PL

dr hab. Radosław Olszewski, prof. nadzw. UŁ

Kontakt, dyżury

kierownik zakładu
Zakład Postępowania Karnego

Pokój: 4.43 lub 4.13
Środa, godz. 14.00-15.30

rolszewski@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6356421

Uprzejmie informuję, że egzaminy z Postępowania karnego dla Studentów III roku Prawa wieczorowego odbędą się w następujących terminach:

Egzaminy przedterminowe:

7 maja 2019 r., godz. 16.15

28 maja - termin zmieniony (zamiast 21 maja 2019 r.), godz. 16.15

Pierwsze terminy:

12 czerwca 2019 r., godz. 16.00

25 czerwca 2019 r., godz. 16.00

2 września 2019 r., godz. 16.00

10 września 2019 r., godz. 16.00

Egzaminy poprawkowe:

3 września 2019 r., godz. 16.00

11 września 2019 r., godz. 16.00

24 września 2019 r., godz. 16.00

Zapisy na egzaminy przedterminowe będą prowadzone w sekretariacie Katedry, począwszy od 24 kwietnia 2019 r., natomiast na pierwsze terminy i egzaminy poprawkowe - przez USOS - od 27 maja 2019 r.

W sylabusie jest wykaz zagadnień z zakresu postępowania w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych wymaganych na egzaminie.

Radosław Olszewski

Uprzejmie informuję, że w czerwcu będę dyżurował w następujących terminach:

Dyżury dziekańskie:

- 5 czerwca 2019 r., godz. 9.30-10.30

- 12 czerwca 2019 r., godz. 13.00-14.00

- 19 czerwca 2019 r., godz. 9.30-10.30

- 25 czerwca 2019 r., godz. 13.30-14.30

 Dyżury katedralne:

- 5 czerwca 2019 r., godz. 13.00-14.30

- 12 czerwca 2019 r., godz. 13.00-14.30

- 19 czerwca 2019 r., godz. 13.00-14.30

- 25 czerwca 2019 r., godz. 14.30-16.00

Terminy dyżurów wrześniowych zostaną podane na przełomie czerwca i lipca.

