Poczta USOSweb APD Moodle Lex Baza Aktów Własnych Twitter Facebook

dr hab. Paweł Księżak, prof. UŁ

Paweł Księżak Paweł Księżak

Kontakt, dyżury

Pokój: 4.04
Dyżury odbywają się przez Teams w poniedziałki, godz. 10-11.30. Link do dyżuru podany jest niżej.

od 25.6.2022 r. przebywam na urlopie. W lipcu i sierpniu nie dyżuruję.

Pozostaję również w stałym kontakcie emailowym. Na każdy email odpowiadam niezwłocznie.
pksiezak@wpia.uni.lodz.pl


pksiezak@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6354047

Link do dyżuru Teams poniedziałki 10-11.30

________________________________________________________

Prawo dzienne II rok

 Link do wykładów:

 

 

Uprzejmie informuję, że z uwagi na brak bezpośredniego kontaktu wszelkie aktualne informacje przesyłam przez USOSmail - proszę o sprawdzanie poczty w tej domenie. 

Przystąpienie do egzaminu po zamknięciu sesji możliwe jest tylko za zezwoleniem prodziekana do spraw studenckich.

 

W roku akademickim 2021/22 egzamin w formie testu w czerwcu (dokładny termin zostanie podany później) - w zależności od sytuacji epidemicznej na platformie moodle zdalnie lub w budynku WPiA w formie papierowej. 

Istnieje możliwość wcześniejszego zdawania ustnie (w zależnosci od sytuacji epidemicznej przez Teams lub w budynku WPiA). Warunkiem jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń. Taki egzamin zerowy odbywa się na normalnych zasadach, tzn. kończy się oceną (w skali 2-5). 

Forma egzaminu w sesji poprawkowej (test lub odpowiedź ustna) do wyboru studenta. 

Można poprawiać tylko ocenę niedostateczną.

Nieusprawiedliwione nieprzystąpienie do egzaminu w sesji w czerwcu skutkuje wpisaniem oceny niedostatecznej z I terminu. 

Poprawki we wrześniu. 

 

 

 

 

 

 

Seminarium magisterskie

Na seminarium omawiamy najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego (wraz z glosami) ze wszystkich działów prawa cywilnego. Niekiedy omawiamy artykuły dotyczące szczególnie aktualnych i budzących spory zagadnień.

W toku zajęć na IV roku studenci wybierają tematy swoich prac magisterskich. 

 

 

 

 

 

 

Instytucje prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego w prawie podatkowym i rachunkowości

W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi zasad ewentualnego przepisywania ocen uzyskanych z innych przedmiotów, przypominam, co następuje:

1. Inicjatywa przepisania wychodzi od studenta - nie ma tu żadnego automatyzmu ani przymusu. 

2. Przepisaniu podlegają tylko oceny wystawione przez ostatnie 3 lata przez pracowników WPiA - Katedry Prawa Cywilnego lub Katedry Prawa Gospodarczego Handlowego - w praktyce najczęściej będą to oceny od dr Jakuba Janety, dr Anny Rzetelskiej, dr Zbigniewa Świderskiego, ale może tez chodzić oczywiście o inne osoby.

3. Jeżeli ocena dotyczy prawa cywilnego i handlowego albo cywilnego i gospodarczego (tak jest np. u dr Jakuba Janety) to cała ocena jest przepisywana. Jeśli ocena dotyczy TYLKO cywilnego, albo TYLKO gospodarczego (czy handlowego) to student może ocenę tę przedstawić do zaliczenia połowy testu (tj. z tego zakresu, z jakiego miał ocenę), natomiast pisze druga połowę testu i ocena to będzie średnia z obu ocen.  

4. Przystąpienie do testu oznacza, że student rezygnuje z przepisania oceny. Nie można wybrać sobie lepszej oceny już po teście. 

