PL

dr hab. Monika Bogucka-Felczak, prof. UŁ

Kontakt, dyżury

Kierownik katedry
Katedra Prawa Finansowego

Pokój: 3.70
Informuję, że dyżur w dniu 26 lutego zostaje odwołany.
Informuję, że dyżury odbywać się będą w środę w godz. 9.00- 10.00.
mbogucka@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6354687
 • Biografia

  Wieloletni wykładowca akademicki, kierownik Katedry Prawa Finansowego, prodziekan ds. nauki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2009 r. kierownik Podyplomowego Studium Prawa Samorządu Terytorialnego. Pracowała jako ekspert ds. legislacji w Kancelarii Sejmu, w latach 2011- 2015 pełniła funkcję eksperta w projekcie „Dobre prawo – sprawne rządzenie” realizowanego m. in. przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, w latach 2013-2019 była pozaetatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji, poświęconych w szczególności finansom lokalnym, konstytucyjnym uwarunkowaniom ustroju finansowego samorządu terytorialnego i gwarancjom ochrony niezależności finansowej jednostek samorządu, wielu ekspertyz i opinii prawnych przygotowywanych na rzecz j.s.t.

  ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0901-8824

  Prelegent na:

  1. Konferencji Naukowej „Finanse samorządu terytorialnego po zmianach wprowadzonych przez ustawę z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Finansowego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wolters Kluwer Polska, Kliczków 10-12 października 2011 r.; tytuł wystąpienia: "Gwarancje sądowe praw do dochodów jednostek samorządu terytorialnego",
  2. Zjeździe Katedr Prawa Finansowego i Podatkowego – „Prawo finansowe po transformacji ustrojowej. Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe”, zorganizowanym przez Katedrę Prawa Finansowego i Katedrę Materialnego Prawa Podatkowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 5-6 czerwca 2012 r.; tytuł wystąpienia: „Ocena projektowanych zmian instytucji tzw. "janosikowego",
  3. V Konferencji Finansów Komunalnych „Samodzielność finansowa j.s.t. czy międzysamorządowa redystrybucja dochodów?", zorganizowanej przez Wolters Kluwer Polska, Jachranka 23-24 września 2013 r.; tytuł wystąpienia: „System korekcyjno-wyrównawczy – wnioski de lege ferenda”,
  4. Międzynarodowej Konferencji Panelowej „Finanse publiczne i prawo finansowe wobec wyzwań kryzysu gospodarczego”, Wrocław 24 – 25 października 2013 r., zorganizowanej przez Katedrę Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, tytuł wystąpienia: „Kryteria różnicowania dochodów jednostek samorządu terytorialnego”,
  5. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „25-lecie samorządu terytorialnego w Polsce. Wybrane problemy”, Bełchatów 18 czerwca 2015, tytuł wystąpienia: „Potencjał dochodów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego”,
  6. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Aktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach istnienia”, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji, Katedrę Inwestycji i Nieruchomości Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi, Łódź 15 października 2015; tytuł wystąpienia – „Przyczyny uzyskania przez jednostkę samorządu terytorialnego nienależnej kwoty z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych”,
  7. II Międzynarodowej Wrocławskiej Konferencji Prawa Finansowego i Finansów Publicznych „XXV lat prawa finansowego samorządu terytorialnego i finansów lokalnych”, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 26-27 marca 2015; tytuł wystąpienia: „System korekcyjno-wyrównawczy w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – ewolucja i ocena rozwiązań prawnych”,
  8. Konferencji Naukowej z okazji wydania 100. numeru dwumiesięcznika „Nowe Zeszyty Samorządowe – Opinie prawne” – „25 lat samorządu terytorialnego”, Wrocław 8 października 2015; tytuł wystąpienia (wspólnie z prof. dr hab. Wiesławą Miemiec): „Wyrównywanie poziome dochodów (tzw. „janosikowe”) jednostek samorządu terytorialnego – stan obecny i perspektywa",
  9. Konferencji Naukowej „Dobre prawo – sprawne rządzenie”, zorganizowanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 12 czerwca 2015; tytuł wystąpienia: „Zasady i tryb przekazywania subwencji ogólnej jednostkom samorządu terytorialnego a pojęcie należnej subwencji i należnej wpłaty korekcyjno-wyrównawczej”,
  10. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego – aspekty ustrojowe, administracyjne i finansowe”, Sieradz 16 czerwca 2016; tytuł wystąpienia: „Charakter prawny i finansowanie zadania polegającego na wydawaniu zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów przez marszałka województwa”,
  11. 124. Konferencji Podatkowej „Wybrane problemy podatkowe gmin”, zorganizowanej przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego i Katedrę Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 6 czerwca 2016 r.; tytuł wystąpienia: „System korekcyjno-wyrównawczy w Polsce – aktualne problemy, perspektywy zmian”,
  12. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Dobra wspólne jako przedmiot prawnej ochrony”, zorganizowanej przez Społeczną Akademię Nauk w Sieradzu, 18 maja 2017; tytuł wystąpienia: „Konstytucyjna zasada dobra wspólnego i jej realizacja na poziomie lokalnym”,
  13. Zjeździe Katedr Prawa Finansowego – „Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego. Problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania”, zorganizowanym przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Finansowego Uniwersytetu Zielonogórskiego, Mierzęcin 22-24 października 2018 r.; tytuł wystąpienia: ”Funkcje dochodów transferowych jednostek samorządu terytorialnego”,
  14. IV Wrocławskiej Konferencji Międzynarodowej Prawa Finansowego i Finansów Publicznych „Regulacje prawa finansów publicznych a rozwój gospodarczy”, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 23 listopada 2018; tytuł wystąpienia: „Funkcje dochodów transferowych jednostek samorządu terytorialnego, cz. 2”,,
  15. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zasady i ich prawne odzwierciedlenie”, zorganizowanej przez Społeczną Akademię Nauk w Łodzi, Łódź 10 maja 2019; tytuł wystąpienia: ”Zasada samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego”,
  16. Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Finanse publiczne a Konstytucja”, Łódź 18 października 2019 r., Przewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji.
 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Praktyka postępowania podatkowego i odpowiedzialność karna skarbowa, - H. Dzwonkowski, M. Biskupski, M. Bogucka, J. Marusik, T. Nowak, M. Zbrojewska, Z. Zgierski, (współautor), 2009, Difin Warszawa
  2. Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod red. W.Nykiela i A.Mariańskiego, (współautor), 2007, ODDK
  3. Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod red. W.Nykiela i A.Mariańskiego, (współautor), 2006, ODDK
  4. Komentarz do ustawy Ordynacja podatkowa pod red. H.Dzwonkowskiego, (współautor), 2006, C.H.Beck, Warszawa
 • Artykuły

  1. Sądowa ochrona praw jednostek samorządu terytorialnego do dochodów, Finanse Komunalne, 2012, Nr 3, 2012
  2. Księga podatkowa jako instrument ochrony praw podatnika w postępowaniu podatkowym, Kwartalnik Prawa Podatkowego”, nr 2/2002 r., 2002
  3. Charakter prawny obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych –„Glossa”, nr 2/2001 r., 2001

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.