PL

dr hab. Dariusz Strzelec, prof. UŁ

Kontakt, dyżury

profesor Uniwersytetu Łódzkiego
Katedra Prawa Podatkowego

Pokój: 4.88
Uprzejmie informuję, że dyżur odbędzie się 20 września 2019 r. o godz. 10.00
dstrzelec@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6354604
 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. Aspekty prawne Kontroli podatkowej przedsiębiorców, Warszawa 2012 (współautorstwo A. Mariański), 2012
  2. D. Strzelec, Prawo podatkowe, Warszawa 2012 (współautorstwo Z. Kukulski)., 2012
  3. Komentarz do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, A. Mariański, D. Strzelec, M. Wilk, Warszawa 2012., 2012
  4. Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod red. W. Nykiel, A. Mariański Gdańsk 2011, (współautorzy: M. Bogucka, T. Kardach, E. Klimek, J. Kordal, H. Kryszczak, Z. Kukulski, A. Mariański, T. Miłek, W. Nykiel, M. Turzyński, M. Wilk). (współautorstwo). , 2011
  5. Komentarz do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, A. Mariański, D. Strzelec, M. Wilk, Warszawa 2011., 2011
  6. Świadczenia na rzecz pracowników. Aspekty podatkowe, Warszawa 2011., 2011
  7. Dochody nieujawnione – zasady opodatkowania, postępowanie podatkowe, Warszawa 2010., 2010
  8. Komentarz do ustawy o doradztwie podatkowym Warszawa 2010 (współautorstwo),, 2010
  9. Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod red. W. Nykiel, A. Mariański Gdańsk 2010, (współautorstwo)., 2010
  10. Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod red. W. Nykiel, A. Mariański Gdańsk 2009, (współautorstwo). , 2009
  11. Naruszenia przepisów postępowania przez organy podatkowe, Warszawa 2009. , 2009
  12. Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod red. W. Nykiel, A. Mariański Gdańsk 2008, (współautorstwo). , 2008
  13. Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod red. W. Nykiel, A. Mariański Gdańsk 2007, (współautorstwo). , 2007
  14. Komentarz do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz o opłacie skarbowej, Gdańsk 2005 Komentarz do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz o opłacie skarbowej, Gdańsk 2007 (współautorstwo). , 2007
  15. Leksykon kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych z uwzględnienie regulacji prawa bilansowego Gdańsk 2007 (współautorstwo W.Nykiel, A.Mariański, E.Walińska, W.Bojanowski, A.Wencel). , 2007
  16. Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod red. W. Nykiel, A. Mariański Gdańsk 2006, (współautorstwo). , 2006
  17. Podatnik w postępowaniu podatkowym. Praktyczny komentarz. 2006 (współautorstwo A. Mariański, T. Miłek, S. Kubiak) , 2006
 • Artykuły

  1. D. Strzelec, Postępowanie dowodowe w trakcie kontroli podatkowej (w:) Serwis Monitora Podatkowego 2/2012, 2012
  2. D. Strzelec, A. Nowak, Metody szacowania dochodów w transakcjach podmiotów powiązanych, Monitor Prawa Podatkowego i Celnego 9/2012., 2012
  3. D. Strzelec, Dane statystyczne w postępowaniach dotyczących dochodów nieujawnionych, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego, 3/2012, 2012
  4. D. Strzelec, Dowód z opinii biegłego w sprawach podatkowych, Prawo i Podatki 6/2012, 2012
  5. D. Strzelec, Dowody z zeznań świadków w sprawach podatkowych, Prawo i Podatki 8/2012, 2012
  6. D. Strzelec, Gromadzenie informacji podatkowych, Prawo i Podatki 9/2012., 2012