5. Oceny do USOS wpisuję ja, natomiast z indeksami zapraszam na ostatni wykład lub w dowolnym terminie później na WPiA w terminach dyżurów aż do końca września 2020. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Nj

Dowiedz się więcej o aplikacji Teams | Opcje spotkania

 


UwOTY1OTUtYWNmZi00MmYxLTgw

 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. Miejsce sztucznej inteligencji (AI) w systmie prawa - w poszukiwaniu założeń przyszłego płynnego modelu prawa, w: Z zagadnień systemu prawa. Księga jubileuszowa Profesora Pawła Czechowskiego, red. A. Niewiadomski, K. Marciniuk, P. Litwiniuk, Warszawa 2021 , strony 521-529., 2021, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
  2. Sztuczna inteligencja i roboty autonomiczne w medycynie, s. 1185-1220, w: System Prawa Medycznego. Tom 3. Organizacja systemu ochrony zdrowia, red. D. Bach-Golecka, R. Stankiewicz, Warszawa 2020., 2020, C.H.Beck, https://www.ksiegarnia.beck.pl/19230-organizacja-systemu-ochrony-zdrowia-system-prawa-medycznego-tom-3-dobrochna-bach-golecka
  3. Zawieranie umów przez sztuczną inteligencję (AI), w: Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom II, red. Małgorzata Dumkiewicz, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Jerzy Szczotka, Warszawa 2020, strony 294-307., 2020, Wolters Kluwer
  4. [współautor] Instytucje prawa rolnego, red. Małgorzata Korzycka, Warszawa 2019; rozdziały: VII. Zasób własności rolnej Skarbu Państwa (s. 318-334); VIII. Umowy służące wymianie pokoleń w rolnictwie (s. 335-350), 2019, Wolters Kluwer , https://www.profinfo.pl/sklep/instytucje-prawa-rolnego,104219.html
  5. [współautor] Zabezpieczenia wierzytelności, red. K. Szadkowski, K. Żok, Warszawa 2019; rozdział: Pełnomocnictwo w celu zabezpieczenia roszczenia, s. 19-30, 2019, Wolters Kluwer Polska, https://www.profinfo.pl/sklep/zabezpieczenia-wierzytelnosci,123709.html
  6. Charakter prawny aktu poświadczenia dziedziczenia, s. 1-16, w: Notarialne poświadczenie dziedziczenia, red. Andrzej Marciniak, Warszawa 2019., 2019, C.H.Beck, https://www.ksiegarnia.beck.pl/18443-notarialne-poswiadczenie-dziedziczenia-andrzej-marciniak
  7. [współautor] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 2017-2019, komentarz do art. 8-22, 180-221, 252-279, 405-413, 991-1011., 2017-2019, C.H.Beck, https://www.ksiegarnia.beck.pl/serie-wydawnicze/komentarze-prawa-prywatnego/17792-kodeks-cywilny-komentarz-tom-i-iv-b-6-tomow-konrad-osajda-ll-m#opis
  8. [współautor Joanna Mikołajczyk] Gospodarstwo rodzinne w prawie spadkowym - czy możliwe jest rozwiązanie konfliktu konstytucyjnych wartości?, w: Integracja europejska jako determinanta polityki wiejskiej. Aspekty prawne, red. P. Litwiniuk, Warszawa 2017, 2017, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, http://www.fapa.org.pl/publikacjePDF/Integracja%20europejska%20jako%20determinanta%20polityki%20wiejskiej.%20Aspekty%20Prawne.pdf
  9. Nabycie nieruchomości rolnej wskutek sukcesji mortis causa w świetle przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego., w: Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej, red. P. Księżak, J. Mikołajczyk, Warszawa 2017. , 2017, Wolter Kluwer, https://www.profinfo.pl/sklep/nieruchomosci-rolne-w-praktyce-notarialnej,50496.html
