PL

dr hab. Barbara Jaworska-Dębska, prof. UŁ

Kontakt, dyżury

profesor Uniwersytetu Łódzkiego
Zakład Prawa Samorządu Terytorialnego

Pokój: 3.48
W semestrze letnim roku akad. 2019/2020 dyżuruję w poniedziałki w godz. 12:30-13:30.
W związku z zamknięciem Wydziału spowodowanym zagrożeniem koronawirusem, począwszy od 16 marca 2020 dużuruję on-line pod adresem służbowym.
bjdebska@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6354628
 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. B. Jaworska-Dębska, M. Kasiński, M. Stahl, Doskonalenie instytucji samorządu terytorialnego [w:] A. Mednis (red.), Misja publiczna Wspólnota Państwo. Studia z prawa i administracji. Księga dedykowana pamięci Profesora Michała Kuleszy,, Wrocław 2016, PRESSCOM
  2. B. Jaworska-Dębska, Normatywne podstawy społecznego dialogu w samorządzie terytorialnym [w:] B. Jaworska-Dębska, R. Budzisz (red.), Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania, Warszawa 2016, Wydawnictwo C. H. Beck
  3. B. Jaworska-Dębska, Charakter decyzji w sprawie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych [w:] E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny (red.), Aktualne problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego, Sandomierz-Rzeszów 2017
  4. B. Jaworska-Dębska, Administracyjnoprawny status osoby nietrzeźwej - wybrane zagadnienia [w:] E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny (red.), Jednostka wobec działań administracji publicznej, Rzeszów 2016
  5. B. Jaworska-Dębska, O istocie związków metropolitalnych [w:] B. Jaworska-Dębska, Z. Duniewska, M. Kasiński, E. Olejniczak-Szałowska, R. Michalska-Badziak, P. Korzeniowski (red.), O Prawie administracyjnym i administracji. Refleksje. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Małgorzacie Stahl, Łódź 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  6. > Jaworska-Dębska, Charakter i konstrukcja zadań samorządu terytorialnego w przedmiocie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi [w:] M. Stec, S. Płażek, Charakter i konstrukcja zadań samorządu terytorialnego, 2017, Wolters Kluwer
  7. B. Jaworska-Dębska, Bronisław Graczyk (1909-1986), [w:] A. Liszewska, A. Pikulska-Radomska (red.), 70 lat Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 75-81., 2015
  8. B. Jaworska-Dębska, Rola informacji w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego [w:] T. Bąkowski (red.), Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań, Warszawa 2015, s. 178-203., 2015
  9. B. Jaworska-Dębska, Wprowadzenie [w:] B. Jaworska-Dębska (red.), Dobre prawo - sprawne rządzenie, Łódź 2015, s. 9-24., 2015
  10. B. Jaworska-Dębska, Kilka uwag o patologii w działalności prawotwórczej administracji publicznej [w:] P.J. Suwaj, D. R. Kijowski (red.), Patologie w administracji publicznej, Warszawa 2009, s. 80-97, 2009
  11. B. Jaworska-Dębska, Powiaty w systemie samorządu terytorialnego, [w:] J.Supernat (red.), Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, Wrocław 2009, s. 243-252., 2009
  12. B. Jaworska-Dębska, Prawo administracyjne wobec uzależnień - kierunki przemian [w:] L. Zacharko, A. Matan, G. Łaszczyca (red.), Ewolucja prawnych form administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin Profesora Ernesta Knosali, Warszawa 2008, 2008
  13. B.Jaworska-Dębska, Umowy we współczesnej administracji [w:] J. Boć, L. Dziewięcka-Bokum (red.), Umowy w administracji, Kolonia Limited 2008, 2008
  14. B.Jaworska-Dębska, Umowy we współczesnej administracji [w:] J.Boć, L.Dziewięcka-Bokun (red.), Umowy w administracji, Kolonia Limited 2008, 2008
  15. B. Jaworska-Dębska Zadania i kompetencje gmin w zakresie spraw osobowych. Akta stanu cywilnego [w:] M. Stahl (red.), Administracyjno-prawne zadania i kompetencje gmin,  Warszawa 1994, s. 167-171.
