Poczta USOSweb APD Moodle Lex Baza Aktów Własnych Twitter Facebook

dr Anna Piszczek

Kontakt, dyżury

Pokój: 3.95
Dyżury w czerwcu i lipcu 2022:
6.06 (poniedziałek), godz. 12:15-13:15
13.06 (poniedziałek) , godz. 12:15-13:15
20.06 (poniedziałek), godz. 15:00-16:00
21.06 (wtorek), godz. 18:00-19:00
27.06 (poniedziałek), godz. 16:00-18:00
4.07 (poniedziałek), godz. 16:00-18:00
11.07 (poniedziałek), godz. 14:00-16:00
23.07 (sobota), godz. 9:00-11:00

Dyżury we wrześniu:
5.09 (poniedziałek), godz. 16:00-18:00
17.09 (sobota), godz. 11:00-13:00
29.09 (czwartek), godz. 16:00-18:00


 • Biografia

   Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Stopień doktora nauk prawnych otrzymała w 2015 r. na podstawie rozprawy doktorskiej "Odrębności podporządkowania pracownika w nietypowych umownych stosunkach pracy w świetle prawa polskiego". Rozprawa została wyróżniona uchwałą Rady Wydziału, a za monografię "Odrębności podporządkowania pracownika w nietypowych umownych stosunkach pracy", Wyd. UŁ, Łódź 2016 r. przyznano Nagrodę Naukową Rektora Uniwersytetu Łódzkiego.

  Ukończyła aplikację radcowską w OIRP w Łodzi i w 2013 r. zdała egzamin radcowski

  Od grudnia 2016 zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.

  ORCID: 0000-0001-9967-6796

  Członek Polskiej Sieci Naukowej Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE

 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. „Postępowanie dowodowe w sprawach z zakresu prawa pracy” [w:] „Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy", red. K.W. Baran, Warszawa 2021, Wolters Kluwer Polska
  2. „Postępowanie uproszczone w sprawach z zakresu prawa pracy” [w:] Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy", red. K.W. Baran, Warszawa 2021, Wolters Kluwer Polska
  3. „Wyrok i wyrokowanie w sprawach z zakresu prawa pracy”, [w:] Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy", red. K.W. Baran, Warszawa 2021, Wolters Kluwer Polska
  4. "Tarcza antykryzysowa 1.0 - 3.0. Szczególne rozwiązania w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych. Komentarz", red. K.W. Baran - art. 4b, art. 4c, art. 4d, art 4e, art. 12e, Warszawa 2020, Wolters Kluwer Polska
  5. "Tarcza antykryzysowa 1.0−4.0. Ustawa o dodatku solidarnościowym i inne regulacje. Szczególne rozwiązania w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych związane z COVID-19. Komentarz", red. K.W. Baran - art. 4b, art. 4c, art. 4d, art 4e, art. 12e, art. 15gf , Warszawa 2020, Wolters Kluwer Polska
  6. "Tarcza antykryzysowa. Szczególne regulacje w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych. Komentarz", red. K.W. Baran - art. 4b, art. 4c, art. 12e , Warszawa 2020, Wolters Kluwer Polska
  7. "Prawnoporównawcza analiza pracy prekaryjnej w Europie", [w:] "Prekaryzacja zatrudnienia. Wyzwania dla prawa pracy w Europie", red. I. Florczak, M. Otto, Warszawa 2019, Difin
  8. "Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia", Warszawa 2017, Wolters Kluwer, ss. 262 (współautor K. Stefański)
  9. "Zgodność polskiej regulacji umów terminowych z dyrektywą Rady 99/70/WE", [w:] "Terminowe umowy o pracę. Aktualne problemy zatrudnienia", red. M. Mędrala, Warszawa 2017, Wolters Kluwer, s. 68-76
  10. "Cywilnoprawne podstawy zatrudnienia muzyków", [w:] "Muzyka - Media - Prawo - Marketing", red. B. Stróżyńska, E. Staszewska, s. 287-299, Łódź 2020, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  11. "Odrębności podporządkowania pracownika w nietypowych umownych stosunkach pracy ", Łódź 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 328
  12. „Kapitel 7B: Rechte der betroffenen Personen und aufsichtsbehördliche Befugnisse bei Verantwortlichen und Auftragsverarbeitern, die Geheimhaltungspflichten unterliegen, in Polen” [w:] Nationale Spielräume im Datenschutzrecht. Polnische und deutsche Perspektiven zur Nutzung von Öffnungsklauseln der DS-GVO Prof. Dr. Dieter Kugelmann, Prof. Dr. Bernard Łukańko, LL.M., 2022, Namos
  13. "Kodeksowa regulacja umów o pracę na czas określony a wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie C 38/13 Nierodzik", [w:] 40 lat Kodeksu pracy, red. Z. Góral, M. A. Mielczarek, Warszawa 2015 r., s. 305-317, 2015
  14. "Samozatrudnienie w prawie pracy i prawie podatkowym", [w:] Monografie Koła Naukowego Prawa Pracy. Prawo pracy w systemie prawa: prawo pracy a prawo podatkowe, red. I Nowak, E. Staszewska, Łódź 2015, s. 61-72, 2015
  15. "Umowa o pracę jako narzędzie skutecznego kierowania pracownikami", [w:] Prawo pracy czynnikiem skutecznego kierowania ludźmi, red. A. Nowak, Radom 2013, s. 41-49, 2013
  16. "Wybrane aspekty czasu pracy telepracownika", [w:] Aktualne Zagadnienia Prawa Pracy i Prawa Socjalnego (Zbiór Studiów), red. B. M. Ćwiertniak, tom II, Sosnowiec 2013, s.137-156 (współautor K. Stefański), 2013
  17. „Rozwiązania antykryzysowe w niemieckim prawie pracy”, [w:] Kryzys ekonomiczny a prawo pracy, red. Z. Góral, Łódź 2011, s. 164-174, 2011
 • Artykuły