  7. D. Strzelec, Gromadzenie materiału dowodowego a gwarancje procesowe strony postępowania, Prawo i Podatki 4/2012., 2012
  8. D. Strzelec, M. Latkowski, Obowiązek dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - wątpliwości wokół zasad ustalania limitów, Przegląd Podatkowy 11/2012, 2012
  9. D. Strzelec, Prawa i obowiązki w trakcie kontroli podatkowej, (w:) Serwis Monitora Podatkowego 2/2012., 2012
  10. D. Strzelec, Stosowanie procedury podatkowej – naruszenia przepisów mogące mieć wpływ na wynik sprawy, ZNSA 1/2012., 2012
  11. D. Strzelec, Udowodnienie a uprawdopodobnienie w sprawach podatkowych, Monitor Podatkowy 6/2012., 2012
  12. D. Strzelec, Wsparcie sprzedaży – wybrane problemy podatkowe, Prawo i Podatki 2/2012., 2012
  13. D. Strzelec, Zasada bezpośredniości gromadzenia materiału dowodowego w sprawach podatkowych, Monitor Podatkowy 10/2012., 2012
  14. D. Strzelec, Zasada równej mocy dowodowej a legalne (ustawowe) teorie dowodowe w sprawach podatkowych, Przegląd Podatkowy 7/2012, 2012
  15. D. Strzelec, Zasada swobodnej oceny dowodów w postępowaniu podatkowym, Monitor Podatkowy 3/2012., 2012
  16. D. Strzelec, Zeznania, wyjaśnienia, oświadczenia strony jako dowody w sprawach podatkowych, Prawo i Podatki 7/2012., 2012
  17. D. Strzelec, Autokontrola decyzji przez organy podatkowe, Prawo i Podatki 9/2011., 2011
  18. D. Strzelec, Działalność socjalna pracodawcy – konsekwencje podatkowe, Prawo i Podatki 1/2011., 2011
  19. D. Strzelec, Gwarancje procesowe w postępowaniu podatkowym, Przegląd Prawa Publicznego 2/2011., 2011
  20. D. Strzelec, Kontrowersje podatkowe. Reklama produktów medycznych, Prawo Europejskie w praktyce 1/2011, 2011
  21. D. Strzelec, O wątpliwościach związanych ze zmianą przepisów dotyczących opodatkowania dochodów nieujawnionych , Przegląd Podatkowy 1/2011, 2011
  22. D. Strzelec, Obowiązek wyjaśnienia stanu faktycznego w postępowaniu podatkowym – wątpliwości teoretyczne i praktyczne, Palestra 3-4/2011, 2011
  23. D. Strzelec, Odszkodowania związane ze stosunkiem pracy – problemy podatkowe, Prawo i Podatki 8/2011, s. 1., 2011
  24. D. Strzelec, Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy a opodatkowanie dochodów nieujawnionych – glosa do wyroku NSA z 1.12.2010 r., II FSK 11/09, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 8/2011. , 2011
  25. D. Strzelec, Opodatkowanie imprez integracyjnych – o zmienności praktyki stosowania prawa podatkowego, Prawo i Podatki 11/2011, 2011
  26. D. Strzelec, Problemy podatkowe dotyczące zakupu usług niematerialnych, Przegląd Podatkowy 11/2011, 2011
  27. D. Strzelec, Przepisy postępowania podatkowego a przepisy innych gałęzi prawa procesowego – cechy przesadzające o kształcie postępowania, Przegląd Prawa Publicznego 11/2011. , 2011
  28. D. Strzelec, Reklama produktów leczniczych – problemy podatkowe, Prawo i Podatki 5/2011, 2011
  29. D. Strzelec, Sankcyjne stawki w podatkach majątkowych Monitor Podatkowy 4/2011, 2011
  30. D. Strzelec, Świadczenia na rzecz pracowników. Aspekty podatkowe, Warszawa 2011., 2011
  31. D. Strzelec, Trudności dowodowe w postępowaniach dotyczących dochodów nieujawnionych, Monitor Podatkowy 10/2011., 2011
  32. D. Strzelec, Udowodnienie a uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności, Prawo i Podatki 6/2011, 2011
  33. D. Strzelec, Wadliwości postępowania podatkowego jako okoliczności uzasadniające jego wznowienie, Prawo i Podatki 2/2011, 2011
