PL

dr Ireneusz Nowak

Ireneusz Nowak Ireneusz Nowak

Kontakt, dyżury

Najbliższy dyżur odbędzie się 12 listopada 2019 r. w godz. 10.00-11.00.

 • Biografia

  Doktor nauk prawnych; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (kierunki: Administracja i Prawo) oraz Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego organizowanego przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych WPiA UŁ; adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego WPiA UŁ; starszy specjalista w CDiSP; współpracownik Fundacji CDiSP. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół polskiego sytemu podatkowego, w szczególności postępowania podatkowego oraz szeroko pojętej ochrony praw jednostki.

 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. Ciężar dowodzenia w postępowaniu podatkowym – podstawowe problemy, [w:] B. Kucia-Guściora (red.), M. Münnich (red.), A. Zdunek (red.), R. Zieliński (red.), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Ocena i kierunki zmian, Wyd. KUL, Lublin 2016.
  2. Correct structure of a tax decision in the light of legal and tax security of the individual, [w:] K. Flaga-Gieruszyńska (red.), E. Cała-Wacinkiewicz (red.), D. Wacinkiewicz (red.), The safety of the individual and of the group in private and public law – a collection of studies, Wyd. PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2015.
  3. Doradca podatkowy jako profesjonalny pełnomocnik w postępowaniu sądowoadministracyjnym, I. Nowak, A. Krajewska, [w:] D. Gil (red.), E. Kruk (red.), Role uczestników postępowań sądowych – wczoraj, dziś i jutro, t. 2, Wyd. KUL, Lublin 2015.
  4. Efektywność zasady dwuinstancyjności postępowania podatkowego w świetle ustawy o administracji podatkowej, [w:] Ł.J. Pikuła, H. Kaczmarczyk, Granice efektywności prawa. Sposoby osiągania efektywności w prawie, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016.
  5. Indywidualny rozkład czasu pracy według Kodeksu pracy oraz ustaw z zakresu prawa wyznaniowego, [w:] R. Frey (red.), Świadczenie pracy jako przedmiot zobowiązania umownego, cz. II, Wyd. Panzet, Kielce 2014.
  6. Nadanie decyzji administracyjnej rygoru natychmiastowej wykonalności w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego, [w:] J. Kisielnicki (red.), A. Letkiewicz (red.), K. Rajchel (red.), E. Ura (red.), Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Wyd. WSIZiA-WSPwS, Warszawa 2010.
  7. Odwołanie jako środek zaskarżenia w postępowaniu podatkowym a zasada dwuinstancyjności – uwagi krytyczne, [w:] P. Chmielnicki (red.), A. Dybała (red.), Polska administracja we wspólnej przestrzeni administracyjnej Unii Europejskiej, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2011.
  8. Opłata skarbowa, [w:] M. Sęk (red.), Prawo podatkowe. Podręcznik dla Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego, t. 3, Wyd. UŁ, Łódź 2014.
  9. Opodatkowanie alimentów, [w:] J.M. Łukasiewicz (red.), I. Ramus (red.), Prawo alimentacyjne. Zagadnienia systemowe i proceduralne, tom I, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2015.
  10. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych a pozycja cudzoziemców – zagadnienia wybrane, [w:] K. Wątorek (red.), Legalność zatrudnienia cudzoziemców, Wyd. Panzet, Kielce 2015.
  11. Opodatkowanie obrotu nieruchomościami, [w:] M. Sęk (red.), Prawo podatkowe. Podręcznik dla Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego, t. 3, Wyd. UŁ, Łódź 2014.
  12. Organizacja społeczna jako podmiot na prawach strony w postępowaniu podatkowym, [w:] I. Niżnik-Dobosz (red.), Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym, Wyd. Difin, Warszawa 2014.
