PL

dr hab. Mirosław Włodarczyk, prof. UŁ

Mirosław Włodarczyk Mirosław Włodarczyk

Kontakt, dyżury

Pokój: 3.01
Terminy dyżurów:
- wtorki - godz. 12.30-14.30 - zapraszam na spotkanie w aplikacji MS Teams - LINK PONIŻEJ
mwlodarczyk@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6356366
 • Biografia

   W 1979 r. ukończył studia wyższe w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego uzyskując tytuł magistra prawa. W tym samym roku został zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W 1987 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, a w 2003 r. stopień naukowy doktora habilitowanego; od roku 2006 jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W latach 2004-2016 pełnił funkcję kierownika Zakładu Prawa Rynku Pracy w Katedrze Prawa Pracy; w latach 2012-2018 kierował Katedrą Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej, a od października 2018 kieruje Zakładem Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej w ramach Katedry Prawa Pracy. W kadencji 2008-2012 był prodziekanem na Wydziale Prawa i Administracji. Od 2012 pełni funkcję Kierownika Studiów Doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UŁ.

  Jest autorem ponad 80 prac o różnorodnym charakterze: monografii,  komentarzy, artykułów w czasopismach naukowych, rozdziałów w książkowych pracach zbiorowych, glos. Na dorobek ten składają się także liczne prace niepublikowane, głównie ekspertyzy i opinie o projektach aktów prawnych wykonane na zamówienie Ministerstwa Pracy, krajowych central związków zawodowych, Instytutu Pracy i Polityki Socjalnej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, komisji problemowych Senatu RP. Był uczestnikiem projektów badawczych krajowych i międzynarodowych; obecnie jest kierownikiem projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki W poszukiwaniu modelu przeciwdziałania bezrobociu wśród osób starszych - analiza prawna. Odbył staże i kursy naukowe w Uniwersytetach w Strasbourgu, Szeged i Grenoble. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Sekcja Polska. W okresie  od września 2016 do marca 2018 r. był członkiem rządowej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.

  Podczas pracy w UŁ wypromował ponad 300 magistrów oraz 8 doktorów, był wielokrotnie recenzentem w przewodach doktorskich i habilitacyjnych.

  W Uniwersytecie Łódzkim pełnił ponadto różne funkcje organizacyjne. Od 1996 do 2006 r. był kierownikiem Podyplomowego Studium Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji UŁ; w latach 2005-2008 pełnił funkcję Wydziałowego Pełnomocnika Rektora UŁ ds. studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. Obecnie jest członkiem Senatu UŁ,  przewodniczącym Komisji Regulaminowej UŁ oraz członkiem Komisji Pojednawczej przy UŁ.

