PL

dr Izabela Florczak

Izabela Florczak Izabela Florczak

Kontakt, dyżury

Pokój: 3.72
Dyżur: wtorek, godz. 12-14 prowadzony zdalnie poprzez Teams, poniżej link na dyżury.
iflorczak@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6356374
 • Biografia

  DYŻUR: Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

  • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (2011). Rozprawę doktorską napisaną pod kierunkiem doktora habilitowanego Mirosława Włodarczyka, prof. nadzw. UŁ pt.:  Status prawny osób świadczących pracę w ramach umownego zatrudnienia nietypowego obroniła w 2016 roku w Katedrze Prawa Pracy WPiA UŁ.
  • W latach 2016-2018 zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej. Od 2018 roku na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Pracy - Zakładzie Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej.
  • Od 2016 r. radca prawny. Członek European Lawyers Network for Workers (ELW) i International Lawyers Assisting Workers Network (ILAWN).
  • Zastępca Kierownika Centrum Studiów Migracyjnych Uniwersytetu Łódzkiego;
  • Członek: 1. Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego; 2. Polskiej Sekcji Międzynarodwego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ISLSSL; 3. Komitetu Koordynującego Polską Sieć Naukową Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Cooperante; 4. Komitetu Zarządzającego Centrum Porównawczego Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych; 5. International Labour and Employment Relations Association (ILERA); 6. Rady Naukowej czasopisma „Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej”; 7Editorial Board czasopisma Italian Labour Law Journal8. Komitetu Organizacyjnego cyklicznych konferencji Wrześniowe spotkania z prawem pracy.
  • Współpracownik Sekcji Badań nad Imigracją do Polski Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk.
  • Od 2016 roku Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów na Uniwersytecie Łódzkim.
  • Współzałożycielka sieci współpracy Labour Law Education Society (LLES) powstałej w 2012 roku, zrzeszającej Naukowców z Europy Środkowo-Wschodzniej zajmujących się szeroko rozumianym prawem pracy. Od 2014 roku zajmuje stanowisko Executive Director of LLES.
  • Ekspert Uniwersytetu Łódzkiego.
  • Kierownik realizowanego w roku akademickim 2017/2018 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „DOBRY STAŻ – DOBRY START. Profilowane programy stażowe dla studentów WPIA UŁ”.
  • Kierownik projektów (1) Status prawny osób świadczących pracę w ramach umownego zatrudnienia nietypowego [B1511900001110.02]; (2) Systemy zabezpieczenia społecznego na świecie [B1611900001472.02];  (3) Współczesne wyzwania zabezpieczenia społecznego [B1711900001691.02; B1711900001770.02]; (4) Prawa socjalne związane z zatrudnieniem [B1811900002022.02] finansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach dotacji celowej dla młodych naukowców.
  • Prelegentka kilkudziesięciu konferencji naukowych, z których połowę stanowią konferencje międzynarodowe [m.in. Frankfurt nad Menem (2015), Toronto (2017), Christchurch (2017), Modena (2018), Seul (2018), Valparaiso (2019)]. Organizatorka wielu konferencji krajowych i międzynarodowych.
  • Recenzentka artykułów publikowanych m.in. w czasopismach Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej; Praca i Zabezpieczenie Społeczne; Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka; Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej; Bibliotheca Nostra; Przegląd Prawniczy UW; Kortowski Przegląd Prawniczy.
  • W listopadzie 2017 r. odbyła spotkania naukowe w Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), Graduate School of Business and Law (Melbourne, Australia); Centre for Employment and Labor Relations Law, Melbourne University (Melbourne, Australia) oraz  University of Canterbury, School of Law (Christchurch, Nowa Zelandia).
  • W lipcu 2019 r. wykładowca Szkoły Letniej Global and European Labour Law (University of Leiden).
