PL

dr Anna Czaplińska

Anna Czaplińska Anna Czaplińska

Kontakt, dyżury

Pokój: 3.33 lub 2.15
W okresie od 1 października 2018 do 30 września 2019 jestem na urlopie dla celów naukowych i będę dyżurować dwa razy w miesiącu wyłącznie w sprawach związanych z mobilnością akademicką (np. w ramach programu Erasmus+).

Terminy dyżurów będą podawane na tej stronie z odpowiednim wyprzedzeniem.

UWAGA - urlop wypoczynkowy w terminie od 4 lipca do 16 sierpnia 2019 r.
Dyżury zostaną wznowione po 19 sierpnia.
aczaplinska@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6356388

Ważne informacje ws. przedłużeń sesji i wpisów

Szanowni Studenci,

w okresie od 1 października 2018 do 30 września 2019 jestem na urlopie dla celów naukowych. W tym czasie zawieszone są wszystkie moje obowiązki dydaktyczne.

W związku z tym informuję, że:

1) Egzamin ze "Wstępu do prawa europejskiego" dla studentów prawa wieczorowego w ramach przedłużenia sesji przeprowadzi prof. Anna Wyrozumska. Wpisy z tego przedmiotu również będzie można uzyskać u prof. Wyrozumskiej.

2) Egzamin z "Podstaw prawa UE" dla studentów administracji zaocznej 1. stopnia w ramach przedłużenia sesji przeprowadzi dr Marcin Górski. On także będzie dokonywał wpisów z tego przedmiotu.

3) Zaliczenia konwersatorium "Protection of fundamnetal rights in the Europen Union" (prawo zaoczne, administracja zaoczna 2. stopnia) studentom, którrzy spełnią warunki zaliczenia (oddanie pracy zaliczeniowej, uzyskanie pozytywnej oceny i zaliczenie ewentualnych nieobecności) w ramach przedłużenia sesji będzie wpisywał dr Marcin Górski.

4) Moduł wybieralny "Protection of fundamnetal rights in the Europen Union" w r. akad. 2018/19  nie będzie prowadzony.

Szczegółowe informacje o terminach egzaminów w ramach przedłużeń sesji zostaną podane wkrótce na tej stronie. Zasady egzaminów pozostaja bez zmian.

/-/ Anna Czaplińska

Egzamin ze Podstaw prawa UE dla studentów administracji zaocznej 1. stopnia z przedłużeniem sesji

Szanowni Studenci,

Egzamin dla osób, które uzyskały od Dziekana przedłużenie sesji odbędzie się dnia 27 października (sobota) o godz. 12:50 w sali 2.63 (niebieska). Egzamin przeprowadzi Pan Dr Marcin Górski.

Proszę o zgłoszenie mi zamiaru przystąpienia do egzaminu mejlowo do czwartku 25.10.

Na egzaminie należy mieć indeks i zgodę Dziekana!!! 

/-/Anna Czaplińska

 • Biografia

  Adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa Konstytucyjnego, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (2000). Stopień doktora nauk prawnych uzyskała w 2014 r. na podstawie wyróżnionej przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UŁ rozprawy pt. "Odpowiedzialność organizacji międzynarodowych jako element uniwersalnego systemu odpowiedzialności miedzynarodowoprawnej", za którą otrzymała również wyróżnienie w LI Konkursie "Państwa i Prawa" (2016). Za opartą na pracy doktorskiej monografię ("Odpowiedzialność organizacji międzynarodowych jako element uniwersalnego systemu odpowiedzialności międzynarodowoprawnej") otrzymała także nagrodę w kategorii debiutu w XXI Konkursie Fundacji im. Profesora Manfreda Lachsa na najlepszą książkę z dziedziny prawa międzynarodowego publicznego (2015). Jest też laureatką konkursów na najlepszą pracę magisterską w 2000 r. – Ministra Spraw Zagranicznych (II nagroda) oraz Projekt „Luminarz” Grupy Polskiej ELSA (III nagroda). W ramach 1. polskiej edycji Programu Socrates/Erasmus studiowała w r.a. 1998/1999 na Uniwersytecie w Ratyzbonie. W sierpniu 2001 r. ukończyła z wyróżnieniem XIV Helsinki Summer Seminar on International Law Europe Inside Out: The European Union in the World na Uniwersytecie w Helsinkach. Stypendystka Association Heinrich Klebes pour la Promotion des Études sur l’Europe et la Démocratie na Université Pierre Mendes France - Grenoble II (2003/2004). Uczestniczka konferencji naukowych w kraju i za granicą. Autorka publikacji z zakresu prawa europejskiego i prawa międzynarodowego publicznego, w języku polskim i angielskim. Członek, a od czerwca 2007 r. Sekretarz Generalny International Law Association – Polish Branch. Od stycznia 2006 r. pełni funkcję Koordynatora WPiA ds. ECTS. Od 2011 r. jest członkiem Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, a od października 2016 r. jej przewodniczącą. Jest też członkiem Zespołu Programowego WPiA UŁ.

