PL

dr Magdalena Niewiadomska - Krawczyk

Kontakt, dyżury

Pokój: 4.106
Szanowni Państwo
w najbliższy czwartek, tj. 27 czerwca 2019 r., dyżur Pani dr Magdaleny Niewiadomskiej-Krawczyk zostaje skrócony i odbywać się będzie w godzinach 15:00 - 16:00.Dyżury
czwartek 14.00 - 16.00

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że studenci I roku administracji zaocznej, którzy nie uzyskali zaliczenia z przedmiotu Ustrój sądownictwa,  ( w terminach pisemnego zaliczenia) proszeni są o przybycie w godzinach dyżurów, w celu ustalenia terminu i sposobu zaliczenia.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w odpowiedzi na zaproszenie Stowarzyszenia Elsa Łódź, w ramach kolejnych już Dni Praktyk Prawniczych, będę miała przyjemność poprowadzić warsztaty z pisania glosy, które odbędą się w dniu 21.03.2019 r. o godz. 12.15 w sali 1.27.

W związku z powyższym pragnę zaprosić do udziału w warsztatach wszystkich zainteresowanych, a w szcególności studentów II roku prawa.

Szanowni Państwo,

 Uprzejmie informuję, że egzamin z przedmiotu Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, dla studentów USM - studia zaoczne, odbędzie sie w następujących terminach:

26.05.2019 r.  - godz. 8.15, s. 1.34 - termin "0"

16.06.2019 r. - godz.10.00, s.0.04 - termin I

Zapraszam wszystkich zainteresowanych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że egzamin z przedmiotu Administracja w sądownictwie, dla studentów USM - studia zaoczne, odbędzie sie w dniu 29.06.2019 r. o godz. 10.00 w sali 1.26

Zapraszam wszystkich zainteresowanych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję,  że z powodu wyjazdu służbowego, dyżur w najbliższy czwartek, tj. 30.05.2019 r. nie odbędzie się.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w miesiącu czerwcu 2019 r. dyżury odbywać się będą w czwartki (począwszy od 6 06.2019 r.) w godz. 14.00-16.00

Zapraszam wszystkich zainteresowanych

 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. Wpływ nowej treści kary ograniczenia wolności na czynności zawodowego kuratora sądowego związane z jej wykonywaniem, [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty wykonywania kary ograniczenia wolności, A. Kwieciński (red.), Wrocław 2016, s. 79-92., 2016
  2. Czynności zawodowego kuratora sądowego dla dorosłych związane z wykonywaniem kary ograniczenia wolności - rozdział w monografii - Kary i środki wolnościowe w perspektywie praktyki orzeczniczej i wykonawczej, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, tom XXXIII, wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014 r., 2014
 • Podręczniki, skrypty

  1. Kuratorzy społeczni oraz organizacje pozarządowe w systemie opieki postpenitencjarnej, rodzinnej i socjalnej , skrypt przeznaczony dla kuratorów sądowych; przedstawia rolę i zadania kuratorów społecznych i organizacji pozarządowych w trzech systemach opieki, a mianowicie postpenitencjarnej, rodzinnej i socjalnej; jest to wyd. II uaktualnione i zmienione, - skrypt opublikowany został w wersji elektronicznej przez Instytut Prawo Europejskie w 2009 r., 2009
  2. Kuratorzy społeczni oraz organizacje pozarządowe w systemie opieki postpenitencjarnej, rodzinnej i socjalnej – skrypt przeznaczony dla kuratorów sądowych ; przedstawia zadania i rolę kuratorów sądowych, w tym przede wszstkim społecznych oraz organizacji pozarządowych w trzech różnych systemach pomocy skazanym, a mianowicie pomocy postpenitencjarnej, rodzinnej i socjalnej, skrypt został opublikowany w wersji elektronicznej na potrzeby szkolenia kuratorów sądowych przez .Instytut Europejski Fundacja w 2007 r., 2007
 • Artykuły

