PL

dr hab. Paweł Księżak, prof. nadzw. UŁ

Paweł Księżak Paweł Księżak

Kontakt, dyżury

Pokój: 4.04
Dyżury - wtorki, w godz. 12-13.30.pksiezak@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6354047

Prawo dzienne II rok

Wykłady w roku akademickim 2018/2019 r. rozpoczynają się we wtorki od godz. 9.00.

Uprzejmie informuję, że w semestrze letnim wykłady będą w auli fioletowej.

Zamieniony z prof. Witoldem Kuleszą wykład z prawa cywilnego będzie w dniu 9.5.2019 (czwartek) - aula czerwona, godz. 9.00

Egzamin z prawa cywilnego dla II roku odbędzie się w dniu 18.6.2019 r. o godz. 10.00 w auli czerwonej. Egzamin będzie miał formę testu. Jest to jedyny termin egzaminu (w I terminie). Ewentualny II termin (oraz I termin dla usprawiedliwionych nieobecnych) będzie miał postać ustną. 

 

Seminarium magisterskie

Seminarium magisterskie dla studentów IV roku prawa odbywa się we wtorki, godz. 14.00, sala 1.16.

Na seminarium omawiamy najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego (wraz z glosami) ze wszystkich działów prawa cywilnego. Niekiedy omawiamy artykuły dotyczące szczególnie aktualnych i budzących spory zagadnień. W toku zajęć na IV roku studenci wybierają tematy swoich prac magisterskich. 

Na seminarium w dniu 14.5.2019 r. proszę przygotować wyrok SN z 31.3.2016 r., IV CSK 372/15 z glosą Mirosława Bączyka, OSP 2019, nr 4, poz. 35 (plik pdf załączony poniżej)

Na seminarium w dniu 21.5.2019 r. proszę przygotować wyrok SN z 12.10.2017 r., IV CSK 708/16, z glosą Jerzego Naworskiego - OSP 2019, nr 4, poz. 36 (plik pdf poniżej)

Prawo podatkowe i rachunkowość

Egzamin z Instytucji prawa cywilnego w procesie zarządzania przedsiębiorstwem ma formę testu.

Test odbędzie się w dniu 20.1.2019 r. bezpośrednio po ostatnim wykładzie.

Poprawka ustna na WPiA (pokój 4.04) w dowolnym terminie na dyżurze.

Zaliczenie z wykładu monograficznego Podatek od spadków i darowizn ma formę testu. Poprawka ustna na dyżurze. 

Tekst ustawy o podatku od spadków i darowizn zamieszczony, wzór zeznania podatkowego oraz rozporządzenie w sprawie pobierania podatku przez płatników są w plikach Word poniżej. 

Wpisy możliwe na każdym dyżurze, można również pozostawić indeks w sekretariacie (pokój 4.02). 

 

 