 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. Indywidualne prawo pracy a polityka społeczna (rozdział 4), /w:/ System prawa pracy, Tom II: Indywidualne prawo pracy. Część ogólna, pod red. G.Goździewicza, Warszawa 2017, Wolters Kluwer Polska SA
  2. Stosunki pracy z powołania (rozdział 4-7), /w:/ System prawa pracy, Tom IV: Indywidualne prawo pracy. Pozaumowne stosunki pracy, pod red. Z.Górala, Warszawa 2017, Wolters Kluwer Polska SA
  3. Źródła swoiste – geneza i funkcje (rozdział 18 pkt 18.1); Układy zbiorowe pracy w systemie prawa pracy (rozdział 18 pkt 18.2), /w:/ System prawa pracy, Tom I: Część ogólna, pod red. K.W.Barana, , Warszawa 2017, Wolters Kluwer Polska SA
  4. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz, pod red. Z.Górala (współaut.: E.Bielak-Jomaa, A.Drabek, Z.Góral, M.Paluszkiewicz, E.Staszewska, M.Włodarczyk, T.Wrocławska) , Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ss. 103-114, 199-206, 350-392     , 2016
  5. Akty wykonawcze prawa pracy. Komentarz, pod red. K.W.Barana (współautorzy: K.W.Baran i inni), Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ss. 285-349, 2016
  6. Kodeks pracy. Komentarz, pod red. K.W.Barana (współaut.: K.W.Baran, B.M.Ćwiertniak, S.Driczinski, Z.Góral, A.Kosut, D.Książek, W.Perdeus, J.Piątkowski, M.Skąpski, K.Stefański, M.Tomaszewska, M.Włodarczyk, T.Wyka), Wolters Kluwer SA, wyd. 3, Warszawa 2016, ss. 702-713, 745-757, 1100-1189, 2016
  7. Outline of Polish Labour Law System, edited by K.W.Baran (co-authors.: K.W.Baran, B.M.Ćwiertniak, D.Dörre-Kolasa, Z.Góral, M.Lekston, K.Walczak, M.Włodarczyk, M.Wójcik) , Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ss. 106-111, 358-375, 459-465, 2016
  8. Niepracownicze zatrudnienie dzieci, (rozdział 7), /w:/ System prawa pracy, Tom VII: Zatrudnienie niepracownicze, pod red. K.W.Barana, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015, ss. 256-273, 2015
  9. Ubezpieczenia społeczne w spuściźnie naukowej profesora Wacława Szuberta, /w:/ Współczesne problemy prawa emerytalnego, pod red. T.Bińczyckiej-Majewskiej i M.Włodarczyka, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015, ss. 19-25 , 2015
  10. Udział partnerów społecznych w tworzeniu ustawowego prawa pracy, /w:/ Przyszłość prawa pracy. Liber Amicorum. W pięćdziesięciolecie pracy naukowej Profesora Michała Seweryńskiego, pod red. Z.Hajna i D.Skupień, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 481-491 , 2015
  11. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pod red. M.Włodarczyka (współaut.: E.Bielak-Jomaa, M.Paluszkiewicz, E.Staszewska, M.Włodarczyk, T.Wrocławska), Wolters Kluwer, Warszawa 2015, 2015
  12. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Komentarz, pod red. M.Włodarczyka (współaut.: E.Bielak-Jomaa, M.Paluszkiewicz, E.Staszewska, M.Włodarczyk, T.Wrocławska), Wolters Kluwer, wyd. I, Warszawa 2015, ss. 23-25, 519-537, 822-854, 2015
  13. Współczesne problemy prawa emerytalnego, pod red. T.Bińczyckiej-Majewskiej i M.Włodarczyka (współredaktor), LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015, 2015
  14. Kodeks pracy. Komentarz, pod red. K.W.Barana (współaut.: K.W.Baran, B.M.Ćwiertniak, S.Driczinski, M.Gładoch, Z.Góral, A.Kosut, D.Książek, W.Perdeus, J.Piątkowski, M.Skąpski, M.Tomaszewska, M.Włodarczyk, T.Wyka), LEX a Wolters Kluwer business, wyd. II, Warszawa 2014, ss. 693-704, 737-749, 1049-1130, 2014
  15. Pojęcie kompetencji związków zawodowych (rozdział 10 pkt 10.1), /w:/ System prawa pracy, Tom V: Zbiorowe prawo pracy, pod red. K.W.Barana, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, ss. 403-448, 2014
  16. Wartości i interesy a prawo pracy – tytułem wstępu, /w:/ Wartości i interesy a prawo pracy. Wokół encykliki Laborem exercens Jana Pawła II, pod red. A.Redy-Ciszewskiej i M.Włodarczyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, ss. 7-12, 2014
  17. Wartości i interesy a prawo pracy. Wokół encykliki Laborem exercens Jana Pawła II, pod red. A.Redy-Ciszewskiej i M.Włodarczyka (współredaktor), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, 2014
  18. Bezrobocie jako kwestia społeczna według Profesora Wacława Szuberta, /w:/ Bezrobocie i polityka zatrudnienia, pod red. Z.Górala, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2013, ss. 13-19 , 2013
  19. Ograniczenia działania umownego zakazu konkurencji wobec lekarzy według ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, /w:/ Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej (zbiór studiów), t. III, pod red. B.M.Ćwiertniaka, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2013, ss. 121-126, 2013
  20. Dostęp związku zawodowego do informacji dotyczącej zakładu pracy a ochrona interesu pracodawcy, /w:/ Związkowe przedstawicielstwo pracowników w zakładzie pracy, pod red. Z.Hajna, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, ss. 316-326 , 2012
