PL

dr hab. Monika Namysłowska, prof. UŁ

Monika Namysłowska Monika Namysłowska

Kontakt, dyżury

Pokój: 4.22
Dyżur: Wtorek 10:15 - 11:45
mnamyslowska@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6354612

Dyżur 25.2.2020 r.

Dyżur we wtorek, 25.2.2020 r. nie odbędzie się.

 

W razie pytań proszę o kontakt mailowy.

 

PROSEMINARIUM I SEMINARIUM 2019/2020

Zapraszam na proseminarium i seminaria magisterskie (III, IV i V rok prawa, I i II rok USM adm.) z europejskiego prawa prywatnego! Zainteresowanych proszę o kontakt: mnamyslowska@wpia.uni.lodz.pl.

Rekrutacja do laboratorium "Klinika prawa technologii przyszłości"

Kierownik projektu: dr hab. Monika Namysłowska, prof. UŁ

 Język: polski (zajęcia), angielski (szkoła wiosenna)

Liczba godzin: 2x30 (student jest zobowiązany do zaliczenia obu części laboratorium)

Forma: laboratorium

Czas trwania: semestr zimowy i semestr letni

ECTS: 8 (WPiA UŁ nie będzie pobierać ze względu na udział w laboratorium dodatkowych opłat za zgromadzenie ponadprogramowej liczby punktów ECTS)

Uczestnicy: studenci 3, 4 lub 5 roku, studia jednolite magisterskie, kierunek prawo, tryb stacjonarny; studenci 2 lub 3 roku JSM oraz 1 i 2 roku USM, kierunek informatyka, tryb stacjonarny

Opis projektu:

Celem zajęć jest rozwój wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych o kluczowym znaczeniu dla prawników XXI w. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej formuły zajęć (symulacja procesu dotyczącego sporu z przyszłości), studenci uzyskują możliwość pogłębienia swojej wiedzy w wybranych dziedzinach prawa, a także doskonalenia umiejętności w zakresie jej praktycznego zastosowania w nowych kontekstach. Interdyscyplinarny charakter zajęć znajduje odzwierciedlenie nie tylko w sformułowanym kazusie, który zawiera elementy z kilku dziedzin istotnych dla funkcjonowania nowych technologii, doborze studentów z zakresu prawa oraz informatyki, lecz także w doborze kadry akademickiej (pracownicy różnych katedr, a zarazem przedstawiciele różnych profesji prawniczych). Formuła symulacji procesu (moot court) dodatkowo stymuluje rozwój umiejętności miękkich, takich jak praca w grupie, kreatywność, formułowanie argumentów, dostosowywanie się do zmieniających się warunków czy odporność na stres. Realizacja zajęć w ramach współpracy międzynarodowej, również w formie tygodniowej szkoły wiosennej, pozwala ponadto na wymianę doświadczeń z partnerami zagranicznymi, promując rozwój kompetencji językowych i międzykulturowych.

 Rekrutacja:

 • list motywacyjny i CV oraz zaświadczenie o znajomości jęz. angielskiego na poziomie B2 należy przesłać do 3.10.2019 r. na adres mnamyslowska@wpia.uni.lodz.pl
 • w dniu 9.10.2019 r. godz. 12:00 p. 3.22 (termin może ulec zmianie) zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna przez komisję w składzie dr hab. Monika Namysłowska (kierownik projektu) oraz prof. UŁ oraz dr hab. Teresa Wyka, prof. UŁ (Prodziekan ds. studiów jednolitych magisterskich)
 • wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w ciągu tygodnia od dnia przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej

Przebieg zajęć:

 • zajęcia rozpoczną się wizytą w agencji SEM Bluerank (www.bluerank.pl)
 • studenci będą uczestniczyć w wykładach dotyczących m.in. prawa nowych technologii, przygotowywania pism procesowych prowadzonych przez pracowników WPiA UŁ oraz praktyków będących partnerami projektu: radców prawnych i adwokatów z kanclelarii Lubasz i Wspólnicy oraz sędziów Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia
 • studenci podzieleni na 3 grupy (sąd oraz pełnomocnicy) będą przygotowywać pisma procesowe oraz wyrok pod kierunkiem pracowników WPiA UŁ oraz ww. praktyków
 • na przełomie lutego i marca odbędzie się symulacja rozprawy sądowej
 • na początku kwietnia studenci uczestniczą w szkole wiosennej na Uniwersytecie Katolickim w Lyonie razem z uczestnikami z pozostałych 4 uniwersytetów europejskich
 • istnieje możliwość przygotowania i publikacji artykułu naukowego w oparciu o analizowany kazus 