  16. B. Jaworska-Dębska Zadania i kompetencje gmin w zakresie zdrowotności publicznej i pomocy społecznej. Zdrowotność publiczna [w:] M. Stahl (red.), Administracyjno-prawne zadania i kompetencje gmin,  Warszawa 1994, s. 79-85.
  17. B. Jaworska-Dębska, Kilka uwag o odpowiedzialności w administracji publicznej [w:] Studia z prawa administracyjnego i nauki administracji. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr. hab. Janowi Szreniawskiemu, Przemyśl-Rzeszów 2011, s. 340-372.
  18. B. Jaworska-Dębska, Komentarz do art. 35 u.s.g. [w:] P. Chmielnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, LexisNexis Warszawa 2013s. 541-552.
  19. B. Jaworska-Dębska, Komentarz do art. 36 u.s.g. [w:] P. Chmielnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, LexisNexis Warszawa 2013, s. 553-557.
  20. B. Jaworska-Dębska, Komentarz do art. 37 b u.s.g. [w:] P. Chmielnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, LexisNexis Warszawa 2013, s. 563-566.
  21. B. Jaworska-Dębska, Komentarz do art. 37 u.s.g. [w:] P. Chmielnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, LexisNexis Warszawa 2013, s. 557-562.
  22. B. Jaworska-Dębska, Komentarz do art. 37a u.s.g. [w:] P. Chmielnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, LexisNexis Warszawa 2013, s. 562-563.
  23. B. Jaworska-Dębska, Komentarz do art. 38 u.s.g. [w:] P. Chmielnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, LexisNexis Warszawa 2013, s. 567-572.
  24. B. Jaworska-Dębska, Komentarz do art. 5 u.s.g. [w:] P. Chmielnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz,LexisNexis Warszawa 2013 s. 127-138,
  25. B. Jaworska-Dębska, Kryzys ekonomiczny a zadania administracji publicznej w sferze społecznej (na przykładzie polityki administracji wobec problemów związanych z alkoholem [w:] W. Mikułowski, A. Jezierska (red.), Administracja publiczna wobec kryzysu ekonomicznego i jego konsekwencji społecznych, Warszawa 2014, s. 160-175.
  26. B. Jaworska-Dębska, Rola informacji w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego [w:] T. Bąkowski (red.), Organizacja administracji publicznej z perspektywy powerzanych jej zadań, Warszawa 2015, s. 178-203
  27. B. Jaworska-Dębska, Rozdział 3. Władze gminy. Uwagi wstępne [w:] P. Chmielnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, LexisNexis Warszawa 2013 s. 290-292.
  28. B. Jaworska-Dębska, Rozwój cywilizacyjny w Polsce przełomu XX i XXI wieku a sytuacja prawna osób uzależnionych od alkoholu [w:] J. Zimmermann, P.J. Suwaj (red.), Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną, Warszawa 2013, s. 814-829.
  29. B. Jaworska-Dębska, Służba publiczna w samorządzie terytorialnym [w:] M. Stec, S. Płażek (red.), Służba publiczna. Stan obecny, wyzwania i oczekiwania, Warszawa 2013, s. 67-90.
  30. B. Jaworska-Dębska, Społeczeństwo obywatelskie w życiu publicznym - wybrane zagadnienia [w:] Z. Czarnik, J. Posłuszny, L. Żukowski (red.), Internacjonalizacja administracji publicznej, Warszawa 2015, s. 45-57
  31. B. Jaworska-Dębska, Ustrój terenowej administracji rządowej  [w:] M. Stahl (red.), Zasady organizacji i działania terenowej administracji publicznej. Wstęp do prawa administracyjnego, Warszawa 1991, s.29-35.
