PL

dr hab. Michał Wojewoda, prof. UŁ

Kontakt, dyżury

Pokój: 3.65
Dyżury w semestrze zimowym 2019/2020, odbywać się będą w środy w godzinach 16.00-17.30 (od 23.10.2019).
Dyżury w sesji w osobnym ogłoszeniu.
mwojewoda@wpia.uni.lodz.pl

tel.6356441, 6354630

PRAWO ZAOCZNE Wstęp do Prawa Prywatnego Międzynarodowego

Uprzejmie informuje, że wykład ze Wstępu do Prawa Prywatnego Międzynarodowego dla studentów zaocznych będzie się odbywał w sali -7 (poziom -1) w następujących terminach:

5.10.2019 - sobota - godz. 12.15 - 13.45 (2h)

12.10.2019 - sobota - godz. 12.15 - 15.20 (4h)

19.10.2019 - sobota - godz. 12.15 - 15.20 (4 h)

26.10.2019 - sobota - godz. 12.15 - 15.20 (4 h)

16.11.2019 - sobota - godz. 12.15 - 15.20 (4 h)

W pozostałe soboty zjazdowe, od drugiej połowy listopada, będzie się odbywał wykład z Prawa Własności Intelektualnej.

 

Odwołanie dyżuru 16.10

Uprzejmie informuję, że  racji na wyjazd zmuszony jestem odwołać dyżur dydaktyczny w dniu 16.10.

 

Zasady udziału w ćwiczeniach z prawa cywilnego

 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. System Prawa Prywatnego, t. 20 B, Prawo prywatne międzynarodowe, red. M. Pazdan, opracowanie problematyki zakresu statutu kontraktowego (rozdział VIII, §45), Warszawa 2015, s. 528-658, 2015
  2. System Prawa Prywatnego, t. 20 C, Prawo prywatne międzynarodowe, red. M. Pazdan, opracowanie problematyki dotyczącej międzynarodowych aspektów rejestracji stanu cywilnego (rozdział XXII), Warszawa 2015, s. 535-622, 2015
  3. System Prawa Prywatnego, t. 20A, Prawo prywatne międzynarodowe, red. M. Pazdan, opracowanie kolizyjnoprawnej problematyki dokonania czynności prawnej (rozdział V, §21), Warszawa 2014, 2014
  4. „Problematyka kolizyjnoprawna umów o roboty budowlane”, [w:] Europejskie Prawo Procesowe Cywilne i Kolizyjne, red. P. Grzegorczyk, K. Weitz, LexisNexis 2012, s. 471-523, 2012
  5. "Komentarz do kodeksu cywilnego – część ogólna", red. M. Pyziak-Szafnicka, Wolters Kluwer 2009, autorstwo komentarza do przepisów o oświadczeniu woli (art. 60-62 k.c., s. 626-657) oraz o ofercie (art. 66-70, s. 696-711, s. 715-770), a także do art. 71 k.c. (s.789-794), 2009
  6. "Zakres prawa właściwego dla zobowiązań umownych. Nowa regulacja kolizyjna w konwencji rzymskiej z 1980 r.", Wolters Kluwer 2007, 2007
 • Podręczniki, skrypty

  1. Podręcznik dla Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego (e-learning) na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, (red. M. Sęk), Łódź 2014, tom I, opracowanie Rozdziału X - Elementy Prawa Cywilnego i Handlowego, s. 277-337, 2014
 • Artykuły

