PL

prof. dr hab. Anna Wyrozumska

Anna Wyrozumska Anna Wyrozumska

Kontakt, dyżury

Pokój: 3.14
Dyżury/Speaking hours

We wtorek 4. 02.2020 r. dyżurować będę w godz. 10.30 - 12.00
Od 18.02.2020 r. dyżury - wtorek 16.00-18.00

awyrozumska@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6356383

Egzaminy - terminy i wymagania

Terminy egzaminów II rok administracji i prawa 

Pierwszy termin:

30 stycznia -  godz. 10.00 - administracja; godz. 12.00 - prawo/aula czerwona

6 lutego - godz. 10.00- adminsitracja; 12.00 - prawo /aula czerwona

Poprawka:

20 lutego -  godz. 10.00 - administracja; godz. 12.00 - prawo/aula niebieska

Terminy poprawek w czerwcu i we wrześniu zostaną podane później 

 Uwaga - na egzaminie obowiązkowo trzeba mieć indeks 

 Na egzaminie obowiązują zagadnienia wskazane w informacjach ogólnych o przedmiocie (zob. w zakładce "Wykłady ...") w zakresie takim, jaki został wyłożony na wykładzie (konspekty dostępne są w zakładce "Wykłady ...") oraz był przedmiotem ćwiczeń. Jedno pytanie dotyczyć będzie podstawowych kwestii odnoszących się do stosowania prawa UE: bezpośrednie stosowanie, pośrednie stosowanie, prymat, autonomia proceduralna. Kolejne pytanie dotyczyć będzie wystąpienia z UE lub mechanizmów kontroli praworządności w UE (art. 7 TUE, skarga Komisji przeciwko państwu członkowskiemu, pytania prejudycjalne, środki tymczasowe).  Proszę zwrócić uwagę na znaczenie orzeczeń takich jak C-64/16 sprawa sędziów portugalskich, C-216/18 PPU Celmer, postanowienia dotyczące środków tymczasowych: sprawa Puszczy Białowieskiej, sprawa niezależnosci SN. O Brexicie była mowa na wykładzie w kontekście omawiania art. 50 TUE, istotne są orzeczenia TSUE dotyczące Brexitu. 

Seminarium w roku akademickim 2019/2020

Wtorek - 18.00-19.30  sala 1.01

 

 

Protection of Fundamental Rights

The aim of the course on the protection of fundamental rights in the EU is to explore: the need, beginnings and evolution of the protection of fundamental rights in the EU, the sources of fundamental rights, including the EU Charter of Fundamental Rights, the functions and ways of invoking fundamental rights against the EU, the Member States or individuals, the relationship between the EU law and the ECHR.  

The course is mixed, lecture and seminar (20 hours), attendance is obligatory.The final evaluation comprises credits for knowledge and skills. It consists of the final single choice test  (review of knowledge), the evaluation of the work of a student during the course (active participation), and the review of the effects of the training as to the skills (two written homeworks concerning the analyzed cases).

 

 

 

Książki on-line

 

A. Wyrozumka red., Transnational Judicial Dialogue in Central and Eastern Europe  https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/03/Wyrozumska_Transnational_Judicial-.pdf

A. Wyrozumska red., Granice swobody orzekania sądów miedzynarodowych, patrz niżej plik załączony w "Seminarium" : wyrozumska_red_granice_swobody_orzekania_sadow_miedzynarodowych

J. Barcz, Polska w Unii Europejskiej w latach 2016-2019 http://janbarcz.prv.pl/teksty/2019_Polska_w_UE.pdf

 • Biografia

  Profesor zwyczajny, kierownik Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego (Jean Monnet Chair of European Constitutional Law). Absolwentka studiów prawniczych na UŁ. Zatrudniona w 1976 r., początkowo w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego, a od 1995 r. w Katedrze Prawa Europejskiego. Stypendystka m.in. T.M.C. Asser Institut w Hadze.W 1984 r. uzyskała tytuł doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy dotyczącej zagadnień sukcesji traktatów ustanawiających reżimy terytorialne. Habilitacja w 1995 r. na podstawie rozprawy pt.: Ewolucja statusu prawnego Antarktyki a państwa trzecie. Autorka kilku książek (m.in. Umowy międzynarodowe, teoria i praktyka, Warszawa 2006), podręczników do prawa międzynarodowego publicznego oraz prawa Unii Europejskiej oraz licznych artykułów z zakresu międzynarodowego prawa publicznego oraz prawa europejskiego. Członek stowarzyszeń profesjonalnych tj. np. International Law Association (była przewodnicząca grupy polskiej), International Academy of Comparative Law, Stowarzyszenie Prawa Europejskiego, kolegiów redakcyjnych lub naukowych kilku czasopism profesjonalnych i wydawnictw, m.in. Państwa i Prawa. Wielokrotnie reprezentowała Polskę jako ekspert m.in. w Komitecie Rady Europy ds. Rozwoju Praw Człowieka, na konferencji ONZ ds. utworzenia Międzynarodowego Trybunału Karnego w 1998 r., w VI Komitecie ZO ONZ. Jest członkiem Rady Legislacyjnej, przewodniczącą Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP, sędzią ad hoc w Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu, a także arbitrem Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze, koncyliatorem i członkiem Biura Trybunału Koncyliacyjno-Arbitrażowego OBWE w Genewie.