  34. D. Strzelec, Wykładnia norm regulujących postępowanie podatkowe w: Prawo finansowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Wandzie Wójtowicz, Lublin 2011 (współautorstwo z W. Nykiel), 2011
  35. D. Strzelec, Zastępowanie dowodów ze źródeł osobowych protokołami pochodzącymi z innych postępowań, Przegląd Podatkowy 12/2011, 2011
  36. D. Strzelec, Znaczenie zasad ogólnych postępowania podatkowego w procesie wykładni przepisów proceduralnych, Monitor Podatkowy 7/2011., 2011
  37. D. Strzelec, Dochód nieujawniony – wątpliwości wokół ustalana wydatków podatnika, Prawo i Podatki 4/2010., 2010
  38. D. Strzelec, Opodatkowanie dochodów nieujawnionych – wątpliwości proceduralne, Prawo i Podatki 2010 nr 6., 2010
  39. D. Strzelec, Opodatkowanie dochodów nieujawnionych, Serwis Monitora Podatkowego 2010., 2010
  40. D. Strzelec, Opodatkowanie dochodów z nieujawnionych źródeł. Podmioty względem których prowadzone mogą być postępowania Prawo i Podatki 2010 nr 2., 2010
  41. D. Strzelec, Opodatkowanie świadczeń medycznych finansowanych przez pracodawców, Przegląd Podatkowy 9/2010. (współautorstwo), 2010
  42. D. Strzelec, Opodatkowanie umorzenia udziałów, Prawo i Podatki 10/2010. , 2010
  43. D. Strzelec, Postępowanie dotyczące dochodów z nieujawnionych źródeł. Gromadzenie informacji mogących posłużyć jako materiał dowodowy, Prawo i Podatki 3/2010, s. 1-6, 2010
  44. D. Strzelec, Pozapłacowe świadczenia na rzecz pracowników – aspekty podatkowe, Prawo i Podatki 9/2010., 2010
  45. D. Strzelec, Pożyczki od których w terminie nie zapłacono podatku od czynności cywilnoprawnych jako pokrycie wydatków podatnika, glosa do wyroku WSA z 20 kwietnia 2010 r., I SA/Łd 148/10, Prawo i Podatki 12/2011., 2010
  46. D. Strzelec, Pułapki podatkowe związane z finansowaniem spółek przez wspólników, Monitor Podatkowy 12/2010, 2010
  47. D. Strzelec, Wątpliwości związane z oświadczeniami o stanie majątkowym w postępowaniach dotyczących dochodów nieujawnionych, Monitor Podatkowy 4/2010., 2010
  48. D. Strzelec, Wysokość dochodu nieujawnionego – wątpliwości dotyczące ustalenia wysokości mienia zgromadzonego przez podatnika, Prawo i Podatki 2010 nr 5., 2010
  49. D. Strzelec, Zgromadzone mienie jako źródło finansowania wydatków w orzecznictwie sądów, Przegląd Podatkowy 11/2010., 2010
  50. D. Strzelec, Dowody sprzeczne z prawem w postępowaniu podatkowym, „Przegląd Podatkowy” 2009, Nr 1., 2009
  51. D. Strzelec, Konkurencyjność środków prawnych służących weryfikacji decyzji podatkowych (cz. I), Prawo i Podatki 2009 nr 10., 2009
  52. D. Strzelec, Konkurencyjność środków prawnych służących weryfikacji decyzji podatkowych (cz. II), Prawo i Podatki 2009 nr 11., 2009
  53. D. Strzelec, Naruszenia przepisów postępowania podatkowego, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2009, nr 1., 2009
  54. D. Strzelec, Postępowanie i kontrola podatkowa w 2009, Prawo i Podatki 2009, nr 2., 2009
  55. D. Strzelec, Postępowanie podatkowe, przepisy proceduralne, stosowanie prawa podatkowego. Zagadnienia pojęciowo – terminologiczne, Toruński Rocznik Podatkowy 2009, s. 140 i n., 2009
  56. D. Strzelec, Składki na ubezpieczenie OC menadżerów – aspekty podatkowe, Prawo i Podatki 2009, nr 12 (współautorstwo M. Wilk), 2009
  57. D. Strzelec, Wady uzasadnienia decyzji podatkowej jako przykład naruszenia przepisów postępowania mogącego mieć wpływ na wynik sprawy , Monitor Podatkowy 11/2009., 2009
