PL

dr Magdalena Matusiak-Frącczak

Magdalena Matusiak-Frącczak Magdalena Matusiak-Frącczak

Kontakt, dyżury

Course in "The EU and terrorism"

Dear Students of the lecture "The EU and terrorism".

Due to the epidemic of SARS-COVID-19, the classes at the Faculty of Law and Administration building are suspended. However, we are obliged to have those classes online, via any type of communicator.

I suggest that we connect via Skype on Thursdays during the hours of the lecture (3 p.m.-5.30 p.m.).

Please, find me on skype by my email address: matusiak.fracczak@gmail.com

I will be adding materials to prepare on this website as well as I will send them to you by USOSmail.

Materiały na ćwiczenia ze Wstępu do prawa UE i z Podstaw prawa UE

 • Biografia

  W 2006 r. ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia magisterskie na kierunku Prawo, zaś w 2008 r. również z wynikiem bardzo dobrym studia na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. W latach 2005/2006 i 2006/2007 otrzymywała stypendium naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a w roku 2009 medal za chlubne studia przyznawany przez Rektora UŁ. W 2014 r. uzyskała tytuł doktora nauk prawnych, specjalność: prawo europejskie i międzynarodowe na podstawie rozprawy doktorskiej "Sankcje międzynarodowe skierowane przeciwko jednostkom i ich kontrola". Od 2015 r. jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Europejskiego Prawa Konstytucyjnego. W 2018 r. odbyła wyjazd dydaktyczny w ramach programu Erasmus+ (Universidad Pública de Navarra, Pampeluna, Hiszpania). W 2019 r. ukończyła studia podyplomowe "Rynek nieruchomości - wycena" na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.

  W 2012 r. prowadziła zajęcia dla studentów studiów magisterskich Centrum Kształcenia Międzynarodowego (International Faculty of Engineering) na Politechnice Łódzkiej z przedmiotów Civil law oraz Economic and Labour Law.

  W roku 2005 studiowała w ramach programu Socrates Erasmus na Uniwersytecie w Regensburgu (Niemcy). W 2007 r. ukończyła Szkołę Prawa Francuskiego prowadzoną wspólnie przez WPiA UŁ oraz Uniwersytet w Tours (Francja). W 2009 r. ukończyła kurs na Uniwersytecie Viadrina (Frankfurt n. Odrą/Niemcy) The European System of Human Rights Protection.

  W latach 2006-2010 odbywała aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi, a od 2010 r. czynnie wykonuje zawód adwokata. Od 2016 r. jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi oraz delegatem na Krajowy Zjazd Adwokatury. Aktualnie przewodniczy Komisji Praw Człowieka przy ORA w Łodzi, a także jest członkiem Komisji Parlamentarno-Prawnej, Doskonalenia Zawodowego oraz Zespołu ds. Szkolenia Aplikantów przy ORA w Łodzi.

  Uzyskała następujące certyfikaty językowe: Certificate in Advanced English (CAE), Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) , DELE Superior , DALF C2.

 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. Wykorzystanie dronów do walki z terroryzmem z punktu widzenia europejskich standardów ochrony praw człowieka na przykładzie targeted killing, [w:] Elżbieta Dynia, Marcin Pączek, Prawo lotnicze i kosmiczne oraz technologie – nowe wyzwania, s. 104-116, 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
  2. Czy da się pogodzić walkę z terroryzmem z ochroną praw człowieka?, [w:] Ewelina Całą-Wacinkiewicz, Prawo międzynarodowe – idee a rzeczywistość, 2018, Wydawnictwo C.H. Beck
  3. Ochrona danych osobowych a tajemnica adwokacka – superfluum czy wymóg współczesności, [w:] Maria Cisek, Katarzyna Wojewoda-Buraczyńska, Karol Pachnik, Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych i informacji niejawnych, 2018, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach
  4. Czy ius cogens jest potrzebne prawu międzynarodowemu, [w:] Brygida Kuźniak, Milena Ingelevič-Citak, Ius cogens – Soft law, dwa bieguny prawa międzynarodowego publicznego, s. 71-78, 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
  5. Redefinicja kompetencji Rady Bezpieczeństwa ONZ na przykładzie działań w ramach walki z terroryzmem, [w:] Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Jerzy Menkes, Joanna Nowakowska-Małusecka, Anna Przyborowska-Klimczak, Wojciech Sz. Staszewski, System Narodów Zjednoczonych z polskiej perspektywy, s. 357-365, 2017, C.H. Beck
  6. The Polish Ordinary Courts in Dialogue on International Law, [w:] Anna Wyrozumska, Transnational Judicial Dialogue on International Law in Central and Eastern Europe, 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, http://dx.doi.org/10.18778/8088-707-7.07
 • Artykuły