Zapisy: Udział w laboratorium nie podlega zapisom elektronicznym

Ocena: Uczestnictwo w zajęciach oraz ocena pism procesowych i udziału w rozprawie sądowej

 

FACEBOOK

Zapraszam do odwiedzania na Facebooku profilu kierowanego przeze mnie Zakładu Europejskiego Prawa Prywatnego https://www.facebook.com/zeppwpia/

Egzamin z prawa reklamy UE

 • Biografia

  Kierownik Zakładu Europejskiego Prawa Prywatnego w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego WPiA UŁ. Ukończyła studia prawnicze na UŁ. Laureatka ogólnopolskiego konkursu "Luminarz" na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa europejskiego (I nagroda). Stopień doktora nauk prawnych otrzymała broniąc rozprawy pt. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji w prawie wspólnotowym i niemieckim na przykładzie reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej. Absolwentka Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego organizowanej na UŁ we współpracy z Uniwersytetem Wilhelma w Münster /Niemcy/, studiów podyplomowych z prawa konkurencji i ochrony konsumenta na Uniwersytecie Jagiellońskim, kursu prawa porównawczego na Międzynarodowym Fakultecie Prawa Porównawczego w Strasburgu /Francja/ i kursu prawa konkurencji w Akademii Prawa Europejskiego (ERA) w Trewirze /Niemcy/. Autorka i redaktor naukowy ponad 100 publikacji w języku polskim, niemieckim i angielskim, m.in. z zakresu prawa reklamy, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa nowych technologii. Prowadziła gościnne wykłady m.in. na Uniwersytecie w Regensburgu, Georg-August-Universität w Getyndze, Uniwersytecie Humboldta w Berlinie i Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma w Münster /Niemcy/. Promotor prac magisterskich nagrodzonych ponad 20 razy w konkursach ogólnopolskich i WPiA UŁ. Wyróżniona nagrodami Rektora UŁ za działalność naukową i dydaktyczno-wychowawczą. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Prawa Europejskiego (https://facebook.com/sknpe) i Akademii Pisania (https://www.facebook.com/AkademiaPisaniaWPiA). Kierownik indywidualnego projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Nieuczciwe praktyki handlowe między przedsiębiorcami. W poszukiwaniu paradygmatu ochrony przed nieuczciwą konkurencją w prawie Unii Europejskiej i w prawie krajowym” (nr projektu: 2013/11/B/HS5/03633). Do czerwca 2014 r. kierownik indywidualnego projektu badawczego ogólnego, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki "Czarna lista nieuczciwych praktyk handlowych a granice prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji w Unii Europejskiej - analiza prawnoporównawcza" (nr projektu: 2011/01/B/HS5/00509). Wspólnik w Lubasz i Wspólnicy - Kancelaria Radców Prawnych. Członek komitetu redakcyjnego "Europejskiego Przeglądu Sądowego" (EPS) oraz "internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego" (iKAR). Członek Rady Doradczej przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za kadencji Adama Jassera.