  32. B. Jaworska-Dębska, Wpływ prawa unijnego na prawną regulację dotyczącą alkoholu i problemów z nim związanych [w:] J. Sługocki (red.), Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, t. I, Wydawnictwo Presscom, Wrocław 2014, s. 461-475.
  33. B. Jaworska-Dębska, Z problematyki odpowiedzialności samorządowej [w:] Z. Duniewska, M. Stahl (red.), Odpowiedzialność administracji i w administracji, Warszawa 2013, s. 243-265.
  34. b. Jaworska-Dębska, Zaufanie publiczne w samorządzie terytorialnym [w:]M. Stahl, M. Kasiński, K. Wlaźlak (red.), Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, Warszawa 2015, s.316-340.
  35. Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, M.Stahl, M. Kasiński.  R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, Ku dobremu prawu. Z problematyli pojęcia i wymogów dobrego prawa [w:] D. R. Kijowski, A. Miruć, A. Budnik (red.), Racjonalny ustawodawca. Racjonalna administracja, Białystok 2016, s. 21-61.
 • Podręczniki, skrypty

  1. B. Jaworska-Dębska, Akty normatywne i akty generalne stosowania prawa [w:] Z.Duniewska, B.Jaworska-Dębska, R.Michalska-Badziak, E.Olejniczak-Szałowska, M.Stahl: Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Wolters Kluwer Warszawa 2013, s. 458-462., 2013
  2. B. Jaworska-Dębska, Dualizm i monizm w administracji [w:] Z.Duniewska, B.Jaworska-Dębska, R.Michalska-Badziak, E.Olejniczak-Szałowska, M.Stahl: Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, 187-189., 2013
  3. B. Jaworska-Dębska, Działalność społeczno-organizatorska [w:] Z.Duniewska, B.Jaworska-Dębska, R.Michalska-Badziak, E.Olejniczak-Szałowska, M.Stahl: Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Wolters KLuwer Warszawa 2013, s. 495-497., 2013
  4. B. Jaworska-Dębska, Kontrola pozasądowa administracji [w:] Z.Duniewska, B.Jaworska-Dębska, R.Michalska-Badziak, E.Olejniczak-Szałowska, M.Stahl: Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 516-543., 2013
  5. B. Jaworska-Dębska, Ogłaszanie źródeł prawa [w:] Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R.Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Wolters Kluwer Warszawa 2013, s. 244-250., 2013
  6. B. Jaworska-Dębska, Podział terytorialny [w:] Z.Duniewska, B.Jaworska-Dębska, R.Michalska-Badziak, E.Olejniczak-Szałowska, M.Stahl: Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 299-319., 2013
  7. B. Jaworska-Dębska, Prawo miejscowe [w:] Z.Duniewska, B.Jaworska-Dębska, R.Michalska-Badziak, E.Olejniczak-Szałowska, M.Stahl: Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 232-243., 2013
  8. B. Jaworska-Dębska, Zadania samorządu terytorialnego [w:] Z.Duniewska, B.Jaworska-Dębska, R.Michalska-Badziak, E.Olejniczak-Szałowska, M.Stahl: Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 414-424, 2013
  9. B. Jaworska-Dębska, Zasada zespolenia administracyjnego [w:] Z.Duniewska, B.Jaworska-Dębska, R.Michalska-Badziak, E.Olejniczak-Szałowska, M.Stahl: Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 177-179, s. 189-191., 2013
  10. B. Jaworska-Dębska, Kontrola wewnętrzna administracji [w:] Z.Duniewska, B.Jaworska-Dębska, R.Michalska-Badziak, E.Olejniczak-Szałowska, M.Stahl: Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Wolters Kluwer Warszawa 2013, s. 543-559.,, 2009
  11. B. Jaworska-Dębska, Struktura organizacyjna samorzadu terytorialnego [w:] Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 368-414., 2009
  12. B. Jaworska-Dębska, Współdziałanie i "ruch zadań" w systemie samorządu terytorialnego [w:] Z.Duniewska, B.Jaworska-Dębska, R.Michalska-Badziak, E.Olejniczak-Szałowska, M.Stahl: Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 424-442., 2009
  13. B. Jaworska-Dębska Zadania i kompetencje gmin w dziedzinie oświaty, kultury i kultury fizycznej. Kultura fizyczna [w:] M. Stahl (red.), Administracyjno-prawne zadania i kompetencje gmin,  Warszawa 1994, s. 140-142.