Zasady zdawania egzaminu z prawa_2019

Propozycje tematów prac magisterskich i orzeczenia na seminarium

 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. [współautor] Instytucje prawa rolnego, red. Małgorzata Korzycka, Warszawa 2019; rozdziały: VII. Zasób własności rolnej Skarbu Państwa (s. 318-334); VIII. Umowy służące wymianie pokoleń w rolnictwie (s. 335-350), 2019, Wolters Kluwer
  2. [współautor] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 2017-2019, komentarz do art. 8-22, 180-221, 252-279, 405-413, 991-1011., 2017-2019, C.H.Beck
  3. [współautor] Ustawa o prawach konsumenta, red. M. Namysłowska, D. Karczewska, T. Skoczny, Warszawa 2015, rozdział: Skutki prawne naruszenia obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy zamierzającego zawrzeć umowę z konsumentem, s. 152-161., 2015
  4. [współautor] Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, red. M. Pyziak-Szafnicka, P. Księżak, wyd. 2, Warszawa 2014; komentarz do art. 23-24 (s. 267-352), art. 43 (s. 437-446), art. 58 (s. 642-672)., 2014, Wolters Kluwer
  5. [współautor] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 2013, komentarz do art. 8-22, 180-221, 252-279, 405-413, 991-1011., 2013, C.H.Beck
  6. Zachowek w polskim prawie spadkowym, wyd. 2, Warszawa 2012, ss. 512., 2012, Lexis Nexis
  7. Zapis windykacyjny, Warszawa 2012, ss. 256., 2012, Lexis Nexis
  8. Zachowek w polskim prawie spadkowym, wyd. 1, Warszawa 2010, ss. 480., 2010, Lexis Nexis
  9. [współautor] Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, red. M. Pyziak-Szafnicka, wyd. 1, Warszawa 2009; komentarz do art. 23-24 (s 238-313), art. 43 (s. 391-398), art. 58 (s. 575-604)., 2009
  10. Bezpodstawne wzbogacenie. Art. 405-414 KC. Komentarz, Warszawa 2007, ss. 277 + XIX., 2007, C.H.Beck
  11. Świadczenie niegodziwe, Warszawa 2007, ss. 341 + XXVII., 2007
 • Artykuły

