Poczta USOSweb APD Moodle Lex Baza Aktów Własnych Twitter Facebook

dr Olgierd Górecki

Olgierd Górecki Olgierd Górecki

Kontakt, dyżury

Pokój: 3.26
Dyżury odbywają się przy zastosowaniu platformy Teams - w każdy poniedziałek w godz. 12.30-13.30 oraz w każdą sobotę w godz. 10.30 - 11.30 aż do końca miesiąca czerwca z wyjątkiem 18 VI.

Egzmin z doktryn polityczno-prawnych dla studentów Prawa Zaocznego odbędzie się 18 VI w formie on-line.

Linki do dyżurów:

Dyżur - poniedziałek 12.30-13.30

Dyżur - sobota 10.30-11.30 

Terminy egzaminów z przedmiotu „doktryny społeczno-polityczne" dla studentów Administracji  Zaocznej:

- egzamin zerowy - każdy styczniowy dyżur przed rozpoczęciem się sesji egzaminacyjnej

- I termin - 29 stycznia (sobota), godz. 10.00-12.00, egzamin zdalny przy  jednoczesnym zastosowaniu platformy teams i moodle.

- termin poprawkowy - 19 lutego (sobota), godz. 10.00-12.00, egzamin zdalny przy  jednoczesnym zastosowaniu platformy teams i moodle.

Nieusprawiedliwione niepodejście do I terminu egzaminu wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej.

Tematy esejów zaliczeniowych z przedmiotu monograficznego „politologia":

 1. Różnice dotyczące pojmowania pojęcia polityki w odmiennych orientacjach badawczych politologii.
 2. Cel istnienia państwa według liberałów, konserwatystów i przedstawicieli myśli socjalistycznej.
 3. Wolność czy równość? Próba wykazania wyższości jednej z wymienionych wartości jako naczelnego przymiotu funkcjonowania władzy publicznej.

Termin składania esejów do końca lutego. Jakakolwiek forma plagiatu będzie jednoznaczna z otrzymaniem oceny niedostatecznej i powiadomieniem o tym fakcie władz dziekańskich, gdyż plagiat jest przestępstwem ściganym z oskarżenia publicznego (fałszerstwo intelektualne).

Proszę o przesłaniu eseju formie elektronicznej na adres: ogorecki@wpia.uni.lodz.pl do końca lutego 2021 r. Minimalna objętość eseju to 16000 znaków ze spacjami (można sprawdzić objętość tekstu klikając w programie Word na zakładkę „recenzja” a następnie „statystyka wyrazów”).

 

Pozwolę sobie zachęcić Państwa do przeczytania rozdziału zatytułowanego: „Kategorie klasycznej filozofii politycznej. Znaczenie, doktrynalne zależności i miejsce w nurtach politycznego myślenia” (s. 15-32), zawartego w książce pt.: „Doktryna Polaków” dostępnej online pod adresem:

https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/01/Rau_i_in._Doktryna_Polakow-1.pdf

Lektura przywołanego rozdziału, z jednej strony pozwoli Państwu lepiej zrozumieć podstawowe kategorie metodologiczne, jakimi posługują się naukowcy analizujący doktryny polityczno-prawne, z drugiej zaś wskaże na gotowe już opracowania określonych doktryn i nurtów polityczno-prawnej refleksji.