  1. Dowód z przesłuchania pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy - zakres podmiotowy, 2022, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2/2022
  2. „Pojęcie osoby zwykle zatrudnionej na terytorium dwóch lub więcej państw członkowskich” (C-879/19), 2021, Monitor Prawa Pracy 4/2021
  3. "Dopuszczalność zbiegu pracowniczych roszczeń odszkodowawczych w przypadku niezgodnego z prawem wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia" , 2020, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 7/2020
  4. "Wykonywanie przez obywatela UE zamieszkującego w państwie członkowskim pracy poza UE – ustalenie mającego zastosowanie ustawodawstwa z zakresu zabezpieczenia społecznego", 2020, Monitor Prawa Pracy 9/2020
  5. "Informowanie pracodawcy o dodatkowej aktywności zawodowej", 2019, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 9/2019
  6. "Przeciwdziałanie nadużyciom w zatrudnieniu tymczasowym", 2019, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 4/2019
  7. Zakres elastyczności stron stosunku pracy w kształtowaniu elementów treści umowy o pracę, 2018, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. 107
  8. "Przestępstwo oczywiste lub stwierdzone prawomocnym wyrokiem w świetle art. 52 § 1 pkt 2 k.p.", 2016, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 11/2016
  9.  "Przeciwdziałanie nadużywaniu umów o prace na czas określony w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy", [w:] Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, nr 5, Gdańsk-Łódź 2015, 2015
  10. "Podmiot realizujący uprawnienia kierownicze w stosunku pracy", Monitor Prawa Pracy, 9/2014, s. 458-461, 2014
  11. "Wybrane problemy stosowania Karty Nauczyciela w świetle orzecznictwa", [w:] Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, nr 4, Gdańsk-Łódź 2014, s. 71-78, 2014
  12. "Compliance a prawo pracy - wybrane zagadnienia", [w:] Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, nr 3, Gdańsk-Łódź 2013, s. 85-98, 2013
  13. "Dni wolne na poszukiwanie pracy – wybrane problemy", [w:] Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, nr 2, Gdańsk-Łódź 2012, s. 25-42, (współautor K. Stefański), 2012
  14. "Zakaz dyskryminacji telepracownika", Wiedza Prawnicza 2/2012, s. 43-55, 2012
  15. "Zatrudnianie członków zarządu", Biuletyn Prawno-Podatkowy styczeń 2012, (współautor W. Szlawski), 2012
  16. „Podporządkowanie telepracownika – wybrane zagadnienia”, [w:] Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, nr 1, Gdańsk-Łódź 2011, s. 29-42, 2011
  17. „Podróż służbowa telepracownika”, Monitor Prawa Pracy, nr 7/2011, s. 351-356, 2011
  18. „Stosowanie kodeksu cywilnego do stosunków pracy w systemie prawnym Republiki Federalnej Niemiec – wybrane zagadnienia”, Biuletyn Koła Naukowego Prawa Pracy, zeszyt 5, Łódź 2011, s. 52-65 , 2011
  19. „Telepraca w Niemczech”, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 4/2010, s. 11-14, 2010
 • Glosy

  1. "Zatrudnienie pracownicze członka zarządu będącego jedynym bądź 'niemal jedynym' wspólnikiem spółki kapitałowej", Monitor Prawniczy 17/2012, (współautor W. Szlawski), 2012
  2. „Wadliwe wypowiedzenie umowy o pracę, wadliwe rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym – uprawnienia pracownika”, Monitor Prawniczy 18/2009, s. 1014-1017, 2009
 • Inne publikacje

