prof. dr hab. Janusz Jankowski, prof.

Kontakt, dyżury

Pokój: 3.67
Dyżury odbywają się online w środy w godz. 16-17 z wykorzystaniem MS Teams - link poniżej.
jjankowski@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6356464

LINK DO DYŻURÓW

Link do dyżurów odbywających się w środy w godz. 16-17: LINK

 • Biografia

  Najbliższe seminarium dkoktoranckie w Katedrze Postępowania Cywilnego I odbędzie się 28 lutego (czwartek) o godz. 18.00 w sali 2.56.

 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. Kodeks postępowania cywilnego, t. I Komentarz. Art. 1-729 pod red. A. Góry-Błaszczykowskiej, wyd. 2 (komentarz do art. 505(1-14); s. 1451-1474) CH Beck Warszawa 2016, 2015
  2. Kodeks postępowania cywilnego, t. II Komentarz. Art. 730-1217 pod red. J. Jankowskiego, wyd. 2. (komentarz do art. 795(8-9), art. 796-817 oraz art. 1066-1071; s. 393-396, 414-479 oraz 1441-1450) CH Beck Warszawa 2015, 2015
  3. Kodeks postępowania cywilnego, wyd. 22. Wprowadzenie prof. J. Jankowskiego, Warszawa 2014, s. VII-CXVI, 2014
  4. Kodeks postępowania cywilnego, wyd. 21. Wprowadzenie prof. J. Jankowskiego, Warszawa 2013, s. VII-XCII, 2013
  5. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. T. I. Art. 1-729, pod red. dr. hab. A. Góry-Błaszczykowskiej, (1642 strony; autor komentarza do przepisów art. 5051 -50514, Warszawa 2013, 2013
  6. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Art. 730-1088, pod red prof. J. Jankowskiego (1288 stron; autor komentarzy do przepisów art. 7958 - 817 i 1066-1071), Warszawa 2013, 2013
  7. Kodeks postępowania cywilnego, wyd. 20. Wprowadzenie prof. J. Jankowskiego, Warszawa 2012, s. VII-LXXIII, 2012
  8. Система средств обжалования в польском гражданском процессе” („System środków zaskarżenia w polskim postępowaniu cywilnym”), rozdział w książce wydanej w języku rosyjskim pod red. E. A. Borisovej «Проверка судебных постановлений в странах ЕС и СНГ», Wydawnictwo Norma, Moskwa 2012, (wyd. 2), 2012
  9. Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie egzekucyjne. Komentarz do art. 758-1088 pod redakcją prof. J. Jankowskiego (1797 stron; autor komentarza do art. 7958-817 i 1066-1071), CH Beck Warszawa 2011, 2011
  10. Group action in Poland, [w:] Rapports polonais présentés au XVIIIe Congrès de Droit Comparé Washington 2010, pod redakcją B. Lewaszkiewicz – Petrykowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010 (współautorstwo z S. Cieślakiem)., 2010
  11. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do art. 367-50537, pod red. K. Piaseckiego, tom II, wydanie 5,CH Beck Warszawa 2010 (komentarz do art. 5051-50514)., 2010
  12. Access to justice. Costs and legal aid, [w:] Rapports polonais présentés au XVIIe Congrès de Droit Comparé Utrecht 2006, pod redakcją B. Lewaszkiewicz – Petrykowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006., 2006
  13. Die wesentlichen Grundsätze des Zivilverfahrens nach 40 Jahren der Geltung der polnischen Zivilprozessordnung (polski tytuł: Naczelne zasady postępowania cywilnego po czterdziestu latach obowiązywania polskiego kodeksu postępowania cywilnego), [w:] Zeitschrift für Zivilprozess International, Jahrbuch des Internationalen Zivilprozessrechts, 10.Band 2005, Carl Heymanns Verlag Köln 2006., 2006
  14. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do art. 1-50514, pod red. K. Piaseckiego, tom I, wydanie 4, CH Beck Warszawa 2006 (komentarz do art. 5051-50514)., 2006
  15. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do art. 506-1088, pod red. K. Piaseckiego, tom II, wydanie 4, CH Beck Warszawa 2006 (komentarz do art. 758-7751, 840-912, 1023-1059)., 2006
  16. Nowelizacje kodeksu postępowania cywilnego wprowadzane w 2005 r., CH Beck Warszawa 2005, 97 stron., 2005
  17. „Система средств обжалования в польском гражданском процессе” („System środków zaskarżenia w polskim postępowaniu cywilnym”), rozdział w książce wydanej w języku rosyjskim pod red. E. A. Borisovej «Проверка судебных постановлений в гражданском процессе российский и зарубежный опыт »
 • Artykuły

