PL

dr Michał Wilk

Kontakt, dyżury

Pokój: 4.86 / 4.70
wtorek 11.30-12.30

Seminaria magisterskie w roku 2019/20

Serdecznie zapraszam na prowadzone przeze mnie seminaria magisterskie na kierunku Prawo Podatkowe i Rachunkowość:

1. I rok - soboty zjazdowe o godz. 13:00 w s. -6

2. II rok - soboty zjazdowe o godz. 15:30 w s. 4.70

dr Michał Wilk

Zobowiązania podatkowe - studia podyplomowe

 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, W. Nykiel, A. Mariański (red.), ODDK, Gdańsk 2015, 2015
  2. Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, W. Nykiel, A. Mariański (red.), ODDK, Gdańsk 2015, 2015
  3. M. Wilk, Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) w międzynarodowym prawie podatkowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, 2015
  4. W. Nykiel, M. Wilk, Poland: C-190/12 Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company [w:] M. Lang, P. Pistone, J. Schuch, C. Staringer, A. Storck (red.), ECJ – Recent Developments in Direct Taxation 2014, Wiedeń, Linde 2015, 2015
  5. A. Mariański (red.), M. Wilk, D. Jaszczak, M. Latkowski, A. Nowak-Piechota, J. Obidowski, T. Wojdal, Doradca podatkowy podczas kontroli skarbowej, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, 2014
  6. A. Mariański, M. Wilk, B. Kuźniacki, D. Jaszczak, A. Nowak, Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wolters Kluwer 2014, 2014
  7. J. Kaczmarek, M. Wilk, Turysta i gospodarka turystyczna - fuga terminologiczna [w:] pr. zb. pod red. G. Gołembskiego i A. Niezgody, Turystyka wobec zmian współczesnego świata. Zmiany, bariery, innowacje, wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2014, 2014
  8. M. Wilk, Komentarz do wyroku TS z dnia 13 grudnia 1991 r. w sprawie C-164/90MuwiBouwgroepBVv. Staatssecretaris van Financiën, ECR 1991 [w:] Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Komentarz, W. Nykiel, A. Zalasiński, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, 2014
  9. M. Wilk, Komentarz do wyroku TS z dnia 13 października 1992 r. w sprawie C-50/91 Commerz -Credit -Bank AG - Europartner v. Finanzamt Saarbrücken, ECR 1992, s. I-5225 [w:] Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Komentarz, W. Nykiel, A. Zalasiński, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, 2014
  10. M. Wilk, Komentarz do wyroku TS z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie C-105/08 Komisja Wspólnot Europejskich v. Republika Portugalska, Zb. Orz. 2010 [w:] Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Komentarz, W. Nykiel, A. Zalasiński, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, 2014
  11. M. Wilk, Komentarz do wyroku TS z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-282/07 État belge - SPF Finances v. Truck Center SA, Zb. Orz. 2008, s. I-10767 [w:] Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Komentarz, W. Nykiel, A. Zalasiński, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, 2014
  12. M. Wilk, Uprzednie porozumienia cenowe [w:] W. Nykiel, D. Strzelec (red.), Podmioty powiązane, Wolters Kluwer 2014, 2014
  13. pr. zb. pod red. W. Nykiela i A. Mariańskiego, Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ODDK 2014, 2014
  14. pr. zb. pod red. W. Nykiela i A. Mariańskiego, Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ODDK, Gdańsk 2014, 2014
  15. W. Nykiel, M. Wilk, Taxation and development [w:] B. Lewaszkiewicz-Petrykowska (red.), Rapport polonais. XIXe Congrès International de Droit Comparé, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, 2014
  16. W. Nykiel, M. Wilk, Tendencje rozwojowe prawa podatkowego [w:] W. Nykiel, M. Wilk (red.), Zagadnienia ogólne prawa podatkowego, wyd. Fundacja CDiSP, Łódź 2014, 2014
  17. W. Nykiel, M. Wilk, Poland: C-190/12 Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company [w:] M. Lang, P. Pistone, J. Schuch, C. Staringer, A. Storck (red.), ECJ – Recent Developments in Direct Taxation 2012, Wiedeń, Linde 2013 , 2013
  18. A. Mariański, D. Strzelec, M. Wilk, Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wolters Kluwer 2012, 2012
  19. pr. zb. pod red. W. Nykiela i A. Mariańskiego, Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ODDK 2012, 2012
  20. A. Mariański, D. Strzelec, M. Wilk, Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wolters Kluwer 2011, 2011
  21. pr. zb. pod red. W. Nykiela i A. Mariańskiego, Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ODDK 2011, 2011
 • Podręczniki, skrypty

  1. M. Wilk, Europejskie prawo podatkowe [w:] M. Sęk (red.), Prawo podatkowe, Agent PR, Łódź 2014, 2014
  2. W. Nykiel (red.), W. Chróścielewski, K. Koperkiewicz-Mordel, M. Sęk, M. Wilk, Polskie prawo podatkowe, Difin 2013, 2013
  3. Włodzimierz Nykiel (red.), Wojciech Chróścielewski, Katarzyna Koperkiewicz-Mordel, Małgorzata Sęk, Michał Wilk, Polskie prawo podatkowe, Difin 2011, 2011
 • Artykuły