  1. "Nowa regulacja odsetek w transakcjach handlowych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki odsetek prolongacyjnych", artykuł we współautorstwie z dr. W. Robaczyńskim, Monitor Prawniczy 2017, nr 5, 2017
  2. "O odsetkach po roku obowiązywania nowych rozwiązań", artykuł we współautorstwie z dr. W. Robaczyńskim, Monitor Prawniczy 2017, nr 1, 2017
  3. "Problematyka odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych w znowelizowanym stanie prawnym", artykuł we współautorstwie z dr. W. Robaczyńskim, Monitor Prawniczy 2017, nr 9, 2017
  4. "Przypisek przy akcie stanu cywilnego i jego rola w systemie rejestracji stanu cywilnego w Polsce", Metryka 2017, nr 1, 2017
  5. "Cudzoziemiec jako osoba uprawniona do uzyskania zaświadczenia o stanie cywilnym", Metryka 2016, nr 1, s. 129-146, 2016
  6. "Problematyka kolizyjnoprawna w praktyce urzędów stanu cywilnego oraz w ustawie — Prawo o aktach stanu cywilnego z 2014 roku", Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, t. 17, s. 25-68, 2016
  7. "Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego – kilka uwag na temat ewolucji konstrukcji w prawie polskim", Metryka 2016, nr 2, 2016
  8. "Przedstawicielstwo w postępowaniu dotyczącym odpowiedzialności z tytułu zdarzeń medycznych”, Palestra 2015, nr 9-10, s. 48-58, 2015
  9. „Międzynarodowe uznawanie imion i nazwisk”, Metryka 2015, nr 1, s. 53-76, 2015
  10. „Zaświadczenie o stanie cywilnym - nowa konstrukcja w prawie o aktach stanu cywilnego”, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2015, z. 1, s. 31-56, 2015
  11. „Zaświadczenie o stanie cywilnym a małżeństwa jednopłciowe i związki partnerskie zawierane za granicą”, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2015, z. 3, s. 693-725, 2015
  12. „Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo - geneza, znaczenie praktyczne oraz zasady wydawania”, Metryka 2015, nr 2, s. 15-69, 2015
  13. "Instytucja odesłania w rozporządzeniu spadkowym (UE) nr 650/2012 – geneza i normatywny kształt renvoi w art. 34" (cz. I), Europejski Przegląd Sądowy 2014, nr 3, s. 4-12 ., 2014
  14. „Instytucja odesłania w rozporządzeniu spadkowym (UE) nr 650/2012 – wybrane problemy praktyczne" (cz. II), Europejski Przegląd Sądowy 2014, nr 4, s. 19-25, 2014
  15. „Kilka uwag o definicji ‘stanu cywilnego’ w nowej ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego”, Metryka 2014, nr 2, s. 17-37, 2014
  16. „Prawo obce w praktyce polskich urzędów stanu cywilnego”, Metryka 2014, nr 1, s. 33-69, 2014
  17. „Prawo właściwe dla dokonania czynności prawnej oraz dla oceny jej dopuszczalności”, Studia Prawa Prywatnego 2014, z. 1, s. 59-70, 2014
  18. „Projekt ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego - krytyczne spojrzenie cywilisty”, Technika i USC 2014, nr 3 (80), s. 4-12, 2014
  19. „Wybór statutu kontraktowego jako materialnoprawne wskazanie regulacji prawnorzeczowej”, [w:] Znad granicy ponad granicami. Księga dedykowana Profesorowi Dieterowi Martiny, Warszawa 2014, s. 387-404, 2014
  20. „Artykuł 30 ustawy prawo prywatne międzynarodowe – jego geneza i rola w systemie kolizyjnoprawnej ochrony konsumenta”, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2012, z. 3, s. 687-740, 2012
  21. „O własności budynków i urządzeń wzniesionych na użytkowanym wieczyście gruncie”, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. LXXXVI, 2012, s. 173, 2012
  22. „Stosowanie norm kolizyjnych w praktyce urzędów stanu cywilnego. Uwagi na tle nowej polskiej ustawy Prawo prywatne międzynarodowe”, Metryka 2011, nr 1, s. 39-62, 2011
  23. „Swobodny przepływ i uznawanie aktów stanu cywilnego. Uwagi na tle Zielonej księgi poświęconej ograniczeniu formalności administracyjnych w stosunku do obywateli”, Metryka 2011, nr 2, s. 151-176, 2011
  24. „Lex commissoria (art. 492 zd. 1 k.c.) a umowne prawo odstąpienia (art. 395 k.c.)”, [w:] Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, red. W.J. Katner, U. Promińska, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 540, 2010
  25. „Umowa deweloperska i przedawnienie wynikających z niej roszczeń”, Przegląd Prawa Handlowego 2010, nr 10, s. 43-51, 2010