  21. Kodeks pracy. Komentarz, pod red. K.W.Barana (współaut.: K.W.Baran, B.M.Ćwiertniak, S.Driczinski, Z.Góral, A.Kosut, W.Perdeus, J.Piątkowski, M.Skąpski, M.Tomaszewska, M.Włodarczyk, T.Wyka), LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, ss. 647-657, 690-702, 970-1040, 2012
  22. Prawo związków zawodowych do informacji o pracownikach, /w:/ Ochrona danych osobowych w prawie pracy i w prawie ubezpieczeń społecznych. Stan obecny i perspektywy zmian, pod red. T. Wyki, A. Nerki, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, ss. 147-156, 2012
  23. Legal forms of equalisation of opportunities in the Polish labour market for people aged 50+/45+, /w:/ An Analytical Report on Programmes for People 50+ implemented in Poland between 2004 and 2009, pod red. B.Urbaniak i J.Wiktorowicz (współaut.: M.Paluszkiewicz), Łódź 2011, ss. 35-50, 2011
  24. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Praktyczny komentarz, pod red. Z.Górala (współaut.: E.Bielak-Jomaa, A.Drabek, Z.Góral, M.Paluszkiewicz, E.Staszewska, M.Włodarczyk, T.Wrocławska) , LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, ss. 81-88, 125-131, 233-254, 2011
  25. Swoiste źródła prawa pracy (rozdział 7 pkt 7.4) /w:/ Zarys systemu prawa pracy, Tom I: Część ogólna prawa pracy, pod red. K.W.Barana, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, ss. 389-466, 2010
  26.  „Swoiste” źródła prawa pracy – kilka refleksji na temat ich genezy i funkcji, /w:/ Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego, pod. red. Z.Górala, Warszawa 2009, ss. 107-117, 2009
  27. Long-Term Unemployment in Poland, /w:/ New European Approaches to Long-Term Unemployment, Germana Di Domenico i Silvia Spattini (red.), Wolters Kluwer, Kluwer Law International 2008, ss. 167-178, 2008
  28. Historia zbiorowych porozumień normatywnych na szczeblu zakładu pracy w Polsce w latach 1918-1994, /w:/ Studia z prawa pracy, Księga pamiątkowa ku czci Docenta Jerzego Logi, Wyd. UŁ, Łódź 2007, ss. 209-223, 2007
  29. Pośrednictwo pracy. Studium prawno-społeczne, Wyd. UŁ, Łódź 2002, ss. 221 (rozprawa habilitacyjna), 2002
  30. Zatrudnianie młodocianych, /w:/ Prawo pracy. Akty wykonawcze. Komentarz, pod red. W.Muszalskiego i K.Walczaka, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 2002, ss. 667-744, 2002
  31. Jeszcze w sprawie dostępu związku zawodowego do informacji o wynagrodzeniach pracowników (w kontekście ustawy o ochronie danych osobowych), /w:/ Prawo pracy, zabezpieczenie społeczne (z aktualnych zagadnień), pod red. B.M.Ćwiertniaka, WSZiA, Opole 2001, ss. 53-64, 2001
  32. Zatrudnianie młodocianych, /w:/ Szczególne formy zatrudnienia, pod red. Z.Kubota, Wrocław 2000, ss. 199-223, 2000
  33. 1) Dodatki do wynagrodzenia za pracę; 2) Odprawa emerytalna lub rentowa; 3) Pracownicy sezonowi; 4) Pracownik; 5) Taryfikatory kwalifikacyjne; 6) Urlop bezpłatny; 7) Urlop macierzyński; 8) Urlopy okolicznościowe i zwolnienia od pracy zawodowej; 9) Urlopy wypoczynkowe dla młodocianych, /w:/ Wielka encyklopedia prawa, pod red. E.Smoktunowicza, Wydawnictwo „Prawo i Praktyka Gospodarcza”, Białystok 1999, 1999
  34. Młodociany (ss. 1-4); Przygotowanie zawodowe młodocianych (ss.1-6), /w:/ Encyklopedia prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Komentarz do instytucji prawnych, pod red. L.Florka, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998 , 1998
  35. Prawne problemy rynku pracy, /w:/ Polskie prawo pracy w okresie transformacji w oświetleniu prawa wspólnotowego, pod red. H.Lewandowskiego, (współaut.: Z.Góral, M.Włodarczyk), Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 1997, ss. 143-171, 1997
  36. Prawo dzieci i młodocianych do ochrony; Prawo do szkolenia zawodowego, /w:/ Europejska Karta Społeczna, Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Biuletyn 1-2/1997, ss. 54-63, 72-75, 1997
  37. Wpływ przynależności do związku zawodowego na sytuację pracownika, /w/ Polskie prawo pracy w obliczu nowelizacji Kodeksu pracy, pod red. S.L.Stadniczeńki, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1997, ss. 71-75, 1997
  38. Zmiany w kodeksie pracy. Komentarz wraz z ujednoliconym tekstem kodeksu pracy, pod red. Z.Hajna (współaut.: I.Boruta, Z.Góral, Z.Hajn, M.Włodarczyk, T.Wyka), DIFIN, Warszawa 1996, 1996
  39. Charakter prawny umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, /w:/Problemy prawa pracy i polityki społecznej, pod red. H.Lewandowskiego i T.Wyki, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica 58, 1993, ss. 63-73, 1993
  40. Komentarz do ustawy z 16.10.1991 o zatrudnieniu i bezrobociu, EKORNO, Łódź 1992 (współaut.: Z.Góral), ss. 135, 1992
  41. Zatrudnianie młodocianych według kodeksu pracy, /w:/ Przesłanki reformy prawa pracy, cz. II, pr. zb. pod red. Z.Salwy, St. i Mat. IPiSS, z. 10 (333), Warszawa 1990, ss. 155-170, 1990
  42. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, St. i Mat. IPiSS, z. 6 (313), Warszawa 1989, ss. 107 (rozprawa doktorska), 1989
 • Podręczniki, skrypty