  1. Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z 10 lipca 2015 r. w zaresie postępowania egzekucyjnego; Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2016, Nr 8, s. 7-22., 2016
  2. Nowelizacje Kodeksu postępowania cywilnego dokonane w okresie  od kwietnia do końca października 2015 r.; Monitor Prawniczy Nr 1/ 2016, s. 11-22, 2016
  3. Dopuszczalność drogi egzekucji sądowej, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2015, Nr 2, s. 5-17 , 2015
  4. Nowelizacje Kodeksu postępowania cywilnego dokonane (lub przygotowywane) w okresie od marca 2014 r. do końca marca 2015 r., Monitor Prawniczy 2015, Nr 9, s. 457-463, 2015
  5. Dążenie do poznania prawdy w postępowaniu cywilnym [w:] Koncepcje prawdy w teorii prawa i szczegółowych naukach prawnych, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica 73, Łódź 2014, s. 117-127, 2014
  6. Nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania cywilnego mocą ustawy z 10 maja 2013 r. wprowadzająca nowe obowiązki nałożone na komorników sądowych, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2014, Nr 1-2, s. 5-15, 2014
  7. Nowelizacje Kodeksu postępowania cywilnego dokonane (lub przygotowywane) w okresie od sierpnia 2013 r. do końca lutego 2014 r., Monitor Prawniczy 2014, Nr 7, s. 345-351, 2014
  8. Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego dokonana mocą ustawy z 10.5.2013 r., Monitor Prawniczy 2013, Nr 15, 2013
  9. Wszczęcie egzekucji sądowej w sprawach cywilnych [w:] W poszukiwaniu prawa dobrego i sprawiedliwego. Ksiega pamiątkowa ku czci Jana Tredera, Warszawa 2013, s. 321-334, 2013
  10. Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego w zakresie podstawy egzekucji oraz niektórych uprawnień i obowiązków komorników, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2012, Nr 3-6, 2012
  11. Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego. Część I. Postępowanie rozpoznawcze (1), Monitor Prawniczy Nr 1/2012, 2012
  12. Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego. Część I. Postępowanie rozpoznawcze (2), Monitor Prawniczy Nr 2/2012, 2012
  13. Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego. Część II. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne (1), Monitor Prawniczy Nr 3/2012, 2012
  14. Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego. Część II. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne (2), Monitor Prawniczy Nr 4/2012, 2012
  15. Przedmiot egzekucji wykonania czynności [w:] Proces cywilny. Nauka - Kodyfikacja - Praktyka. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi, Warszawa 2012, s. 737-751., 2012
  16. Ewolucja unormowań i poglądów doktryny na temat wypadków czasowej niedopuszczalności drogi sądowej [w:] Aurea praxis aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, t. I, Warszawa 2011, s. 273-299., 2011
  17. Podstawienie procesowe wierzyciela w miejsce dłużnika w toku egzekucji z wierzytelności [w:] Ksiega pamiątkowa Profesora Sławomira Dalki, Gdańskie Studia Prawnicze, tom XXVI, Gdańsk 2011, s. 29-38., 2011
  18. Termin do wytoczenia powództwa o zwolnienie od egzekucji [w:] Ius et remedium. Księga jubileuszowa Profesora Mieczysława Sawczuka, pod. red. A. Jakubeckiego i J. Strzępki, Warszawa 2010, s. 238-249., 2010
  19. Poszukiwanie przez komornika majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2007, Nr 1-2., 2007
  20. Sposoby egzekucji świadczeń pieniężnych a przedmiot egzekucji, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2007, Nr 10-11., 2007
  21. Propozycje zmian kodeksu postępowania cywilnego zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy i ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, Palestra 2006, Nr 11-12 (współautorstwo ze S. Cieślakiem)., 2006
  22. Środki zaskarżenia w polskim postępowaniu egzekucyjnym, artykuł [w:] Mokslo Darbai Teisė 2006, 61 tomas Vilniaus universiteto leidykla (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wileńskiego – Prawo vol. 61, 2006)., 2006
  23. Wybrane propozycje zmian kodeksu postępowania cywilnego zawarte w rządowym projekcie z 30 stycznia 2006 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Palestra 2006, Nr 7-8 (współautorstwo ze S. Cieślakiem)., 2006
  24. Отдельные принципы гражданского процессуального права в производстве суда первой инстанции в свете изменений ГПК Польши (polski tytuł: Niektóre zasady postępowania cywilnego w postępowaniu przed sądem I instancji w świetle zmian polskiego kodeksu postępowania cywilnego), artykuł w języku rosyjskim [w:] Российский Ежегодник Гражданского и Арбитражного Прoцесса, Rosyjski rocznik procesu cywilnego i arbitrażowego No 4, 2005, Sankt Petersburg 2006., 2006
  25. Die ausgewählten Grundsätze des Zivilverfahrens im Verfahren im Ersten Rechtszuge im Lichte der Änderungen der polnischen Zivilprozessordnung [w:] Die Reform des Erstinstanzlichen Zivilprozesses im Ostseeraum und Mitteleuropa, Teises Fakultetas Vilniaus Universitetas, Wilno 2005., 2005
  26. Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego z 22 grudnia 2004 r., Monitor Prawniczy 2005, Nr 5., 2005
 • Glosy

  1. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 17.07.2007 r. (III CZP 57/07), OSP 2009, Nr 4, poz. 41, s. 265 i n., 2009
  2. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 stycznia 2005 r. (FSK 1218/04), OSP 2005, Nr 12, poz. 142 (współautorstwo z M. Mulińskim)., 2005
 • Inne publikacje

  1. Recenzja monografii dr Anety Mendrek, Orzekanie o kosztach procesu cywilnego, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2015, Nr 12, 2015
  2. Sprawozdanie z II Letnich Warsztatów Doktoranckich „Postępowanie sądowoadministracyjne a postępowanie cywilne”, Gorzów Wielkopolski 2-4 VII 2008 r., Państwo i Prawo 2009, Nr 1, s. 125., 2009

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.