  13. Podatek od spadków i darowizn, [w:] M. Sęk (red.), Prawo podatkowe. Podręcznik dla Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego, t. 3, Wyd. UŁ, Łódź 2014.
  14. Pozycja podatkowoprawna płatnika w świetle jego odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe, [w:] K. Flaga-Gieruszyńska, E. Cała-Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz, Bezpieczeństwo jako podstawowa potrzeba człowieka. Zbiór studiów, Wyd. PWSZ, Gorzów Wielkopolski 2014.
  15. Prawo podatkowe jako prawo publiczne w świetle jego odrębności jako gałęzi prawa – wybrane zagadnienia, [w:] P. Ruczkowski (red.), Prawo – społeczeństwo – jednostka. Człowiek – najlepsza inwestycja, Wyd. WSEiP, Kielce 2010.
  16. Prawo pracy w systemie prawa; prawo pracy a prawo podatkowe, E. Staszewska (red.), I. Nowak (red.), Wyd. WPiA, Łódź 2015.
  17. Przychody ze stosunku pracy a wspólne opodatkowanie małżonków, [w:] R. Frey (red.), Świadczenie pracy jako przedmiot zobowiązania umownego, Wyd. Panzet, Kielce 2013.
  18. Skutki pominięcia pełnomocnika w sprawie podatkowej, [w:] R. Frey (red.), Przemiany prawa publicznego i prywatnego na początku XXI wieku, Wyd. WSEiP, Kielce 2012.
  19. Status nauczyciela akademickiego w świetle ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, I. Nowak, A. Nowak, [w:] Л. А. Прицюк (ред.), Гуманітарні, економічні та правові аспекти модернізації вищої освіти, TOB, Вінниця 2019.
  20. Umowy międzynarodowe jako efekt współpracy między państwami w celu zwalczania podwójnego opodatkowania, I. Nowak, R. Frankiewicz, [w:] I. Oleksiewicz (red.), M. Pomykała (red.), J. Rajchel (red.), Współpraca instytucjonalna w Unii Europejskiej, Wyd. Max Druk, Rzeszów 2010.
  21. Uprawdopodobnienie braku winy jako przesłanka zasadności wniosku o przywrócenie terminu w świetle Ordynacji podatkowej, na tle orzecznictwa sądów administracyjnych, [w:] R. Dowgier (red.), Ordynacja podatkowa. Stan obecny i kierunki zmian, Wyd. Temida 2, Białystok 2015.
  22. W sprawie dochowania terminu w postępowaniu podatkowym, [w:] P. Ruczkowski (red.), Prawo wobec wyzwań współczesności, Wyd. WSEiP, Kielce 2011.
  23. Wspólne opodatkowanie małżonków na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych – postulaty de lege lata i de lege ferenda, [w:] B. Kucia-Guściora (red.), M. Münnich (red.), A. Zdunek (red.), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Sankcje i preferencje w prawie podatkowym, Wyd. KUL, Lublin 2015.
  24. Wydatki na aplikacje prawnicze a koszty uzyskania przychodów u przedsiębiorców wykonujących wolne zawody, [w:] M. Górska, K. Zapała, Prawo administracyjne i gospodarcze a sytuacja przedsiębiorcy na rynku polskim, Wyd. WSEPiNM, Kielce 2014, https://www.google.pl/search?source=hp&ei=7rmjW7-XF7LsrgSMtIOABQ&q=old.wseip.edu.pl%2Fdniw%2Fimages%2Fpliki%2Fpelne_teksty_ksiazek%2F110_pr_admi_gosp_T.pdf&oq=old.wseip.edu.pl%2Fdniw%2Fimages%2Fpliki%2Fpelne_teksty_ksiazek%2F110_pr_admi_gosp_T.pdf&gs_l=psy-ab.12...1669.1669.0.3069.1.1.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.2.64.psy-ab..1.0.0....0.l9Uo8AZ17lQ
  25. Wyłączenie organu podatkowego jako ochrona bezstronności w administracyjnym postępowaniu szczególnym (postępowaniu podatkowym), [w:] J. Pięta (red.), B. Purski (red.), Współczesne dylematy bezpieczeństwa – teoria i praktyka, Wyd. WSBiO, Warszawa 2011.
  26. Zakaz reformationis in peius w podatkowym postępowaniu odwoławczym – uwagi de lege lata i de lege ferenda, [w:] M. Popławski (red.), Ordynacja podatkowa. Zagadnienia proceduralne, Wyd. Temida 2, Białystok 2011.
 • Podręczniki, skrypty