  1. Tajemnica adwokacka w polskim prawie administracyjnym, podatkowym i karnoskarbowym, 2019, Palestra 2019, nr 7-8, s. 212-233
  2. Prawne aspekty dokuszczenia pojazdów autonomicznych do ruchu lądowego - wyzwanie dla polskiego ustawodawcy. Zarys problemu, 2018, t. CVII, s. 93-106, Studia Prawno-Ekonomiczne
  3. Wybrane zagadnienia dotyczące zwalczania terroryzmu w kontekście prawa do rzetelnego procesu, 2018, s. 163-169, Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego
  4. Polska praktyka orzecznicza w sprawie kredytów powiązanych z walutą obcą a wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 20.09.2017 r., C-186/16 Ruxandra Paula Andriciuc i inni przeciwko Banca Românescă SA, 2018, Europejski Przegląd Sądowy 4/2018, s. 39-45
  5. Kilka uwag do art. 111 ust.3 projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w kontekście prawa jednostki do otrzymania uzasadnienia decyzji, 2017, Przegląd Legislacyjny 4/2017, s. 33-49
  6. Projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w kontekście wykonywania zawodu adwokata, 2017, Palestra, 10/2017, s. 24-30
  7. Wyrok w sprawie Al-Dulimi – czy Europejski Trybunał Praw Człowieka zmusi Radę Bezpieczeństwa do wprowadzenia mechanizmu sądowej kontroli sankcji przeciwko jednostkom?, 2017, Europejski Przegląd Sądowy 4/2017, s. 25-29
  8. Jus cogens revisited, 2016, Review of Comparative Law, 3-4 (2016) vol. 26-27, s. 55-64
  9. Przestępstwo finansowania terroryzmu: projekt nowelizacji art. 165a k.k. – analiza prawnoporównawcza, 2016, Przegląd Legislacyjny 1/2016, s. 21-34
  10. Tajemnica adwokacka a obowiązki nałożone na adwokatów w związku z walką z finansowaniem terroryzmu, 2016, Palestra 10/2016, s. 58-68
  11. Zmiana przepisów emerytalno-rentowych a prawo do świadczenia, 2016, Palestra 13/2016, s. 198-205, www.e.palestra.pl/artykuly/zmiana-przepisow-emerytalno-rentowych-a-prawo-do-swiadczenia,255.html
  12. Odszkodowanie za szkodę powstałą w wyniku wypadku drogowego z udziałem zwierzyny łownej, , 2010, Palestra 9-10/2010, s. 44-50
  13. Bawełna – produkcja i handel w liczbach, , 2009, Przegląd Włókienniczy 2/2009, s. 37-41
 • Glosy