  1. "Naprawienie szkody niemajątkowej (krzywdy) oraz pojęcie „zasady równego traktowania w zatrudnieniu" w świetle art. 18(3d) k.p. (Wyrok SN z 6.10.2021, I PSKP 21/21), Monitor Prawa Pracy 2/2022, 2022
  2. Podjęcie lub kontynuowanie działalności gospodarczej a dalsze pobieranie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (Wyrok SN z 29.04.2021, I USKP 27/21), Monitor Prawa Pracy 2/2022, 2022
  3. „Podleganie ubezpieczeniom społecznym przez wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. w przypadku zbycia jednego udziału”, Monitor Prawa Pracy 3/2021, 2021
  4. „Podstawa prawna roszczeń odszkodowawczych w przypadku bezprawnego rozwiązania stosunku pracy z zastosowaniem dyskryminującej przyczyny wyboru pracownika do zwolnienia - raz jeszcze o uzupełniającej odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy”, Monitor Prawa Pracy 3/2021, 2021
  5. „Praca zdalna jako instytucja prawa ochrony pracy” — sprawozdanie z konferencji", Praca i Zabezpieczenie Społeczne 6/2021, s. 24-26, 2021
  6. „Prawo pracownika samorządowego do odprawy rentowej, w sytuacji gdy stosunek pracy został rozwiązany bez wypowiedzenia na podstawie art. 6a ustawy o pracownikach samorządowych”, Monitor Prawa Pracy 3/2021, 2021
  7. " Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika; uchylenie się od skutków oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę złożonego pod wpływem błędu. (Wyrok SN z 9.4.2019 r., II PK 339/17)", 2020, Monitor Prawa Pracy 2/2020
  8. " Ustalenie odpowiedniej sumy zasądzanej tytułem zadośćuczynienia pieniężnego. (Wyrok SN z 26.6.2019 r., I PK 51/18)", 2020, Monitor Prawa Pracy 3/2020
  9. "Konsekwencje zadeklarowania oderwanej od rzeczywistości lub nierzetelnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (Wyrok SN z 11.9.2019 r., III UK 219/19)", 2020, Monitor Prawa Pracy 6/2020
  10. "Nocleg kierowcy w transporcie międzynarodowym. (Wyrok SN z 8.5.2019 r., I PK 27/18)", 2020, Monitor Prawa Pracy 3/2020
  11. "Objęcie zwolnieniem grupowym rozwiązania umowy o pracę na skutek nieprzyjęcia nowych warunków zatrudnienia. (Wyrok SN z 10.10.2019 r., I PK 196/18)", 2020, Monitor Prawa Pracy 2/2020
  12. "Obowiązek zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. (Wyrok SN z 11.11.2019 r., I UK 106/18)", 2020, Monitor Prawa Pracy 3/2020
  13. "Odpowiedzialność pracownika za szkodę - wpływ inwentaryzacji na prawidłowe powierzenie mienia w świetle art. 124 § 1 pkt 1 KP (Wyrok SN z 15.1.2020 r., III PK 210/18)", 2020, Monitor Prawa Pracy 9/2020
  14. "Prawo do renty rodzinnej na ostatnim roku studiów. (Wyrok SN z 11.7.2019 r., I UK 107/18)", 2020, Monitor Prawa Pracy 2/2020
  15. "Przekwalifikowanie osoby niezdolnej do wykonywania pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami (Wyrok SN z 22.1.2020 r., III UK 463/18)", 2020, Monitor Prawa Pracy 9/2020
  16. "Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem z radcą prawnym po uprzednim zasięgnięciu opinii rady okręgowej izby radców prawnych. (Wyrok SN z 8.5.2019 r., I PK 41/18)", 2020, Monitor Prawa Pracy 6/2020
  17. "Wspólnie uzgodnione stanowisko reprezentatywnych organizacji związkowych w przypadku wprowadzania przez pracodawcę zmian do regulaminu wynagradzania (Wyrok SN z 15.1.2020 r., III PK 206/18)", 2020, Monitor Prawa Pracy 9/2020
  18. "Trzecie Seminarium Szubertowskie (Łódź, 30 XI – 1 XII 2012)", Państwo i Prawo 9/2013, s. 120-122, (współautor A. Tyc i P. Wysocka), 2013
  19. "Trzecie Seminarium Szubertowskie", Polityka Społeczna 5-6/2013, s. 36-37, (współautor A. Tyc i P. Wysocka), 2013
  20. "Trzecie Seminarium Szubertowskie", Praca i Zabezpieczenie Społeczne 7/2013, s. 12-17, (współautor A. Tyc i P. Wysocka), 2013
  21. "Układy zbiorowe pracy - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Sprawozdanie z Trzeciego Seminarium Szubertowskiego", serwis internetowy Monitora Prawa Pracy, (współautor A. Tyc i P. Wysocka), 2013
  22. „Urlop na żądanie”, serwis internetowy PrawoPracy.org, 2011
  23. „Telepraca – korzyści i zagrożenia”, serwis internetowy PrawoPracy.org , 2010

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.