PL

prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak, prof.

Maria Królikowska-Olczak Maria Królikowska-Olczak

Kontakt, dyżury

Pokój: 3.09
W semestrze zimowym 2019/2020 dyżury:
we wtorki w godz. 10.00 - 11.00
w piątki w godz. 16.00 - 17.00

Seminarium magisterskie - wtorki, godz. 11.00

W sprawach bardzo pilnych proszę o kontakt mailowy z sekretariatem Katedry
mkrolikowska@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6356380

Seminaria z europejskiego prawa gospodarczego

odbywać się będą we wtorki w godz. 12.00 - 13.30.

Zapraszamy!

  • Biografia

    Po ukończeniu studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UŁ zatrudniona w charakterze asystenta w Zakładzie Prawa Administracyjnego Gospodarczego, kontynuowała jednocześnie aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim dla m. Łodzi, zakończoną egzaminem sędziowskim. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskała w 1980 r. na podstawie rozprawy doktorskiej Elementy proceduralne w zarządzaniu przedsiębiorstwami państwowymi. W 1990 r. została opublikowana rozprawa habilitacyjna Prawne problemy zarządzania działalnością gospodarczą prowadzoną przez kapitalistyczne podmioty gospodarcze w państwach socjalistycznych (na przykładzie Polski). W tym też roku nadano jej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w dziedzinie prawa gospodarczego publicznego. W dwa lata później otrzymała nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Od 1994 r. pełni funkcję kierownika Zakładu Europejskiego Prawa Gospodarczego w Katedrze Prawa Europejskiego, a od 2003 także kierownika Podyplomowego Studium Europejskiego Prawa Gospodarczego i Marketingu. W latach 1992-1996 prodziekan do spraw dydaktycznych oraz w latach 2002-2005 prodziekan, a w 2005 p.o. dziekan WPiA. Staże krajowe: Instytut Nauk Prawnych PAN oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Staże zagraniczne: Akademia Prawa Europejskiego we Florencji, Uniwersytet w San Sebastian, w Uniwersytet Limburski w Maastricht, w Uniwersytecie w Grenadzie, w Uniwersytecie w Edynburgu. Wizyty naukowe w latach 2005-2006: Uniwersytet Wileński, Wolny Uniwersytet w Berlinie, Uniwersytet w Barii (Włochy), Uniwersytet w Burgos (Hiszpania). Zainteresowania naukowe obejmują szeroką problematykę prawną funkcjonowania gospodarki polskiej i europejskiej. Prace naukowe dotyczą różnych tematów. Wśród nich wyróżnić można cykle tematyczne dotyczące: zagranicznych podmiotów gospodarczych; przedsiębiorstw państwowych; pomocy publicznej w prawie wspólnotowym i prawie polskim; zamówień publicznych; prawa ochrony konkurencji Unii Europejskiej; prawa farmaceutycznego. Autorka szeregu opracowań naukowych z zakresu prawa gospodarczego dla Rady Legislacyjnej, ministrów resortowych i Komitetu Badań Naukowych oraz urzędów centralnych. Uczestnik m.in. programu dla pełnomocnika rządu ds. integracji europejskiej. Autorzy prac magisterskich przygotowywanych pod jej kierunkiem zdobywali najwyższe nagrody na ogólnopolskich konkursach. Promotor 6 rozpraw doktorskich. Uhonorowana nagrodami Rektora UŁ, wielokrotnie odznaczana, w tym medalem Komisji Edukacji Narodowej.

    After graduating from law at Faculty of Law andAdministration at University of Lodz, employed as assistant in Department of Administration Economic law, she continued judicial application in Voivodship Court for City of Lodz, completed with judicial exam. In 1980 she received Ph. D. in law on ground of doctoral thesis „Procedural elements in government enterprise management”. In 1990 was published  postdoctoral dissertation Legal issues of management of business activity run by capitalistic entities in socialist countries (on example of Poland). In this year she received postdoctoral degree in law in the area of public economic law. Two years later she was nominated as associate professor. From 1994 she is head of Department of European Economic Law at Chair of European Law. From 2003 she is chair of  Postgraduate Study European Economic Law and Marketing. In years 1992 – 1996 Vice-Dean for didactic issues, in 2002-2005 Vice-Dean and in 2005 acting Dean of Faculty of Law and Administration. National internships: Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences and university of Adam Mickiewicz in Poznan. Foreign internships: Academy of European Law in Florence, University in San Sebastian, University of Limburg in Maastricht, university of Grenada, University of Edynburg. Academic visits in years 2005 – 2006: University of Vilnus, Freie Universität Berlin, University of Bari (Italy), University of Burgos (Spain). Her scientific interests includes wide range of legal issues associated with functioning of Polisch and European economy. Her research works concern various topics. Among them can be distinguished thematic cycles related to: foreign economic entities, government enterprises, public aid in community and polish law, public procurement, competition law in European Union, pharmaceutical law. Author of numerous research studies in field of economic law for Legislative Council, departmental ministers, State Committee for Scientific Research and central offices. Participant, among other, of programme for government plenipotentiary for European integration. Authors of master thesis prepared under her direction had won the highest prize at national competitions. Supervisor of 6 doctoral thesis. Honoured by Rector’s of university of Lodz prizes, frequently awarded, including by medal of National Education Commission

  • Książki, komentarze, rozdziały

    1.  Maria Królikowska-Olczak, Pomoc publiczna na wspieranie rozwoju gospodarczego [w:] Działalność przedsiębiorców w praktyce obrotu gospodarczego, pod red. Marii Królikowskiej-Olczak, Marioli Lemonier, Agnieszki Błaszczykowskiej ,”Studia Prawnoustrojowe” Olsztyn 2011, 2011
    2.  Maria Królikowska-Olczak, The Application of Article 81(1) EC Treaty in the Light of Polish Legal Solution [w:] Human rights, Spiritual Values and Global Economy, edited by Bronisław Sitek, Jakub.J. Szczerbowski Aleksander Baukknechtand Gaetano Dammacco, USA 2011, 2011

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.