  26. „Zawarcie umowy spedycji”, [w:] Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań, Materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów (Wrocław, 25-27.9.2008 r.), red. E. Gniewek, K. Górska, P. Machnikowski, Warszawa 2010, s. 457-469, 2010
  27. „Transkrypcja aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą”, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2009, z. 4, s. 1089-1124, 2009
  28. „Art. 3.3 konwencji rzymskiej z 1980 roku jako szczególny element mechanizmu poszukiwania prawa właściwego dla zobowiązań umownych”, [w:] Europeizacja prawa prywatnego, Wolters Kluwer 2008, t. II, s. 645-668, 2008
  29. „Kilka uwag o rozszerzonej mocy wiążącej wyroków uznających postanowienia wzorca umowy za niedozwolone” – praca współautorska przygotowana wspólnie z dr Moniką Michalską, Radca Prawny 2008, nr 4/5, s. 25-36 , 2008
  30. „Praktyczne problemy związane z wejściem w życie w Polsce konwencji rzymskiej o prawie właściwym dla zobowiązań umownych”, Europejski Przegląd Sądowy 2008, nr 5, s. 4 10, 2008
  31. „Rozszczepienie statutu kontraktowego w konwencji rzymskiej o prawie właściwym dla zobowiązań umownych”, Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, t. 3, Katowice 2008, s. 63-76, 2008
  32. „Zasada jednolitości statutu kontraktowego w konwencji rzymskiej o prawie właściwym dla zobowiązań umownych”, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2008, z. 3, s. 659-682, 2008
  33. „Wejście w życie w Polsce konwencji rzymskiej o prawie właściwym dla zobowiązań umownych”, Radca Prawny 2007, nr 4, s. 10-22, 2007
  34. „Charakter prawny książeczek oszczędnościowych – przegląd orzecznictwa”, Prawo Bankowe 2004, nr 2, s. 35-49, 2004
  35. „Charakter prawny książeczek oszczędnościowych”, Prawo Bankowe 2004, nr 1, s. 67-76, 2004
  36. „Kilka uwag na temat testamentu notarialnego osoby niemogącej pisać”, Rejent 2004, nr 1, s. 114-127, 2004
  37. „Wyzysk, art. 58 kodeksu cywilnego i problem zastrzegania nadmiernych odsetek umownych”, praca współautorska przygotowana wspólnie z dr. W. Robaczyńskim, Przegląd Sądowy 2004, nr 11-12, s. 31-50, 2004
  38. „Istnienie i ważność materialna umowy w świetle Konwencji Rzymskiej o prawie właściwym dla zobowiązań umownych”, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2003, z. 4, s. 787-816, 2003
  39. „Dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej w rozumieniu art. 310 §1 k.k.”, Przegląd Sądowy 2002, nr 7-8, s. 35-52, 2002
  40. „Uchwały, oświadczenia i czynności prawne jedynego wspólnika spółki z o.o., czyli kilka uwag na temat wykładni art. 173 §1 k.s.h.”, Przegląd Prawa Handlowego 2002, nr 6, s. 40-44 , 2002
  41. “State Interventionism in Contract Law – the Special Case of Standard Terms”, Studia Prawno-Europejskie, tom V, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, s. 113-138, 2001
  42. „Odpowiedzialność wekslowa osób niepodpisanych na wekslu”, Prawo Papierów Wartościowych 2001, nr 1, s. 30-38, 2001
  43. “Mandatory Rules in Private International Law”, Maastricht Journal of European and Comparative Law (7) 2000, nr 2, s. 183-213, 2000
  44. „Jeszcze o sądowej kontroli żądania zapłaty odsetek umownych”, Przegląd Sądowy 2000, nr 1, s. 55-65, 2000
  45. “A Community of More Than Twenty?”, Studia Prawno-Europejskie, tom IV, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999, s. 55-75, 1999
 • Glosy

  1. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 2005 r. (II CK 478/04), Przegląd Sądowy 2007, nr 2, s. 118-125, 2007
  2. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 21 czerwca 2001 r., III CZP 21/2001, Prawo Bankowe 2002, nr 7-8, s. 25-34, 2002
  3. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 13 grudnia 2000 r., I KZP 41/2000, Orzecznictwo Sądów Polskich 2001, z. 11, poz. 164, s. 559-561, 2001
 • Inne publikacje

  1. „Proof and information about foreign law”, [w:] Rapports Polonais, XIXe Congrès International de Droit Comaparé (Vienne, 20-26 VII 2014), Łódź 2014, s. 87-106, 2014
  2. „Conflict of Laws Conventions and their Reception in National Legal Systems, Polish Report", [w:] The Impact of Uniform Law on National Law. Limits and Possibilities, red. Jorge Sánchez Cordero, Mexico 2010, dodatek na płycie CD, 2010

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.