  1. Postępowanie administracyjne. Podręcznik akademicki z orzecznictwem, Wyd. WSEiP, Kielce 2012.
 • Artykuły

  1. Acrylamide in human diet, its metabolism, toxicity, inactivation and the associated European Union legal regulations in food industry, A. Koszucka, A. Nowak, I. Nowak, I. Motyl, Critical Reviews in Food Science and Nutrition 2019, http://dx.doi.org/10.1080/10408398.2019.1588222
  2. Consumption and sale of alcoholic beverages: selected legal and health-related issues, I. Nowak, A. Nowak, Ius Novum 2017, nr 4, https://iusnovum.lazarski.pl/ius-novum-online/2017/numer-4/
  3. Dokumenty urzędowe jako dowody w świetle procedury podatkowej, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2018, nr 2.
  4. Doręczanie pism profesjonalnym pełnomocnikom w postępowaniu podatkowym, Kazus Podatkowy 2019, nr 4.
  5. Dostęp doktorów nauk prawnych do zawodów prawniczych – wybrane problemy, I. Nowak, R. Bucholski, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2015, nr 6.
  6. Dowód z zeznań świadka na gruncie jurysdykcyjnego postępowania podatkowego, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 2019, nr 1., http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PBPS/article/view/PBPS.2019.007/17382
  7. Dowody gromadzone w podatkowym postępowaniu odwoławczym a zasada dwuinstancyjności, Przegląd Prawa Publicznego 2010, nr 3.
  8. Gromadzenie materiału dowodowego przez organy podatkowe, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2010, nr 2.
  9. Instytucja wyłączenia organu podatkowego i jego pracowników jako gwarancja bezstronności przy podejmowaniu rozstrzygnięć podatkowych – uwagi krytyczne, Toruński Rocznik Podatkowy 2016/el, http://www.trp.umk.pl/images/pdfs/I.N-instytucja-wylaczenia.pdf
  10. Istota i znaczenie wezwań w postępowaniu podatkowym (cz. 1-2), Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2019, nr 7-8.
  11. Jawność postępowania podatkowego, I. Nowak, A. Nowak, Rozprawy z Zakresu Nauk Prawnych 2012, nr 3.
  12. Konsekwencje zaniedbań pełnomocnika dla jego mocodawcy w postępowaniu podatkowym, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2013, nr 10.
  13. Koszty uzyskania przychodów z praw autorskich przysługujące nauczycielom akademickim, Toruński Rocznik Podatkowy 2017/el, http://www.trp.umk.pl/images/pdfs/A.6.pdf
  14. Małżeństwo a związki partnerskie w świetle wybranych regulacji polskiego prawa podatkowego, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2017, nr 3., https://czasopisma.uni.lodz.pl/tax/article/view/5216/4895
  15. Obowiązek alimentacyjny a prawo podatkowe – wybrane aspekty, Toruński Rocznik Podatkowy 2015/el, http://www.trp.umk.pl/download/trp2015/Obowiazek_alimentacyjny_a_prawo_podatkowe_wybrane_aspekty.pdf
  16. Obowiązek podatkowy na gruncie polskiego prawa podatkowego – uwagi de lege lata i de lege ferenda, I. Nowak, A. Nowak, Kwartalnik Prawa Publicznego 2009, nr 1-2.
  17. Odwołanie od decyzji organu podatkowego a możliwość jej weryfikacji w trybie autokontroli przez organ podatkowy pierwszej instancji, Przegląd Prawa Publicznego 2010, nr 5.
  18. Oględziny jako bezpośredni środek dowodowy w postępowaniu podatkowym, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2018, nr 11.
  19. Pełnomocnictwo w świetle Ordynacji podatkowej - stan obecny a planowane zmiany, I. Nowak, B. Rutkowski, Toruński Rocznik Podatkowy 2014/el, http://www.trp.umk.pl/download/trp2014/Pelnomocnictwo_w_swietle_ordyncaji_podatkowej_stan_obecny_%20a_planowane_zmiany.pdf
  20. Pełnomocnik do spraw doręczeń w procedurze podatkowej, Humanities and Social Sciences 2014, nr 2, http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/130
