PL

dr Katarzyna Serafin

Katarzyna Serafin Katarzyna Serafin

Kontakt, dyżury

Pokój: 3.39
Poniedziałek 14.50-15.50


kserafin@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6356306

Kadry i Płace - zaliczenie wykładu monograficznego

Ochrona rodzicielstwa w zatrudnieniu

Zaliczenie pisemne odbędzie się dnia:  29. 08. 2020 r. (sobota) godz. 13.00, s. -4

 

 

 

Prawo wieczorowe - terminy egzaminów

24. 08. 2020 r. (poniedziałek) godz. 16.30, aula 1.27 (egzamin pisemny) 

27. 08. 2020 r. (czwartek) godz. 16.30, pok. 3.39 (egzamin ustny, max. 12 osób)

31. 08. 2020 r. (poniedziałek) godz. 16.30, pok. 3.39 (egzamin ustny, max. 12 osób)

2. 09. 2020 r. (środa) godz. 16.30, pok. 3.39 (egzamin ustny, max. 12 osób)

Terminy poprawkowe:

14. 09. 2020 r. (poniedziałek) godz. 16.30, pok. 3.39 (egzamin ustny)

21. 09. 2020 r. (poniedziałek) godz. 16.30, pok. 3.39 (egzamin ustny)

 

 

Polityka społeczna - terminy egzaminów

25. 08. 2020 r. (wtorek) godz. 12.00, pok. 3.39 (egzamin ustny, max. 10 osób)

31. 08. 2020 r. (poniedziałek) godz. 12.00, pok. 3.39 (egzamin ustny, max. 10 osób)

Termin poprawkowy

14. 09. 2020 r. (poniedziałek) godz. 13.00, pok. 3.39 (egzamin ustny)

Prawo wieczorowe, Polityka społeczna Zapisy na egzaminy

Szanowni Państwo

Informuję, że dnia 25 czerwca zostały uruchomione w USOSie zapisy na egzaminy.

Bardzo proszę o zapisywanie się na wybrany przez Państwa termin. Można to zrobić do końca lipca br.

Zagadnienia na egzamin z prawa pracy 2020

 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy w związku z rodzicielstwem [w:] Rodzina i prawo, red. D. Jaroszewska- Choraś, A. Kilińska-Pękacz, A. Wedeł-Domaradzka, 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimerza Wielkiego, Bydgoszcz 2017
  2. Wpływ nowelizacji działu ósmego Kodeksu pracy na zakres ochrony zdrowia pracownic w związku z macierzyństwem [w:] Prawo ochrony pracy - współczesność i perspektytwy rozwoju, red. T. Wyka, M. A. Mielczarek, 2017, Wolters Kluwer, Warszawa 2017
  3. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony w świetle nowelizacji Kodeksu pracy z 25. 06. 2015 r. - wybrane problemy [w:] Terminowe umowy o pracę. Aktualne problemy zatrudnienia, red. M. Mędrala, 2017, Wolters Kluwer, Warszawa 2017
  4. Polska regulacja uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem a standardy Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej [w:] "Europejska Karta Społeczna: Wyzwania i szanse. 25-lecie członkostwa Polski w Radzie Europy", 2016, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2016
  5. Uprawnienia rodzicielskie pracownika - ojca po nowelizacji kodeksu pracy [w:] Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, red. J. Czerniak-Swędzioł, 2016, Wolters Kluwer, Warszawa 2016
  6. Ewolucja uprawnień rodzicielskich w kodeksie pracy w zakresie urlopu macierzyńskiego [w:] 40 lat Kodeksu pracy, red. Z. Góral, M. A. Mielczarek, 2015, Wolters Kluwer, Warszawa 2015
  7. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w kontekście art. 33 Konstytucji RP [w:] Prawa człowieka. Współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia. Tom II, red. A Kalisz, 2015, Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Sosnowiec 2015
  8. Regulacje prawa pracy sprzyjające realizacji obowiązków rodzicielskich w zakresie opieki nad dzieckiem, [w:] Wartości i interesy a prawo pracy. Wokół encykliki Laborem exercens Jana Pawła II, red. A. Reda-Ciszewska, M. Włodarczyk, 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014
  9. Porozumienie między pracodawcą a radą pracowników dotyczące procedury informacji i konsultacji - wybrane problemy. [w:] Prawo pracy. Refleksje i poszukiwania. Księga Jublieuszowa Profesora Jerzego Wratnego, IPiSS, Warszawa 2013, s 213-221, 2013
  10. Status zakładowej organizacji związkowej a układ zbiorowy pracy [w:] Układy zbiorowe pracy. W stulecie urodzin profesora Wacława Szuberta, pod. red. Z. Górala, Lex Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, 2013
  11. Zasada równego traktowania w zakresie dostępu do usług i instrumentów rynku pracy [w:] Bezrobocie i polityka zatrudnienia, pod red. Z Górala, Lex Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, 2013
  12. Uprawnienia pracownicze ojca wychowującego dziecko, Metodologia pracy w SPP, Studencka Poradnia Prawna, pod red. I. Kraśnickiej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009, 2009
  13. Urlop na żądanie a pracownicze formy protestu. [w:] Z zagadnień współczesnego prawa pracy, Księga jubileuszowa Prof. Henryka Lewandowskiego, pod red. Z. Górala, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2009, 2009
 • Artykuły