 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. Anna Czaplińska Odpowiedzialność organizacji międzynarodowych jako element uniwersalnego systemu odpowiedzialności międzynarodowoprawnej (monografia); 324 s., arkusze wyd.: 22,9; Wydział Prawa i Administracji UŁ, Łodź 2014, ISBN: 978-83-64462-11-5Książka dostępna w wersji elektronicznej w Repozytorim UŁ: repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/11371, 2014
  2. Anna Czaplińska Określanie własnej kompetencji przez sądy międzynarodowe – granica czy przejaw swobody orzeczniczej? (w:) Anna Wyrozumska (red.) Granice swobody orzekania sądów międzynarodowych; seria wydawnicza Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, ISBN 978-83-937101-3-3, s. 83-106, arkusze wyd.: 2; objętość monografii: 288 s., arkusze wyd.: 18,2- E-publikacja dostępna na stronie:http://www.wpia.uni.lodz.pl/images/katedry/europejskie_konstytucyjne/e-publikacje/Anna_Wyrozumska_red_Granice_swobody_orzekania_sadow_miedzynarodowych.pdf, 2014
  3. A. Jasińska Problemy międzynarodowoprawne w sprawie Powiernictwo Pruskie (Preussische Treuhand) przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, [w:] Wł. Czapliński, B. Łukańko (red.) Problemy prawne w stosunkach polsko-niemieckich u progu XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7383-373-9, s. 230-246, 2009
  4. Wł. Czapliński, A. Jasińska Podmiotowość międzynarodowa Unii Europejskiej (kilka uwag na tle Traktatu reformującego), w: B. Mikołajczyk, J. Nowakowska-Małusecka (red.) Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe – granice i wspólne obszary, Katowice 2009, s. 146-153, 2009
  5. A. Jasińska Miejsce winy w teorii odpowiedzialności międzynarodowoprawnej: obiektywna i subiektywna koncepcja odpowiedzialności, w: J. Menkes (red.) Prawo międzynarodowe – problemy i wyzwania. Księga pamiątkowa Profesor Renaty Sonnenfeld-Tomporek, Warszawa 2006; s. 252-280, 2006
  6. A. Jasińska Osobowość międzynarodowoprawna Unii Europejskiej – prace Konwentu a najnowsza praktyka stosowania art. 24 i art. 38 Traktatu o Unii Europejskiej, w: C. Mik (red.) Unia Europejska w dobie reform: Konwent Europejski – Traktat Konstytucyjny – Biała Księga w sprawie rządzenia Europą, Toruń 2004, s. 81-111, 2004
  7. A. Jasińska, I. Skomerska-Muchowska Rozwój nauki i dydaktyki prawa międzynarodowego w poszczególnych ośrodkach naukowych w Polsce – Uniwersytet Łódzki, w: A. Przyborowska-Klimczak (red.) Z kart historii polskiej nauki prawa międzynarodowego, Lublin 2002, s. 149-155, 2002
 • Podręczniki, skrypty