  1. [współautor Joanna Mikołajczyk] Gospodarstwo rodzinne w prawie spadkowym - czy możliwe jest rozwiązanie konfliktu konstytucyjnych wartości?, w: Integracja europejska jako determinanta polityki wiejskiej. Aspekty prawne, red. P. Litwiniuk, Warszawa 2017, 2017, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
  2. Kilka uwag o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie z majątku Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, w: Prawo i Państwo. Księga jubileuszowa 200-lecia Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, red. L. Bosek, Warszawa 2017., 2017, Wydawnictwo Sejmowe
  3. Nabycie nieruchomości rolnej wskutek sukcesji mortis causa w świetle przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego., w: Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej, red. P. Księżak, J. Mikołajczyk, Warszawa 2017. , 2017, Wolters Kluwer
  4. Przejście autorskich praw osobistych na następców zmarłego twórcy, w: Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, red. T. Targosz, P. Podrecki, P. Kostański, Warszawa 2017, 2017, Wolters Kluwer
  5. Rola sądu opiekuńczego w sprawach spadkowych, Rodzina i Prawo 2017, nr 38-39, s. 5-21., 2017
  6. Zdolność prawna sztucznej inteligencji (AI), w: Czynić postęp w prawie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Birucie Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, red. W. Robaczyński, Łódź 2017, 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  7.  [współautor Wojciech Robaczyński] Dysponowanie zwłokami ludzkimi dla celów naukowych i medycznych, Państwo i Prawo 2015, nr 1, s. 59-69., 2015
  8.  Dobrodziejstwo inwentarza po nowelizacji kodeksu cywilnego z 2015 r. - aspekty materialnoprawne, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2015, nr 4, s. 875-910., 2015
  9.  Kilka uwag o przyroście (art. 965 k.c.), Przegląd Sądowy 2014, nr 1, s. 68-76., 2014
  10.  [współautor Witold Borysiak] O zapisie windykacyjnym udziału w przedmiocie należącym do majątku wspólnego małżonków, Przegląd Sądowy 2013, nr 7-8, s. 30-50., 2013
  11.  Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego (art. 213-218 KC), Monitor Prawniczy 2013, nr 12, s. 623-628., 2013
  12. Podstawienie powiernicze zapisobiercy, w: Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, red. M. Pecyna, J. Pisuliński, M. Podrecka, Warszawa 2013, s. 561-568., 2013
  13. [współautor Wojciech Robaczyński] Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jako czyn niedozwolony, w: Czyny niedozwolone w prawie polskim i prawie porównawczym. Materiały IV Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów. Toruń 24-25 czerwca 2011 r., red. M. Nesterowicz, Warszawa 2012. s. 334-351., 2012
  14. [współautor Wojciech Robaczyński] Skuteczność woli zmarłego co do jego pochówku i sprawowania kultu jego pamięci, Palestra 2012, nr 9-10, s. 27-38. , 2012
  15. Odpowiedzialność cywilna agencji reklamowej, w: Reklama. Aspekty prawne, red. M. Namysłowska, Warszawa 2012, s. 729-741., 2012, Wolters Kluwer
  16. Odpowiedzialność zapisobierców windykacyjnych za zachowek, Rejent 2012, nr 1, s. 35-53., 2012
  17. Sposób ujawnienia w testamencie przyczyny wydziedziczenia, w: Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gawlikowi, red. J. Pisuliński, P. Tereszkiewicz, F. Zoll, Warszawa 2012, s. 515-523., 2012
  18. Zapis windykacyjny gospodarstwa rolnego, w: Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego. Księga jubileuszowa Profesora Stanisława Prutisa, red. J. Bieluk, A. Doliwa, A. Malarewicz-Jakubów, T. Mróz, Białystok 2012, s. 510-522., 2012
  19. [współautor Witold Borysiak] Forma złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku przed notariuszem, Rejent 2011 nr 7-8, s. 67-85., 2011
  20. Podstawowe problemy zapisu windykacyjnego, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2011, z. 4, s. 1043-1091., 2011
  21. Przedsiębiorstwo wobec śmierci przedsiębiorcy, w: Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, red. W.J.Katner, U. Promińska, Warszawa 2010, s. 154-162., 2010
  22. [współautor Witold Borysiak] Dziurawe przepisy o dziedziczeniu ustawowym, Rzeczpospolita. Prawo co dnia z 18.6.2009 r., s. C6., 2009
  23. Wygaśnięcie obowiązku zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia (art. 409 KC), Edukacja Prawnicza 2009, nr 2, s. 28-34., 2009
  24. Przepadek świadczenia jako instytucja cywilnoprawna (art. 412 KC), Edukacja Prawnicza 2008, nr 12, s. 19-24., 2008
  25. Pojęcie zderzenia się pojazdów. Na marginesie artykułu dr. Wojciecha Robaczyńskiego "Kontrowersje wokół pojęcia ruchu pojazdu", Palestra 2007, nr 9-10, s. 109-111., 2007
  26. Precarium w prawie polskim, Rejent 2007, nr 2, s. 58-76., 2007
  27. [współautor] Wpływ prawa niemieckiego na polskie prawo prywatne, w: Związki prawa polskiego z prawem niemieckim, red. A. Liszewska, K. Skotnicki, Łódź 2006, s. 41-54., 2006
  28. Naruszenie własności nieruchomości jako źródło bezpodstawnego wzbogacenia, Rejent 2006, nr 4, s. 69-83., 2006
  29. Odpowiedzialność za szkody spowodowane przelaniem się wody z wyższej kondygnacji, Monitor Prawniczy 2006, nr 4, s. 189-195., 2006
  30. Przebaczenie w polskim prawie cywilnym, Państwo i Prawo 2006, nr 11, s. 54-66., 2006
  31. Roszczenie windykacyjne współwłaściciela, Łódzki Biuletyn Notarialny nr 9, kwiecień 2006, s. 75-86., 2006
  32. Transmissio hereditatis w prawie polskim, Rejent 2006, nr 9, s. 85-99., 2006
  33. Żądanie wykonania polecenia, Przegląd Sądowy 2006, nr 4, s. 49-61., 2006
  34. Początek biegu terminu przedawnienia roszczenia o wykonanie zapisu, Przegląd Sądowy 2005, nr 1, s. 71-86., 2005
  35. Rzeczy niczyje, Rejent 2005, nr 4, s. 59-81., 2005
  36. Zasada in pari delicto potior est conditio defendentis w prawie porównawczym, Państwo i Prawo 2005, nr 11, s. 72-87., 2005
 • Glosy