  • Kierownik jednej z sekcji realizującej międzynarodowy projekt naukowy “Fairness, freedom and Industrial Relations across Europe: UP AND DOWN THE MEAT VALUE CHAIN - MEAT.UP.FFIREfinansowany przez Komisję Europejską w ramach konkursu VP/2017/004/0035 (2018-2020); Wykonawca projektu finansowanego przez Komisję Europejską w ramach konkursu VS/2019/0081 “Irel- Smarter Industrial relations to address new technological challenges in the world of work-  iREL" (2019-2021).
  • Wykonawca projektów międzynarodowych w zakresie (1) opracowania raportu o stopniu wykorzystywania nowoczesnych technologii w pracy w polskim rolnictwie (2019); (2) opracowania raportu o warunkach pracy obywateli Nepalu w Polsce (2020); (3) opracowania raportu o stopniu wdrożenia do polskiego porządku prawnego regulacji z zakresu migracji zarobkowych - tzw. trade commitment migration (2020).
  • Autorka programu warsztatów Sąd w Bajkogrodzie przeprowadzanych na Wydziale Prawa i Administracji  dla Uczniów szkół podstawowych.
  • ORCID iD 0000-0003-3167-3382.
 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. Executing Provisions of Directive 2016/801 – The Polish Perspective; [w:] The Students & Researchers Directive. Central Themes, Problem Issues and Implementation in Selected Member States; T. de Lange, P. Minderhoud (red.), 2020, Wolf Productions; s. 105-115
  2. Komentarz do art. 135, 200–206, 210–217 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; [w] Akademickie prawo zatrudnienia. Komentarz, red. K.W. Baran, 2020, Wolters Kluwer; s. 213-218; 338-366; 378-391
  3. Komentarz do art. 15z, 15z1, 15z5, 15z7, 15zd, 15zf ust. 5-7, 15zzq, 31zy3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; komentarz do § 3; § 4; § 8 ust. 7; § 17 ust. 1, 2, 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z 16.05.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii; [w:] Tarcza antykryzysowa 1.0-3.0. Szczególne regulacje w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie zabezpieczenia społecznych. Komentarz, red. K.W. Baran, 2020, Wolters Kluwer; s. 201-220; 230-232; 237-241; 316-324; 420-426; 523-552
  4. Komentarz do art. 15z, 15z1, 15z5, 15z7, 15zd, 15zf ust. 5-7, 15zzq, 31zy3, 31zz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; komentarz do § 3; § 4; § 8 ust. 3; § 19 ust. 1, 3, 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z 19.06.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii; [w:] Tarcza antykryzysowa 1.0−4.0. Ustawa o dodatku solidarnościowym i inne regulacje. Szczególne rozwiązania w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych związane z COVID-19. Komentarz, red. K.W. Baran , 2020, Wolters Kluwer, s. 292-312; 322-323; 331-335; 436-443; 544-550; 573-575; 695-724
  5. Komentarz do art. 15z, art. 15z1, art. 15zd, art. 15zf ust. 5-7, art. 15zzq ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; Komentarz do § 3; § 9 ust. 3 pkt 3; § 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z 19.04.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii; [w:] Tarcza antykryzysowa. Szczególne regulacje w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie zabezpieczenia społecznych. Komentarz, red. K.W. Baran, 2020, Wolters Kluwer; s. 263-277; 291-294; 302-308; 397-407; 617-646
  6. Komentarz: rozporządzenie w sprawie dofinansowania z budżetu państwa składek członkowskich wnoszonych przez wchodzące w skład Rady Dialogu Społecznego reprezentatywne organizacje związkowe do międzynarodowych organizacji związkowych; [w] Prawo pracy. Rozporządzenia. Komentarz, K.W. Baran red., 2020, Wolters Kluwer; s. 977-985
