PL

dr Łukasz Pajor

Kontakt, dyżury

Pokój: 3.91
Dyżury: czwartki - godz. 11:00-13:00.
lpajor@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6356314
 • Biografia

  Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UŁ w 2009 r. W tym samym roku został przyjęty w poczet słuchaczy stacjonarnych studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego. W 2011 r. zatrudniony w macierzystej uczelni na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Finansowego w Zakładzie Praw a Daninowego i Budżetowego. Odbył staż w Międzynarodowym Biurze Dokumentacji Podatkowej w Amsterdamie (International Bureau of Fiscal Documentation). Stypendysta w ramach projektu „Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy – oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych UŁ”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Autor i współautor kilkunastu prac naukowych, adwokat.

  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7814-9727

  Prelegent na:

  1. Konferencji Podatkowej „Wybrane problemy podatkowe gmin”, zorganizowanej przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 6 czerwca 2016 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; odczyt pt. „Podwójna konfuzja w podatku od nieruchomości. Uwagi na tle statusu gminy jako podatnika podatku lokalnego”;

  2. II Międzynarodowej Wrocławskiej Konferencji Prawa Finansowego i Finansów Publicznych „XXV lat Prawa finansowego samorządu terytorialnego i finansów samorządowych”, zorganizowanej przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 26-27 marca 2015 r.; odczyt pt. „Materialne i formalne aspekty solidarności obowiązku podatkowego – uwagi na tle podatków lokalnych”.

 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. H. Dzwonkowski, ISBN 978-83-255-8772-7, wyd. 6, Warszawa 2016, współautorstwo komentarza do przepisów o: hipotece przymusowej (art. 34-40), rejestrze zastawów skarbowych (art. 46a-46i), zaległości podatkowej (art. 51-52), klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania (art. 119a-119zf), wykonaniu decyzji podatkowej (art. 239a-239j), kontroli podatkowej (art. 281a-283, 285a-285b, 286a, 289, 290a, 291b-291c), C.H. Beck
  2. Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. H. Dzwonkowski, ISBN 978-83-812-8000-6, wyd. 7, Warszawa 2018, współautorstwo komentarza do przepisów o: hipotece przymusowej (art. 34-40), rejestrze zastawów skarbowych (art. 46a-46i), zaległości podatkowej (art. 51-52), klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania (art. 119a-119zf), wykonaniu decyzji podatkowej (art. 239a-239j), kontroli podatkowej (art. 281a-283, 285a-285b, 286a, 289, 290a, 291b-291c), C. H. Beck
  3. Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. H. Dzwonkowski, ISBN 978-83-8158-102-8, wyd. 8 zaktualizowane i poszerzone, Warszawa 2019, współautorstwo komentarza do przepisów o: hipotece przymusowej (art. 34-40), rejestrze zastawów skarbowych (art. 46a-46i), zaległości podatkowej (art. 51-52), klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania (art. 119a-119zf), wykonaniu decyzji podatkowej (art. 239a-239j), kontroli podatkowej (art. 281a-283, 285a-285b, 286a, 289, 290a, 291b-291c), 2019, C. H. Beck
 • Podręczniki, skrypty

  1. Rozdział VIII. Odpowiedzialność podatnika, płatnika, inkasenta oraz osób trzecich (w:) Prawo podatkowe. Podręcznik dla Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego e-learning na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, t. 1, red. M. Sęk, ISBN 978-83-64462-05-4, Łódź 2014, Uniwersytet Łódzki
  2. "Odpowiedzialność podatnika, płatnika, inkasenta oraz osób trzecich" (w:) Skrypt dla uczestników Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego prowadzonego metodą nauczania na odległość (e-learning), edycja 2012/2013; w ramach projektu „Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy – oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych UŁ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Łódź 2013, Uniwersytet Łódzki
  3. "Odpowiedzialność podatnika, płatnika, inkasenta oraz osób trzecich" (w:) Skrypt dla uczestników Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego prowadzonego metodą nauczania na odległość (e-learning), edycja 2011/2012; w ramach projektu „Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy – oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych UŁ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Łódź 2012, Uniwersytet Łódzki
 • Artykuły