  1. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, (rozdział: V p. 4-5, XXI-XXII, XXXI), pod red. K.W.Barana, (współaut.: K.Antonów, K.W.Baran, D.Dörre-Kolasa, Z.Góral, M.Lewandowicz-Machnikowska, K.Walczak), wyd. II, , Warszawa 2017, Wolters Kluwer Polska SA
  2. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, (rozdział: V p. 4-5, XXI-XXII, XXXI), pod red. K.W.Barana, (współaut.: K.Antonów, K.W.Baran, B.M.Ćwiertniak, D.Dörre-Kolasa, Z.Góral, K.Walczak, M.Włodarczyk), LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015, ss. 132-138, 502-530, 633-640, 2015
 • Artykuły

  1. Analiza wybranych tajemnic prawnie chronionych w prawie pracy, Monitor Prawniczy 2014, nr 21, ss. 1161-1168, 2014
  2. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, /w:/ Płace. Sprawne wynagradzanie, BECK INFO BIZNES, październik 2002, nr 4 (7), ss. 1-8, 2002
  3. Pojęcie odpowiedniego zatrudnienia w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. LIX, 1999, ss. 41-61, 1999
  4. „Odpowiednie zatrudnienie” w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1998, nr 7-8, ss. 35-40, 1998
  5. Sytuacja bezrobotnej młodzieży w świetle ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu - wybrane problemy, /w:/ Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, pod red. A.Świątkowskiego, Kraków 1997/1998, ss. 357-367, 1997
  6. Geneza i funkcje pośrednictwa pracy, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. LIII, 1996, ss. 49-65, 1996
  7. Regulamin wynagradzania - nowa instytucja kodeksu pracy, Vademecum Przedsiębiorcy i Podatnika 1996, nr 9, ss. 48-50, 1996
  8. Pośrednictwo pracy w prawie międzynarodowym, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. LI, 1995, ss. 33-54, 1995
  9. Układy zbiorowe pracy (w nowym kształcie prawnym), Biuletyn Informacyjny Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" 1994, nr 12, ss. 66-76, 1994
  10. Obowiązki stron umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. XLII, 1989, ss. 93-106, 1989
  11. Wypowiedzenie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1987, nr 5-6, ss. 59-72, 1987
  12. Kilka uwag na tle rozwoju prawnych form przygotowania zawodowego młodocianych, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1983, nr 12, ss. 19-25, 1983
  13. Problem podmiotowości pracowniczej, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1983, nr 4, ss. 1-10, 1983
 • Glosy