  14. B. Jaworska-Dębska Zadania i kompetencje gmin w zakresie zdrowotności publicznej i pomocy społecznej. Zwalczanie alkoholizmu [w:] M. Stahl (red.), Administracyjno-prawne zadania i kompetencje gmin,  Warszawa 1994, s. 86-90.
  15. B. Jaworska-Dębska, Podział terytorialny [w:] M. Stahl (red.), Zasady organizacji i działania terenowej administracji publicznej. Wstęp do prawa administracyjnego, Warszawa 1991, s.29-35.
  16. B. Jaworska-Dębska, Prawna regulacja uzależnienia od alkoholu, obrotu napojami alkoholowymi i problemów związanych z alkoholem [w:] Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, M. Stahl (red.), Prawo administracyjne materialne, Wolters Kluwer business Warszawa 2014, s. 353-383.
  17. B. Jaworska-Dębska, Przeciwdziałanie narkomanii [w:] Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, M. Stahl (red.), Prawo administracyjne materialne, Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, s. 384-394.
  18. B. Jaworska-Dębska, Przeciwdziałanie nikotynizmowi [w:] Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, M. Stahl (red.), Prawo administracyjne materialne, Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, s. 395-402.
  19. B. Jaworska-Dębska, Zadania i kompetencje w zakresie komunikacji lokalnej [w:] M. Stahl (red.), Administracyjno-prawne zadania i kompetencje gmin,  Warszawa 1994, s. 69-77.
 • Artykuły

  1. R. Budzisz, B. Jaworska-Dębska, K. Wlaźlak, Rola samorządu terytorialnego w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (część druga)  SP-E t. LXXX 2009, s. 55-87, 2009
  2. R. Budzisz, B. Jaworska-Dębska, K. Wlaźlak, Rola samorzadu terytorialnego w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (część pierwsza), SP-E t. LXXIX, s. 53-103, 2009
 • Glosy

  1. B. Jaworska-Dębska, Glosa do wyroku NSA z dnia 17 stycznia 2017 r., I OSK 6630/15,, 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Studia Prawno-Ekonomiczne, 2017, t. CIII
  2. B. Jaworska-Dębska, Glosa do wyroku NSA z dnia 21 listopada 2013 r. (II OSK 1887/13) , 2015, „Samorząd Terytorialny” 2015/3
  3. B. Jaworska-Dębska, Glosa do wyroku NSA z dnia 12 lipca 2006 r. (II OSK 571/06), Przegląd Prawa Publicznego 2007/6 , 2007, Przegląd Prawa Publicznego 2007/6
  4. B.Jaworska-Dębska: Glosa do wyroku NSA z dnia 8 listopada 1993 r. (SA 1967/93), 1996, "Samorząd Terytorialny" 1996/3.
  5. B. Jaworska-Dębska, Glosa do wyroku NSA z dnia 24 marca 1994 r. (II SA 2444/93), 1995, "Orzecznictwo Sądów Polskich" 1995/12.
  6. B. Jaworska-Dębska, Glosa do wyroku NSA z dnia 2 czerwca 1993 r. (SA/Wr 516/93), ", 1994, "Samorząd Terytorialny" 1994/10.