 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. Durchsetzung von grenzüberschreitenden Verbraucheransprüchen aus unlauteren Geschäftspraktiken (w:) Verbraucherzentrale Brandenburg e.V. (red.), Verbraucher und Rechtsdurchsetzung in der Grenzregion, Frankfurt (Oder)/Potsdam 2015, 2015
  2. Dochodzenie transgranicznych roszczeń konsumenckich z tytułu nieuczciwych praktyk handlowych. Zarys problematyki (w:) Verbraucherzentrale Brandenburg e.V. (red.) Konsument a dochodzenie roszczeń w regionie przygranicznym, Frankfurt nad Odrą/Poczdam 2015, 2015
  3. Internetowa reklama behawioralna – między regulacją prawną a samoregulacją (w:) J. Kępiński, K. Klafkowska-Waśniowska, R. Sikorski, Własność intelektualna w obrocie elektronicznym, Warszawa 2015 , 2015
  4. Komentarz do § 5 UWG, § 5a UWG, § 6 UWG (w:) G. Spindler, F. Schuster (red.), Recht der elektronischen Medien, C.H. Beck 2015 (współautor H.-W. Micklitz), 2015
  5. Komentarz do art. 1 pkt 1, 5, 7, 8 (współautor D. Lubasz), 9, 12 (współautor D. Lubasz), 25 (współautor D. Lubasz), art. 44 pkt 1, art. 48, art. 49, art. 52, art. 53, art. 55 ustawy o prawach konsumenta (w:) D. Lubasz, M. Namysłowska, Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz, Warszawa 2015, 2015
  6. Nieuczciwe praktyki handlowe między przedsiębiorcami w prawie Unii Europejskiej (w:) T. Skoczny (red.), Prawo konkurencji. 25 lat, Warszawa 2015, 2015
  7. Nowa regulacja obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy wobec konsumenta w świecie cyfrowym (współautor: Dominik Lubasz) (w:) D. Szostek, J. Gołaczyński, Konsument w świecie cyfrowym, Katowice 2015, s. 44–51 (http://serwer1573845.home.pl/pub/KwSC/)., 2015
  8. O konieczności uchylenia ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (w:) J. Ożegalska-Trybalska, D. Kasprzycki, Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vallowi, Warszawa 2015, 2015
  9. Ustawa o prawach konsumenta w świetle dyrektywy 2011/83/UE (w:) D. Karczewska, M. Namysłowska, T. Skoczny (red.), Ustawa o prawach konsumenta, Warszawa 2015, 2015
  10. Czarna lista nieuczciwych praktyk handlowych a granice prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji w Unii Europejskiej. Analiza prawnoporównawcza, Wolters Kluwer 2014. , 2014
  11. Fair B2C Advertising in the Telecommunications and Banking Sector in Poland - Mission: Impossible? (w:) T. Tóth (red.), Unfair Commercial Practices. The long road to harmonized law enforcement, Pázmány Press 2014, 2014
  12. The Blacklist of Unfair Commercial Practices: The Black Sheep, Red Herring or White Elephant of the Unfair Commercial Practices Directive? (w:) W. van Boom, A. Garde, O. Akseli, The European Unfair Commercial Practices Directive. Impact, Enforcement Strategies and National Legal Systems, Ashgate 2014. , 2014
  13. Komentarz do art. 2 i art. 6 ustawy o ochronie baz danych (współautor D. Lubasz) [w:] M. Namysłowska, D. Lubasz, Ustawa o ochronie baz danych. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2013., 2013
  14. Ustawa o ochronie baz danych. Komentarz (redakcja, współredaktor D. Lubasz), LexisNexis, Warszawa 2013., 2013
  15. Europejskie prawo konsumenckie – zawsze i wszędzie? [w:] M.B. Król, Wzmocnienie roli obywateli. Polityka Unii Europejskiej dotycząca ochrony konsumentów, Kraków 2012., 2012
  16. Europejskie prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji - od różnorodności do jedności? [w:] C. Mik (red.), Unia Europejska: zjednoczeni w różnorodności, Warszawa 2012., 2012
  17. Reklama. Aspekty prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2012 (red. naukowa), 2012
  18. Wpływ Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na zwalczanie nieuczciwej reklamy [w:] M. Namysłowska (red. naukowa), Reklama. Aspekty prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2012., 2012
  19. Zwalczanie nieuczciwej reklamy ukrytej w prawie polskim i niemieckim (współautor K. Sztobryn) [w:] M. Namysłowska (red. naukowa), Reklama. Aspekty prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2012., 2012
  20. Komentarz do art. 2 pkt 2, art. 4, art. 9, art. 10, art. 26 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną [w:] Świadczenie usług drogą elektroniczną i dostęp warunkowy. Komentarz do ustaw (red. M. Namysłowska, D. Lubasz), Lexis Nexis, Warszawa 2011., 2011
  21. Komentarz do art. 2 pkt 5, art. 2 pkt 7, art. 10 ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym [w:] Świadczenie usług drogą elektroniczną i dostęp warunkowy. Komentarz do ustaw (red. M. Namysłowska, D. Lubasz), Lexis Nexis, Warszawa 2011., 2011
  22. Polska wobec zmiany standardu harmonizacji prawa ochrony konsumentów, [w:] S. Biernat, S. Dudzik (red.), Doświadczenia prawne pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Warszawa 2011., 2011
  23. Świadczenie usług drogą elektroniczną i dostęp warunkowy. Komentarz do ustaw (redakcja, współredaktor D. Lubasz), Lexis Nexis, Warszawa 2011., 2011
  24. Zakaz wiązania technologicznego z art. 82 TWE w świetle wyroku w sprawie Microsoft (współautor K. Klafkowska-Waśniowska) [w:] M. Kępiński (red. naukowa) Zarys prawa własności intelektualnej. Tom II, K. Klafkowska-Waśniowska, J. Kępiński, R. Sikorski (red.) Własność intelektualna a konkurencja, Warszawa 2011., 2011
  25. Kontrola udzielania zamówień publicznych w świetle przepisów prawa polskiego i unijnego [w:] Ekonomiczne i prawne zagadnienia zamówień publicznych. Polska na tle Unii Europejskiej, Borowicz A., Królikowska-Olczak M., Sadowy J., Starzyńska W. (red.), Łódź 2010 (współautor J. Grzywaczewska, D. Lubasz, J. Szydlik-Derczyńska)., 2010
  26. Die Zukunft des europäischen Verbraucherrechts. Einige Anmerkungen im Lichte des Grünbuchs zur Überprüfung des gemeinschaftlichen Verbraucheraquis und der Stellungnahmen der deutschen und polnischen Regierung [w:] Nachwuchswissenschaftler präsentieren ihre Forschung, Weigt Z., Warda A. (red.), Łódź 2009., 2009
  27. Reklama wprowadzająca w błąd w prawie wspólnotowym – uwagi de lege lata i de lege ferenda [w:] Prawo europejskie w systemie polskiej gospodarki, Królikowska-Olczak M. (red.), Warszawa 2005., 2005
  28. Reklama porównawcza w świetle najnowszego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości [w:] Studia z gospodarczego prawa Unii Europejskiej, Królikowska-Olczak M. (red.), Kraków 2004., 2004
 • Artykuły