  10. Przejście autorskich praw osobistych na następców zmarłego twórcy, w: Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, red. T. Targosz, P. Podrecki, P. Kostański, Warszawa 2017, 2017, Wolters Kluwer, https://www.profinfo.pl/sklep/experientia-docet-ksiega-jubileuszowa-ofiarowana-pani-profesor-elzbiecie-traple,66317.html
  11. Zdolność prawna sztucznej inteligencji (AI), w: Czynić postęp w prawie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Birucie Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, red. W. Robaczyński, Łódź 2017, 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  12. Skutki prawne naruszenia obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy zamierzającego zawrzeć umowę z konsumentem, s. 152-161, w: Ustawa o prawach konsumenta, red. M. Namysłowska, D. Karczewska, T. Skoczny, Warszawa 2015, 2015
  13. [współautor] Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, red. M. Pyziak-Szafnicka, P. Księżak, wyd. 2, Warszawa 2014; komentarz do art. 23-24 (s. 267-352), art. 43 (s. 437-446), art. 58 (s. 642-672)., 2014, Wolters Kluwer, https://www.profinfo.pl/sklep/kodeks-cywilny-komentarz-czesc-ogolna,21152.html
  14. [współautor] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 2013, komentarz do art. 8-22, 180-221, 252-279, 405-413, 991-1011., 2013, C.H.Beck
  15. Podstawienie powiernicze zapisobiercy, w: Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, red. M. Pecyna, J. Pisuliński, M. Podrecka, Warszawa 2013, s. 561-568., 2013
  16. [Współautor] Reklama. Aspekty prawne, red. M. Namysłowska, Warszawa 2012, rozdział: Odpowiedzialność cywilna agencji reklamowej, s. 729-741., 2012, Wolters Kluwer
  17. Sposób ujawnienia w testamencie przyczyny wydziedziczenia, w: Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gawlikowi, red. J. Pisuliński, P. Tereszkiewicz, F. Zoll, Warszawa 2012, s. 515-523., 2012, Wolters Kluwer
  18. Zachowek w polskim prawie spadkowym, wyd. 2, Warszawa 2012, ss. 512., 2012, Lexis Nexis, https://www.profinfo.pl/sklep/zachowek-w-polskim-prawie-spadkowym,22538.html
  19. Zapis windykacyjny gospodarstwa rolnego, w: Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego. Księga jubileuszowa Profesora Stanisława Prutisa, red. J. Bieluk, A. Doliwa, A. Malarewicz-Jakubów, T. Mróz, Białystok 2012, s. 510-522., 2012
  20. Zapis windykacyjny, Warszawa 2012, ss. 256., 2012, Lexis Nexis, https://www.profinfo.pl/sklep/zapis-windykacyjny,22554.html
  21. Przedsiębiorstwo wobec śmierci przedsiębiorcy, w: Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, red. W.J.Katner, U. Promińska, Warszawa 2010, s. 154-162., 2010
  22. Zachowek w polskim prawie spadkowym, wyd. 1, Warszawa 2010, ss. 480., 2010, Lexis Nexis
  23. [współautor] Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, red. M. Pyziak-Szafnicka, wyd. 1, Warszawa 2009; komentarz do art. 23-24 (s 238-313), art. 43 (s. 391-398), art. 58 (s. 575-604)., 2009
  24. Bezpodstawne wzbogacenie. Art. 405-414 KC. Komentarz, Warszawa 2007, ss. 277 + XIX., 2007, C.H.Beck
  25. Świadczenie niegodziwe, Warszawa 2007, ss. 341 + XXVII., 2007
  26. [współautor] Wpływ prawa niemieckiego na polskie prawo prywatne, w: Związki prawa polskiego z prawem niemieckim, red. A. Liszewska, K. Skotnicki, Łódź 2006, s. 41-54., 2006
 • Artykuły