  7. Komentarz: rozporządzenie w sprawie dofinansowywania z budżetu państwa składek członkowskich wnoszonych przez wchodzące w skład Rady Dialogu Społecznego reprezentatywne organizacje pracodawców do międzynarodowych organizacji pracodawców; [w] Prawo pracy. Rozporządzenia. Komentarz, K.W. Baran red., 2020, Wolters Kluwer; s. 1017-1025
  8. Komentarz: rozporządzenie w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego pracownikowi powołanemu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy oraz sposobu postępowania w przypadku wygaśnięcia mandatu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej przez pracownika korzystającego z urlopu bezpłatnego; [w] Prawo pracy. Rozporządzenia. Komentarz, K.W. Baran red., 2020, Wolters Kluwer; s. 987-994
  9. Precarious Employment V. Atypical Employment in the EU, [w:] New Forms of Employment. Current Problems and Future Challenges; (red.) J. Wratny, A. Ludera-Ruszel, 2020, Springer, https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-658-28511-1
  10. Structural characteristics and industrial relations in the pork value chain: the case of Poland, in: Meat-up Ffire Fairness, freedom and industrial relations across Europe: up and down the meat value chain, P. Campanella, D. Dazzi (eds.); with I. Buchowicz, H. Kinowska, M. Otto, Ł. Sienkiewicz , 2020, FrancoAngeli, https://www.francoangeli.it/Ricerca/scheda_libro.aspx?Id=26382
  11. The lie as a privacy protection measure, [w:] Performance Appraisal in Modern Employment Relations – An Interdisciplinary Approach; (red.) T. Addabbo, E. Ales, Y. Curzi, T. Fabbri, O. Rymkevich, I. Senatori; współautorstwo z M. Wujczykiem, 2020, Palgrave, https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-26538-0
  12. Dokumentacja pracownicza, 2019, Wolters Kluwer; ss. 206; Współautorstwo: M.A. Mielczarek, M. Wujczyk, https://www.profinfo.pl/sklep/dokumentacja-pracownicza,106498.html
  13. Elastyczność zatrudnienia a dezintegracja ochrony właściwej dla prawa pracy - zagadnienia wybrane; [w:] Elastyczne formy zatrudnienia we włoskim i polskim prawie pracy. Szanse i zagrożenia; A. Riccardi, M. Rycak (red.), 2019, Uczelnia Łazarskiego
  14. Ochrona dzieci i młodocianych; [w:] System Prawa Pracy. Tom IX. Międzynarodowe Publiczne Prawo Pracy. Standardy Globalne; K.W. Baran (red.), 2019, Wolters Kluwer; (Punkty 18.1.; 18.2.; 18.3.; 18.4.); s. 669-705, https://www.profinfo.pl/sklep/system-prawa-pracy-tom-ix-miedzynarodowe-publiczne-prawo-pracy-standardy-globalne,107139.html
  15. Praca prekaryjna a unijne instrumenty regulacyjne: obecne realia i perspektywy zmian, [w:] Prekaryzacja zatrudnienia. Wyzwania dla prawa pracy w Europie; (red.) I. Florczak, M. Otto; współautorstwo z M. Otto, 2019, Difin, https://ksiegarnia.difin.pl/prekaryzacja-zatrudnienia-wyzwania-dla-prawa-pracy-w-europie
  16. Precarious Work and Labour Regulation in the EU: Current Reality and Perspectives, [w:] Precarious Work. The Challenge for Labour Law in Europe; (red.) J. Kenner, I. Florczak, M. Otto; współautorstwo z M. Otto, 2019, Edward Elgar, https://www.e-elgar.com/shop/precarious-work
  17. Precarious Work. The Challenge for Labour Law in Europe, (red.) J. Kenner, I. Florczak, M. Otto, 2019, Edward Elgar, https://www.e-elgar.com/shop/precarious-work