  1. Der Biss in den (sauren) Apfel oder die europäische Durchsetzung von Verbraucherrechten auf dem Prüfstand, Verbraucher und Recht 2015, nr 11.  , 2015
  2. Podawanie do publicznej wiadomości informacji o naruszeniu interesów konsumentów – wzmocnienie ochrony konsumentów czy nadużycie praw przedsiębiorcy?, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2015, nr 3, 2015
  3. Bój o vacatio legis nowych praw konsumentów, Rzeczpospolita z 14 maja 2014 r., s. C8., 2014
  4. Stosowanie dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych w świetle pierwszego sprawozdania Komisji, Europejski Przegląd Sądowy 2014, nr 2, 2014
  5. Prawo UE o uboju zwierząt i jego polska implementacja: kolizje interesów i ich rozwiązywanie (cz. I), Europejski Przegląd Sądowy 2013, nr 11 (współautorzy: E. Łętowska, M. Grochowski, A. Wiewiórowska-Domagalska)., 2013
  6. Prawo UE o uboju zwierząt i jego polska implementacja: kolizje interesów i ich rozwiązywanie (cz. II), Europejski Przegląd Sądowy 2013, nr 11 (współautorzy: E. Łętowska, M. Grochowski, A. Wiewiórowska-Domagalska)., 2013
  7. To B2C or not to B2C. Some Reflections on the Regulation of Unfair Commercial Practices from a Polish Perspective, Journal of Consumer Policy 2013, nr 3., 2013
  8. Wojna wszystkich ze wszystkimi, Dziennik Gazeta Prawna nr 142, dodatek Prawnik, 24.7.2013 r. (współautorzy: E. Łętowska, M. Grochowski, A. Wiewiórowska-Domagalska)., 2013
  9. Przegląd orzecznictwa TS w zakresie swobodnego przepływu towarów z 2009 r. (cz. I), Europejski Przegląd Sądowy 2012, nr 7., 2012
  10. Przegląd orzecznictwa TS w zakresie swobodnego przepływu towarów z 2009 r. (cz. II), Europejski Przegląd Sądowy 2012, nr 8., 2012
  11. Przegląd orzecznictwa TS w zakresie swobodnego przepływu towarów z 2008 r. (cz. II), Europejski Przegląd Sądowy 2011, nr 12. , 2011
  12. Przegląd orzecznictwa w zakresie swobodnego przepływu towarów z 2008 r. (cz. I), Europejski Przegląd Sądowy 2011, nr 10., 2011
  13. Perfumy prawie oryginalne, Rzeczpospolita z dn. 8.4.2010 r., 2010
  14. Przegląd orzecznictwa w zakresie swobodnego przepływu towarów z 2007 r., Europejski Przegląd Sądowy 2010, nr 1., 2010
  15. Przyszłość ochrony oznaczeń pochodzenia w Unii Europejskiej, Przegląd Prawa Handlowego 2010, nr 3 (współautor A. Wróbel)., 2010
  16. Trifft die Schwarze Liste der unlauteren Geschäftspraktiken ins Schwarze? Bewertung im Lichte der EuGH-Rechtsprechung, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Internationaler Teil 2010, nr 12., 2010
  17. Znaczenie czarnej listy nieuczciwych praktyk handlowych – uwagi na tle orzecznictwa TS, Europejski Przegląd Sądowy 2010, nr 8., 2010
  18. Ewolucja ochrony konsumentów w świetle projektu dyrektywy o prawach konsumentów, Przegląd Prawa Handlowego 2009, nr 10., 2009
  19. Lokowanie produktu w prawie wspólnotowym – dozwolone czy zakazane?, Przegląd Prawa Handlowego 2009, nr 6, (współautor K. Sztobryn)., 2009
  20. Przegląd orzecznictwa w zakresie swobodnego przepływu towarów z 2006 r., Europejski Przegląd Sądowy 2009, nr 11., 2009
  21. Kolizyjnoprawne aspekty używania znaku towarowego konkurenta w reklamie porównawczej, Przegląd Prawa Handlowego 2008, nr 10. , 2008
  22. Przegląd orzecznictwa w zakresie swobodnego przepływu towarów od 1.05.2004 r. do 31.12.2005 r., Europejski Przegląd Sądowy 2008, nr 12., 2008
  23. Reklama porównawcza w orzecznictwie ETS, Europejski Przegląd Sądowy 2008, nr 1., 2008
  24. Seans filmowy czy reklamowy?, Rzeczpospolita z dn. 15.2.2008 r. (współautor K. Sztobryn)., 2008
  25. Ukryta reklama po implementacji dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych, Państwo i Prawo 2008, nr 11, (współautor K. Sztobryn)., 2008
  26. Nowa ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, Monitor Prawniczy 2007, nr 23., 2007
  27. Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym: niewykorzystana szansa, Rzeczpospolita z dn. 3.7.2007 r., 2007
  28. Zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych na podstawie dyrektywy 2005/29/WE - cz. I, Przegląd Prawa Handlowego 2007, nr 2., 2007
  29. Zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych na podstawie dyrektywy 2005/29/WE - cz. II, Przegląd Prawa Handlowego 2007, nr 3., 2007
  30. Prawo właściwe dla zobowiązań umownych w Internecie na płaszczyźnie wspólnotowej i polskiej, Studia Prawno-Europejskie 2006, t. VIII (współautor D. Lubasz)., 2006
  31. Some Comments on the Rejection of the “Software Patent” Draft Directive, IPR Bulletin 2006, nr 25, Bruksela., 2006
  32. Projekt reformy prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji państw członkowskich Unii Europejskiej – zagadnienia materialnoprawne, Monitor Prawniczy 2004, nr 3. , 2004
 • Glosy