  58. D. Strzelec, Wątpliwości wokół wydatków na usługi niematerialne, „Prawo i Podatki” 2009, Nr 1., 2009
  59. D. Strzelec, Eliminowanie nieprawidłowości proceduralnych przez organ odwoławczy a zasada dwuinstancyjności postępowania, Mon. Pod 5/2008., 2008
  60. D. Strzelec, Naruszenia przepisów postępowania związane z instytucją rozprawy, Prawo i Podatki 2008, nr 10., 2008
  61. D. Strzelec, Nieprawidłowości związane z realizacją zasady szybkości postępowania, Prawo i Podatki 7/2008, s. 28 – 32., 2008
  62. D. Strzelec, Obowiązek wyjaśnienia stanu faktycznego w postępowaniu podatkowym, Mon. Pod 12/2008., 2008
  63. D. Strzelec, Posługiwanie się jako dowodami materiałami zgromadzonymi w innych postępowaniach, Mon. Pod 1/2008., 2008
  64. D. Strzelec, Prawo strony do wypowiedzenia się w sprawie materiału dowodowego, Artykuł 200 Ordynacji – standardy stosowania, Prawo i Podatki 5/2008,, 2008
  65. D. Strzelec, Promocja i reklama - wątpliwości terminologiczne - konieczność zrewidowania znaczenia pojęć, Przegląd Podatkowy 5/2008., 2008
  66. D. Strzelec, Rola zasad ogólnych w procesie wykładni przepisów normujących postępowanie podatkowe i ochronę praw podatnika, Prawo i Podatki (wydanie specjalne) 4/2008., 2008
  67. Braki formalne decyzji podatkowych, Prawo Przedsiębiorcy 29-30/2007, s. 133-138., 2007
  68. Czynny udział strony w postępowaniu dowodowym – nieprawidłowości w praktyce organów podatkowych , Prawo i Podatki 7/2007, s. 26 – 30., 2007
  69. D. Strzelec, Usługi niematerialne – problemy dowodowe a możliwość zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów podatkowych, KPP 1/2007., 2007
  70. Inicjatywa dowodowa strony postępowania. Wątpliwości związane z odmową przeprowadzenia dowodu wnioskowanego przez stronę, Mon.Pod 5/2007, s. 29 – 36., 2007
  71. Interpretacje przepisów prawa wydawane w indywidualnych sprawach, Przegląd Podatkowy 5/2007 (współautorstwo z W. Nykiel) , 2007
  72. Interpretacje przepisów prawa wydawane w indywidualnych sprawach, Przegląd Podatkowy 6/2007 (współautorstwo z W. Nykiel) , 2007
  73. Koszty sporów sadowych jako koszt podatkowy, Prawo Przedsiębiorcy 15/2007, s. 57 – 61., 2007
  74. Opłaty i sankcje administracyjne jako koszt, Prawo Przedsiębiorcy 29 – 30, s. 74 – 78., 2007
  75. Podatkowe konsekwencje zawarcia umowy pożyczki Przegląd Podatkowy 8/2007, s. 21-25 (współautorstwo z A. Mariański) , 2007
  76. Podatkowe konsekwencje zawarcia umowy pożyczki Przegląd Podatkowy 9/2007, s. 21-26 (współautorstwo z A. Mariański) , 2007
  77. Powołanie się na fakt zawarcia umowy pożyczki w toku postępowania podatkowego (kontroli podatkowej) – wątpliwości wokół stawki w podatku od czynności cywilnoprawnych, Mon Pod 9/2007. , 2007
  78. Prawne i podatkowe aspekty jednoosobowej działalności gospodarczej, Prawo i Podatki 6/2007, s. 17 – 20, (współautorstwo z A. Mariański), 2007
  79. Rozprawa jako sposób wyjaśnienia okoliczności sprawy w podatkowym postępowaniu odwoławczym, Mon.Pod 2/2007, s. 26 i n., 2007
  80. Wydatki niestanowiące kosztu uzyskania przychodów w 2007 roku – najważniejsze zmiany, w: Koszty uzyskania przychodu w aspekcie podatkowym i bilansowym, Monitora Podatkowego 2007, Nr 3, 2007
  81. Czy w przypadku wadliwej czynności prawnej podatnikowi przysługuje zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych?, Doradca Podatkowy. Komentarze, 12/2006., 2006