  1. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 28 maja 2015 r. , III CSK 330/14, Orzecznictwo Sądów Polskich 2019, nr 1, poz. 1. , 2019
  2. [współautor Katarzyna Duszyńska-Misarko] Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 22 czerwca 2016 r., III CZP 19/16, Orzecznictwo Sądów Polskich 2018, nr 9, poz. 87., 2018
  3. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 27.09.2017 r., V CSK 50/17, Studia Prawno-Ekonomiczne tom CVII, 2018., 2018, Łódzkie Towarzystwo Naukowe
  4. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 10.02.2017 r., V CSK 327/16, Orzecznictwo Sądów Polskich 2018, nr 7-8, poz. 70., 2018
  5. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 29.10.2015 r., I CSK 893/14, Orzecznictwo Sądów Polskich 2018, nr 2, poz. 14, s. 35-40., 2018
  6. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 17.03.2017 r., III CZP 110/16, Rejent 2017, nr 9, s. 124-132., 2017
  7. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 18.11.2015 r., III CSK 16/15, Rejent 2017, nr 5, s. 91-97., 2017
  8. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 28.10.2016 r., I CSK 695/15, Orzecznictwo Sądów Polskich 2017, nr 12, poz. 126., 2017
  9.  Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 17.06.2015 r., I CSK 596/14, Monitor Prawniczy 2016, nr 14, s. 775-778., 2016
  10.  Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 28.05.2015 r., III CSK 352/14, Rejent 2016, nr 3, s. 122-131., 2016
  11.  Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 6.8.2015 r., V CSK 635/14, Rejent 2016, nr 1, s. 139-146., 2016
  12.  Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 16.10.2014 r., III CZP 70/14, Przegląd Sądowy 2016, nr 1, s. 119-123., 2016
  13.  Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 3.12.2015 r., III CZP 85/15, Orzecznictwo Sądów Polskich 2016, nr 9, poz. 84, s. 1188-1193., 2016
  14.  Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 17.9.2014 r., I CSK 682/13, Orzecznictwo Sądów Polskich 2016, nr 6, poz. 55, s. 765-768., 2016
  15.  Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 6.11.2014 r., II CSK 53/14, Orzecznictwo Sądów Polskich 2016, nr 7-8, poz. 63, s. 881-885., 2016
  16.  Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 9.09.2015 r., IV CSK 690/14, Palestra 2016, nr 9, s. 94-97., 2016
  17.  [współautor Katarzyna Duszyńska-Misarko] Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 16.10.2014 r., III CSK 301/13, Orzecznictwo Sądów Polskich 2015, nr 12, poz. 117, s. 1730-1735. , 2015
  18.  Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 26.6.2014 r., II CSK 541/13, Monitor Prawniczy 2015, nr 16, s. 882-884., 2015
  19.  Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 13.12.2013 r., III CZP 79/13, Państwo i Prawo 2015, nr 10, s. 123-128., 2015
  20.  Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 7.2.2014 r., III CZP 95/13, Przegląd Sądowy 2015, nr 3, s. 132-138., 2015
  21.  Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 14.11.2013 r., II CSK 104/13, Studia Prawno-Ekonomiczne 2015, t. 94, s. 171-178., 2015
  22.  Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 21.05.2014 r., II CSK 52/14, Glosa 2015, nr 3, s. 41-46., 2015
  23.  Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 8.5.2014 r., V CSK 361/13, Monitor Prawniczy 2015, nr 6, s. 313-316. , 2015
  24.  [współautor Katarzyna Duszyńska] Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 18.8.2012 r., III CZP 39/12, Przegląd Sądowy 2014, nr 7-8, s. 181-188., 2014
  25.  Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 20.11.2013 r., I CSK 329/13, Rejent 2014, nr 5, s. 105-111., 2014
  26.  Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2013 r., V CSK 549/11, Orzecznictwo Sądów Polskich 2014, nr 1, poz. 4, s. 53-57., 2014
  27.  Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 22.5.2013 r., III CZP 22/13, Monitor Prawniczy 2014, nr 16, s. 867-870., 2014