  1. Czy można zbudować „piramidę”? Glosa do wyroku TS z 3.04.2014 r. w sprawie C-515/12 4finance, Europejski Przegląd Sądowy 2014, nr 11., 2014
  2. Der Preis ist heiß. Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 18.10.2012 in der Rs C-428/11 (Purely Creative ua/Office of Fair Trading), EUVR (Zeitschrift für Europäisches Unternehmens- und Verbraucherrecht) 2013, nr 2., 2013
  3. Kiedy przyznanie nagrody jest nieuczciwą praktyką handlową? - glosa do wyroku TS z 18.10.2012 r. w sprawie C-428/11 Purely Creative i in., Europejski Przegląd Sądowy 2013, nr 1., 2013
  4. Glosa do wyroku TS z dnia 9 czerwca 2011 r., C-52/10 Eleftheri tileorasi i Konstantinos Giannikos, LEX/el. 2012 (współautor K. Sztobryn)., 2012
  5. Glosa do wyroku TS z dnia 16 grudnia 2008 r., C-205/07 Gysbrechts, LEX/el. 2011., 2011
  6. Granice krajowych regulacji prawnych dotyczących zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych - glosa do wyroku TS z 9.11.2010 r. w sprawie C-540/08 Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag i do postanowienia TS z 30.06.2011 r. w sprawie C-288/10 Wamo, Europejski Przegląd Sądowy 2011, nr 11., 2011
  7. Glosa do wyroku SN z dnia 3 grudnia 2003 r., I CK 358/02, LEX/el. 2010., 2010
  8. Glosa do wyroku SPI z dnia 17 września 2007 r., T-201/04 Microsoft, LEX/el. 2010 (współautor K. Klafkowska-Waśniowska)., 2010
  9. Glosa do wyroku TS z dnia 14 stycznia 2010 r., C-304/08 Plus Warenhandelsgesellschaft, LEX/el. 2010., 2010
  10. Glosa do wyroku TS z dnia 14 stycznia 2010 r., C-522/08 Telekomunikacja Polska, LEX/el. 2010., 2010
  11. Glosa do wyroku TS z dnia 23 kwietnia 2009 r., C-261/07 i C-299/07 VTB i Galatea, LEX/el. 2010., 2010
  12. Glosa do wyroków TS z dnia z dnia 25 października 2001 r. w sprawie C-112/99 Toshiba Europe i wyroku TS z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie C-59/05 Siemens, LEX/el. 2009., 2009
  13. Glosa do wyroku TS z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie C-533/06 O2 Holdings & O2, LEX/el. 2009., 2009
  14. Glosa do wyroku TS z dnia 18 czerwca 2009 r., C 487/07 L'Oréal SA, LEX/el. 2009., 2009
  15. Glosa do wyroku TS z dnia 19 kwietnia 2007 r., C-381/05 De Landtsheer, LEX/el. 2009., 2009
  16. Glosa do wyroku TS z dnia 19 września 2006 r. w sprawie C-356/04 Lidl Belgium, LEX/el. 2009., 2009
 • Inne publikacje