  7. B. Jaworska-Dębska, Dopuszczalność tworzenia sołectwa w granicach administracyjnych miasta (glosa do wyroku NSA z dnia 4 lutego 2014 r., II OSK 2910/13, "Finanse Komunalne" 2014/7-8
  8. B. Jaworska-Dębska, Glosa do wyroku NSA z dnia 24 listopada 2009 r. II OSK 1786/09, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego  2011/2, s. 150-159. B. Jaworska-Dębska, Wyrok NSA z dnia 21 listopada 2013 r. (II OSK 1887/13) glosa (aprobująca), Samorząd Terytorialny 2015/3, s. 87-95.
  9. B. Jaworska-Dębska, Glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 listopada 2014 r.(II OSK 2377/14), ST 2015/9, s. 83-92.
 • Inne publikacje

  1. B. Jaworska-Dębska, Diety radnych, hasło w Encyklopedii samorządu terytorialnego dla każdego. Część I ustrój Difin, Warszawa 2010, s. 29-30., 2010
  2. B. Jaworska-Dębska, Klauzula generalna właściwości rady gminy/rady miejskiej, hasło w Encyklopedii samorządu terytorialnego dla każdego. Część I ustrój Difin, Warszawa 2010, s. 79., 2010
  3. B. Jaworska-Dębska, Kluby radnych, hasło w Encyklopedii samorządu terytorialnego dla każdego. Część I ustrój Difin, Warszawa 2010, s. 80., 2010
  4. B. Jaworska-Dębska, Mandat radnego, hasło w Encyklopedii samorządu terytorialnego dla każdego. Część I ustrój Difin, Warszawa 2010, s. 103-104., 2010
  5. B. Jaworska-Dębska, Miasto na prawach powiatu, hasło w Encyklopedii samorządu terytorialnego dla każdego. Część I ustrój Difin, Warszawa 2010, s. 106., 2010
  6. B. Jaworska-Dębska, Ochrona prawa radnego, hasło w Encyklopedii samorządu terytorialnego dla każdego. Część I ustrój Difin, Warszawa 2010, s. 124-125., 2010
  7. B. Jaworska-Dębska, Odwołanie zarządu powiatu, zarządu województwa przez organ stanowiący, hasło w Encyklopedii samorządu terytorialnego dla każdego. Część I ustrój Difin, Warszawa 2010, s. 128-129., 2010
  8. B. Jaworska-Dębska, Organy stanowiące i kontrolne jednostek samorządu terytorialnego, hasło w Encyklopedii samorządu terytorialnego dla każdego. Część I ustrój Difin, Warszawa 2010, s. 137-138., 2010
  9. B. Jaworska-Dębska, Partnerstwo miast, hasło w Encyklopedii samorządu terytorialnego dla każdego. Część I ustrój Difin, Warszawa 2010, s.143-144., 2010
  10. B. Jaworska-Dębska, Pierwsza sesja nowo wybranej rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa, hasło w Encyklopedii samorządu terytorialnego dla każdego. Część I ustrój Difin, Warszawa 2010, s. 147-148., 2010
  11. B. Jaworska-Dębska, Podstawowa jednostka samorządu terytorialnego, hasło w Encyklopedii samorządu terytorialnego dla każdego. Część I ustrój Difin, Warszawa 2010, s. 152., 2010
  12. B. Jaworska-Dębska, Porozumienia jednostek samorządu terytorialnego z organami administracji rządowej, hasło w Encyklopedii samorządu terytorialnego dla każdego. Część I ustrój Difin, Warszawa 2010, s. 159-160., 2010
  13. B. Jaworska-Dębska, Porozumienie jako forma współdziałania samorządu terytorialnego, hasło w Encyklopedii samorządu terytorialnego dla każdego. Część I ustrój Difin, Warszawa 2010, s. 160-161., 2010
  14. B. Jaworska-Dębska, Porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego, hasło w Encyklopedii samorządu terytorialnego dla każdego. Część I ustrój Difin, Warszawa 2010, s. 161-162., 2010
  15. B. Jaworska-Dębska, Przewodniczący rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa, hasło w Encyklopedii samorządu terytorialnego dla każdego. Część I ustrój Difin, Warszawa 2010, s. 184-185., 2010
  16. B. Jaworska-Dębska, Publicznoprawne formy współdziałania samorządu terytorialnego, hasło w Encyklopedii samorządu terytorialnego dla każdego. Część I ustrój Difin, Warszawa 2010, s. 185-186., 2010