  28. [współautor Bartosz Kucharski] Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 16.11.2012 r., III CZP 61/12, Prawo Asekuracyjne 2014, nr 2, s. 98-106., 2014
  29. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 23.9.2010 r., III CZP 51/10, Studia Prawno-Ekonomiczne 2014, tom XCII, s. 185-191., 2014
  30.  [współautor Bartosz Kucharski] Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 19.02.2013 r., III CZP 63/12, Prawo Asekuracyjne 2013, nr 4, s. 111-117., 2013
  31.  [współautor Katarzyna Szymura] Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 1.12.2011 r., I CSK 419/10, Przegląd Sądowy 2013, nr 3, s. 118-124., 2013
  32.  Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 4.4.2012 r., I CSK 359/11, Państwo i Prawo 2013, nr 11, s. 137-142., 2013
  33.  Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 18.7.2012 r., III CZP 34/12, Rejent 2013, nr 5, s. 134-142., 2013
  34. [współautor Katarzyna Szymura] Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 29.04.2010 r., IV CSK 524/09, Państwo i Prawo 2011, nr 6, s. 126-131., 2011
  35. [współautor Katarzyna Szymura] Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 17.4.2009 r., III CSK 298/08, Orzecznictwo Sądów Polskich 2011, nr 11, poz. 116, s. 793-796., 2011
  36. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 28.04.2010 r., III CSK 143/09, Palestra 2011, nr 7-8, s. 123-127., 2011
  37. [współautor Katarzyna Szymura] Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 17.11.2009 r., III CZP 89/09, Rejent 2010, nr 10, s. 137-144., 2010
  38. [współautor Katarzyna Szymura] Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 17.10.2008 r., I CSK 158/08, Studia Prawno-Ekonomiczne tom LXXXII, 2010, s. 207-214., 2010
  39. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 15.01.2010 r., I CSK 355/09, Rejent 2010, nr 12, s. 79-84., 2010
  40. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 24.1.2007 r., III CZP 149/06, Przegląd Sądowy 2009, nr 1, s. 155-159., 2009
  41. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 14.3.2008 r., IV CSK 509/07, Monitor Prawniczy 2009, nr 9, s. 510-512., 2009
  42. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 10.11.2006 r., I CSK 228/06, Rejent 2008, nr 5, s. 157-162., 2008
  43. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 30.6.2005 r., IV CK 799/04, Palestra 2008, nr 5-6, s. 296-301., 2008
  44. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 13.2.2004 r., II CK 444/02, Monitor Prawniczy 2008, nr 6, s. 321-324., 2008
  45. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 12.1.2006 r., II CK 342/05, Monitor Prawniczy 2007, nr 10, s. 574-576., 2007
  46. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 28.10.2004 r., III CK 461/03, Przegląd Sądowy 2007, nr 2, s. 112-117., 2007
  47. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 28.10.2005 r., II CK 174/05, Monitor Prawniczy 2007, nr 23, 1325-1327., 2007
  48. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 17.6.2005 r., III CZP 29/05, Orzecznictwo Sądów Polskich 2006, nr 3, poz. 35, s. 161-165., 2006
  49. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 10.6.2003 r., I CKN 390/01, Orzecznictwo Sądów Polskich 2005, nr 9, poz. 111, s. 498-500., 2005
  50. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 27.2.2004 r., V CK 272/03, Monitor Prawniczy 2005, nr 14, s. 714-716., 2005
  51. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 27.6.2002 r., IV CKN 1166/02, Orzecznictwo Sądów Polskich 2004, nr 7-8, poz. 96, s. 421-423., 2004
  52. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 16.12.1993 r., II KRN 289/93, Monitor Prawniczy 1999, nr 7, s. 44-46., 1999
 • Inne publikacje

  1.  Kodeks cywilny. Wybór orzecznictwa. Wolters Kluwer, Warszawa 2015, ss. 767., 2015
  2.  Recenzja książki Witolda Borysiaka, Dziedziczenie. Konstrukcja prawna i ochrona, Państwo i Prawo 2014, nr 5, s. 119-122., 2014
  3. Kodeks cywilny. Przepisy z orzecznictwem, Warszawa 2008, ss. 621., 2008

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.