 Radosław Olszewski

 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. Podstawy ponownego prowadzenia umorzonego postępowania przygotowawczego, w: B. Hołyst, J. Duży, Z. Wardak, P. Grzegorczyk (red.), Doprawdy litość to zbrodnia, 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  2. Uzupełnianie postępowania przygotowawczego naq podstawie orzeczenia sądu - powrót do znanych instyttucji i nowe możliwości procesowe, w: T. Grzegorczyk, R. Olszewski (red.), Verba volant, scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej, Warszawa, 2017.
  3. Kilka uwag na temat nowego modelu postępowania karnego, w: S. Pikulski, W. Cieślak, M. Romańczuk-Grącka (red.), Przyszłość polskiego prawa karnego. Alternatywne reakcje na przestępstwo, Olsztyn, 2015.
  4. M. Zbrojewska, R. Olszewski, A. Małolepszy, Relacje między zasadą legalizmu a zasadą kontradyktoryjności w postępowaniu przed sądem po noweli z 27 września 2013 r., w: B. Dudzik, J. Kosowski, I. Nowikowski (red.), Zasada legalizmu w procesie karnym, t. I, Lublin, 2015.
  5. Pozycja pokrzywdzonego w postępowaniu karnym na tle rozwiązań obowiązujących w obcych porządkach prawnych, w: B. Sygit (red.),...ale prawdy szukaj w czynie. Złota Księga Prof. dr. hab. dr. h.c. Brunona Hołysta, Łódź, 2015.
  6. Zasadnicze zmiany dotyczące procesowych uprawnień oskarżonego i pokrzywdzonego w nowelizacji z 27 września 2014 roku, w: T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, R. Olszewski, D. Świecki, M. Zbrojewska (red.), Polski proces karny i materialne prawo karne w świetle nowelizacji z 2013 roku. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Tylmanowi z okazji Jego 90. urodzin, Warszawa, 2014.
  7. Udział uczestników postępowania w posiedzeniach sądu orzekającego o przedmiocie procesu karnego a zasady procesowe, w: W. Jasiński, K. Nowicki (red.), Jawność jako wymóg rzetelnego procesu karnego, Warszawa, 2013.
  8. Monografia: Kumulacja procesowych ról uczestników polskiego postępowania karnego, Łódź, 2013
  9. Pozycja procesowa interwenienta w postępowaniu karnym skarbowym, w: T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, R. Olszewski (red.), Z problematyki funkcji procesu karnego, Warszawa 2013., 2013
  10. Procesowa funkcja pełnomocnika stron w postępowaniu karnym skarbowym, w: Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana, T. Grzegorczyk (red.), Warszawa, 2011.
  11. Pozycja radcy prawnego w postępowaniu karnym, prawie karnym skarbowym i w postępowaniu w sprawach o wykroczenia w: Węzłowe problemy procesu karnego, P. Hofmański (red.), Warszawa, 2010.
  12. Czy przekazanie sprawy prokuratorowi do uzupełnienia śledztwa lub dochodzenia na podstawie art. 345 k.p.k. może być uznane za czynność sądową postępowania przygotowawczego? w: Czynności dochodzeniowo – śledcze i działania operacyjne Policji a rola sądu w postępowaniu przygotowawczym. Materiały pokonferencyjne, (red.) S. Lelental, J. Kudrelek, I. Nowicka, Szczytno, 2008.
  13. Monografia: Ujawnianie przez sąd i usuwanie istotnych braków dochodzenia lub śledztwa w polskim procesie karnym, Łódź, 2007.
  14. Key Procedural Pronciples of Polish Criminal Proceedings, w: T. Bekrycht, S. Glibko, B. Wojciechowski, Mind the Gaps. Economical Aspects in the Legal Thinkink, Łódź, Jurysprudencja 11/2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Podręczniki, skrypty

  1. Prawo karne skarbowe – rozdział, [w:] M. Sęk (red.), M. Bogucka-Felczak, M. Budziarek, Z. Kukulski, D. Łukawska-Białogłowska, T. Nowak, J. Olesiak, R. Olszewski, Ł. Pajor, D. Strzelec, A, Szymczak, M. Wojewoda, J. Wyporska-Frankiewicz, Prawo podatkowe. Podręcznik dla Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego, t. I, Łódź 2014., 2014
  2. M. Błoński, J. Izydorczyk, M. Kurowski, R. Olszewski, D. Świecki, M. Zbrojewska, red. T. Grzegorczyk: Prawo karne procesowe. Testy, Warszawa 2012, wyd. II., 2012
  3. M. Błoński, J. Izydorczyk, M. Kurowski, R. Olszewski, D. Świecki, M. Zbrojewska, red. T. Grzegorczyk: Prawo karne procesowe. Kazusy, Warszawa 2011, wyd. II., 2011
  4. M. Błoński, J. Izydorczyk, M. Kurowski, R. Olszewski, D. Świecki, M. Zbrojewska, red. T. Grzegorczyk: Prawo karne procesowe. Testy, Warszawa 2010., 2010
  5. J. Jurewicz, H. Maliszewska, R. Olszewski: Podstawy prawa i postępowania karnego, Łódź 2009., 2009
  6. M. Błoński, J. Izydorczyk, M. Kurowski, R. Olszewski, D. Świecki, M. Zbrojewska, red. T. Grzegorczyk: Prawo karne procesowe. Kazusy, Warszawa 2008., 2008
 • Artykuły