  1. Urlop rodzicielski po nowelizacji kodeksu pracy, Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, rocznik 2016, Kraków 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  2. Prawo pracownika ojca do części urlopu macierzyńskiego w związku z podjęciem zatrudnienia przez nieubezpieczoną matkę dziecka - wątpliwości na tle stosowania art. 180 par. 17 k.p., Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, nr 6 , Gdańsk-Łódź 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
  3. Kilka refleksji na temat urlopu rodzicielskiego, Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, nr 4, Gdańsk-Łódź 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
  4. Ochrona trwałości stosunku pracy w związku z rodzicielstwem na gruncie przepisów ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników., Gdańsko – Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, wyd. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2/2012, 2012
  5. Polska regulacja prawa do urlopu ojcowskiego na tle regulacji innych państw., Gdańsko – Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, wyd. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 1/2011, 2011
  6. Prawo do urlopu ojcowskiego w polskiej regulacji prawnej, Zeszyty prawnicze Wydziału Prawa i Administracji UKSW, 10.1, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2010 , 2010
  7. Lokaut a zasada neutralności państwa w niemieckim systemie prawnym, Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej pod red. A. Świątkowskiego, wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, 2007
  8. Lokaut w prawie międzynarodowym, europejskim i porównawczym, Studia Prawno-Ekonomiczne 2/2001, 2001
  9. Lokaut w świetle orzecznictwa sądowego w Republice Federalnej Niemiec, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 4/1999, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 1999
  10. Postępowanie w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika, Serwis Prawno-Pracowniczy nr 46/99-(210), Wyd. Infor, Warszawa 1999, 1999
 • Inne publikacje

  1. Sprawozdanie z VI Seminarium Szubertowskiego- międzynarodowej konferencji pt. "Przyszłość prawa pracy", Praca i Zabezpieczenie Społeczne 5/2016, 2016
  2. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem – dążenie do równego traktowania czy źródło dyskryminacji?, (publikacja pokonferencyjna) Wiedza Prawnicza 2/2012, 2012
  3. Aktualizacja haseł:, Wypadki przy pracy, BHP do encyklopedii „Prawo nie tylko dla prawników”, wyd. „Park”, Bielsko-Biała 2006, 2006
  4. Aktualizacja haseł: Badania lekarskie pracowników, wypadki przy pracy, BHP do encyklopedii „Prawo nie tylko dla prawników”, wyd. „Park”, Bielsko-Biała 2003, 2003
  5. Hasła do Encyklopedii „Prawo nie tylko dla prawników”, (badania lekarskie pracowników, bezpieczeństwo i higiena pracy, lokaut, wypadki przy pracy), wyd. Park, Bielsko-Biała 2000 (wydanie I i wydanie II), , 2000
  6. Redakcja naukowa wspólnie z prof. H. Lewandowskim, Europejskie prawo pracy i prawo socjalne, Instytut Europejski, Łódź 1998;, 1998

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.