PL

dr Justyna Badziak

Kontakt, dyżury

Pokój: 4.105
Poniedziałek: 8:00 - 8:30 - ogólny
14:15 - 15:00 - administracja stacjonarna I stopnia (sprawy
studenckie)
15:00 - 15:30 - ogólny cd.
jbadziak@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6356588

SEMINARIUM MAGISTERSKIE 2019/20

Seminarium magisterskie dla  studentów V roku prawa stacjonarnego oraz II roku administracji dziennej uzupełniających studiów magisterskich odbywa się w poniedziałki w godz. 17.00 - 18.30  w pok. -5.

 

Serdecznie zapraszam,

 dr J. Badziak.     

PROSEMINARIUM 2019/20

Proseminarium dla studentów III roku prawa zaocznego odbywa się w soboty zjazdowe w godz. 12.30 - 14.00 w pok. 1.2.3.

Serdecznie zapraszam,

dr J. Badziak.

 • Biografia

  Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UŁ oraz odbyła aplikację sędziowską przy Sądzie Apelacyjnym w Łodzi. W roku 2012 uzyskała stopień doktora nauk prawnych za dysertację doktorską nt.: "Przestępstwo z art. 258 kodeksu karnego z 1997 r. (studium prawnodogmatyczne). Zatrudniona jako adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Współpracowała również z kilkoma uczelniami niepublicznymi oraz organizacjami pozarządowymi (fundacja) województwa łódzkiego. Od 2012 r. pełni funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego przy Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów UŁ.  Prelegentka na konferencjach krajowych i międzynarodowych, autorka publikacji przede wszystkim z zakresu prawa karnego, prawa nieletnich.  W 2018 r. otrzymała nagrodę Rektora Uniwersytetu Łódzkiego zespołową stopnia pierwszego za publikację: "Pitwal łódzki. Głośne procesy karne od początku XX wieku do wybuchu II wojny światowej".

  Publikacje w druku:

  Przeciwdziałanie problemom alkoholowym w świetle ustawy z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Zagadnienia wybrane.

  Kara pozbawienia wolności z perspektywy ustawy o podatku od osób fizycznych. Zagadnienia wybrane.

   

   

   

 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. Nadmierne korzystanie z internetu przez nieletnich jako czynnik ryzyka sprzyjający ich demoralizacji i przestępczości [w:] Problemy Nauk Prawnych Tom 13 (red. K. Pujer), 2019, Wydawnictwo Exante; ISBN 978-83-66187-50-4
  2. Wbrane aspekty prawnokarnego zakazu tworzenia chimer i hybryd w świetle ustawy o leczeniu niepłodności [w:] Problemy Nauk Prawnych Tom 14 (red. K. Pujer), 2019, Wydawnictwo Exante; ISBN 978-83-66187-59-7
  3. Odpowiedzialność karna za pozbawienie wolności człowieka - zagadnienia wybrane na tle obserwacji psychiatrycznej nieletniego [w:] Odpowiedzialność w ochronie zdrowia (red. M. Zdyb i inni), 2018 , Wydawnictwo C. H. Beck, ISBN 978-83-812-8820-0
  4. Prawo karne w okresie od narodzin i odbudowy niepodległego państwa polskiego do uchwalenia ustawy z dnia 17 marca 1921 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Niepodległa. Rozważania prawno-ustrojowe w 100. rocznicę odrodzenia suwerennego państwa polskiego (red. A. Domańska, A. Michalak), 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; ISBN 978-83-8142-142-3
  5. The priority of "the welfare of the juvenile" as a basic ideological assumption of the act of 26 october 1982 on proceedings in juvenile cases. Selected issues [w:] Wyzwania współczesnej nauki. Cz. 3 (red. M. Drewniak i inni), 2018, Wydawnictwo Naukowe INTELLECT; ISBN 978-83-950526-2-0
  6. Pitawal łódzki. Głośne procesy karne od początku XX wieku do wybuchu II wojny światowej (współautor), 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; ISBN 978-83-8088-398-7 , https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/06/Badziak_Pitawal_lodzki-31.pdf
  7. Wybrane uwagi o tzw. Przestępczości zawodowej na tle unormowania art. 77 ust.2 i art. 79 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. O leczeniu niepłodności. [w:] Nauka i Biznes - Wyzwania XXI wieku cz.2 (red. M. Drewniak i inni), 2017, Wydawnictwo Naukowe INTELLECT; ISBN 978-83-947446-0-1
  8. W sprawie ustawowej definicji czynu karalnego w świetle celów ustawy z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich [w:] Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców (red. M. Kuczera i inni), 2016, Creativetime; ISBN 978-83-63058-62-3
  9. O niektórych zagadnieniach zakazu reformationis in peius w postępowaniu w sprawach nieletnich [w:] Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce (red. M. Drewiak i inni), 2016, INTELLECT Magdalena Drewniak; ISBN 978-83-943426-1-6
  10. Ratio legis przepisu art. 199 par. 3 KK w świetle projektu nowelizacji Kodeksu karnego [w:] Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców (red. M. Kuczera i inni), 2016, Creativetime; ISBN 978-83-63058-62-3
  11. Z problematyki przedmiotu ochrony wykroczenia z art. 281 pkt. 1a Kodeksu pracy [w:] Wkład naukowców w rozwój nauki polskiej (red. M. Drewniak i inni), 2016, INTELLECT Magdalena Drewniak; ISBN 978-83-943426-2-3
  12. Współdziałanie międzyinstytucjonalne w zakresie postępowania z nieletnimi na przykładzie sądu rodzinnego i poradni psychologiczno-pedagogicznej [w:] Polscy doktorzy i doktoranci w rozwoju światowej myśli naukowej (red. M. Drewniak i inni) , 2015, Network Solutions Mateusz Weiland; ISBN 978-83-63216-02-3
  13. Przestępstwo z art. 258 Kodeksu karnego z 1997 r. (studium prawnodogmatyczne), 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; ISBN 9788363503437
  14. Ratio legis przepisu art. 193 ‹ 3 KK w świetle projektu nowelizacji Kodeksu karnego [w:] Reforma prawa karnego (red. I. Sepioło - Jankowska), 2014, Wydawnictwo C. H. Beck; ISBN 978-83-255-7541-0
  15. Status prawny pracowników socjalnych na gruncie Kodeksu karnego z 1997 r. [w:] Zadania własne i zadania zlecone w administracji samorządowej. Studium przypadku. , (red. E. Kotecka, A, Szałkiewicz), 2014, Ewa Kotecka; ISBN 9788394064105
 • Artykuły

  1. Z problematyki zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej (współautor) [w:] Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 6, 2015, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ"; ISSN 0860-6846
  2. Kilka uwag na temat klauzuli niepodlegania karze z art. 259 k.k. [w:] Studia Prawno-Ekonomiczne Tom LXXXIII, 2011, Łódzkie Towarzystwo Naukowe; ISSN 0081-6841
  3. Kryteria przedmiotowe podobieństwa przestępstw [w:] Prokuratura i Prawo nr 11, 2010, Prokuratura Generalna; ISSN 1233-2577

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.