  21. Pełnomocnik jako reprezentant strony w jurysdykcyjnym postępowaniu podatkowym – wybrane aspekty, Przegląd Prawa Publicznego 2013, nr 12, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-4ab3f4e3-d11e-4d73-b5d1-eb5f638f1c24
  22. Podstawa konstytucyjna do nakładania podatków, I. Nowak, A. Nowak, Kwartalnik Prawa Publicznego 2008, nr 1-2.
  23. Prawo do nauki a święta religijne mniejszości wyznaniowych na gruncie ustawy o systemie oświaty, Przegląd Prawa Publicznego 2014, nr 5, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171403719
  24. Prawo do złożenia odwołania w świetle przepisów Ordynacji podatkowej, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2010, nr 6.
  25. Prawo do zwolnienia od pracy z tytułu świąt religijnych, Humanities and Social Sciences 2015, nr 1, http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/164
  26. Przesłanki wyłączenia pracownika samorządowego organu podatkowego od udziału w postępowaniu podatkowym, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2017, nr 9.
  27. Rektyfikacja decyzji podatkowych i jej tryby, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 2019, nr 2, https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PBPS/article/view/PBPiS.2019.014/18060
  28. Rola spółdzielczych instytucji finansowych w przeciwdziałaniu zjawisku prania brudnych pieniędzy, I. Nowak, A. Nowak, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach 2012, nr 13, http://www.zeszytnaukowy.wseip.edu.pl/index.php/zeszyt-naukowy/2012.html
  29. Rozprawa jako instytucja służąca wyjaśnieniu wątpliwości dowodowych w podatkowym postępowaniu odwoławczym, Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu 2009, nr 8.
  30. Spożycie i sprzedaż napojów alkoholowych – wybrane aspekty prawne i zdrowotne, I. Nowak, A. Nowak, Ius Novum 2017, nr 4, https://iusnovum.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/oficyna/Ius_Novum/2017/nR_4-pl/Ius_Novum_4-2017.pdf
  31. Status biegłego i jego opinii jako dowodu w jurysdykcyjnym postępowaniu podatkowym, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2018, nr 4-6.
  32. Stosunek pracy nauczyciela akademickiego – wybrane aspekty praktyczne, Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2018, t. XIX, z. 8, cz. III., http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-8-3.pdf
  33. Terminowość załatwiania spraw przed samorządowymi organami podatkowymi, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2017, nr 11-12.
  34. Tryb wnoszenia odwołania jako wyraz zabezpieczenia i gwarancji uprawnień podatnika w postępowaniu podatkowym, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach 2010, nr 11, http://www.zeszytnaukowy.wseip.edu.pl/index.php/zeszyt-naukowy/2010.html
  35. Udostępnianie akt sprawy podatkowej, I. Nowak, I. Ledzion, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2017, nr 4-5.
  36. Udzielenie pełnomocnictwa a jego cofnięcie w postępowaniu podatkowym – wybrane aspekty, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2013, nr 2.
  37. Umorzenie zaległości podatkowych jako ulga w spłacie zobowiązań podatkowych w województwie świętokrzyskim, Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae" 2014, nr 3, http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/462_15-Nowak.pdf
  38. Upoważnienie pracownika do załatwiania spraw w imieniu samorządowego organu podatkowego, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2017, nr 10.
  39. W kwestii zaskarżalności bezczynność organu podatkowego do wojewódzkiego sądu administracyjnego, I. Nowak, A. Nowak, Rozprawy z Zakresu Nauk Prawnych 2010, nr 2.