 • Książki, komentarze, rozdziały

  1.  Rozróżnienie immunitetu państwa oraz immunitetów dyplomatycznych, (w:) I. Skomerska-Muchowska red., Ewolucja immunitetów mających swoje źródło w prawie międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014, s. 53-74, 2014
  2.  Władysław Czapliński współautor, Prawo międzynarodowe publiczne, Zagadnienia systemowe, wydanie trzecie zmienione i uaktualnione, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2014, 2014
  3.  Źródła prawa podatkowego UE, (w:) W. Nykiel, M. Wilk red., Zagadnienia ogólne prawa podatkowego, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2014, 2014
  4. Prawotwórcza działalność sądów międzynarodowych i jej granice, (w:) Anna Wyrozumska red., Granice swobody orzekania sądów międzynarodowych, Łódź 2014, e-publikacja, s. 3-82, 2014
  5.  Article 50 [Voluntary Withdrawal from the Union], s. 1385-1418; Article 53 [Duration of the Treaty], s. 1449-1452, (w:) Hermann-Josef Blanke, Stelio Mangiameli eds., The Treaty on European Union (TEU), A Commentary, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 2013, 2013
  6.  Withdrawal from the Union (w:) H. J. Blanke, S. Mangiameli eds., The European Union after Lisbon, Springer, Heidelberg, Dordrecht, London, New York 2012, s. 348 -368, 2012
  7.  Poland (w:) D. Shelton ed., International Law and Domestic Legal Systems, Oxford 2011, s. 468-499, 2011
  8.  International law in domestic systems (w:) Rapports Polonais, XVIIIth International Congress of Comparative Law, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 207- 240, 2010
  9.  Izabela Skomerska-Muchowska współautorka, Obywatel Unii Europejskiej, Warszawa 2010, 2010
  10. Fundamental rights Protection in the European Union, J. Barcz ed., Incorporation of the Charter of Fundamental Rights in the EU law: status of the Charter, scope of its binding force and application, interpretation problems and the Polish position, Warsaw 2009, s. 80- 113/ rozdział w monografii, 2009
  11. System ochrony prawnej w Unii Europejskiej (stron 405, autorstwo rozdziały 2.1 i 9)/ współautorstwo i redakcja, Warszawa 2009, 2009
  12.  Instytucje i prawo Unii Europejskiej (J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska), Warszawa 2008, autorstwo rozdziałów III, IX, X, XII, XIV, XV. , 2008
  13.  J. Barcz, M. Górka współautorzy, Instytucje i prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2008, kolejne wydanie 2012, 2008
  14. Inkorporacja Karty Praw Podstawowych do prawa UE  (w:) J. Barcz red., Ochrona Praw Podstawowych w Unii Europejskiej, Warszawa 2008, s. 80-112;, 2008
  15. Umocnienie ochrony praw podstawowych (rozdział VII) (w:) J. Barcz red., Traktat z Lizbony, Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej, Warszawa 2008, s. 177-215, 2008
  16. Fragmentaryzacja czy jedność ochrony praw podstawowych – na przykładzie Unii Europejskiej (w:) Rozwój prawa międzynarodowego – jedność czy fragmentacja?, Wrocław 2007, p. 131-169, 2007
  17. Niektóre problemy stosowania umów międzynarodowych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Studia Prawno-Europejskie 2007, tom IX, s. 165-190, 2007
  18. Stosowanie umów międzynarodowych po przystąpieniu Polski do UE, (w:) J. Menkes red., Prawo Międzynarodowe, Księga pamiątkowa prof. Renaty Szafarz, Warszawa 2007, s. 553-580, 2007
  19. Umocnienie ochrony praw podstawowych, Prawo Europejskie w Praktyce 2007, no. 7/8 (37/38), s. 63-79, 2007
  20.  Umowy międzynarodowe – teoria i praktyka, Warszawa 2006, 2006
  21.  Introduction to Polish Law, Łódź 2005 (rozdział i redakcja), 2005
  22. Prawo Unii Europejskiej, Prawo materialne i polityki, red. J.Barcz, Warszawa 2003; kolejne wyd. 2005, 2003
  23.  Prawo Unii Europejskiej, Zagadnienia systemowe, red. J.Barcz, Warszawa 2002; kolejne wydania 2003; 2006, 2002
  24. Władysław Czapliński współautor, Sędzia krajowy wobec prawa międzynarodowego, Warszawa 2001, 2001
  25. Władysław Czapliński współautor, Prawo międzynarodowe publiczne, Zagadnienia systemowe, Warszawa 1999, kolejne wydania 2004, 2005, 1999
  26.  Ewolucja statusu prawnego Antarktyki a państwa trzecie, Łódź 1995, 1995
  27.  Traktaty ustanawiające reżimy terytorialne, Acta Universitatis Lodziensis Folia Iuridica 31, 1987, 1987
 • Artykuły