  82. Dopłaty do kapitału zapasowego spółki, Prawo Przedsiębiorcy 20/2006, s. 71, 2006
  83. Instalacja gazowa w samochodzie, który nie jest środkiem trwałym, Prawo Przedsiębiorcy 47.2006, s. 52, 2006
  84. Jaki jest zakres czynności dowodowych w postępowaniu odwoławczym, Prawo i podatki 12/2006, s. 23., 2006
  85. Koszty uzyskania przychodów uczestnictwa w targach, Prawo Przedsiębiorcy 24/2006, s. 55, 2006
  86. Odliczanie darowizn w 2006 r. Prawo Przedsiębiorcy 7/2006, s. 58., 2006
  87. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze kapitalizacji rezerw, Monitor Podatkowy 11/2006, s. 27., 2006
  88. Przychód udziałowca przy aporcie środka trwałego, Prawo Przedsiębiorcy 43/2006, s. 51., 2006
  89. Tantiemy – jedno wynagrodzenie, różne ujęcia podatkowe, Prawo Przedsiębiorcy 41/2006, s. 47., 2006
  90. Uzasadnienie decyzji podatkowej a gwarancje ochrony praw podatnika, Mon. Pod. 2/2006, s. 26. (współautorstwo A. Mariański), 2006
  91. Wezwania jako czynności porządkujące postępowanie podatkowe – standardy stosowani, najczęstsze nieprawidłowości, Mon. Pod. 10/2006, s/ 29., 2006
  92. Wybrane kwestie kontroli podatkowej w aspekcie praw i obowiązków podatnika, Prawo i Podatki 7/2006, s. 26 (współautorstwo z A. Mariański), 2006
  93. Wznowienie postępowania podatkowego – nowe okoliczności lub dowody, Prawo Przedsiębiorcy 51-52/2006, s. 130., 2006
  94. Czy samochód musi by własnością pracownika” Prawo Przedsiębiorcy 47/2005, s. 46., 2005
  95. Dokumentowanie nieściągalności wierzytelności”, Prawo Przedsiębiorcy 1/2005, s. 7 – 11, 2005
  96. Dopłaty do spółki” Prawo Przedsiębiorcy 37/2005, s. 41. , 2005
  97. Grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej” Prawo Przedsiębiorcy 25/2005, s. 65 – 65., 2005
  98. Koszt prac rozwojowych” Prawo Przedsiębiorcy 37/2005, s. 29 – 30. Czy użytkownik nieruchomości jest podatnikiem podatków lokalnych” Prawo Przedsiębiorcy 38/2005, s. 74 – 75., 2005
  99. Nabycie udziałów przez spółkę w celu ich umorzenia a podatek od czynności cywilnoprawnych”, Vademecum Podatkowo-Księgowe 2/2005. s. 24 – 25, 2005
  100. Nieodpłatne świadczenie z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego które nie zostało zarejestrowane” Prawo Przedsiębiorcy 36/2005, s. 46 – 47., 2005
  101. Odpisy aktualizujące w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”, Vademecum Podatkowo-Księgowe 1/2005. s. 11 – 16,, 2005
  102. Odpisy na fundusz socjalny a koszt uzyskania przychodu” Prawo Przedsiębiorcy 19/2005, s. 30 – 33., 2005
  103. Odsetki od pożyczek udzielanych spółce przez udziałowców”, Prawo Przedsiębiorcy, 7/2005. s. 30 – 33., 2005
  104. Odszkodowanie za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu, Prawo Przedsiębiorcy 46/2005, s. 53 – 54., 2005
  105. Opodatkowanie dochodów osiąganych z udziału w spółkach kapitałowych”, Prawo Przedsiębiorcy 7/2005, s. 34 – 37., 2005
  106. Opodatkowanie dochodów z tytułu umorzenia udziałów w spółce z o.o.”., Prawo Przedsiębiorcy 8/2005, s. 43 – 44., 2005
  107. Podatek od czynności cywilnoprawnych w spółkach kapitałowych, Prawo Spółek 7-8/2005, s. 80 – 88 (współautorstwo z A. Mariański),, 2005
  108. Podatkowe skutki wniesienia aportu”, Prawo Przedsiębiorcy 2/2005. s. 7 – 11., 2005
  109. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej ze środków spółki – konsekwencje dla akcjonariuszy” Prawo Przedsiębiorcy 24/2005 s. 38 – 39., 2005
