PL

dr Olgierd Górecki

Olgierd Górecki Olgierd Górecki

Kontakt, dyżury

Pokój: 3.26
Urlop: 6.07.2020 - 24.08.2020

W sprawach bardzo pilnych proszę o kontakt mailowy, odpowiem w miarę możliwości i dostępu do internetu

Ze względów epidemicznych, wyjątkowo w tym semestrze akademickim formą uzyskania pozytywnej oceny z przedmiotu doktryny polityczno-prawne oraz społeczno-polityczne - dotyczy to także egzaminów poprawkowych z semestru zimowego - jest napisanie eseju zaliczeniowego na temat: „Analiza porównawcza celu istnienia państwa i prawa z perspektywy wybranych doktryn polityczno-prawych”.

Pracę należy napisać odwołując się do co najmniej 7 wybranych doktryn polityczno-prawnych – w tym co najmniej jednej ze: starożytności, średniowiecza, renesansu, oświecenia oraz co najmniej jednej z zakresu ideologii liberalizmu, konserwatyzmu i socjalizmu. Praca musi zawierać również analizę porównawczą omówionych koncepcji. Termin nadesłania pracy zaliczeniowej – 20 września br. Nie dotrzymanie terminu wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej.

Wymogi formalne pracy zaliczeniowej:

 • format pliku – doc, docx, odt; (nie PDF).
 • czcionka: Times New Roman;
 • wielkość czcionki 12;
 • interwał 1.5;
 • minimalna objętość 10 stron, czyli ok 24000 znaków ze spacjami;
 • proszę o wyjustowanie tekstu.
 • Niespełnienie wymogów formalnych może być podstawą obniżenia oceny pracy.

Uwagi: Praca zaliczeniowa będzie sprawdzana pod kątem samodzielnego jej przygotowania. Proszę skupić się na temacie pracy a nie pisać zbędne informacje (np. o charakterze biograficznym), które wykraczają poza zakreśloną w tytule problematykę. Napisanie pracy zaliczeniowej ograniczającej się wyłącznie do uczynienia zadość wymogom formalnym będzie skutkować – w najlepszym przypadku – otrzymaniem oceny dobrej.

Pozwolę sobie zachęcić Państwa do przeczytania rozdziału zatytułowanego: „Kategorie klasycznej filozofii politycznej. Znaczenie, doktrynalne zależności i miejsce w nurtach politycznego myślenia” (s. 15-32), zawartego w książce pt.: „Doktryna Polaków” dostępnej online pod adresem:

https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/01/Rau_i_in._Doktryna_Polakow-1.pdf

Lektura przywołanego rozdziału, z jednej strony pozwoli Państwu lepiej zrozumieć podstawowe kategorie metodologiczne, jakimi posługują się naukowcy analizujący doktryny polityczno-prawne, z drugiej zaś wskaże na gotowe już opracowania określonych doktryn i nurtów polityczno-prawnej refleksji.

 

Tematy esejów zaliczeniowych z przedmiotu monograficznego „politologia” dla studentów Prawa Zaocznego:

 1. Czym jest polityka? Analiza porównawcza odmiennych perspektyw metodologicznych z zakresu teorii polityki.
 2. Cel istnienia i zakres aktywności państwa. Analiza porównawcza podstawowych założeń ideologicznych liberalizmu, konserwatyzmu i myśli lewicowej.
 3. Skuteczność czy moralność? Próba wykazania wyższości jednej z wymienionych cech, jako naczelnego przymiotu funkcjonowania władzy publicznej.

Przypominam o samodzielnym napisaniu eseju i przesłaniu go w formie elektronicznej na adres olgierdgorecki@gmail.com do końca lutego 2020 r. Minimalna objętość eseju to 16000 znaków ze spacjami (można sprawdzić objętość tekstu klikając w programie Word na zakładkę „recenzja” a następnie „statystyka wyrazów”). Jakakolwiek forma plagiatu będzie jednoznaczna z otrzymaniem oceny niedostatecznej i powiadomieniem o tym fakcie władz dziekańskich, gdyż plagiat jest przestępstwem ściganym z oskarżenia publicznego (fałszerstwo intelektualne). 