  1. Ciąg przestępstw i jego konsekwencje w zakresie wymiaru kary, Przegląd Więziennictwa Polskiego, nr 90, 2016 r., s.113-132, 2016
  2. Kurator sądowy jako funkcjonariusz publiczny - rozważania na tle art. 115 par. 13 pkt 3 kk, Przegląd więziennictwa Polskiego 2016, nr 93, s. 13-26, 2016
  3. Dozór kuratora sądowego nad skazanymi warunkowo zwonionymi z odbycia reszty kary pozbawienia wolności po nowelizacji kkw, Przegląd Więziennictwa Polskiego, t. 89, 2015 r. , s. 61-68, 2015
  4. Kara łączna po nowelizacji  - rozważania na tle przepisów rozdziału IX kodeksu karnego, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego. Prawo karne w perspektywie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 20 lutego 2015 r., tom XXXVII 2015 r., s.71-89, 2015
  5. Positive criminological forecast as a material condition for parole in the Polish Penal Law, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. XXXVIII, 2015 r., s. 125-139, 2015
  6. Prerequisites for Early Condition Release in the Polish Criminal Law, NAPE Executive Exchange, Spring 2015, , 2015
  7. Warunkowe zawieszenie wykonania kary po nowelizacji k.k. i k.k.w. - z perspektywy zadań kuratora sądowego, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 2015 tom XXXVI, s, 123-138;, 2015
  8. Conciderations of the Position of a Professional Probation Officer for Adults as an Authority of Enforcement Proceedings and the Place of Curatorial Juditial Service within a Court Structure in Poland, Executive Exchange, Fall 2013, s. 22-25, 2013
  9. Grzywna w świetle nowelizacji kodeksu karnego; artykuł ten ma na celu przedstawienie zmian w zakresie wymiaru grzywny, wprowadzonych ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy  - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykionawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie dnia 10 czerwca 2010 r. Artykuł ten został opublikowany w magazynie prawniczym Jurysta nr 1 z 2010 r.  .   , 2010
  10. Wykonywanie grzywny w świetle przepisów kodeksu karnego wykonawczego i danych statystycznych - artykuł przedstawia problematykę wykonywania grzywny w teorii na podstawie przepisów kodeksu karnego wykonawczego, jak i analizę praktyki orzeczniczej sądów powszechnych w tym zakresie, przeprowadzoną w opraciu o dane statystyczne;  artykuł został opublikowany w pracy zbiorowej zawierającej materiały konferencyjne -  X lat obowiązywania kodeksu karnego wykonawczego, S. Lelental, B. Szczygieł (red.), Białystok 2009,, 2009
  11. Z problematyki stosowania art. 49a k.k. - zagadnienia wybrane - artykuł został opublikowany w magazynie prawniczym  Jurysta nr 10 z 2008 r.; przedstawia on istotne dla praktyki stosowania prawa, zarówno na etapie postępowania sądowego, jak i wykonawczego, problemy związane z prowadzeniem wykazu podmiotów uprawnionych do orzekania na ich rzecz, przez sąd, środków karnych w postaci nawiązek i świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 49a k.k.., 2008
  12. The Development of the Probation Service in Poland - artykuł ten został opublikowany w amerykańskim czasopiśmie przeznaczonym dla kuratorów sądowych,  Executive Exchange, latem 2006 r. ; artykuł przedstawia rozwój kuratorskiej służby sądowej w Polsce., 2006
  13. W sprawie modeli wykonywania kary pozbawienia wolności - artykuł dotyczy, wprowadzonych przez kodeks karny wykonawczy z 1997 r. ,trzech modeli wykonywania kary pozbawienia wolności - programowanego oddziaływania, terapeutycznegio i zwykłego; został on opublikowany w czasopiśmie Folia Iuridica  nr 67 z 2004 r., 2004
  14. Wokół kary łącznej grzywny - artykuł porusza ważkie zagadnienia dotyczące zasad wymiaru kary łącznej grzywny; został opublikowany w Piśmie Adwokatury Polskiej Palestra nr 11-12 z 2004r. , 2004
 • Glosy

  1. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów SN - Izba Karna z dnia 29 października 2012 r., I KZP 17/12, OSP 2014, z.11, poz. 106, 2014
  2. Glosa do postanowienia SN z dnia 23 marca 2011 r., sygn. I KZP 29/10, SIP LEX nr 137005, listopad 2011., 2011
  3. Glosa do Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 2010 r., sygn. I KZP 30/09, dot. możliwości zastosowania art. 49 k.k.w. do zastępczej kary grzywny orzeczonej na podstawie art. 65 k.k.w.; OSP nr 9 z 2011 r., 2011
  4. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 10 grudnia 2009 r., sygn. I KZP 26/09 , dotyczącego podstawy zarządzenia wykonania kary. Glosa ma charakter aprobujący. Została  opublikowana w kwartalniku Probacja, nr III-IV  z 2010 r., 2010
 • Inne publikacje

  1. Sprawozdanie z konferencji pt. "Prawo Karne Wykonawcze w systemie środków zwalczania przestępczości", PWP 2015 , t. 88, s. 209,219 (współautorstwo), 2015

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.