PL

dr Dominika Łukawska-Białogłowska

Kontakt, dyżury

Pokój: 3.92
Dyżur odbywa się w każdy poniedziałek w godz. 15:30-16:30, pok. 3.92.

W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy.


U W A G A !

W dniu 10 lutego 2020 r., w godz. 12:00-13:00, w pokoju 3.92 odbędzie się I termin egzaminu z Prawa Finansowego dla studentów polityki społecznej oraz Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego (studia dzienne i zaoczne).

W dniu 17 lutego 2020 r., w godz. 12:00-13:00, w pokoju 3.92 odbędzie się II termin egzaminu.
dlukawska@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6356397
 • Biografia

  Dr Dominika Łukawska-Białogłowska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2016 r. - na podstawie rozprawy Wprowadzanie klauzuli przeciwdziałającej obejściu prawa podatkowego do polskiego systemu prawnego, przygotowanej pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Teresy Dębowskiej-Romanowskiej - uzyskała stopień doktora nauk prawnych. W latach 2007-2017 asystent, a od 2017 r. adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego WPiA UŁ. W latach 2008-2017 zatrudniona w Biurze Trybunału Konstytucyjnego kolejno na stanowiskach: młodszego radcy orzecznictwa, radcy orzecznictwa oraz specjalisty orzecznictwa; od 2018 r. radca orzecznictwa w Biurze Służby Prawnej Trybunału Konstytucyjnego. W 2011 r. była stypendystką Institut für Österreichisches und Internationales Steuerrecht w Wiedniu. Zajmuje się zagadnieniami finansów publicznych oraz prawa konstytucyjnego, podatkowego i dewizowego.

                __________________

                PUBLIKACJE

  ROZDZIAŁY W PODRĘCZNIKACH:

  1. Rozdział II - Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa podatkowego, [w:] Prawo podatkowe. Podręcznik dla Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego, t. 1, red. M. Sęk, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014 (ISBN 978-83-64462-05-4), s. 53-83.
  2. Rozdział IX - Podatek rolny, [w:] Prawo podatkowe. Podręcznik dla Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego, t. 3, red. M. Sęk, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014 (ISBN 978-83-64462-07-8), s. 309-327.

  KOMENTARZE: 

  1. Komentarz do art. 199a Ordynacji podatkowej, [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. H. Dzwonkowski, wyd. 3., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011 (ISBN 978-83-255-1295-8), s. 1198-1212. 
  2. Komentarz do art. 119ga-119gd oraz art. 119zfa-119zfn Ordynacji podatkowej, [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. H. Dzwonkowski, wyd. 8.,  Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019 (ISBN 978-838158-102-8), s. 764-765 oraz 784-799.
  3. Komentarz do art. 119ga-119gd oraz art. 119zfa-119zfn Ordynacji podatkowej, [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. H. Dzwonkowski, wyd. 9., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020 (ISBN 978-83-8198-202-3), s. 785-786 oraz 804-818.

  ARTYKUŁY W OPRACOWANIACH ZBIOROWYCH:

  1. Zapewnienie środków na wypłatę nauczycielskiego dodatku uzupełniającego w kontekście gromadzenia dochodów przez jednostki samorządu terytorialnego, [w:] Aktualne problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego, red. E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów - Sandomierz 2017 (ISBN 978-83-65293-28-2), s. 705-716.
  2. Dopuszczalność zaplanowania w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego środków na zapewnienie darowizn rzeczowych dla Policji, [w:] Zagadnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w jednostkach samorządu terytorialnego, red. E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2018 (ISBN 978-83-65293-45-9), s. 612-619. 
  3. The provision of founds for paying the supplementary allowance for teachers in the context of the accumulation of income by Local Government Units, [w:] Local Government. Tasks, organization, functioning, eds. M. Bujňáková, E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny, Equilibria s.r.o., Košice 2018 (ISBN 878‑80‑8143‑244‑6), s. 427-437.
  4. Zapewnienie przez gminę rodzicom (opiekunom) realnego zwrotu poniesionych przez nich kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół jako realizacja konstytucyjnego standardu pomocy organizacyjnej i finansowej związanej z wykonywaniem obowiązku szkolnego, [w:] Standardy współczesnej administracji i prawa administracyjnego, red. Z. Duniewska, M. Stahl, A. Rabiega-Przyłęcka, Wolters Kluwer, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Warszawa - Łódź 2019 (ISBN 978-83-8160-889-3 i 978-83-8142-587-2), s. 649-664. 

