PL

dr hab. Magdalena Sieniuć

Kontakt, dyżury

Pokój: 4.64
Uprzejmie informuję, że mój najbliższy dyżur odbędzie się w dniu 7 lutego 2020 (piątek) w godz. 14-15, p.4.64. Kolejny dyżur: 21 lutego 2020 r. (piątek) w godz. 12-13, p.4.64 (uwaga: zmieniono termin dyżuru), następny dyżur: 29 lutego 2020 r. (sobota) w godz. 11-12.30, p.4.64.

Jednocześnie informuję, że w roku akademickim 2019/2020 prowadzę:
1. seminarium magisterskie z sądowej kontroli administracji (uzupełniające studia magisterskie USM zaoczne na kierunku administracja – II rok/kontynuacja) - zgodnie z ustaleniami;

2. seminarium magisterskie z sądowej kontroli administracji (2-letnie uzupełniające studia magisterskie USM zaoczne na kierunku administracja -I rok) – sobota zjazdowa, godz. 8.30. s. 2.49.

3. seminarium magisterskie z sądowej kontroli administracji (Prawo IV I V rok zaoczne oraz Prawo wieczorowe IV) - osoby zainteresowane udziałem w seminarium zapraszam na moje dyżury;

4. proseminarium z sądowej kontroli administracji (Prawo III rok zaoczne i stacjonarne) - osoby zainteresowane zapraszam na moje dyżury;

Zapisy przez system USOS. Osoby zainteresowane udziałem w seminariach serdecznie zapraszam na moje dyżury i bezpośrednio na zajęcia. • Książki, komentarze, rozdziały