  1. [wpółautor Sylwia Wojtczak] Causation in Civil Law and the Problems of Transparency in AI, European Review of Private Law, 2021, https://kluwerlawonline.com/journalarticle/European+Review+of+Private+Law/29.3/ERPL2021030
  2. [współautor Sylwia Wojtczak] Prawo autorskie wobec sztucznej inteligencji (próba alternatywnego spojrzenia), Państwo i Prawo 2021, nr 2, s. 18-33., 2021
  3. My, Naród? Konstytucjonalizacja sztucznej inteligencji, czyli o potrzebie przemodelowania założeń ustrojowych, Przegląd Sejmowy 2021, nr 4, s. 65-87., 2021, https://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/2A1458FD2E4107C7C12587600048F3B0/$file/03_PS%204-165-2021_A.pdf
  4. [współautor Sylwia Wojtczak] AI versus robot: in search of a domain for the new European civil law, Law, Innovation and Technology 2020, issue 2., 2020, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17579961.2020.1815404
  5. [współautor Sylwia Wojtczak] Prawa Asimowa czyli science fiction jako fundament nowego prawa cywilnego, Forum Prawnicze 2020, nr 4., 2020, Forum Prawnicze, https://forumprawnicze.eu/attachments/article/396/Ksiezak_Wojtczak.pdf
  6. Wybory Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w latach 1998-2020, Głos Prawa. Przegląd Prawniczy Allerhanda 2020, t. 3 - nr 1 (5), poz. 7., 2020, https://glosprawa.pl/artykul-62/wybory-pierwszego-prezesa-sadu-najwyzszego-w-latach-1998-2020
  7. Rolnik jako twórca. Prawnoautorska ochrona dzieła sztuki rolnej, Głos Prawa. Przegląd Prawniczy Allerhanda 2018, t. 1, nr 1-2., 2018, https://glosprawa.pl/artykul-5/rolnik-jako-tworca-prawnoautorska-ochrona-dziela-sztuki-rolnej
  8. Kilka uwag o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie z majątku Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, w: Prawo i Państwo. Księga jubileuszowa 200-lecia Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, red. L. Bosek, Warszawa 2017., 2017, Wydawnictwo Sejmowe
  9. Rola sądu opiekuńczego w sprawach spadkowych, Rodzina i Prawo 2017, nr 38-39, s. 5-21., 2017
  10.  [współautor Wojciech Robaczyński] Dysponowanie zwłokami ludzkimi dla celów naukowych i medycznych, Państwo i Prawo 2015, nr 1, s. 59-69., 2015
  11.  Dobrodziejstwo inwentarza po nowelizacji kodeksu cywilnego z 2015 r. - aspekty materialnoprawne, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2015, nr 4, s. 875-910., 2015
  12.  Kilka uwag o przyroście (art. 965 k.c.), Przegląd Sądowy 2014, nr 1, s. 68-76., 2014
  13.  [współautor Witold Borysiak] O zapisie windykacyjnym udziału w przedmiocie należącym do majątku wspólnego małżonków, Przegląd Sądowy 2013, nr 7-8, s. 30-50., 2013
  14.  Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego (art. 213-218 KC), Monitor Prawniczy 2013, nr 12, s. 623-628., 2013
  15. [współautor Wojciech Robaczyński] Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jako czyn niedozwolony, w: Czyny niedozwolone w prawie polskim i prawie porównawczym. Materiały IV Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów. Toruń 24-25 czerwca 2011 r., red. M. Nesterowicz, Warszawa 2012. s. 334-351., 2012
  16. [współautor Wojciech Robaczyński] Skuteczność woli zmarłego co do jego pochówku i sprawowania kultu jego pamięci, Palestra 2012, nr 9-10, s. 27-38. , 2012
  17. Odpowiedzialność zapisobierców windykacyjnych za zachowek, Rejent 2012, nr 1, s. 35-53., 2012
  18. [współautor Witold Borysiak] Forma złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku przed notariuszem, Rejent 2011 nr 7-8, s. 67-85., 2011
  19. Podstawowe problemy zapisu windykacyjnego, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2011, z. 4, s. 1043-1091., 2011
  20. [współautor Witold Borysiak] Dziurawe przepisy o dziedziczeniu ustawowym, Rzeczpospolita. Prawo co dnia z 18.6.2009 r., s. C6., 2009
  21. Wygaśnięcie obowiązku zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia (art. 409 KC), Edukacja Prawnicza 2009, nr 2, s. 28-34., 2009
  22. Przepadek świadczenia jako instytucja cywilnoprawna (art. 412 KC), Edukacja Prawnicza 2008, nr 12, s. 19-24., 2008
  23. Pojęcie zderzenia się pojazdów. Na marginesie artykułu dr. Wojciecha Robaczyńskiego "Kontrowersje wokół pojęcia ruchu pojazdu", Palestra 2007, nr 9-10, s. 109-111., 2007
  24. Precarium w prawie polskim, Rejent 2007, nr 2, s. 58-76., 2007
  25. Naruszenie własności nieruchomości jako źródło bezpodstawnego wzbogacenia, Rejent 2006, nr 4, s. 69-83., 2006
  26. Odpowiedzialność za szkody spowodowane przelaniem się wody z wyższej kondygnacji, Monitor Prawniczy 2006, nr 4, s. 189-195., 2006
  27. Przebaczenie w polskim prawie cywilnym, Państwo i Prawo 2006, nr 11, s. 54-66., 2006
  28. Roszczenie windykacyjne współwłaściciela, Łódzki Biuletyn Notarialny nr 9, kwiecień 2006, s. 75-86., 2006
  29. Transmissio hereditatis w prawie polskim, Rejent 2006, nr 9, s. 85-99., 2006
  30. Żądanie wykonania polecenia, Przegląd Sądowy 2006, nr 4, s. 49-61., 2006
  31. Początek biegu terminu przedawnienia roszczenia o wykonanie zapisu, Przegląd Sądowy 2005, nr 1, s. 71-86., 2005
  32. Rzeczy niczyje, Rejent 2005, nr 4, s. 59-81., 2005
  33. Zasada in pari delicto potior est conditio defendentis w prawie porównawczym, Państwo i Prawo 2005, nr 11, s. 72-87., 2005
 • Glosy