  ARTYKUŁY W CZASOPISMACH NAUKOWYCH I BRANŻOWYCH:

  1. Znaczenie faktury a VAT, "Doradca Podatnika" 2006, nr 45 (ISSN 1231-3084).
  2. Nieściągalne wierzytelności a VAT (cz. 1), "Doradca Podatnika" 2006, nr 46 (ISSN 1231-3084).
  3. Nieściągalne wierzytelności a VAT (cz. 2), "Doradca Podatnika" 2006, nr 47 (ISSN 1231-3084).
  4. Zużycie towarów przez pracowników a VAT, "Doradca Podatnika" 2006, nr 48 (ISSN 1231-3084).
  5. Jak współwłaściciele powinni rozliczać VAT i podatek dochodowy od wynajmowanego wspólnego lokalu?, "Monitor Księgowego" 2008, nr 12 (ISSN 1731-5786), s. 19-22.
  6. Jak rozliczyć zwrot VAT podróżnym w deklaracji VAT, "Monitor Księgowego" 2008, nr 9 (ISSN 1731-5786), s. 47-48.
  7. Artykuł 189[1] Kodeksu postępowania cywilnego. Instytucja stanowiąca wykonanie art. 199a § 3 Ordynacji podatkowej, "Prawo i Podatki" 2008, nr 6 (ISSN 1895-1775), s. 25-30.
  8. Czy można zaliczyć do kosztów wydatki na zakup haka do samochodu osobowego?, "Monitor Księgowego" 2009, nr 1 (ISSN 1731-5786), s. 82-84.
  9. Wybrane zagadnienia proceduralne związane z ponownym rozpatrzeniem sprawy w postępowaniu o udzielenie indywidualnego zezwolenia dewizowego, "Prawo i Więź" 2018, nr 3 (ISSN 2299-405X), s. 24-40.

  GLOSY I NOTKA DO ORZECZNICTWA:

  1. Glosa do uchwały NSA z dnia 4 listopada 2008 r., sygn. akt I FSP 2/08 [dot. wykładni pojęcia „niewydanie postanowienia” w prawie podatkowym], "Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa" 2009, nr 2 (ISSN 1734-5677), s. 57-64.
  2. Glosa do wyroku NSA z dnia 29 maja 2013 r. (sygn. akt I FSK 138/13) [dot. związania organu oceną prawną wyrażoną przez sąd administracyjny], "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2014, nr 2 (ISSN 1734-803X), s. 165-172.
  3. Ewidencja pracy twórczej - 50% koszty uzyskania przychodu. Analiza wyroku WSA w Poznaniu z 29 listopada 2016 r., sygn. akt I SA/Po 657/16, "Kazus Podatkowy" 2017, nr 1 (ISSN 2543-5701), s. 45.

                __________________

                rEFERATY WYGŁOSZONE NA KONFERENCJACH NAUKOWYCH

  • Zapewnienie środków na wypłatę nauczycielskiego dodatku uzupełniającego w kontekście gromadzenia dochodów przez jednostki samorządu terytorialnego, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Realizacja zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. Teoria, orzecznictwo, praktyka", organizator: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Sandomierz, 21-23 maja 2017 r.
  • Dopuszczalność zaplanowania w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego środków na zapewnienie darowizn rzeczowych dla PolicjiMiędzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo i porządek publiczny w jednostkach samorządu terytorialnego", organizator: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Łańcut, 15‑17 kwietnia 2018 r.

   

   

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.