  17. B. Jaworska-Dębska, Rada gminy, hasło w Encyklopedii samorządu terytorialnego dla każdego. Część I ustrój Difin, Warszawa 2010, s. 187., 2010
  18. B. Jaworska-Dębska, Rada miasta, hasło w Encyklopedii samorządu terytorialnego dla każdego. Część I ustrój Difin, Warszawa 2010, s. 187., 2010
  19. B. Jaworska-Dębska, Rada miejska, hasło w Encyklopedii samorządu terytorialnego dla każdego. Część I ustrój Difin, Warszawa 2010, s. 187., 2010
  20. B. Jaworska-Dębska, Rada powiatu, hasło w Encyklopedii samorządu terytorialnego dla każdego. Część I ustrój Difin, Warszawa 2010, s. 187., 2010
  21. B. Jaworska-Dębska, Radny, hasło w Encyklopedii samorządu terytorialnego dla każdego. Część I ustrój Difin, Warszawa 2010, s. 188., 2010
  22. B. Jaworska-Dębska, Regulamin organów stanowiących i kontrolnych samorządu terytorialnego, hasło w Encyklopedii samorządu terytorialnego dla każdego. Część I ustrój Difin, Warszawa 2010, s. 197., 2010
  23. B. Jaworska-Dębska, Sejmik województwa, hasło w Encyklopedii samorządu terytorialnego dla każdego. Część I ustrój Difin, Warszawa 2010, s. 213., 2010
  24. B. Jaworska-Dębska, Sesja rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa, hasło w Encyklopedii samorządu terytorialnego dla każdego. Część I ustrój Difin, Warszawa 2010, s. 214-215., 2010
  25. B. Jaworska-Dębska, Ślubowanie radnego, hasło w Encyklopedii samorządu terytorialnego dla każdego. Część I ustrój Difin, Warszawa 2010, s. 229-230., 2010
  26. B. Jaworska-Dębska, Wiceprzewodniczący rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa, hasło w Encyklopedii samorządu terytorialnego dla każdego. Część I ustrój Difin, Warszawa 2010, s. 247-248., 2010
  27. B. Jaworska-Dębska, Wojewódzki program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, hasło w Encyklopedii samorządu terytorialnego dla każdego. Część I ustrój Difin, Warszawa 2010, s. 256., 2010
  28. B. Jaworska-Dębska, Współdziałanie samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań, hasło w Encyklopedii samorządu terytorialnego dla każdego. Część I ustrój Difin, Warszawa 2010, s. 261., 2010
  29. B. Jaworska-Dębska, Wygaśnięcie mandatu radnego, hasło w Encyklopedii samorządu terytorialnego dla każdego. Część I ustrój Difin, Warszawa 2010, s. 268-270., 2010
  30. B. Jaworska-Dębska, Wyłączna właściwość organów stanowiących i kontrolnych j.s.t., hasło w Encyklopedii samorządu terytorialnego dla każdego. Część I ustrój Difin, Warszawa 2010, s. 272-273., 2010
  31. B. Jaworska-Dębska, Zakazy i ograniczenia dotyczące radnych, hasło w Encyklopedii samorządu terytorialnego dla każdego. Część I ustrój Difin, Warszawa 2010, s. 284-287., 2010
  32. B. Jaworska-Dębska, Zwrot kosztów podróży służbowych dla radnych, hasło w Encyklopedii samorządu terytorialnego dla każdego. Część I ustrój Difin, Warszawa 2010, s. 307-308., 2010
  33. B. Jaworska+Dbska, Gmina, hasło w Encyklopedii samorządu terytorialnego dla każdego. Część I ustrój Difin, Warszawa 2010, s. 54-55., 2010
  34. B. Jaworska+Dbska, Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, hasło w Encyklopedii samorządu terytorialnego dla każdego. Część I ustrój Difin, Warszawa 2010, s. 59., 2010
  35. B. Jaworska+Dbska, Izba wytrzeźwień, hasło w Encyklopedii samorządu terytorialnego dla każdego. Część I ustrój Difin, Warszawa 2010, s. 70., 2010
  36. B. Jaworska+Debska, Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, hasło w Encyklopedii samorządu terytorialnego dla każdego. Część I ustrój Difin, Warszawa 2010, s. 58-59., 2010