  18. Prekaryzacja zatrudnienia. Wyzwania dla prawa pracy w Europie; (red.) I. Florczak, M. Otto, , 2019, Difin, https://ksiegarnia.difin.pl/prekaryzacja-zatrudnienia-wyzwania-dla-prawa-pracy-w-europie
  19. Zasada komplementarności w dostępie cudzoziemców do polskiego rynku pracy; [w:] Różnorodność w jedności. Studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Muszalskiemu; red. B. Godlewska-Bujok, K. Walczak, 2019, C.H. Beck; s. 223-232, https://www.ksiegarnia.beck.pl/serie-wydawnicze/ksiegi-pamiatkowe
  20. Finansowe wspieranie tworzenia miejsc pracy przez pracodawców i bezrobotnych; [w:] System prawa pracy. Tom VIII. System prawa rynku pracy; M. Włodarczyk (red.), 2018, Wolters Kluwer; s. 1022-1044, https://www.profinfo.pl/sklep/system-prawa-pracy-tom-viii-prawo-rynku-pracy,89146.html?utm_campaign=2017.01.02_rd_dw_%20view&utm_content=fbcpc&utm_medium=cpc&utm_source=facebook.com&utm_term=WKC0216019_IEM002
  21. Agencja pracy tymczasowej jako podmiot realizujący zadania polityki społecznej, [w:] Polityka społeczna a prawo pracy. Wybrane problemy; (red.) M. Paluszkiewicz, M. Włodarczyk, 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  22. Instytucje szkoleniowe; [w:] System prawa pracy. Tom VIII. System prawa rynku pracy; M. Włodarczyk (red.), 2018, Wolters Kluwer; s. 315-323, https://www.profinfo.pl/sklep/system-prawa-pracy-tom-viii-prawo-rynku-pracy,89146.html?utm_campaign=2017.01.02_rd_dw_%20view&utm_content=fbcpc&utm_medium=cpc&utm_source=facebook.com&utm_term=WKC0216019_IEM002
  23. Kodeks pracy. Komentarz, Komentarz do art. 207-212; 226-233; 237(2)-237(5), 2018, współautorstwo z A. Lankamer-Prasołek; Komentarz aktualizowany; wyd. 25, K. Walczak (red.); C.H. Beck
  24. Ochrona danych osobowych pracowników tymczasowych; [w:] RODO. Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu ze wzorami; M. Mędrala (red.), 2018, Wolters Kluwer Polska; s. 278-291
  25. Poradnictwo i informacja zawodowa; [w:] System prawa pracy. Tom VIII. System prawa rynku pracy; M. Włodarczyk (red.), 2018, Wolters Kluwer; s. 877-904, https://www.profinfo.pl/sklep/system-prawa-pracy-tom-viii-prawo-rynku-pracy,89146.html?utm_campaign=2017.01.02_rd_dw_%20view&utm_content=fbcpc&utm_medium=cpc&utm_source=facebook.com&utm_term=WKC0216019_IEM002
  26. Precarious work of migrant workers illustrated by the example of Ukraini-ans in Poland – is there a chance for a change?; [w:] Transformations of work: challenges for the national systems of labour law and social security; Di G. Casale, T. Treu (red.), 2018, ITCILO World of Work Series, s. 655-660, https://www.giappichelli.it/transformations-of-work-challenges-for-the-national-systems-of-labour-law-and-social-security
  27. Terminowe zatrudnienie cudzoziemców w prawie polskim; [w:] Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy: umowy terminowe; A. Musiała (red.), 2018, Wydawnictwo Naukowe UAM; s. 77-92
  28. Kodeks pracy. Komentarz do art. 207-212, 2017, współautorstwo z A. Lankamer-Prasołek; Komentarz aktualizowany; wyd. 24, K. Walczak (red.); C.H.Beck
  29. Status prawny osób świadczących pracę w ramach umownego zatrudnienia nietypowego, 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 315, https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/status-prawny-osob-swiadczacych-prace-w-ramach-umownego-zatrudnienia-nietypowego/