  1. M. Wilk, Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) po zmianach w Komentarzu do Konwencji Modelowej OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku z 2014 r., Przegląd Podatkowy 2015, nr 9, 2015
  2. W. Nykiel, M. Wilk, Swoboda przepływu kapitału w stosunkach z państwami trzecimi - glosa do wyroku TS z 10.04.2014 r. w sprawie C-190/12 Emerging Markets, Europejski Przegląd Sądowy 6/2015, 2015
  3. M. Wilk (współautor: B. Kuźniacki), Przychody ze zmniejszenia udziału kapitałowego oraz z wystąpienia komplementariusza ze spółki komandytowo-akcyjnej, Serwis Monitora Podatkowego 2014, nr 2, 2014
  4. M. Wilk, Międzynarodowy wynajem siły roboczej a zjawisko nadużycia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, Przegląd Podatkowy 2014, nr 6, 2014
  5. M. Wilk (współautor: W. Nykiel), Obniżenie ceny sprzedaży wskutek zastosowania klauzuli rebus sic stantibus a korekta przychodów należnych w podatku dochodowym od osób prawnych, Przegląd Podatkowy 2013, nr 3, 2013
  6. M. Wilk, Opodatkowanie odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych przez przedsiębiorców na lokatach bankowych, Monitor Podatkowy 2013, nr 2, 2013
  7. M. Wilk (współautor: W. Nykiel), Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych zbycia udziałów (akcji) spółce w celu umorzenia, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2012, nr 3, 2012
  8. M. Wilk, Sukcesja podatkowa spadkobierców - umorzenie jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym a prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na ich nabycie poniesionych przez spadkodawcę, Monitor Podatkowy 2012, nr 7, 2012
  9. M. Wilk, Wydatki na przystosowanie lokali użytkowych do potrzeb najemcy jako koszty uzyskania przychodów, Przegląd Podatkowy 2012, nr 7, 2012
  10. M. Wilk (współautorzy: W. Nykiel i Z. Kukulski), Polish equity and debt financing regime in the light of neutrality principle, EC tax law and ECJ case-law, Studi Tributari Europei 1/2010, 2010
  11. M. Wilk (współautor: A. Mariański), Oddział spółki kapitałowej na gruncie ustawy o podatku do czynności cywilnoprawnych, Monitor Podatkowy 2009, nr 4, 2009
  12. M. Wilk (współautor: D. Strzelec), Składki na ubezpieczenie OC menadżerów – aspekty podatkowe, Prawo i Podatki 2009, nr 12, 2009
  13. M. Wilk, Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania (CCCTB) jako wyraz harmonizacji podatków bezpośrednich, Kwartalnik Prawa Podatkowego, nr 3-4/2009, 2009
 • Glosy

  1. A. Mariański, M. Wilk, Podstawa opodatkowania usługi leasingu w podatku od towarów i usług a ubezpieczenie jej przedmiotu. Glosa do uchwały NSA z 8.11.2010 r. (I FPS 3/10), Monitor Podatkowy 2011, Nr 1, 2011
  2. M. Wilk, Glosa do wyroku C-494/03 Senior Engineering, LEX 2011,, 2011
  3. M. Wilk, Glosa do wyroku ETS C-48/07 w sprawie État belge – Service public fédéral Finances v. Les Vergers du Vieux Tauves SA, LEX 2010,, 2010
  4. A. Mariański, M. Wilk, Glosa do wyroku WSA w Warszawie z 14.10.2008, III SA/Wa 826/08, Monitor Podatkowy 2009, nr 5., 2009
 • Inne publikacje

  1. M. Wilk, Environmental Taxation in Europe and for Europe. National Report Poland, lipiec 2014 (Raport dla Uniwersytetu Bolońskiego dotyczący systemu podatków ekologicznych w Polsce), 2014
  2. M. Wilk, Jak ustalić rezydencję?, Rzeczpospolita, 11.09.2013, 2013
  3. M. Wilk, Dyskryminacyjne traktowanie dywidend wypłacanych innych krajów Wspólnoty było niedopuszczalne, Rzeczpospolita, 21.12.2011, 2011
  4. M. Wilk, Stawki opłaty skarbowej, Vademecum Głównego Księgowego, Wolters Kluwer 2010, 2010
  5. M. Wilk, Wymiar i pobór opłaty skarbowej, Vademecum Głównego Księgowego, Wolters Kluwer 2010, 2010
  6. M. Wilk, Zwrot opłaty skarbowej, Vademecum Głównego Księgowego, Wolters Kluwer 2010, 2010
  7. M. Wilk, Obrót energetycznymi wyrobami akcyzowymi na gruncie nowej ustawy o podatku akcyzowym, Biuletyn BDO Podatki i Rachunkowość, nr 4 (18) Kwiecień 2009, 2009
  8. M. Wilk, Połączenie spółek metodą łączenia udziałów a uproszczony sposób rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, „Biuletyn e-rachunkowość”, http://e-rachunkowosc.pl/artykul.php?view=1635, 2009
  9. M. Wilk, Opodatkowanie VAT premii pieniężnych wypłacanych aptekom przez firmy farmaceutyczne, Biuletyn BDO Podatki i Rachunkowość, nr 12 (14) Grudzień 2008, 2008

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.