  1.  J. Kranz współautor, Powierzenie Unii Europejskiej niektórych kompetencji a traktat fiskalny, Państwo i Prawo 2012, nr 7, s. 20-36, 2012
  2.  Zajęcie i egzekucja z konta bankowego ambasady, Państwo i Prawo 2012, nr 8, s. 18-32, 2012
  3.  Count Rostworowski as an International Lawyer and Judge, International Community Law Review 13 (2011) s. 59–79, 2011
  4.  Hrabia Michał Rostworowski jako prawnik i sędzia międzynarodowy, (w: ) Lankosz K. red., Michał Cezary Rostworowski, Kraków 2011, s. 21-43, 2011
  5. Kilka uwag o umowie polsko-amerykańskiej w sprawie tarczy antyrakietowej (Dwugłos o aspektach prawnych tarczy antyrakietowej, Państwo i Prawo 2009, Nr 7, s. 37/artykuł/ współautor J. Kranz, 2009
  6. Reprezentacja Polski w Radzie Europejskiej w świetle ekspertyz, Państwo i Prawo 2008, Nr 12, s. 35, 2008
  7. Znaczenie prawne zmiany statusu Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w Traktacie lizbońskim oraz Protokołu polsko-brytyjskiego, Przegląd Sejmowy, 2(85) 2008, s. 25., 2008
  8. Karta Praw Podstawowych – polskie obiekcje, Sprawy Międzynarodowe, 4 (2007), s. 59, 2007
  9. The Charter of Fundamental Rights of the European Union in the Reform Treaty and the Polish Objections, The Polish quarterly of international affairs 2007, vol. 16, no. 4, p. 11-40, 2007
  10. Traktat reformujący UE – umocnienie ochrony praw podstawowych (status Karty Praw Podstawowych i przystąpienie UE do EKPCz), (w:) J. Barcz ed., Traktat reformujący Unię Europejską Mandat Konferencji Międzyrządowej – analiza prawno-polityczna, Wnioski dla Polski, Zeszyty Naukowe WSPiZ im. L. Koźmińskiego; 2007, p. 54-75, 2007
 • Inne publikacje

  1.  red., Granice swobody orzekania sądów międzynarodowych, Seria wydawnicza Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, ISBN 978-83-937101-3-3/ e-publikacja dostępna na http://www.wpia.uni.lodz.pl/images/katedry/europejskie_konstytucyjne/e-publikacje/Anna_Wyrozumska_red_Granice_swobody_orzekania_sadow_miedzynarodowych.pdf, 2014
  2.  red., Swoboda orzekania sądów międzynarodowych, Seria wydawnicza Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, ISBN 978-83-937101-1-9  / e-publikacja dostępna nahttp://www.wpia.uni.lodz.pl/images/katedry/europejskie_konstytucyjne/e- ublikacje/Anna_Wyrozumska_red__Swoboda_orzekania_w_prawie_miedzynarodowym.pdf, 2014
  3.  recenzja The Process of Constitutionalisation of the EU and Related Issues – Edited by Nadežda Šišková, European Law Journal 12/2010; 17(1), s. 145 - 148, 2010
  4. Opinia w sprawie wybranych aspektów prawnych ratyfikacji umowy międzynarodowej, Przegląd Sejmowy 1(90) 2009, s. 146 / opinia, 2009
  5. Rozdział europejski w Konstytucji RP (s. 58-63) (w:) Konferencja Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 12 lat po wejściu w życie 21 października 2009 r. , Warszawa 2009 (wydawnictwo Kancelarii Sejmu)/opinia, 2009
  6. Planowane w Traktacie Lizbońskim przystąpienie Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – przyczyny i skutki http://ec.europa.eu/polska/news/opinie/080616_ue_i_ekpcz_pl.htm/ 2008, 2008

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.