  37. B. Jaworska-Dębska, głos w dyskusji "Samorząd terytorialny. Doświadczenia i perspektywa. Aspekt łódzki, ŁTN 2008, 2008
  38. - Recenzja pracy zbiorowej pod red. K. Miaskowskiej-Daszkiewicz, M. Mazuryka, Prawne i aksjologiczne aspekty służby publicznej, Lublin-Warszawa 2010, RPEiS rok LXXIII, zesz.3 - 2011  
  39. B. Jaworska-Dębska, Całodobowe zakłady lecznictwa odwykowego, hasło w Encyklopedii Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część II zadania i kompetencje Difin Warszawa 2011, s. 14. 
  40. B. Jaworska-Dębska, Cofnięcie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, hasło w Encyklopedii Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część II zadania i kompetencje Difin Warszawa 2011, s. 13-14. 
  41. B. Jaworska-Dębska, Cofnięcie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych, hasło w Encyklopedii Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część II zadania i kompetencje Difin Warszawa 2011, s. 12-13. 
  42. B. Jaworska-Dębska, Czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych, hasło w Encyklopedii Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część II zadania i kompetencje Difin Warszawa 2011, s. 14. 
  43. B. Jaworska-Dębska, Duplikat zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, hasło w Encyklopedii Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część II zadania i kompetencje Difin Warszawa 2011, s. 15. 
  44. B. Jaworska-Dębska, Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, hasło w Encyklopedii Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część II zadania i kompetencje Difin Warszawa 2011, s. 15 
  45. B. Jaworska-Dębska, Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, hasło w Encyklopedii Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część II zadania i kompetencje Difin Warszawa 2011, s. 16-17. 
  46. B. Jaworska-Dębska, Inne zakłady lecznictwa odwykowego, hasło w Encyklopedii Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część II zadania i kompetencje Difin Warszawa 2011, s. 17. 
  47. B. Jaworska-Dębska, Izby wytrzeźwień, hasło w Encyklopedii Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część II zadania i kompetencje Difin Warszawa 2011, s. 17-18. 
  48. B. Jaworska-Dębska, Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, hasło w Encyklopedii Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część II zadania i kompetencje Difin Warszawa 2011, s.18-19. 
  49. B. Jaworska-Dębska, Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, hasło w Encyklopedii Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część II zadania i kompetencje Difin Warszawa 2011, s. 19-20. 
  50. B. Jaworska-Dębska, Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) w miejscowościach, w których rozmieszczone są jednostki wojskowe, hasło w Encyklopedii Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część II zadania i kompetencje Difin Warszawa 2011, s. 20-21. 
  51. B. Jaworska-Dębska, Opłata za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, hasło w Encyklopedii Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część II zadania i kompetencje Difin Warszawa 2011, s. 21. 
  52. B. Jaworska-Dębska, Opłata za wydanie innych decyzji wprowadzających zmiany w zezwoleniach niż decyzja wprowadzająca nowe miejsca działalności gospodarczej, zwiększająca ilość tych miejsc w stosunku do wymienionych w zezwoleniu na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, hasło w Encyklopedii Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część II zadania i kompetencje Difin Warszawa 2011, s. 24. 