  1. M. Sieniuć, Mediacja w postępowaniu administracyjnym (Rozdz. XII) [w:] System Prawa Administracyjnego pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego , A. Wróbla, Prawo procesowe administracyjne, t. 9, wyd. 4, Warszawa 2020, s. 245-277, ISBN 978-83-8198-034-0., 2020, C.H. BECK
  2. M. Sieniuć, Jednostka w postępowaniach w sprawach nadania stopnia i tytułu naukowego. Studium z prawa administracyjnego procesowego, 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ISBN 978-83-8142-340-3
  3. M. Sieniuć, Strona jako uczestnik mediacji w postępowaniu administracyjnym [w:] Standardy współczesnej administracji i prawa administracyjnego, pod red. Z. Duniewskiej, M. Stahl, A. Rabiegi-Przyłęckiej, Warszawa-Łódź 2019, s. 404-415, , 2019, Wolters Kluwer Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ISBN 978-83-8160-889-3
  4. M. Sieniuć, Stan zagrożenia poważną szkodą dla gospodarki narodowej jako przesłanka wzruszenia ostatecznej decyzji administracyjnej [w:] Administracja publiczna a gospodarka, pod red. B. Jaworskiej-Dębskiej i Anny Dobaczewskiej, Warszawa 2018, s. 216-227, ISBN 978-83-946766-3-6, 2018, Wydawnictwo Ius Publicum
  5. M. Sieniuć, W kierunku administracji mediującej - dylematy i perspektywy współczesnej administracji publicznej [w:] (red.). W. Federczyk, Stulecie polskiej administracji. Doświadczenia i perspektywy, Warszawa 2018, s. 607-621., 2018, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, ISBN: 978-83-61713-07-4
  6. M. Sieniuć, Zasada jawności postępowania i skutki jej naruszenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym [w:] Zasady w prawie administracyjnym. Teoria, praktyka, orzecznictwo, pod red. Z. Duniewskiej, M. Stahl, A. Krakały, Warszawa 2018, str. 755-763., 2018, Wolters Kluwer, ISSN 1897-4392, ISBN 978-83-8107-768-2,
  7. M. Sieniuć, Zasada prawdy obiektywnej [w:] (red. nacz.) G. Łaszczyca, A. Matan, System Prawa Administracyjnego Procesowego, Zasady ogólne postępowania administracyjnego, tom II, cz. 2, pod red. nauk. J. P. Tarno, W. Piątka, Warszawa 2018, s. 288-306., 2018, Wolters Kluwer, ISBN 978-83-8124-642-2
  8. M. Sieniuć, Zasada przekonywania [w:] (red. nacz.) G. Łaszczyca, A. Matan, System Prawa Administracyjnego Procesowego, Zasady ogólne postępowania administracyjnego, tom II, cz. 2, pod red. nauk. J. P. Tarno, W. Piątka, Warszawa 2018, s. 401-413., 2018, Wolters Kluwer, ISBN 978-83-8124-642-2
  9. Sieniuć M., Zasada czynnego udziału strony [w:] (red. nacz.) G. Łaszczyca, A. Matan, System Prawa Administracyjnego Procesowego, Zasady ogólne postępowania administracyjnego, tom II, cz. 2, pod red. nauk. J. P. Tarno, W. Piątka, Warszawa 2018, s. 379-400., 2018, Wolters Kluwer, ISBN 978-83-8124-642-2
  10. M. Sieniuć, Mediacja w postępowaniu administracyjnym (Rozdz. XII) [w:] System Prawa Administracyjnego pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego , A. Wróbla, Prawo procesowe administracyjne, t. 9, Warszawa 2017, s. 237-269, ISBN 978-83-255-9594-4 , 2017, C.H. BECK
  11. M. Sieniuć, Nowe uprawnienia orzecznicze referendarza sądowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym [w:] Sądowa kontrola administracji publicznej. Doświadczenia, dylematy, perspektywy, pod red. E. Wójcickiej, Częstochowa 2017, s. 139-154, , 2017, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, ISBN 978-83-7455-525-8,
  12. M. Sieniuć, Uzasadnienie decyzji administracyjnej w polskim orzecznictwie sądowym na tle założeń Modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej [w:] Kodeks postępowania administracji Unii Europejskiej”, pod red. J. Supernata i B. Kowalczyk, Wrocław 2017, s. 245-257,, 2017, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, ISBN 978-83-7627-135-4,
  13. M. Sieniuć, Wartości leżące u podstaw sądowej kontroli administracji publicznej [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, pod red. J. Zimmermanna, Warszawa 2017, t. II, s. 45-55,, 2017, Wolters Kluwer, ISSN 1897-4392, ISBN 978-83-8107-808-5,
  14. M. Sieniuć, Sprzeciw Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów od decyzji w sprawie nabycia uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego [w:] Specyfika postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki, pod red. J.P. Tarno, A. Szota, P. Pokornego, Lublin 2016, s. 175-187, 2016, Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego (ISBN 978-83-944180-0-7),
  15. M. Sieniuć, Przewlekłość postępowania administracyjnego jako przedmiot skargi do sądu administracyjnego [w:] Internacjonalizacja administracji publicznej, pod red. Z. Czarnika, J. Posłusznego, L. Żukowskiego, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015, s.341-356., 2015
  16. M. Sieniuć, Rozstrzyganie sprawy administracyjnej na korzyść strony a zaufanie jednostki do organów władzy publicznej, [w:] Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, pod red. M. Stahl, M. Kasiński, K. Wlaźlak, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015, s. 447-457., 2015
  17. Współautorzy: E. Cisowska-Sakrajda, K. Defecińska-Tomczak,  A. Suławko-Karetko, J.P. Tarno, J. Wyporska-Frankiewicz, Doradca podatkowy w egzekucji należności pieniężnych, Warszawa 2012 (autorstwo: pkt 6.11. w rozdz. VI - "Egzekucja z ruchomości", str. 154-156; pkt 6.12. w rozdz. VI  - "Egzekucja z nieruchomości", str. 156-163; rozdziału IX  pt. "Doradca podatkowy w postępowaniu zabezpieczającym w sprawach z zakresu egzekucji należności pieniężnych", str. 284-301. , 2012
  18. Wspólautorzy: J.P. Tarno, E. Frankiewicz, M. Szewczyk, J. Wyporska, Sądowa kontrola administracji. Podręcznik akademicki, wyd. Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Warszawa 2006, autorstwo rozdziału XIV  pt. "Koszty sądowe", str. 265-289., 2006
  19. Współautorzy: J.P. Tarno, J. Sulimierski, J. Wyporska, Samorząd terytorialny w Polsce, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004 (wydanie II), autorstwo rozdziału III pkt 1,2,6 i 7 oraz rozdziału IV pkt 1,2,4 i 5 (str. 124-156, 191-194 oraz 195- 225, 234-239). , 2004
  20. Współautorzy: J.P. Tarno,  J. Sulimierski, J. Wyporska,Samorząd terytorialny w Polsce, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002 (wydanie I), str. 323, autorstwo rozdziału III pkt 1,2,6 i 7 oraz rozdziału IV pkt 1,2,4  i 5 (str. 117-147, 181-185 oraz 187-216, 225-230)., 2002
 • Artykuły