  1. Sprawozdanie z konferencji pt. 10 Jahre UGP-Richtlinie: Erfahrungen und Perspektiven, Berlin, 7-8 maja 2015 r. (w:) internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2015, nr 8., 2015
  2. Konsument!, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2014, nr 4., 2014
  3. Sprawozdanie z konferencji "Prawo konsumenckie w świetle nadchodzących zmian". Warszawa, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 18.03.2014 r., Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2014, nr 4. , 2014
  4. Sprawozdanie z konferencji "The Image(s) of the ‘Consumer’ in EU Law: Legislation, Free Movement and Competition Law", St Anne’s College, Oxford, 27–28.03.2014 r., Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2014, nr 4., 2014
  5. Niedyskryminacja w Unii Europejskiej – zasada czy slogan? Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej na WPiA UŁ (20–21.4.2012 r.), Edukacja Prawnicza 2012, nr 6., 2012
  6. Ochrona konsumenta w świetle prawa bankowego, prawa reklamy i prawa telekomunikacyjnego. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej na WPiA UŁ (20–21.5.2011 r.), Edukacja Prawnicza 2011, nr 7., 2011
  7. Wszystkie chwyty dozwolone? Prawne aspekty reklamy. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej na WPiA UŁ (22-23.10.2010 r.), Edukacja Prawnicza 2010, nr 12., 2010
  8. Skutki rozporządzenia nr 1/2003 dla polskich sądów powszechnych z uwzględnieniem doświadczeń sądów łódzkich [w:] Prawo konkurencji Wspólnoty Europejskiej. Przewodnik, Łódź 2009., 2009
  9. Stosowanie prawa Unii Europejskiej w Polsce. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji w Łodzi (8-9.6.2006), Państwo i Prawo 2007, nr 4 (współautor D. Skupień)., 2007
  10. Opracowanie haseł „B2C”, „ ochrona konsumenta”, „nieuczciwe praktyki handlowe przedsiębiorców wobec konsumentów” (w:) Z. Brodecki (red.), Wielka Encyklopedia Prawa, tom III, Prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2014., 0000

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.