  110. Pominięcie pełnomocnika przy czynnościach podejmowanych w toku postępowania Prawo Przedsiębiorcy 34/2005 s. 58 – 59., 2005
  111. Przeniesienie własności rzeczy tytułem spłaty pożyczki – konsekwencje w VAT” Prawo Przedsiębiorcy 23/2005, s. 58 – 60., 2005
  112. Skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki w zależności od przedmiotu aportu”, Prawo Przedsiębiorcy 8/2005, s. 42 – 44, 2005
  113. Sprzedaż licencji i praw autorskich a podatek od czynności cywilnoprawnych”, Vademecum Podatkowo-Księgowe 2/2005 s. 22 – 23., 2005
  114. Sprzedaż przedsiębiorstwa a podatek od czynności cywilnoprawnych”, Vademecum Podatkowo-Księgowe 2/2005, s. 20 – 22., 2005
  115. Sprzedaż towarów po likwidacji działalności gospodarczej a podatek od czynności cywilnoprawnych”, Vademecum Podatkowo-Księgowe 2/2005, s. 23 – 24., 2005
  116. Świadczenia zdrowotne dla pracownika” Prawo Przedsiębiorcy 45/2005, s. 37 – 40., 2005
  117. Umowa pożyczki a podatek od czynności cywilnoprawnych” Vademecum Podatkowo-Księgowe 12/2005, . s. 36 – 42., 2005
  118. Umowa sprzedaży a podatek od czynności cywilnoprawnych, Mon. Pod. 8/2005, s. 18 – 23. (współautorstwo z A. Mariański), 2005
  119. Usługi finansowe wykonywane sporadycznie” Prawo Przedsiębiorcy 25/2005, s. 61 – 62, 2005
  120. Wartości niematerialne i prawne” Prawo Przedsiębiorcy 42/2005, s. 52 – 57., 2005
  121. Wydatki na cele reklamowe a koszty do nich zbliżone”, Prawo przedsiębiorcy 12/2005, s. 30 – 33., 2005
  122. Wydatki na reprezentację” Prawo Przedsiębiorcy 16/2005, s. 30 -32, 2005
  123. Wypłata części dywidendy użytkownikowi udziału w spółce z o.o. Prawo Przedsiębiorcy 14/.2005, s. 39 – 40., 2005
  124. Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu podatkowym – sposób realizacji, skutki naruszenia, Vademecum Podatkowo – Księgowe 8/2005, s. 4- 9., 2005
  125. Zwrot dopłat wraz z oprocentowaniem a koszt podatkowy spółki” Prawo Przedsiębiorcy 18/2005, s. 32 – 33., 2005
  126. Dopłaty wspólników do spółki z o.o. – aspekty podatkowe, Podatki i Rachunkowość. Dodatek do Prawa Przedsiębiorcy nr 25/2004,, 2004
  127. Odpowiedzialność małżonka za zobowiązania podatkowe współmałżonka prowadzącego działalność gospodarczą, Podatki i Rachunkowość. Dodatek do Prawa Przedsiębiorcy nr 28-29/2004,, 2004
  128. Odpowiedzialność podatkowa małżonka jako osoby trzeciej, Podatki i Rachunkowość. Dodatek do Prawa Przedsiębiorcy nr 33/2004,, 2004
  129. Odpowiedzialność podatkowa małżonka podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, Podatki i Rachunkowość. Dodatek do Prawa Przedsiębiorcy nr 45/2004,, 2004
  130. Opodatkowanie dochodu mniemającego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów, Podatki i Rachunkowość. Dodatek do Prawa Przedsiębiorcy nr 36/2004., 2004
  131. Podatek dochodowy od osób prawnych w 2004 roku– Forum Doradców Podatkowych 2/2004, (współautorstwo z A. Mariański), 2004
  132. Podatek liniowy dla osób fizycznych 2004, – Forum Doradców Podatkowych 1/2004, (współautorstwo z A. Mariański), 2004
  133. Podatkowe skutki przekształcenia spółki cywilnej w handlową spółkę osobową, Podatki i Rachunkowość. Dodatek do Prawa Przedsiębiorcy nr 46/2004., 2004
  134. Podatkowe skutki rozwiązania spółki cywilnej, Podatki i Rachunkowość. Dodatek do Prawa Przedsiębiorcy nr 45/2004,, 2004