  1. M. Sieniuć, Skarga na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wyrażającą sprzeciw od decyzji w sprawie nabycia uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posidania stopnia doktora habilitowanego, ZNSA  2016, nr 4, str. 60-72. , 2016
  2. M. Sieniuć, Charakter prawny decyzji rektora szkoły wyższej w sprawie stwierdzenia nabycia uprawnień równoważnych uprawnieniom  wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego, ZNSA 2014, nr 2, s. 55-71. , 2014
  3. M. Sieniuć, Cofnięcie wniosku w sprawie nadania stopnia naukowego a klauzula interesu społecznego w świetle ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, ZNSA 2014, nr 6, s. 73-86., 2014
  4. M. Sieniuć, Specyfika postępowania sądowoadministracyjnego w sprawach ze skargi na przewlekłość postępowania administracyjnego [w:] Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, pod red. J. Sługockiego,  t. II, Wrocław 2014, s. 435-448., 2014
  5. M. Sieniuć, Jednolitość orzecznictwa sądowego jako wyraz gwarancji realizacji zasady równości wobec prawa [w:] D. R. Kijowski, P. Suwaj, Kryzys prawa administracyjnego, Inflacja prawa administracyjnego, tom II pod redakcją P. Suwaj,  Wolters Kluwer (monografie LEX), Warszawa 2012, s. 71-86, 2012
  6. M. Sieniuć, Sądownictwo administracyjne jako szczytowa gwarancja praworządności we współczesnym państwie - aktualność teorii Profesora Jerzego Stefana Langroda [w:] J. Niczyporuk (red.), Teoria instytucji prawa administracyjnego. Księga pamiątkowa Profesora Jerzego Stefana Langroda, Paryż 2011, str. 89-101., 2011
  7. M. Sieniuć, Rażące naruszenie prawa w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego [w:] J. Niczyporuk (red.), Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie K.P.A., wyd. WSPA, Lublin 2010, s. 709-718., 2010
  8. M. Sieniuć, Naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska jako przyczyna stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej, „Casus” 2003, nr 27, 2003
 • Inne publikacje

  1. M. Sieniuć, R. Talaga, Zadania referendarza sądowego po nowelizacji ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Naczelny Sąd Administracyjny, Warszawa 2016, ss. 169 , 2016
  2. 3) M. Sieniuć, Ponowny wniosek o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Naczelny Sąd Administracyjny, Warszawa 2015, s. 5-28;, 2015
  3. M. Sieniuć, Samorząd terytorialny wobec wyzwań integracji europejskiej (Ogólnopolska konferencja naukowa, Zielona Góra-Sulechów, 26-28 V 2003), „Państwo i Prawo” 2003,  z.. 12, str. 113-115  (sprawozdanie z konferencji)., 2003

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.