  1. Wybrane aspekty ostatnich nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego ze szczególnym uwzględnieniem zmian ustrojowych organów administracji skarbowej, 2017, nr 9, Przegląd Podatkowy
  2. Współautorstwo: J. Kasiński, R. Olszewski, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji „Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015 – 2016. Konferencja naukowa w rocznicę śmierci Profesor Moniki Zbrojewskiej” (Ogólnopolska konferencja naukowa, Łódź, 8.12.2016 r.), 2017, nr 10, Państwo i Prawo
  3. Lekarz jako biegły w postępowaniu karnym, Medycyna Praktyczna 2015, nr 12., 2015
  4. Oskarżenie wzajemne w polskim procesie karnym, Przegląd Sądowy 2014, nr 2., 2014
  5. Role prokuratora w postępowaniu karnym, Prokuratura i Prawo 2014, nr 1, 2014
  6. Quasi-strony postępowania karnego i karnego skarbowego, Przegląd Sądowy 2013, nr 9., 2013
  7. Pozycja podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej w prawie karnym skarbowym, Studia prawno – ekonomiczne, tom LXXXII 2010., 2010
  8. Uprawnienia pokrzywdzonego niebędącego stroną w sądowym stadium postępowania karnego w: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, nr 2, Warszawa 2010., 2010
  9. Skargowość a wybrane aspekty kontroli formalnej aktu oskarżenia w: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim 2008, nr 4, Piotrków Trybunalski., 2008
  10. Usuwanie istotnych braków postępowania przygotowawczego w postępowaniu karnym skarbowym, Prokuratura i Prawo 2005, nr 2., 2005
  11. Usuwanie istotnych braków postępowania przygotowawczego w świetle znowelizowanego art. 397 k.p.k., Prokuratura i Prawo 2004, nr 5., 2004
  12. Tajemnica zawodowa a odpowiedzialność karna skarbowa i dyscyplinarna doradcy podatkowego, Przegląd Podatkowy 2017, nr 12.
 • Inne publikacje

  1. Współredakcja: T. Grzegorczyk, R. Olszewski, Verba volant, scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej, Warszawa 2017., 2017
  2. Współredakcja, T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, R. Olszewski, D. Świecki, M. Zbrojewska (red.), Polski proces karny i materialne prawo karne w świetle nowelizacji z 2013 roku. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Tylmanowi z okazji Jego 90. urodzin, Warszawa 2014., 2014
  3. Współredakcja: T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, R. Olszewski (red.), Z problematyki funkcji procesu karnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2013., 2013
  4. Redakcja rozdziału w: Znam swoje prawa, Łódź 2011, edycja II – publikacji przygotowanej przez studentów „Kliniki Prawa – Kliniki Praw Dziecka” – Studenckiego Punktu Informacji Prawnej działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego., 2011
  5. Skorowidz przedmiotowy do podręcznika akademickiego: T. Grzegorczyk, J. Tylman: Polskie postępowanie karne, Warszawa 2011., 2011
  6. Redakcja dwóch rozdziałów w: Znam swoje prawa, Łódź 2010 – publikacji przygotowanej przez studentów „Kliniki Prawa – Kliniki Praw Dziecka” – Studenckiego Punktu Informacji Prawnej działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego., 2010
  7. Skorowidz przedmiotowy do podręcznika akademickiego: T. Grzegorczyk, J. Tylman: Polskie postępowanie karne, Warszawa 2009., 2009
  8. Skorowidz przedmiotowy do podręcznika akademickiego: T. Grzegorczyk, J. Tylman: Polskie postępowanie karne, Warszawa 2007., 2007
  9. Akty prawne – zbiór przepisów dla studentów Kliniki Prawa i Kliniki Praw Dziecka dotyczący pozycji prawnej dziecka w polskim systemie prawnym (współautorstwo), www.wpia.uni.lodz.pl/klinika, 2005., 2005
  10. Skorowidz przedmiotowy do podręcznika akademickiego: T. Grzegorczyk, J. Tylman: Polskie postępowanie karne, Warszawa 2005., 2005
  11. Sześć haseł w Wielkiej Encyklopedii Prawa, Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa – Białystok 2000.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.