  135. Świadczenia socjalne – skutki podatkowe dla pracowników i pracodawcy, Podatki i Rachunkowość. Dodatek do Prawa Przedsiębiorcy nr 25/2004,, 2004
  136. Umorzenie udziałów w spółce z o.o., Podatki i Rachunkowość. Dodatek do Prawa Przedsiębiorcy nr 23/2004, 2004
  137. Usługi niematerialne jako koszt uzyskania przychodu, Prawo Przedsiębiorcy 19/2004., 2004
  138. Ustawa o terminach płatności w transakcjach handlowych – skutki podatkowe, Podatki i Rachunkowość, Dodatek do Prawa Przedsiębiorcy nr 20/2004., 2004
  139. Wydatki ponoszone przez pracodawcę na rzecz pracowników z tytułu delegacji i używania samochodów prywatnych, Mon. Pod. 10/2004, (współautorstwo z A. Mariański), 2004
  140. Zniesienie wspólności majątkowej – skutki podatkowe, Forum Doradców Podatkowych 6/2004,, 2004
  141. Szacowanie podstawy opodatkowania – analiza zmian wprowadzonych w ustawie Ordynacja podatkowa nowelą z dnia 12 września 2002 r., Kwartalnik Prawa Podatkowego 1/2003., 2003
 • Glosy

  1. D. Strzelec, Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy a opodatkowanie dochodów nieujawnionych – glosa do wyroku NSA z 1.12.2010 r., II FSK 11/09, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 8/2011. , 2011
  2. D. Strzelec, Pożyczki od których w terminie nie zapłacono podatku od czynności cywilnoprawnych jako pokrycie wydatków podatnika, glosa do wyroku WSA z 20 kwietnia 2010 r., I SA/Łd 148/10, Prawo i Podatki 12/2011., 2011
  3. D. Strzelec, Nieprawidłowości w stosowaniu instytucji opodatkowania dochodów nieujawnionych, Glosa do wyroku, Prawo i Podatki 12/2010., 2010
  4. D. Strzelec, Ewidencja przebiegu pojazdu a dokumenty księgowe potwierdzające poniesienie wydatku, Glosa do wyroku NSA z 8.02.2007 II FSK 189/06, „Prawo i Podatki” wydanie specjalne nr 2, 2008, s. 8-9, , 2008
  5. D. Strzelec, Imprezy integracyjne dla pracowników, Glosa do wyroku WSA z 13 lutego 2007 r., III SA/Wa 4283/06 „Prawo i Podatki” wydanie specjalne nr 2, 2008, s. 17-19,, 2008
  6. D. Strzelec, Kredyty i pożyczki związane z wypłatą kwot z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, Glosa do wyroku WSA z 13 lipca 2007 r., III SA/Wa 382/07, „Prawo i Podatki” wydanie specjalne nr 2, 2008, s. 10-11, , 2008
  7. D. Strzelec, Reprezentacja i reklama po zmianach, Glosa do wyroku WSA z 27 kwietnia 2007r., III SA/Wa 2644/06, „Prawo i Podatki” wydanie specjalne nr 2, 2008, s. 11-13, , 2008
  8. D. Strzelec, Sprzedaż wierzytelności, Glosa do wyroku NSA z 17 stycznia 2007 r., II FSK 115/06, „Prawo i Podatki” wydanie specjalne nr 2, 2008, s. 19-20,, 2008
  9. D. Strzelec, Świadczenia medyczne na rzecz pracowników, Glosa do wyrok WSA 13 lutego 2007 r., III SA/Wa 4283/06, „Prawo i Podatki” wydanie specjalne nr 2, 2008, s. 13-15, , 2008
  10. D. Strzelec, Usługi doradcze. Poniesienie wydatku a dowody wykonania usługi. Glosa do wyroku NSA z 28 marca 2006 r., I FSK 751/05, niepubl. „Prawo i Podatki” wydanie specjalne nr 2, 2008, s. 15-17, 2008
  11. Glosa do wyroku NSA z 17.06.2003r., sygn. akt I SA/Łd 1653/02, Mon. Pod. 8/2004, (współautorstwo z A. Mariański) , 2004
  12. Glosa do wyroku NSA z 27.06.2003r., sygn. akt I SA/Łd 249/03, Mon. Pod. 4/2004, (współautorstwo z A. Mariański), 2004
 • Inne publikacje

  1. Dopłaty - neutralny na gruncie podatku dochodowego sposób finansowania spółki kapitałowej (w:) Vademecum Doradcy Podatkowego.