  1. Glosa do wyroku S.N. z 14.01.2015 r., II PK 54/14 [urlop szkoleniowy aplikanta radcowskiego], OSP 2016, z. 4, poz. 33, ss. 455-461 , 2016
  2. Glosa do wyroku S.N. z 8.03.2013 r. II PK 192/12 [zatrudnianie skazanych], OSP 2014, z. 11, poz. 108, ss. 1516-1520, 2014
  3. Glosa do wyroku S.N. z 24.11.2011 r., I PK 62/11 [umowa agencyjna jako podstawa prawna zatrudnienia a zatrudnienie na podstawie stosunku pracy], OSP 2013, z. 7-8, poz. 71, ss. 498-499, 2013
  4. Glosa do uchwały S.N. z 10.03.2005 r., II PZP 2/05 [podnoszenie kwalifikacji zawodowych dorosłych], OSP 2006, z. 6, poz. 76, ss. 355-357, 2006
  5. Glosa do wyroku S.N. z 13.10.1999 r., I PKN 292/99 [podnoszenie kwalifikacji zawodowych dorosłych], OSP 2001, z. 10, poz. 150, ss. 508-510, 2001
  6. Glosa do wyroku S.N. z 7.09.1995 r., I PRN 43/95 [przygotowanie zawodowe młodocianych], OSP 1996, z. 12, poz. 221, ss. 553-554, 1996
  7. Glosa do uchwały SN z 11.09.92, III AZP 19/92 [pobieranie nauki jako przesłanka pojęcia bezrobotnego], OSP 1993, z. 7-8, poz. 140, ss. 319-320, 1993
  8. Glosa do uchwały SN z 6.11.91, I PZP 49/91 [wypowiedzenie stosunku pracy w czasie urlopu wychowawczego], OSP 1993, z. 10, poz. 202, ss. 476-478, 1993
  9. Glosa do uchwały SN z 17.09.91, I PZP 22/91 [przygotowanie zawodowe młodocianych], OSP 1992, z. 10, poz. 224, ss. 474-475, 1992
  10. Glosa do uchwały siedmiu sędziów SN z 7.12.88, III PZP 32/88 [treść umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianych], PiZS 1991, nr 1, ss. 56-59, 1991
  11. Glosa do postan. SN z 22.11.79, III PZP 7/79 [pojęcie pracownika wg Kodeksu pracy], OSPiKA 1980, z. 12, poz. 221, ss. 527-529, 1980
 • Inne publikacje

  1. Recenzja: Dominika Dörre-Kolasa (red.), Ochrona danych osobowych pracowników w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017, 2017, Monitor Prawa Pracy 2017, nr 10
  2. Worker mobility and measures adopted by the employment services for promoting mobility; ADAPT - Centro Studi Internazionali e Comparati "Marco Biagi", Università di Modena e Reggio Emilia, Włochy, listopad 2006, ss. 36, 2006
  3. Active labour market actions and models, institutional frame works, policies and powers. Country report – Poland; ADAPT - Centro Studi Internazionali e Comparati "Marco Biagi", Università di Modena e Reggio Emilia, Włochy, luty 2005, ss. 96, 2005
  4. Skutki projektu zmian w Kodeksie pracy w sferze praw i interesów pracowników, /w:/ Zmiany w Kodeksie pracy jako element reformy i dostosowania prawa pracy do prawa Unii Europejskiej, Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Polityki Społecznej i Zdrowia 14 maja 2002 r., Dział Wydawniczy Kancelarii Senatu RP, Warszawa 2002, referat – ss. 29-32; główne tezy – ss. 90-92, 2002
  5. Cykl: Prawa pracownika w nowym Kodeksie pracy: Podstawowe zasady prawa pracy - Panaceum 1996, nr 3 (32), s.15 ; Zasady zawierania umów o pracę - Panaceum 1996, nr 4 (33), s. 15; Rozwiązywanie umów o pracę - Panaceum 1996, nr 5 (34), s. 25; Obowiązki pracodawcy wobec pracownika - Panaceum 1996, nr 6 (35), s. 9; Wynagrodzenie i inne świadczenia związane z pracą i ich dochodzenie - Panaceum 1996, nr 7 (36), s. 17; Umowy zlecenia zawierane przez lekarzy i skutki prawne z nich wynikajace - Panaceum 1997, nr 1, s. 15; Urlopy wypoczynkowe oraz ochrona pracy kobiet - Panaceum 1997, nr 2, s. 25;, 1996
  6. Układy zbiorowe pracy w nowym kształcie prawnym, /w:/W.Kubyszek, G.Kuźma, M.Włodarczyk: Układy zbiorowe pracy, Biuro Konsultacyjno-Negocjacyjne przy Zarządzie Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność", Łódź 1995, ss. 7-19, 1995
  7. Bezrobocie i bezrobotni. O czym trzeba wiedzieć, pr. zb. pod red E.Malinowskiej (współaut.: W.Błaszczyk, Z.Góral, Z.Janowska, E.Malinowska), Łódź 1994, ss. 21-43, 1994
  8. Poradnik bezrobotnego, Łódź 1992 (współaut. Z.Góral), ss. 24, 1992

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.