PL

dr Małgorzata Sęk

Kontakt, dyżury

Pokój: 4.86
wtorek 12:00-14:00
msek@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6354604
 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. Małgorzata Sęk, Komentarz do wyroku TS z dnia 17 lipca 1997 r. w sprawie C-190/95 ARO Lease BV v. Inspecteur van de Belastingdienst Grote Ondernemingen te Amsterdam, ECR 1997, s. I-4383 [w:] Włodzimierz Nykiel (red.), Adam Zalasiński (red.), Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 1057-1066, 2014
  2. Małgorzata Sęk, Komentarz do wyroku TS z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie C-390/96 Lease Plan Luxembourg SA v. Państwo Belgijskie, ECR 1998, s. I-2553 [w:] Włodzimierz Nykiel (red.), Adam Zalasiński, Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 1073-1083, 2014
  3. Małgorzata Sęk, Komentarz do wyroku TS z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie C-452/03 RAL (Channel Islands) Ltd i inni v. Commissioners of Customs & Excise, Zb. Orz. 2005, s. I-3947 [w:] Włodzimierz Nykiel (red.), Adam Zalasiński (red.), Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 1199-1206., 2014
  4. Małgorzata Sęk, Komentarz do wyroku TS z dnia 20 lutego 1997 r. w sprawie C-260/95 Commissioners of Customs and Excise v. DFDS A/S, ECR 1997, s. I-1005 [w:] Włodzimierz Nykiel (red.), Adam Zalasiński (red.), Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 1048-1056., 2014
  5. Małgorzata Sęk, Komentarz do wyroku TS z dnia 25 stycznia 2001 r. w sprawie C-429/97 Komisja Wspólnot Europejskich v. Republika Francuska, ECR 2001, s. I-637 [w:] Włodzimierz Nykiel (red.), Adam Zalasiński (red.), Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 1142-1152, 2014
  6. Małgorzata Sęk, Rozdział 10: Transakcje między podmiotami powiązanymi a podatek od towarów i usług [w:] Włodzimierz Nykiel (red.), Dariusz Strzelec (red.), Podmioty powiązane. Ceny transferowe. Dokumentacja podatkowa, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014 r., s. 264-303., 2014
  7. Włodzimierz Nykiel, Małgorzata Sęk, Komentarz do wyroku TS z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie C-441/08 Elektrownia Pątnów II sp. z o.o. v. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, Zb. Orz. 2009, s. I-10799 [w:] Włodzimierz Nykiel (red.), Adam Zalasiński (red.), Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 980-992., 2014
  8. Włodzimierz Nykiel, Małgorzata Sęk, Komentarz do wyroku TS z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie C-314/08 Krzysztof Filipiak v. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, Zb. Orz. 2009, s. I-11049 [w:] Włodzimierz Nykiel (red.), Adam Zalasiński (red.), Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 729-747, 2014
  9. Włodzimierz Nykiel, Małgorzata Sęk, Komentarz do wyroku TS z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie C-544/07 Uwe Rüffler v. Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu, Zb. Orz. 2009, s. I-3389 [w:] Włodzimierz Nykiel (red.), Adam Zalasiński (red.), Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 700-712., 2014
  10. W. Nykiel, M. Sęk, Podatek od towarów i usług a zbycie udziału w przedsiębiorstwie jednoosobowego przedsiębiorcy [w:] L. Etel (red.), M. Tyniewicki (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe – realia i perspektywy zmian. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Eugeniuszowi Ruśkowskiemu, Temida2, Białystok 2012,, 2012
  11. W. Nykiel, M. Sęk, Poland: Recent Cases: Filipiak and Elektrownia Pątnów [w:] M. Lang (red.) , P.Pistone (red.), J. Schuch (red.), C. Staringer (red.), ECJ - Recent Developments in Direct Taxation 2009, , Linde Verlag, Wiedeń 2010 , 2010
  12.  W. Nykiel, M. Sęk, General Conference Report on Taxpayer Protection [w:] W. Nykiel (red.), M. Sęk (red.), Protection of Taxpayer's Rights. European, International and Domestic Tax Law Perspective, Wolters Kluwer Polska – Oficyna, 2009, 2009
 • Podręczniki, skrypty