  1. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 28 maja 2015 r. , III CSK 330/14, Orzecznictwo Sądów Polskich 2019, nr 1, poz. 1. , 2019
  2. [współautor Katarzyna Duszyńska-Misarko] Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 22 czerwca 2016 r., III CZP 19/16, Orzecznictwo Sądów Polskich 2018, nr 9, poz. 87., 2018
  3. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 27.09.2017 r., V CSK 50/17, Studia Prawno-Ekonomiczne tom CVII, 2018., 2018, Łódzkie Towarzystwo Naukowe
  4. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 10.02.2017 r., V CSK 327/16, Orzecznictwo Sądów Polskich 2018, nr 7-8, poz. 70., 2018
  5. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 29.10.2015 r., I CSK 893/14, Orzecznictwo Sądów Polskich 2018, nr 2, poz. 14, s. 35-40., 2018
  6. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 17.03.2017 r., III CZP 110/16, Rejent 2017, nr 9, s. 124-132., 2017
  7. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 18.11.2015 r., III CSK 16/15, Rejent 2017, nr 5, s. 91-97., 2017
  8. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 28.10.2016 r., I CSK 695/15, Orzecznictwo Sądów Polskich 2017, nr 12, poz. 126., 2017
  9.  Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 17.06.2015 r., I CSK 596/14, Monitor Prawniczy 2016, nr 14, s. 775-778., 2016
  10.  Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 28.05.2015 r., III CSK 352/14, Rejent 2016, nr 3, s. 122-131., 2016
  11.  Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 6.8.2015 r., V CSK 635/14, Rejent 2016, nr 1, s. 139-146., 2016
  12.  Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 16.10.2014 r., III CZP 70/14, Przegląd Sądowy 2016, nr 1, s. 119-123., 2016
  13.  Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 3.12.2015 r., III CZP 85/15, Orzecznictwo Sądów Polskich 2016, nr 9, poz. 84, s. 1188-1193., 2016
  14.  Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 17.9.2014 r., I CSK 682/13, Orzecznictwo Sądów Polskich 2016, nr 6, poz. 55, s. 765-768., 2016
  15.  Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 6.11.2014 r., II CSK 53/14, Orzecznictwo Sądów Polskich 2016, nr 7-8, poz. 63, s. 881-885., 2016
  16.  Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 9.09.2015 r., IV CSK 690/14, Palestra 2016, nr 9, s. 94-97., 2016
  17.  [współautor Katarzyna Duszyńska-Misarko] Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 16.10.2014 r., III CSK 301/13, Orzecznictwo Sądów Polskich 2015, nr 12, poz. 117, s. 1730-1735. , 2015
  18.  Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 26.6.2014 r., II CSK 541/13, Monitor Prawniczy 2015, nr 16, s. 882-884., 2015
  19.  Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 13.12.2013 r., III CZP 79/13, Państwo i Prawo 2015, nr 10, s. 123-128., 2015
  20.  Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 7.2.2014 r., III CZP 95/13, Przegląd Sądowy 2015, nr 3, s. 132-138., 2015
  21.  Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 14.11.2013 r., II CSK 104/13, Studia Prawno-Ekonomiczne 2015, t. 94, s. 171-178., 2015
  22.  Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 21.05.2014 r., II CSK 52/14, Glosa 2015, nr 3, s. 41-46., 2015
  23.  Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 8.5.2014 r., V CSK 361/13, Monitor Prawniczy 2015, nr 6, s. 313-316. , 2015
  24.  [współautor Katarzyna Duszyńska] Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 18.8.2012 r., III CZP 39/12, Przegląd Sądowy 2014, nr 7-8, s. 181-188., 2014
  25.  Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 20.11.2013 r., I CSK 329/13, Rejent 2014, nr 5, s. 105-111., 2014
  26.  Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2013 r., V CSK 549/11, Orzecznictwo Sądów Polskich 2014, nr 1, poz. 4, s. 53-57., 2014
  27.  Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 22.5.2013 r., III CZP 22/13, Monitor Prawniczy 2014, nr 16, s. 867-870., 2014