  2. Działalność socjalna pracodawcy - konsekwencje podatkowe (w:) Vademecum Doradcy Podatkowego.
  3. Informacje podatkowe (w:) Vademecum Doradcy Podatkowego.
  4. Jednorazowy odpis amortyzacyjny (w:) Vademecum Doradcy Podatkowego.
  5. Kary, opłaty i odszkodowania z tytułu nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska (w:) Vademecum Doradcy Podatkowego.
  6. Moment powstania obowiązku w PCC - umowy warunkowe oraz umowy podwójnym skutku (w:) Vademecum Doradcy Podatkowego.
  7. Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy po zmianach od dnia 1 stycznia 2007 r. (w:) Vademecum Doradcy Podatkowego.
  8. Nowa definicja działalności gospodarczej. Przepisy ograniczające samozatrudnienie (w:) Vademecum Doradcy Podatkowego.
  9. Odnowienie obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych (w:) Vademecum Doradcy Podatkowego.
  10. Odpisy aktualizujące wartość należności jako koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych (w:) Vademecum Doradcy Podatkowego.
  11. Odpisy amortyzacyjne niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (w:) Vademecum Doradcy Podatkowego.
  12. Opodatkowanie dywidend na poziomie wspólników spółki kapitałowej (w:) Vademecum Doradcy Podatkowego.
  13. Opodatkowanie innych niż dywidenda przychodów wspólników spółki kapitałowej (w:) Vademecum Doradcy Podatkowego.
  14. Opodatkowanie umorzenia udziałów (akcji) (w:) Vademecum Doradcy Podatkowego.
  15. Podatek od czynności cywilnoprawnych w spółkach kapitałowych a przepisy Dyrektywy z dnia 17 lipca 1969 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (69/335/EWG) (w:) Podatek od czynności cywilnoprawnych w spółkach osobowych (w:) Vademecum Doradcy Podatkowego.
  16. Podatek tonażowy (w:) Vademecum Doradcy Podatkowego.
  17. Podstawy wznowienia postępowania podatkowego (w:) Vademecum Doradcy Podatkowego.
  18. Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (w:) Vademecum Doradcy Podatkowego.
  19. Pojęcie dokonania czynności prawnej jako decydujące o momencie powstania obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych (w:) Vademecum Doradcy Podatkowego.
  20. Postępowanie w sprawie wznowienia postępowania (w:) Vademecum Doradcy Podatkowego.
  21. Reklama produktów leczniczych (w:) Vademecum Doradcy Podatkowego.
  22. Reprezentacja i reklama po zmianach od dnia 1 stycznia 2007 r. (w:) Vademecum Doradcy Podatkowego.
  23. Reprezentacja i reklama w podatku od towarów i usług - wątpliwości praktyczne, rozwiązania optymalizujące (w:) Vademecum Doradcy Podatkowego
  24. Rozwiązanie spółki cywilnej - skutki podatkowe (w:) Vademecum Doradcy Podatkowego.
  25. Sprzedaż premiowa - problemy podatkowe (w:) Vademecum Doradcy Podatkowego.
  26. Strona postępowania podatkowego (w:) Vademecum Doradcy Podatkowego.
  27. Wezwania w postępowaniu podatkowym (w:) Vademecum Doradcy Podatkowego.
  28. Wstępne postępowanie odwoławcze. Elementy odwołania a formalna kontrola wniesionego odwołania (w:) Vademecum Doradcy Podatkowego.
  29. Wydatki na uczestnictwo w targach - zasady rozliczania (w:) Vademecum Doradcy Podatkowego.
  30. Zakaz pogarszania sytuacji strony w postępowaniu odwoławczym (w:) Vademecum Doradcy Podatkowego.
  31. Załatwianie spraw w postępowaniu podatkowym (w:) Vademecum Doradcy Podatkowego.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.