  1. M. Sęk, Podatek od towarów i usług. Skrypt dla uczestników Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego e-learning edycji 2013/2014, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014 , 2014
  2. Małgorzata Sęk (red.), Prawo podatkowe. Podręcznik dla Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego, T. 1, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2014, 2014
  3. Małgorzata Sęk (red.), Prawo podatkowe. Podręcznik dla Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego, T. 2, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2014,, 2014
  4. Małgorzata Sęk (red.), Prawo podatkowe. Podręcznik dla Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego, T. 3, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2014,, 2014
  5. Małgorzata Sęk, Rozdział 1: Podatek od towarów i usług [w:] Małgorzata Sęk (red.), Prawo podatkowe. Podręcznik dla Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego, tom II, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2014, s. 8-150, 2014
  6. M. Sęk, Podatek od towarów i usług. Skrypt dla uczestników Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego prowadzonego metodą nauczania na odległość (e-learning) edycji 2012/2013 w ramach projektu „Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy – oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych UŁ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Uniwersytet Łódzki, 2013, 2013
  7. W. Nykiel (red.), W. Chróścielewski, K. Koperkiewicz-Mordel, M. Sęk, M. Wilk, Polskie prawo podatkowe. Podręcznik akademicki, Difin, Warszawa 2013, 2013
  8.  M. Sęk, Podatek od towarów i usług. Skrypt dla uczestników Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego prowadzonego metodą nauczania na odległość (e-learning) edycji 2011/2012 w ramach projektu „Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy – oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych UŁ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Uniwersytet Łódzki, 2012, 2012
  9. W. Nykiel (red.), W. Chróścielewski, K. Koperkiewicz-Mordel, M. Sęk, M. Wilk, Polskie prawo podatkowe. Podręcznik akademicki, Difin, Warszawa 2011, 2011
 • Artykuły

  1. Włodzimierz Nykiel, Małgorzata Sęk, Standardy, trendy i wyzwania legislacji podatkowej. Raport generalny konferencji „Tax Legislation: Legal Standards, Trends and Challenges”, Kwartalnik Prawa Podatkowego z 2013 r., nr 4, s. 9 – 27., 2014
  2. M. Sęk, Wspólna regulacja miejsca powstania obowiązku podatkowego w ewoluującym wspólnym systemie podatku od wartości dodanej Unii Europejskiej, Kwartalnik Prawa Podatkowego z 2013 r., nr 1, 2013
  3. W. Nykiel, M. Sęk, Dobra wiara usługodawcy a usługi opodatkowane VAT w państwie usługobiorcy w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia, Przegląd Podatkowy z 2013 r., nr 11, 2013
  4.  Sęk M., The impact of CIT grouping on transfer pricing issues in VAT, World Journal of VAT/GST Law, 2012, vol. 1, zeszyt 1, 2012
  5. M. Sęk, Funkcje zharmonizowanej regulacji miejsca powstania obowiązku podatkowego we wspólnym systemie podatku od wartości dodanej Unii Europejskiej, Kwartalnik Prawa Podatkowego z 2012 r., nr 3, 2012
  6. Nykiel W., Sęk M., Zbycie udziału we współwłasności nieruchomości - dostawa towarów czy świadczenie usług? (1), Przegląd Podatkowy z 2011 r, nr 3 , 2011
  7. Nykiel W., Sęk M., Zbycie udziału we współwłasności nieruchomości - dostawa towarów czy świadczenie usług? (2), Przegląd Podatkowy z 2011 r., nr 4 , 2011
  8.  Nykiel W., Sęk M., Zakres czasowy ochrony przysługującej adresatowi interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej zdarzeń przyszłych w razie jej zmiany, Kwartalnik Prawa Podatkowego z 2010 r., nr 2, 2010
  9.  Sęk M., Sprawozdanie z XII Kongresu EATLP w Leuven w Belgii, Kwartalnik Prawa Podatkowego z 2010 r., nr 3-4, 2010
  10. Aumayr E., Daurer V., Ecker T., Geißler E., Sęk M., Uss M., Conference: Value Added Tax and Direct Taxation – Similarities and Differences, Intertax z 2009 r., vol. 37, z. 8/9, 2009
  11. Nykiel W., Sęk M., Raport generalny dotyczący ochrony praw podatnika, Kwartalnik Prawa Podatkowego z 2008 r. , nr 2, 2008
  12. Sęk M., Interpretacje prawa podatkowego w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej, Kwartalnik Prawa Podatkowego z 2006, nr 1, 2006
 • Inne publikacje

  1. M. Sęk, A. Nowak, Obraz ustawodawstwa podatkowego, Kronika. Pismo Uniwersytetu Łódzkiego z 2013 r., nr 2, 2013
  2. M. Sęk, A. Nowak, Kronika wydarzeń. Zmiany częste i szybkie, Forum Akademickie z 2013 r., nr 2, 2013
  3. M. Sęk, A. Nowak, Profesjonaliści o podatkach. Konferencja Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, Przegląd Podatkowy z 2013 r., nr 2, 2013
  4. Sęk M., Polski system podatkowy / Taxation in Poland, Confédération Fiscale Européenne (CFE) Publications, 2008, http://www.cfe-eutax.org/taxation, publikacja elektroniczna, 2008
  5. Kukulski Z., Mariański A., Sęk M., Guide to Polish Tax Law Research 2007/2008, Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi 2007, http://www.cdisp.uni.lodz.pl/index_eng.php?go=guide.htm, publikacja elektroniczna, 2007

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.