  1. Postacie świadczenia w konstrukcji opodatkowania wartości nieodpłatnych świadczeń, współautor (w:) XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym - ocena dokonań i wnioski na przyszłość, red. Z. Ofiarski, ISBN 978-83-933087-5-0, Szczecin 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego
  2. Charakter prawny orzeczenia wydanego na podstawie art. 373 Prawa upadłościowego i naprawczego a sankcja nieważności czynności prawej (współautor), Przegląd Prawa Handlowego 7-8/2013, ISSN 1230-2996
  3. Cofnięcie pozwu poza rozprawą a bieg terminu do złożenia wniosku o zasądzenie kosztów postępowania na rzecz pozwanego, Palestra 8-9/2012, ISSN 0031-0344
  4. Reguły sukcesji podatkowoprawnej a skutki ochronne interpretacji indywidualnych (współautor), Finanse Publiczne i Prawo Finansowe 4/2014, ISSN 2353-5601
  5. Uwagi o zakresie pojęcia "interes publiczny" w rozumieniu przepisów o ulgach w spłacie zobowiązań podatkowych (współautor), Kazus Podatkowy 2/2018, ISSN 2543-5701, 2018
  6. Mechanizm płatności podzielonej (split payment) a rozliczenia transakcji w podatku od towarów i usług (współautor), Kazus Podatkowy 2/2017, ISSN 2543-5701, 2017
 • Glosy

  1. Zwrot wynagrodzenia przysługującego płatnikowi z tytułu poboru płatniczego a nienależne pobranie podatku – glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30.06.2014 r., II FSK 1784/12 (współautor), Glosa 3/2019, ISSN 1233-4634, 2019
  2. Odpowiedzialność poszczególnych spadkobierców za zobowiązania podatkowe podatnika. Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 maja 2016 r., II FPS 6/15 (współautor), Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 3/2016, ISSN 1734-5677, 2017
  3. Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania a ustalanie treści czynności prawnej oraz istnienia stosunku prawnego lub prawa na podstawie art. 199a Ordynacji podatkowej. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2016 r., II FSK 1969/16 (współautor), Glosa 2/2018, ISSN 1233-4634, 2018
  4. Charakter czynności prawnej a przesłanki opodatkowania wartości nieodpłatnych świadczeń. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013 r., II FSK 1717/11 (współautor), Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 4/2016, ISSN 1734-5677, 2017
  5. Czynności upoważniające a sukcesja praw i obowiązków podatkowoprawnych podmiotów przekształconych. Glosa do wyroku NSA z dnia 17 kwietnia 2014 r., II FSK 1121/12 (współautor), Glosa 4/2016, ISSN 1233-4634, 2016
  6. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., K 7/13 (współautor), Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 1/2015, ISSN 1230-5065, 2015
  7. Poręczenie udzielone bez wynagrodzenia a opodatkowanie świadczeń nieodpłatnych. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 kwietnia 2013 r., II FSK 1689/11 (współautor), Glosa 3/2015, ISSN 1233-4634, 2015
  8. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 maja 2012 r., II OSK 401/12 (współautor), Samorząd Terytorialny 3/2013, ISSN 0867-4973, 2013
  9. Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja 2010 r., II FPS 1/10 (współautor), Glosa 1/2011, ISSN 1233-4634, 2011
  10. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2010 r., III CZP 44/10 (współautor), Glosa 3/2011, ISSN 1233-4634, 2011
  11. Glosa do wyroku Naczelmnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 marca 2010 r., II FSK 1776/08 (współautor), Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 1/2011, ISSN 1230-5065, 2011
  12. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 kwietnia 2009 r., II FSK 60/08 (współautor), Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 1/2011, ISSN 1734-5677, 2011
  13. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 2010 r., IV CSK 494/09 (współautor), Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 4/2011, ISSN 1734-5677, 2011
  14. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 21 maja 2009 r., I SA/Bk 87/09 (współautor), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2/2011, ISSN 1734-803X, 2011
  15. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 września 2010 r., III SA/Wa 376/10, Przeglad Prawa Publicznego 12/2011, ISSN 1896-8996, 2011
  16. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 3 marca 2009 r., I SA/Kr 1601/08 (współautor), Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 4/2010, ISSN 1230-5065, 2010
 • Inne publikacje

  1. Obowiązek podsiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej a możliwość rozliczenia tej faktury przez sprzedawcę (współautor), ABC, 2010
  2. Opodatkowanie VAT i PCC pożyczek udzielanych przez podatników VAT (współautor), ABC nr 122361, 2010
  3. Udzielanie pożyczek z ZFŚS a opodatkowanie VAT (współautor), ABC nr 122360, 2010

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.