 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. "Typologia granic wolności jednostki w doktrynach polityczno-prawnych" [w:] O. Górecki (red.) "Wolność człowieka i jej granice. Antologia pojęcia w doktrynach polityczno-prawnych. Od Nietzschego do współczesności"., 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  2. "Wolność człowieka i jej granice. Antologia pojęcia w doktrynach polityczno-prawnych. Od Cato's Letters do klasyków anarchizmu" pod redakcją Olgierda Góreckiego, 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  3. "Wolność człowieka i jej granice. Antologia pojęcia w doktrynach polityczno-prawnych. Od Nietzschego do współczesności" pod redakcją Olgierda Góreckiego, 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  4. "Wolność człowieka i jej granice. Antologia pojęcia w doktrynach polityczno-prawnych. Od Starożytności do Monteskiusza" pod redakcją Olgierda Góreckiego, 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  5. "Wprowadzenie. Stan badań nad kategorią wolności w literaturze przedmiotu" [w:] O. Górecki (red.) "Wolność człowieka i jej grance. Antologia pojęcia w doktrynach polityczno-prawnych. Od Starozytności do Monteskiusza", 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  6. "Rola mniejszości narodowych według komunitarian" [w:] J. Justyński, R. Kania (red.), Idee polityczno-prawne i społeczne jako fundamenty III Rzeczypospolitej, Płock 2018., 2018, Towarzystwo Naukowe Płockie
  7.  "Samorząd obywatelski jako przejaw właściwie funkcjonującej współnoty. Analiza zagadnienia z perspektywy doktryny politycznej komunitarian", [w:] red. R. Kania, "Samorząd terytorialny. Doświadczenia i perspektywy", Płock 2016., 2016
  8. "Wolność człowieka - doktrynalna analiza pojęcia normatywnego zawartego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.", [w:] K. Skotnicki, K. Składowski, A. Michalak (red.), "Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Polskie i zagraniczne rozwiązania ustrojowe", Łódź 2016., 2016
  9. "Ideologia wielokulturowości w geopolitycznej perspektywie konfliktu cywilizacji", [w:] red. P. Fiktus, H. Malewski, M. Marszał, "Rodzinna Europa. Europejska myśl polityczno-prawna u progu XXI wieku, Wrocław 2015., 2015
  10. "Metodologia głównych orientacji badawczych teorii polityki w analizie doktryn polityczno-prawnych", rozdział [w:] red. I. Barwicka-Tylek, A. Czarnecka, M. Jaskólski, J. Malczewski, "Myślenie o polityce i prawie. Przedmiot, metoda, praktyka", Warszawa 2015., 2015
  11.  "Rekonstrukcja historycznych podstaw i ideologicznej ciągłości współczesnego liberatarianizmu", [w:] red. M. Maciejewski, M. Marszał, M. Sadowski, "Tendencje rozwojowe mysli politycznej i prawnej", Wrocław 2014. , 2014
  12.  "Obrona państwa ograniczonego. Polityczno-prawna doktryna Herberta Spencera", Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, 2013
  13.  "Mniejszości narodowe w świetle teoretycznej refleksji polityczno-prawnej", rozdział [w:] red. D. Górecki, "Dziedzictwo pogranicza. Realizacja praw mniejszości polskiej na Litwie, Białorusi, Ukrainie i w Czechach oraz mniejszości białoruskiej, litewskiej, ukraińskiej i czeskiej w Polsce", Łódź 2013.
  14. „Ewolucja podstaw moralnych uzasadniających ograniczony charakter państwa w doktrynie Herberta Spencera”, [w:] „Moralność i władza jako kategorie myśli politycznej”, Warszawa 2011.
  15. Homo Sapiens Liber - wolność jednostki w doktrynie polityczno-prawnej Herberta Spencera [w:] "Wolność człowieka i jej granice. Antologia pojęcia w doktrynach polityczno-prawnych. Od Nietzschego do współczesności", O. Górecki (red.), Łódź 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 • Podręczniki, skrypty

  1. „Wstęp do nauki o państwie”, podręcznik elektroniczny napisany dla Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, Łódź 2008 (współautor), 2008
 • Artykuły

  1. "Zjawisko wojny w teorii konfliktu Ludwika Gumplowicza" [w:] "Annales. Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio G (Ius)" vol LXVI, 2, Lublin 2019., 2019, Wydawnictwo UMSC w Lublinie, https://journals.umcs.pl/g/article/view/8269/6687
  2. "Utilitarianism: Doctrinal analysis evolution of thought” [w:] „Annales. Ethics in Economic Life”, vol. 20, no. 5, Łódź 2017 (przedruk)., 2017, WUŁ
  3. „Korelacja etyki z gospodarką w doktrynie Herberta Spencera”, [w:] „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, t. XIII, nr 2, Łódź 2010., 2009
  4. "Najwcześniejsze poglądy społeczno – polityczne Herberta Spencera jako supremacja indywidualizmu. Analiza rozprawy “The Proper Sphere of Government”, [w:] „Studia Prawno – Ekonomiczne” nr LXXV, Łódź 2007, 2007
  5. ,,Utylitaryzm – doktrynalna analiza ewolucji nurtu” [w:] „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, Łódź 2011.
  6. "Granice wolności jednostki - problemy metodologiczne i klasyfikacja pojęcia" [w:] M. Sadowski, A. Spychalska, K. Sadowa (red.), Wolność, równość i własność w prawie i polityce - Wrocławskie Studia Erazmiańskie, zeszyt X, Wrocałw 2016.
  7. "Wolność słowa - komunitariańska argumentacja uzasadniająca różnorodność znaczenia pojęcia", [w:], Czasopismo Prawno - Historyczne, t. LXVIII, zeszyt 2, Poznań 2016.
 • Inne publikacje

  1. Głos w dyskusji zawarty w materiałach pokonferencyjnych: „Sytuacja ludności Polskiej na wschodzie w świetle obowiązującego prawa i praktyki”, zorganizowanej pod patronatem Marszałka Senatu R.P. Bogdana Borusewicza (maj 2009), 2009
  2. „Autorytet państwa – tradycja czy wola obywateli?”, wstęp oraz korekta merytoryczna materiałów pokonferencyjnych z Drugiej Debaty Tocqueville`owskiej zorganizowanej przez Centrum Myśli Polityczno – Prawnej im. Alexisa de Tocqueville`a, Łódź 2008, 2008
  3. „Polska solidarna czy Polska liberalna. Wyzwania dla społeczeństwa, państwa i prawa”, redakcja merytoryczna Czwartej Debaty Tocquevilleowskiej, Kraków-Łódź 2011.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.