  28. [współautor Bartosz Kucharski] Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 16.11.2012 r., III CZP 61/12, Prawo Asekuracyjne 2014, nr 2, s. 98-106., 2014
  29. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 23.9.2010 r., III CZP 51/10, Studia Prawno-Ekonomiczne 2014, tom XCII, s. 185-191., 2014
  30.  [współautor Bartosz Kucharski] Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 19.02.2013 r., III CZP 63/12, Prawo Asekuracyjne 2013, nr 4, s. 111-117., 2013
  31.  [współautor Katarzyna Szymura] Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 1.12.2011 r., I CSK 419/10, Przegląd Sądowy 2013, nr 3, s. 118-124., 2013
  32.  Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 4.4.2012 r., I CSK 359/11, Państwo i Prawo 2013, nr 11, s. 137-142., 2013
  33.  Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 18.7.2012 r., III CZP 34/12, Rejent 2013, nr 5, s. 134-142., 2013
  34. [współautor Katarzyna Szymura] Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 29.04.2010 r., IV CSK 524/09, Państwo i Prawo 2011, nr 6, s. 126-131., 2011
  35. [współautor Katarzyna Szymura] Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 17.4.2009 r., III CSK 298/08, Orzecznictwo Sądów Polskich 2011, nr 11, poz. 116, s. 793-796., 2011
  36. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 28.04.2010 r., III CSK 143/09, Palestra 2011, nr 7-8, s. 123-127., 2011
  37. [współautor Katarzyna Szymura] Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 17.11.2009 r., III CZP 89/09, Rejent 2010, nr 10, s. 137-144., 2010
  38. [współautor Katarzyna Szymura] Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 17.10.2008 r., I CSK 158/08, Studia Prawno-Ekonomiczne tom LXXXII, 2010, s. 207-214., 2010
  39. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 15.01.2010 r., I CSK 355/09, Rejent 2010, nr 12, s. 79-84., 2010
  40. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 24.1.2007 r., III CZP 149/06, Przegląd Sądowy 2009, nr 1, s. 155-159., 2009
  41. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 14.3.2008 r., IV CSK 509/07, Monitor Prawniczy 2009, nr 9, s. 510-512., 2009
  42. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 10.11.2006 r., I CSK 228/06, Rejent 2008, nr 5, s. 157-162., 2008
  43. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 30.6.2005 r., IV CK 799/04, Palestra 2008, nr 5-6, s. 296-301., 2008
  44. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 13.2.2004 r., II CK 444/02, Monitor Prawniczy 2008, nr 6, s. 321-324., 2008
  45. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 12.1.2006 r., II CK 342/05, Monitor Prawniczy 2007, nr 10, s. 574-576., 2007
  46. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 28.10.2004 r., III CK 461/03, Przegląd Sądowy 2007, nr 2, s. 112-117., 2007
  47. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 28.10.2005 r., II CK 174/05, Monitor Prawniczy 2007, nr 23, 1325-1327., 2007
  48. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 17.6.2005 r., III CZP 29/05, Orzecznictwo Sądów Polskich 2006, nr 3, poz. 35, s. 161-165., 2006
  49. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 10.6.2003 r., I CKN 390/01, Orzecznictwo Sądów Polskich 2005, nr 9, poz. 111, s. 498-500., 2005
  50. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 27.2.2004 r., V CK 272/03, Monitor Prawniczy 2005, nr 14, s. 714-716., 2005
  51. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 27.6.2002 r., IV CKN 1166/02, Orzecznictwo Sądów Polskich 2004, nr 7-8, poz. 96, s. 421-423., 2004
  52. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 16.12.1993 r., II KRN 289/93, Monitor Prawniczy 1999, nr 7, s. 44-46., 1999
 • Inne publikacje

  1.  Kodeks cywilny. Wybór orzecznictwa. Wolters Kluwer, Warszawa 2015, ss. 767., 2015
  2.  Recenzja książki Witolda Borysiaka, Dziedziczenie. Konstrukcja prawna i ochrona, Państwo i Prawo 2014, nr 5, s. 119-122., 2014
  3. Kodeks cywilny. Przepisy z orzecznictwem, Warszawa 2008, ss. 621., 2008

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.