  1. A. Czaplińska, Cz. II, Rozdz. 3 „Zakres przedmiotowy swobodnego przepływu pracowników” [w:] „Prawo materialne Unii Europejskiej - Vademecum. Wydanie 3, poszerzone i uzupełnione” (red. Anna Zawidzka-Łojek, Robert Grzeszczak), s. 123-141, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2013 (wyd. 3, poszerzone i uzupełnione), 2013
  2. A. Czaplińska, Cz. II, Rozdz. 3 "Zakres przedmiotowy swobodnego przepływu pracowników" [w:] "Prawo materialne Unii Europejskiej - Vademecum. Wydanie 2, poszerzone i uzupełnione" (red. Anna Zawidzka-Łojek, Robert Grzeszczak), s. 123-141, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa, październik 2012 (wyd. 2, poszerzone i uzupełnione)., 2012
  3. A. Czaplińska, Cz. II, Rozdz. 3 "Zakres przedmiotowy swobodnego przepływu pracowników" [w:] "Prawo materialne Unii Europejskiej - Vademecum" (red. Anna Zawidzka-Łojek, Robert Grzeszczak), s. 97-114, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa, 2012 (wyd. 1), 2012
  4. A. Czaplińska Rozdział 3. – Zakres przedmiotowy swobodnego przepływu pracowników, w: Z. Hajn (red.) Swobodny przepływ pracowników wewnątrz Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010, s. 58-97 , 2010
 • Artykuły

  1. A. Jasińska International Legal Issues in the Case of the Prussian Trust (Preussische Treuhand) against the Republic of Poland before the European Court of Human Rights, Polish Yerabook of International Law (PYBIL) 2009, vol. XXIX, Warszawa 2010, PL ISSN 0554-498X, s. 175-195, 2010
  2. A. Jasińska Europejska Konwencja Praw Człowieka a prawo krajowe: niemiecki Federalny Sąd Konstytucyjny o zakresie związania orzeczeniami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Radca Prawny 1/2005, s. 6-11, 2005
  3. A. Jasińska Individual in the Common Legal Area – Development of the European Union Citizenship, Law & Justice, Special Issue, Riga 2005, s. 22-26 (w jęz. angielskim), 2005
  4. A. Jasińska Odpowiedzialność międzynarodowoprawna Wspólnoty Europejskiej za naruszenie Konwencji o prawie morza, Studia Prawno-Europejskie t. VII, Łódź 2004, s. 173-201, 2004
  5. A. Jasińska Prawo przemieszczania się i pobytu obywateli Unii i członków ich rodzin na terytorium państw członkowskich – postanowienia nowej dyrektywy z 29 kwietnia 2004 r. , Radca Prawny 5/2004, s. 28-40, 2004
 • Inne publikacje

  1. A. Czaplińska Sprawozdanie z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Grupy Polskiej International Law Association (Warszawa, 28 listopada 2013 r.), Studia Prawnicze KUL 2 (58) 2014, s. 173-175 - sprawozdanie, 2014
  2. A. Czaplińska, Book Review: Brusil Miranda Metou, Le rôle du juge dans le contentieux international, Bruylant, Bruxelles, 2012; Polish Yearbook of International Law vol. XXXII 2012, Warszawa 2013, DOI: 10.7420/pyil2012r, s. 404-406, 2013
  3. A. Czaplińska, Book Review: Chiara Giorgetti (ed.) The Rules, Practice and Jurisprudence of International Courts and Tribunals (series: International Law in Practice, Vol. 4), Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston, 2012; Polish Yearbook of International Law vol. XXXII 2012, Warszawa 2013, DOI: 10.7420/pyil2012q, s. 401-403, 2013
  4. A. Jasińska Prawo międzynarodowe w XXI wieku - Konferencja Jubileuszowa Pani Profesor dr hab. Renaty Szafarz, Warszawa, 29-30 listopada 2007, Studia Prawnicze KUL 2 (34) 2008 - sprawozdanie, 2008
  5. A. Jasińska Book Review: K. Wellens „Remedies against International Organisations” (Cambridge 2002), Polish Yearbook of International Law 2002-2003, vol. XXVI s. 216-217 ( wyd. 2005; w jęz. angielskim), 2005

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.