  1. Nakaz zapłaty przeciwko konsumentowi wyłącznie na podstawie weksla – glosa do wyroku TS z dnia 13 września 2018 r., C-176/17 Profi Credit, 2019, Wolters Kluwer/Lex
  2. Brak prawidłowego doręczenia jednostce decyzji o nałożeniu opłaty publicznoprawnej a możliwość egzekucji na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego - glosa do wyroku TS z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie C-34/17 Donnellan, 2018, Wolters Kluwer/Lex
  3. Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 24 maja 2018 r. w sprawie 28798/13 Laurent v. Francja, 2018, Palestra 7-8/2018, s. 114-118
  4. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 października 2017 r. w sprawie C-413/15 Farrell, 2018, Wolters Kluwer/Lex
  5. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 października 2017 r. w sprawie C-278/16 Sleutjes, 2018, Wolters Kluwer/Lex
  6. Zatrudnianie przez wspólnoty wyznaniowe lub organizacje religijne a zasada niedyskryminacji ze względu na religię lub przekonania - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie C-414/16 Egenberger, 2018, Wolters Kluwer/Lex
  7. Glosa do wyroku ETPC z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie 50772/11 Kurt i inni v. Turcja , 2017, Wolters Kluwer/Lex
  8. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 14 czerwca 2014 r. w sprawie C-314/13 Pieftiew, 2017, Palestra 12/2017, s. 71-75
  9. Glosa do wyroku ETPC z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie 17502/07 Avotiņš v. Łotwa , 2016, Wolters Kluwer/Lex
  10. Glosa do wyroku ETPC z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie 29369/10 Morice v. Francja, 2015, Wolters Kluwer/Lex
  11. Glosa do wyroku ETPC z dnia 23 października 2014 r. w sprawie 54648/09 Furcht v. Niemcy, 2015, Wolters Kluwer/Lex
  12. Glosa do wyroku ETPC z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie 32971/03 Palewski v. Polska, 2014, Wolters Kluwer/Lex
  13. Glosa do wyroku ETPC z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie 42856/06 Kinský v. Czechy, publikacja , 2014, Wolters Kluwer/Lex
  14. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie C-255/13 I v. Health Service Executive, 2014, Wolters Kluwer/Lex
  15. Glosa do wyroku ETPC z dnia 20 października 2009 r., 25924/06 Nowiński, 2013, Wolters Kluwer/Lex
  16. Glosa do wyroku ETPC z dnia 27 listopada 2008 r., 36391/03 Salduz, 2013, Wolters Kluwer/Lex
  17. Glosa do wyroku ETPC z dnia 6 grudnia 2012 r., 12323/11 Michaud, 2013, Wolters Kluwer/Lex
  18. Glosa do wyroku ETPC z dnia 16 grudnia 2008 r., 23883/06 Mustafa i Tarzibachi, 2012, Wolters Kluwer/Lex
  19. Glosa do wyroku Sądu UE z dnia 23 listopada 2011 r., T-341/07 Sison, 2012, Wolters Kluwer/Lex
  20. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie C-550/09 E i F, 2012, Wolters Kluwer/Lex
  21. Glosa do wyroku TS z dnia 20 października 2011 r., C-369/09 Interedil, 2012, Wolters Kluwer/Lex
  22. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie C-236/09 Test-Achats, 2011, Wolters Kluwer/Lex
  23. Glosa do wyroku TS z dnia 3 lutego 2011 r., C-359/09 Ebert, 2011, Wolters Kluwer/Lex
  24. Glosa do wyroku ETPC z dnia 15 czerwca 2010 r., 7710/02 Grzelak, 2010, Wolters Kluwer/Lex
  25. Glosa do wyroku TS z dnia 19 września 2006 r., C-506/04 Wilson, 2010, Wolters Kluwer/Lex
 • Inne publikacje

  1. Krótki (na szczęście) żywot pewnych uchwał, 2017, Kronika – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi, 2017 (nr 63), s. 27, http://www.ekronika.pl/?p=2392
  2. Polska i Unia Europejska na rozdrożu?, 2017, Kronika – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi, 2017 (nr 64/65), s. 28-29, http://www.ekronika.pl/?p=2599
  3. Adwokatura w obronie praw człowieka, 2016, Kronika – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi, 2016 (nr 62), s. 4-5, http://www.ekronika.pl/?p=2007
  4. Tajemnica pamiętnika – nie wie o niej nikt (relacja z Konferencji „Współczesne wyzwania dla tajemnicy adwokackiej”), 2016, Kronika – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi, 2016 (nr 62), s. 12-13, http://www.ekronika.pl/?p=1997
  5. Leczenie za granicą ze zwrotem wydatków, 2014, Dziennik Gazeta Prawna, nr 1 (3642), 2 stycznia 2014, s. B11
  6. Zawód adwokata w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, 2010, Kronika – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi, nr 45, marzec 2010, s. 19-21
  7. Egzaminy na aplikacje przed sądami administracyjnymi, 2009, Kronika – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi, nr 44, listopad 2009, s. 17
  8. Prawo wspólnotowe i prawo krajowe w świetle orzeczeń krajowych sądów konstytucyjnych, [w:] M. Grochowski, J. Kosturbec, E. Streit Współczesne przemiany państwa i prawa w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, 2009, Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009, s. 483-494
  9. Zasada autonomii proceduralnej przed Sądem Najwyższym, 2009, Kronika – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi, nr 42-43, czerwiec 2009, s. 38-39

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.