PL

dr hab. Beata Giesen, prof. nadzw. UŁ

Kontakt, dyżury

kierownik zakładu
Zakład Prawa Cywilnego

Pokój: 4.03
Dyżury w semestrze letnim 2018/2019

Soboty zjazdowe - 12.30-13.30 s.4.03

Proseminarium oraz Seminarium - Prawo własności intelektualnej

Proseminarium - Prawo własności intelektualnej dla studentów III roku prawa stacjonarnego i wieczorowego (prowadzący: prof. UŁ dr hab. B. Giesen / dr  K.Krzysztof Kurosz) -  w każdy czwartek, godz.  s. 1.16

Seminarium - Prawo własności intelektualnej dla studentów IV roku prawa stacjonarnego i wieczorowego (prowadzący  prof. UŁ dr hab. Beata Giesen/dr K. Kurosz) - w każdy czwartek ,  s. 1.16 

  • Książki, komentarze, rozdziały

    1. Monografie:1. Generalna klauzula odpowiedzialność za czyn nieuczciwej konkurencji (art. 3 u.z.n.k), Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej, Zakamycze 2003; 1. Umowa licencyjna w prawie autorskim. Struktura i charakter prawny , C.H. Beck 2013, 436s; Artykuły i opracowania w dziełach zbiorowych:1. Abstrakcyjny stosunek konkurencji- ( artykuł współautorski z R. Kasprzyk), Palestra 1994, z. 11;2. Szkoda wyrządzona czynem nieuczciwej konkurencji – zagadnienia wybrane, w: Odpowiedzialność cywilna. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora A. Szpunara, pod red. M. Pyziak – Szafnickiej, Kraków 2004;3. Wprowadzanie w błąd wyszukiwarek internetowych w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, PPH 2005, z. 8;4. Przesyłanie niezamówionych informacji handlowych, Łódzki Biuletyn Notarialny października/listopad 2005; 5. Sending Unsolicited Commercial Communications on the Internet ,Rapports Polonais, Présentés au XVIIe Congrès International de Droit Comparé, red. B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Łódź, 2006;6. Wpływ prawa niemieckiego na polskie prawo prywatne, opracowanie współautorskie: M. Pyziak-Szafnicka (red.), Łódź 2006;7. Zakaz reklamy usług prawniczych, Palestra 2007, nr 1-2; 8. Rozważania o błędzie na tle umów zawieranych przez Internet , w: Prawo umów elektronicznych, pod. Red. J. Gołaczyńskiego, 2007;9. Komentarz do art.: 89-94 kc , 110-116 kc, w: Komentarz. Kodeks cywilny – część ogólna, pod red. M. Pyziak-Szafnickiej, Warszawa 2009;10. Warunkowe zobowiązania umowne, w: Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań, red. K.Górska, E.Gniewek, P.Machnikowski, Warszawa 2010; 11. Plagiat dzieła naukowych- zagadnienia wybrane, Zeszyty Naukowe UJ- Prace z Prawa Własności Intelektualnej, 2011, z. 2; 12. Obowiązek wyraźnego wymienienia pól eksploatacji w umowach upoważniających do korzystania, Księga Pamiątkowa ku czci prof. J. Barty i prof. R. Markiewicza, red. A.Matlaka, S. Stanisławskiej–Kloc, Warszawa 2013; 13. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa na gruncie art. 11 ustawy o z.n.k. – Studia Prawa Prywatnego, Warszawa 2013, z. 2; 14. Autorskie prawa osobiste, rozdział w: System Prawa Prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, pod red. Janusza Barty, Warszawa 2013, (współautor E. Wojnicka); 15. Nieuczciwa konkurencja jako podstawowe pojęcie prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, rozdział IV w: System Prawa Prywatnego, t. 53, Prawo autorskie, pod red. Mariana Kępińskiego, Warszawa 2013; 16. Wykorzystanie osiągnięć rynkowych przedsiębiorcy jako postać czynu nieuczciwej konkurencji, rozdział IX w: System Prawa Prywatnego, t. 15, Prawo autorskie, pod red. Mariana Kępińskiego, Warszawa 2013; 17. Przedmiot ochrony przewidzianej ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, MP 2014 nr 6, dodatek;18. License contracts, free software and creative Commons, Rapports Polonais, XIX –th International Congress of Comparative Law , red. B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Łódź 2014; 19. Aktualizacja Komentarza do KC : art 89-94 kc , 110-116 kc, w: Komentarz. Kodeks cywilny – część ogólna, pod red. M. Pyziak-Szafnickiej, P. Księżak , Warszawa 2014; 20. Warunek woli (artykuł recenzyjny) : Państwo i Prawo , nr 4, 2015;21. Wdrożenie dyrektywy 2011/31 w prawie niemieckim , w: Ustawa o prawach konsumenta, red. D. Karczewska, M. Namysłowska, T. Skoczny, Warszawa 2015;22. Wykonywanie autorskich praw osobistych po śmierci twórcy, Zeszyty Naukowe UJ- Prace z Prawa Własności Intelektualnej, 2015, z. 2;23. Własnościowy model prawa autorskiego – analiza koncepcji przyjętej w prawie polskim, RPEiS, z. 2, 2015;24. Roszczenie o zwrot bezpodsawnie uzyskanych korzyści w prawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - rozważania na tle orzecznictwa w sprawach o zwrot "opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży", w: Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du vallowi,pod red. D. Kasprzyckiego i J. Ożegalskiej- Trybalskiej, 201525.Pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży - praktyka uzasadniona wolnością gospodarczą czy czyn nieuczciwej konurencji? Kontrowersje wokół wykładni art 15 ust. 1 pkt. 4 u.z.n.k , w: prawo konkurencji. 25 pod redakcją T. Skocznego, 2015.26.License contracts, free software and creative Commons in Poland, w: Fress and Open Source, Software(FOSS) and other Alternative License Models, pod red. A. Metzger, 2015.Glosy oraz inne publikacje:1. glosa do wyroku SN z 22.10.2002 (III CKN 271/01), Glosa 2006, nr 2;2. Roszczenie regresowe z tytułu kary umownej wobec pomocników dłużnik , KPP 2013, z. 2; tłumaczenie z języka niemieckiego opracowania prof. V. Rieble , Vertragsstrafenregreß gegen den Erfüllungsgehilfe;.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.