PL

dr Michał Ulasiewicz

Kontakt, dyżury

Pokój: 3.100
W semestrze letnim konsultacje oraz dyżur opiekuna praktyk odbywają się we wtorki w godzinach 10:00-11:30.
mulasiewicz@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6356574

PRAKTYKI - INFORMACJE BIEŻĄCE

SZANOWNI PAŃSTWO

 

 

w związku z zaistniałą sytuacją i działaniami podjętymi przez Uniwersytet Łódzki w kontekście przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 uprzejmie informuję, iż istnieje możliwość zawieszenia odbywania praktyk i ewentualnego uzupełnienia czasu ich trwania już po ustaniu przeszkody – o ile będzie to możliwie i ze strony instytucji przyjmującej i ze strony Studenta.

Każdy przypadek zostanie rozpatrzony indywidualnie, przyjmując interpretacją korzystną dla Studenta. Jeśli w danym stanie faktycznym nie będzie możliwości ukończenia praktyk w niezbędnym wymiarze, Student uzyska zaliczenie praktyk pod warunkiem, że będzie dysponował dokumentami potwierdzającymi rzetelne odbywanie praktyk poświadczonymi przez Opiekuna z instytucji przyjmującej. Mając powyższe na uwadze, proszę o dopilnowanie kwestii związanej z uzyskaniem dokumentacji dotyczącej przebiegu praktyk.

Uwaga! W związku z powyższym szkolenie BHP w  dniu 30 marca w Prokuraturze Okręgowej

 

zostaje odwołane

 

 

 

 

ODBIÓR DOKUMENTÓW W SPRAWIE PRAKTYK

 

Osoby, które nie uczestniczyły w spotkaniu organizacyjnym w sprawie praktyk w dniu 23.01 mogą odebrać dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyk:
1) w Sądzie Okręgowym w Łodzi w pok. 134 (dotyczy osób zapisanych na praktyki w sądach)
2) u opiekuna praktyk podczas dyżuru (dotyczy osób zapisanych na praktyki w prokuraturach)

PRAKTYKI - INFORMACJE OGÓLNE

Studenci jednolitych studiów magisterskich (pięcioletnich) odbywają praktyki po ukończeniu III lub na IV roku studiów. Studenci - na swój wniosek - mogą odbyć praktyki w innym niż wyżej wymienionym okresie studiów, jedynie w wyjątkowych okolicznościach, za zgodą pełnomocnika dziekana, po uzyskaniu pozytywnej opinii opiekuna praktyk.

 

 

 

 

 

 

Studenci kierunku prawo mogą odbywać praktyki kursowe:

  1. W sądach i prokuraturach okręgu łódzkiego (obowiązuje rejestracja w ramach systemu USOS)*

  2. W wybranych przez siebie innych instytucjach (w tym w kancelariach adwokackich, radcowskich i notarialnych oraz działach prawnych przedsiębiorstw)**

  3. W Klinice Prawa

  4. W ramach Academii Iuris

 

*zapisy na praktyki w ramach systemu USOS odbywają się dwa razy do roku – w grudniu (praktyki śródroczne) i w maju (praktyki wakacyjne). Studenci obowiązani są do elektronicznej rejestracji  we wskazanych na stronie terminach, po upływie terminu zapisów rejestracja nie jest możliwa. Lista sądów i prokuratur została udostępniona na stronie Wydziału w zakładce praktyki.

 

 

**zgłoszenie praktyk następuje na podstawie formularza zgłoszenia praktyk (dostępnego na stronie Wydziału w zakładce praktyki) składanego w dziekanacie (pok. 2.25) w terminach rejestracji na praktyki śródroczne (w grudniu) i wakacyjne (w maju). Studenci obowiązani są do składania formularzy we wskazanych na stronie terminach. Zgłoszenia dokonane po upływie terminu nie będą przyjmowane.

 

 

 

 

 

 

Dodatkowo istnieje możliwość zaliczenia praktyk kursowych na podstawie odbytego stażu, praktyk bądź pracy zawodowej w instytucji (w szczególności w kancelarii adwokackiej, radcowskiej bądź notarialnej a także w dziale prawnym przedsiębiorstwa), która zapewniła realizację programu praktyk (program praktyk stanowi załącznik do regulaminu praktyk i jest dostępny na stronie Wydziału w zakładce praktyki)

 

 ZALICZENIE PRAKTYK

 

 

 

Po zakończeniu praktyk kursowych (w formie określonej w pkt. 1 i 2) student zgłasza się na dyżur do opiekuna praktyk na Wydziale z wypełnionym dzienniczkiem praktyk, formularzem efektów kształcenia, zaświadczeniem o przyjęciu na praktyki oraz uzupełnionym indeksem (s. 82) w celu uzyskania zaliczenia.

 

 

 

 

Osoby zainteresowane możliwością zaliczenia praktyk w ramach Klinki Prawa zgłaszają się na  dyżur opiekuna z wpisanym zaliczeniem Kliniki w indeksie.

 

 

 

 

Osoby zainteresowane zaliczeniem praktyk w ramach Academii Iuris zgłaszają się na dyżur opiekuna z oryginałem (do wglądu) i kopią certyfikatu wystawionego przez AI oraz formularzem efektów kształcenia.

 

 

 

 

Zaliczenie praktyk na podstawie odbytego stażu, praktyk bądź pracy zawodowej wymaga złożenia podania (kierowanego do pełnomocnika dziekana ds. praktyk Pani Doktor K. Koperkiewicz-Mordel) wraz z formularzem oceny praktyk oraz zaświadczeniem odbywania praktyk wystawionym przez instytucję przyjmującą na praktyki (zaświadczenie powinno zawierać m.in. dane studenta, dane instytucji, termin praktyk oraz zakres pełnionych obowiązków). Podanie w sprawie zaliczenia praktyk na podstawie pracy zawodowej należy składać w Dziekanacie p. 2.25. Po zaliczenie wraz z indeksem można zgłaszać się po upływie ok. dwóch tygodni do opiekuna praktyk. Zaliczenie praktyk w tym trybie dotyczy studentów IV i V roku, nawet jeżeli "praktyki" odbywane były wcześniej (np. na II lub III r.). W tym przypadku nie ma potrzeby rejestrowania się na praktyki, nie są też wydawane ze strony Wydziału żadne dokumenty. Nie ma wzoru zaświadczenia ani podania.

 

 

 

 

 

UWAGA! Studenci są obowiązani zaliczyć praktyki na IV roku studiów, ale ocena w USOSie wpisywania jest na V rok.

 

 

 

 

SEMINARIUM LICENCJACKIE

Serdecznie zapraszam wszystkie osoby zainteresowane problematyką prawa administracyjnego na prowadzone przeze mnie seminarium licencjackie. Tematyka seminarium obejmuje m. in. zagadnienia związane z zasadami i źródłami prawa administracyjnego, prawnymi formami działania administracji oraz organizacją i zadaniami administracji rządowej i samorządowej.  Terminy zajęć seminaryjnych zostaną ustalone wspólnie podczas spotkania organizacyjnego. Osoby zainteresowane uczestnictwem w seminarium zapraszam na dyżur w dniu 1 października o godzinie 9:15.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.