 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. "Od Locke’a do Nozicka i Rothabarda. Prawno-naturalna perspektywa postrzegania zjawiska pracy w ujęciu ewolucji koncepcji politycznych od klasycznego liberalizmu po współczesny libertarianizm" [w:] R. Antonow, Ł. Machaj, M. Marszał, M. Sadowski, T. Scheffler (red.), W kręgu doktryn politycznych i prawnych”, Wrocław 2020., 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławsiego
  2. "Typologia granic wolności jednostki w doktrynach polityczno-prawnych" [w:] O. Górecki (red.) "Wolność człowieka i jej granice. Antologia pojęcia w doktrynach polityczno-prawnych. Od Nietzschego do współczesności"., 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  3. "Wolność człowieka i jej granice. Antologia pojęcia w doktrynach polityczno-prawnych. Od Cato's Letters do klasyków anarchizmu" pod redakcją Olgierda Góreckiego, 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  4. "Wolność człowieka i jej granice. Antologia pojęcia w doktrynach polityczno-prawnych. Od Nietzschego do współczesności" pod redakcją Olgierda Góreckiego, 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  5. "Wolność człowieka i jej granice. Antologia pojęcia w doktrynach polityczno-prawnych. Od Starożytności do Monteskiusza" pod redakcją Olgierda Góreckiego, 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  6. "Wprowadzenie. Stan badań nad kategorią wolności w literaturze przedmiotu" [w:] O. Górecki (red.) "Wolność człowieka i jej grance. Antologia pojęcia w doktrynach polityczno-prawnych. Od Starozytności do Monteskiusza", 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  7. "Rola mniejszości narodowych według komunitarian" [w:] J. Justyński, R. Kania (red.), Idee polityczno-prawne i społeczne jako fundamenty III Rzeczypospolitej, Płock 2018., 2018, Towarzystwo Naukowe Płockie
  8.  "Samorząd obywatelski jako przejaw właściwie funkcjonującej współnoty. Analiza zagadnienia z perspektywy doktryny politycznej komunitarian", [w:] red. R. Kania, "Samorząd terytorialny. Doświadczenia i perspektywy", Płock 2016., 2016
  9. "Wolność człowieka - doktrynalna analiza pojęcia normatywnego zawartego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.", [w:] K. Skotnicki, K. Składowski, A. Michalak (red.), "Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Polskie i zagraniczne rozwiązania ustrojowe", Łódź 2016., 2016
  10. "Ideologia wielokulturowości w geopolitycznej perspektywie konfliktu cywilizacji", [w:] red. P. Fiktus, H. Malewski, M. Marszał, "Rodzinna Europa. Europejska myśl polityczno-prawna u progu XXI wieku, Wrocław 2015., 2015
  11. "Metodologia głównych orientacji badawczych teorii polityki w analizie doktryn polityczno-prawnych", rozdział [w:] red. I. Barwicka-Tylek, A. Czarnecka, M. Jaskólski, J. Malczewski, "Myślenie o polityce i prawie. Przedmiot, metoda, praktyka", Warszawa 2015., 2015
  12.  "Rekonstrukcja historycznych podstaw i ideologicznej ciągłości współczesnego liberatarianizmu", [w:] red. M. Maciejewski, M. Marszał, M. Sadowski, "Tendencje rozwojowe mysli politycznej i prawnej", Wrocław 2014. , 2014
  13.  "Obrona państwa ograniczonego. Polityczno-prawna doktryna Herberta Spencera", Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, 2013
  14.  "Mniejszości narodowe w świetle teoretycznej refleksji polityczno-prawnej", rozdział [w:] red. D. Górecki, "Dziedzictwo pogranicza. Realizacja praw mniejszości polskiej na Litwie, Białorusi, Ukrainie i w Czechach oraz mniejszości białoruskiej, litewskiej, ukraińskiej i czeskiej w Polsce", Łódź 2013.
  15. „Ewolucja podstaw moralnych uzasadniających ograniczony charakter państwa w doktrynie Herberta Spencera”, [w:] „Moralność i władza jako kategorie myśli politycznej”, Warszawa 2011.
  16. Homo Sapiens Liber - wolność jednostki w doktrynie polityczno-prawnej Herberta Spencera [w:] "Wolność człowieka i jej granice. Antologia pojęcia w doktrynach polityczno-prawnych. Od Nietzschego do współczesności", O. Górecki (red.), Łódź 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 • Podręczniki, skrypty

  1. „Wstęp do nauki o państwie”, podręcznik elektroniczny napisany dla Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, Łódź 2008 (współautor), 2008
 • Artykuły

  1. "Whom Does Law Serve? The Libertarian Albert Jay Nock’s Concept" [w:] Studia Iuridica Lublinensia, Vol 30, No 4 (2021), s. 225-239., 2021, Wydawnictwo UMCS, https://journals.umcs.pl/sil/article/view/10652
  2. "Zjawisko wojny w teorii konfliktu Ludwika Gumplowicza" [w:] "Annales. Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio G (Ius)" vol LXVI, 2, Lublin 2019., 2019, Wydawnictwo UMSC w Lublinie, https://journals.umcs.pl/g/article/view/8269/6687
  3. "Utilitarianism: Doctrinal analysis evolution of thought” [w:] „Annales. Ethics in Economic Life”, vol. 20, no. 5, Łódź 2017 (przedruk)., 2017, WUŁ
  4. „Korelacja etyki z gospodarką w doktrynie Herberta Spencera”, [w:] „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, t. XIII, nr 2, Łódź 2010., 2009
  5. "Najwcześniejsze poglądy społeczno – polityczne Herberta Spencera jako supremacja indywidualizmu. Analiza rozprawy “The Proper Sphere of Government”, [w:] „Studia Prawno – Ekonomiczne” nr LXXV, Łódź 2007, 2007
  6. ,,Utylitaryzm – doktrynalna analiza ewolucji nurtu” [w:] „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, Łódź 2011.
  7. "Granice wolności jednostki - problemy metodologiczne i klasyfikacja pojęcia" [w:] M. Sadowski, A. Spychalska, K. Sadowa (red.), Wolność, równość i własność w prawie i polityce - Wrocławskie Studia Erazmiańskie, zeszyt X, Wrocałw 2016.
  8. "Wolność słowa - komunitariańska argumentacja uzasadniająca różnorodność znaczenia pojęcia", [w:], Czasopismo Prawno - Historyczne, t. LXVIII, zeszyt 2, Poznań 2016.
 • Inne publikacje

  1. Głos w dyskusji zawarty w materiałach pokonferencyjnych: „Sytuacja ludności Polskiej na wschodzie w świetle obowiązującego prawa i praktyki”, zorganizowanej pod patronatem Marszałka Senatu R.P. Bogdana Borusewicza (maj 2009), 2009
  2. „Autorytet państwa – tradycja czy wola obywateli?”, wstęp oraz korekta merytoryczna materiałów pokonferencyjnych z Drugiej Debaty Tocqueville`owskiej zorganizowanej przez Centrum Myśli Polityczno – Prawnej im. Alexisa de Tocqueville`a, Łódź 2008, 2008
  3. „Polska solidarna czy Polska liberalna. Wyzwania dla społeczeństwa, państwa i prawa”, redakcja merytoryczna Czwartej Debaty Tocquevilleowskiej, Kraków-Łódź 2011.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.