  53. B. Jaworska-Dębska, Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, hasło w Encyklopedii Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część II zadania i kompetencje Difin Warszawa 2011, s. 24-25. 
  54. B. Jaworska-Dębska, Opłata za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, hasło w Encyklopedii Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część II zadania i kompetencje Difin Warszawa 2011, s. 22-23. 
  55. B. Jaworska-Dębska, Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć, hasło w Encyklopedii Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część II zadania i kompetencje Difin Warszawa 2011, s. 25-26. 
  56. B. Jaworska-Dębska, Oskarżyciel publiczny w związku z naruszeniem określonych ustawowych zakazów, hasło w Encyklopedii Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część II zadania i kompetencje Difin Warszawa 2011, s. 26. 
  57. B. Jaworska-Dębska, Pełnomocnik wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do spraw realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, hasło w Encyklopedii Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część II zadania i kompetencje Difin Warszawa 2011, s. 26. 
  58. B. Jaworska-Dębska, Pełnomocnik zarządu województwa do spraw realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, hasło w Encyklopedii Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część II zadania i kompetencje Difin Warszawa 2011, s. 26-27. 
  59. B. Jaworska-Dębska, Wojewódzki ośrodek terapii uzależnienia i współuzależnienia, hasło w Encyklopedii Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część II zadania i kompetencje Difin Warszawa 2011, s. 27. 
  60. B. Jaworska-Dębska, Wojewódzki program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, hasło w Encyklopedii Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część II zadania i kompetencje Difin Warszawa 2011, s. 27-28. 
  61. B. Jaworska-Dębska, Wygaśnięcie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi do 18% alkoholu, hasło w Encyklopedii Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część II zadania i kompetencje Difin Warszawa 2011, s. 28-29.
  62. B. Jaworska-Dębska, Wygaśniecie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, hasło w Encyklopedii Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część II zadania i kompetencje Difin Warszawa 2011, s. 29.
  63. B. Jaworska-Dębska, Zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, hasło w Encyklopedii Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część II zadania i kompetencje Difin Warszawa 2011, 29-30.
  64. B. Jaworska-Dębska, Zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu (czyli zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo i zezwolenia na obrót hurtowy napojami o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa), hasło w Encyklopedii Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część II zadania i kompetencje Difin Warszawa 2011, s. 30-31.
  65. B. Jaworska-Dębska, Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć, hasło w Encyklopedii Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część II zadania i kompetencje Difin Warszawa 2011, s. 32-33.
  66. B. Jaworska-Dębska, Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, hasło w Encyklopedii Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część II zadania i kompetencje Difin Warszawa 2011, s. 31-32.
  67. B. Jaworska-Dębska, Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych o zawartości do 18% alkoholu, hasło w Encyklopedii Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część II zadania i kompetencje Difin Warszawa 2011, s.33.
  68. B. Jaworska-Dębska, Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, hasło w Encyklopedii Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część II zadania i kompetencje Difin Warszawa 2011, s.33-34.
  69. B. Jaworska-Dębska,Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, hasło w Encyklopedii Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część II zadania i kompetencje Difin Warszawa 2011, s. 21-22. 
  70. B. Jaworska-Dębska,Opłata za wydanie decyzji wprowadzającej nowe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zwiększającej ilość tych miejsc w stosunku do wymienionych w wydanych zezwoleniach na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, hasło w Encyklopedii Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część II zadania i kompetencje Difin Warszawa 2011, s. 23. 
  71. B. Jaworska-Dębska,Opłata za wydanie duplikatu zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, hasło w Encyklopedii Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część II zadania i kompetencje Difin Warszawa 2011, s. 23-24. 
  72. B. Jaworska-Dębska,Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych o zawartości do 18% alkoholu, hasło w Encyklopedii Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część II zadania i kompetencje Difin Warszawa 2011, s. 24. 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.