  40. Wartość rynkowa nieruchomości jako podstawa opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych, Toruński Rocznik Podatkowy 2013/el, http://www.trp.umk.pl/download/trp2013/WARTOSC_RYNKOWA_NIERUCHOMSCI_JAKO_PODSTAWA_OPODATKOWANIA.pdf
  41. Wezwania w świetle pomocy prawnej pomiędzy organami administracji podatkowej na gruncie art. 157 i 157a Ordynacji podatkowej, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2018, nr 3.
  42. Wina podatnika jako negatywna przesłanka wyłączająca odpowiedzialność podatkową płatnika, Przegląd Prawa Publicznego 2014, nr 1.
  43. Właściwość funkcjonalna (instancyjna) organów podatkowych jako realizacja zasady dwuinstancyjności w postępowaniu podatkowym, Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2009, tom X, zeszyt 9.
  44. Wolność jednostki w zakresie przekonań religijnych i światopoglądowych a zwolnienie od pracy i nauki z tytułu święta religijnego – soboty (szabatu, szabasu), Przegląd Prawa Publicznego 2013, nr 1, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-1897f58b-8bb4-4341-ac04-3e40dcc08231
  45. Wyłączenie pracownika organu podatkowego jako gwarancja bezstronności w postępowaniu podatkowym, Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2009, tom X, zeszyt 1.
  46. Wyłączenie pracownika samorządowego organu podatkowego od udziału w postępowaniu podatkowym – zagadnienia ogólne, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2017, nr 8.
  47. Wyłączenie samorządowych organów podatkowych od załatwiania spraw w postępowaniu podatkowym, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2017, nr 6.
  48. Wyznaczenie stronie postępowania podatkowego terminu do przedstawienia dowodów będących w jej posiadaniu na gruncie art. 189 Ordynacji podatkowej, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2019, nr 5.
  49. Zakaz palenia wyrobów tytoniowych – wybrane aspekty prawne i społeczne, I. Nowak, A. Nowak, Humanities and Social Sciences 2016, nr 1, http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/217
  50. Zasada dwuinstancyjności a ochrona praw podatnika, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2009, nr 2.
  51. Zasada prowadzenia postępowania podatkowego w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych – teoria a orzecznictwo, Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu 2010, nr 9, http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000170959231
  52. Związanie organu podatkowego wydaną i doręczoną decyzją, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2018, nr 10.
  53. Zwolnienie dla osób najbliższych na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn w świetle doktryny i orzecznictwa, Toruński Rocznik Podatkowy 2012/el, http://www.trp.umk.pl/download/trp2012/Zwolnienie_dla_osob_najblizszych_na_podstawie_art_4a_%20ustawy_o_%20podatku_od_spadkow_i_darowizn.pdf
 • Glosy

  1. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 października 2016 r., II FSK 2412/14, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 2017, nr 3.
  2. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 grudnia 2011 r., I FSK 250/11, Orzecznictwo Sądów Polskich 2013, nr 2.
  3. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 24 października 2012 r., I SA/Bd 764/12, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 2013, nr 2.
 • Inne publikacje

  1. Odpowiedzialność podatnika za zobowiązania podatkowe, Vademecum Głównego Księgowego/el, Wolters Kluwer.
  2. Odraczanie terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego, Vademecum Głównego Księgowego/el, Wolters Kluwer.
  3. Terminy płatności podatków, Vademecum Głównego Księgowego/el, Wolters Kluwer.
  4. Zasada jawności postępowania podatkowego, Vademecum Głównego Księgowego/el, Wolters Kluwer.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.