzewienia (zieleń komunalna), [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego. Część 1 – Ustrój, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2010, ss. 303-304. , 2010

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.