  30. 40 lat obowiązywania kodeksu pracy; Współautorstwo z Barbarą Muszyńską;  [w:] 40 lat Kodeksu pracy; Z. Góral, M. A. Mielczarek (red.), 2015, Warszawa 2015; s. 373-391, https://www.profinfo.pl/prawo-pracy-i-ubezpieczen-spolecznych/prawo-pracy/p,40-lat-kodeksu-pracy,345879.html
  31. Developments in Labour Law from a Comparative Perspective, I. Florczak, Z. Góral (red.), 2015, Łódź, https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/developments-in-labour-law-from-a-comparative-perspective/
  32. Pogląd Międzynarodowej Organizacji Pracy na stosunek pracy na przykładzie zalecenia nr 198; [w:] Transgraniczność stosunku pracy; M. Mościcki, B. Bomanowski (red.), 2015, Lublin 2015; s. 291-304, http://www.wydawnictwokul.lublin.pl/sklep/product_info.php?products_id=2855&language=en
  33. Selected Differences Between Civil Law And Employment Law Contracts Related to Work on the Grounds of the Polish Legislation; [w:] Developments in Labour Law from a Comparative Perspective, I. Florczak, Z. Góral (red.), 2015, Łódź 2015, s. 43-58; współautorstwo z Barbarą Muszyńską
  34. Zatrudnienie elastyczne – uwagi ogólne; [w:] Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy; A. Bieliński, A. Giedrewicz-Niewińska, M. Szabłowska-Juckiewicz (red.), 2015, Warszawa 2015; s. 23-32, http://www.ksiegarnia.difin.pl/prawo-w-praktyce/44/elastyczne-formy-zatrudnienia-i-organizacji-czasu-pracy/2344
  35. Możliwość objęcia postanowieniami układu zbiorowego pracy osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych; [w:] Układy zbiorowe pracy w stulecie urodzin Profesora Wacława Szuberta; Z. Góral (red.), 2013, Warszawa 2013; s. 231-246, https://www.profinfo.pl/prawo-pracy-i-ubezpieczen-spolecznych/prawo-pracy/p,uklady-zbiorowe-pracy,180298.html
  36. Wysokość minimalnego wynagrodzenia przysługującego z tytułu wykonywania pracy w ramach zatrudnienia penalnego; [w:] Biuletyn Koła Naukowego Prawa Pracy. Zeszyt 7 – specjalny, E. Staszewska (red.), 2013, Łódź 2013; s. 123-130
  37. Zatrudnienie tymczasowe jako nietypowa forma zatrudnienia; [w:] Trendy na rynku pracy; D. Majewski, A. Rogozińska-Pawełczyk (red.), 2013, Łódź 2013; s. 176-184, http://libra.ibuk.pl/book/130349
  38. Dopuszczalność działalności konkurencyjnej pracownika tymczasowego; [w:] System ochrony prawnej konkurencji – zagadnienia wybrane; Aneta Giedrewicz-Niewińska, Anna Piszcz (red.), 2012, Toruń 2012; s. 152-161, https://www.profinfo.pl/prawo-pracy-i-ubezpieczen-spolecznych/prawo-pracy/p,system-ochrony-prawnej-konkurencji-zagadnienia-wybrane,174329.html
 • Podręczniki, skrypty

  1. Regulaminy (Rozdział V punkt 4); Podmioty objęte regulacjami o charakterze statutowym (Rozdział V, punkt 5); Ochrona rodzicielstwa (Rozdział XXI); Zatrudnienie i ochrona pracy młodocianych i dzieci (Rozdział XXII); Inspekcja pracy (Rozdział XXXI); [w:] Prawo pracy w diagramch; J. Czerniak-Swędzioł, M. Lekston (red.); Warszawa 2020; s. 52-61; 197-210; 257-259, 2020, Wolters Kluwer
  2. Regulaminy (Rozdział V punkt 4); Podmioty objęte regulacjami o charakterze statutowym (Rozdział V, punkt 5); Ochrona rodzicielstwa (Rozdział XXI); Zatrudnienie i ochrona pracy młodocianych i dzieci (Rozdział XXII); Inspekcja pracy (Rozdział XXXI); [w:] Prawo pracy. Diagramy; K.W.Baran; D. Dörre-Kolasa (red.); Warszawa 2016; s. 55-60; 191-210; 254-257;, 2016, https://www.profinfo.pl/prawo-pracy-i-ubezpieczen-spolecznych/prawo-pracy/p,prawo-pracy-diagramy,357930.html

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.