PL

dr hab. Radosław Olszewski, prof. UŁ

Kontakt, dyżury

kierownik zakładu
Zakład Postępowania Karnego

Pokój: 4.12
czwartek, godz. 12.30-14.00

Uprzejmie informuję, że w semestrzez letnim będę dyżurował w następujących terminach:

Dyżury dziekańskie:

środa, godz. 9.30-10.30

Dyżury katedralne:

czwartek, godz. 12.30-14.00

5 lutego 2020 r. (środa), godz. 11.30-13.00

Radosław Olszewski

Uprzejmie informuję, że oceny z egzaminu z Prawa karnego skarbowego będą wpisywane na dyżurze po przerwie międzysemestralnej.

Osoby, które chciałyby uzyskać wpis wcześniej, proszone są o dostarczenie indeksów do sekretariatu Katedry Prawa Karnego (pok. 4.60) do piątku, 7 lutego 2020 r.

Indeksy będą do odbioru we wskazanym sekretariacie od poniedziałku, 10 lutego 2020 r., od godz. 11.00.

Radosław Olszewski

 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. Z problematyki zasady skargowości i unormowań dotyczących funkcjonowania prokuratury, [w:] M. Rogacka-Rzewnicka, H. Gajewska-Kraczkowska, Istota i zasady procesu karnego. 25 lat później, 2020, Wolters Kluwer
  2. O stabilności i funkcji gwarancyjnej prawa karnego procesowego, [w:] red. Radosław Olszewski, Dariusz Świecki, Jarosław Kasiński, Piotr Misztal, Katarzyna Rydz-Sybilak, Amadeusz Małolepszy, Artes serviunt vitae, sapientia imperat. Proces karny sensu largo – rzeczywistość i wyzwania. Księga jubileuszowa Profesora Tomasza Grzegorczyka z okazji 70. urodzin, Warszawa - Łódź, 2019, Woters Kluwer - Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  3. Key Procedural Pronciples of Polish Criminal Proceedings, [w:] T. Bekrycht, S. Glibko, B. Wojciechowski, Mind the Gaps. Economical Aspects in the Legal Thinkink, Łódź, 2018, Jurysprudencja 11/2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  4. Nowy "stary" model postępowania karnego, [w:] red. S. Steinborn, K. Woźniewski, Proces karny w dobie przemian. Zagadnienia ogólne, 2018, Wydawnictwo Uniwerystetu Gdańskiego.
  5. Podstawy ponownego prowadzenia umorzonego postępowania przygotowawczego, [w:] B. Hołyst, J. Duży, Z. Wardak, P. Grzegorczyk (red.), Doprawdy litość to zbrodnia, 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  6. Uzupełnianie postępowania przygotowawczego naq podstawie orzeczenia sądu - powrót do znanych instyttucji i nowe możliwości procesowe, [w:] red. T. Grzegorczyk, R. Olszewski, Verba volant, scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej, Warszawa, 2017, Woters Kluwer.
  7. Kilka uwag na temat nowego modelu postępowania karnego, [w:] red. S. Pikulski, W. Cieślak, M. Romańczuk-Grącka, Przyszłość polskiego prawa karnego. Alternatywne reakcje na przestępstwo, Olsztyn, 2015.
  8. M. Zbrojewska, R. Olszewski, A. Małolepszy, Relacje między zasadą legalizmu a zasadą kontradyktoryjności w postępowaniu przed sądem po noweli z 27 września 2013 r., [w:] red. B. Dudzik, J. Kosowski, I. Nowikowski, Zasada legalizmu w procesie karnym, t. I, Lublin, 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
  9. Pozycja pokrzywdzonego w postępowaniu karnym na tle rozwiązań obowiązujących w obcych porządkach prawnych, [w:] B. Sygit, ...ale prawdy szukaj w czynie. Złota Księga Prof. dr. hab. dr. h.c. Brunona Hołysta, Łódź, 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  10. Zasadnicze zmiany dotyczące procesowych uprawnień oskarżonego i pokrzywdzonego w nowelizacji z 27 września 2014 roku, [w:] red. T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, R. Olszewski, D. Świecki, M. Zbrojewska, Polski proces karny i materialne prawo karne w świetle nowelizacji z 2013 roku. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Tylmanowi z okazji Jego 90. urodzin, Warszawa, 2014.
  11. Monografia: Kumulacja procesowych ról uczestników polskiego postępowania karnego, Łódź, 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  12. Pozycja procesowa interwenienta w postępowaniu karnym skarbowym, [w:] T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, R. Olszewski, Z problematyki funkcji procesu karnego, Warszawa, 2013, Woters Kluwer.
  13. Udział uczestników postępowania w posiedzeniach sądu orzekającego o przedmiocie procesu karnego a zasady procesowe, [w:] red. W. Jasiński, K. Nowicki, Jawność jako wymóg rzetelnego procesu karnego, Warszawa, 2013, Woters Kluwer.
  14. Procesowa funkcja pełnomocnika stron w postępowaniu karnym skarbowym, [w:] red. T. Grzegorczyk, Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana, Warszawa, 2011., Woters Kluwer.
  15. Pozycja radcy prawnego w postępowaniu karnym, prawie karnym skarbowym i w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, [w:] red. Węzłowe problemy procesu karnego, P. Hofmański, Warszawa, 2010.
  16. Czy przekazanie sprawy prokuratorowi do uzupełnienia śledztwa lub dochodzenia na podstawie art. 345 k.p.k. może być uznane za czynność sądową postępowania przygotowawczego?, [w:] Czynności dochodzeniowo – śledcze i działania operacyjne Policji a rola sądu w postępowaniu przygotowawczym. Materiały pokonferencyjne, (red.) S. Lelental, J. Kudrelek, I. Nowicka, Szczytno, 2008.
  17. Monografia: Ujawnianie przez sąd i usuwanie istotnych braków dochodzenia lub śledztwa w polskim procesie karnym, Łódź, 2007.
 • Podręczniki, skrypty

  1. Prawo karne skarbowe – rozdział, [w:] M. Sęk (red.), M. Bogucka-Felczak, M. Budziarek, Z. Kukulski, D. Łukawska-Białogłowska, T. Nowak, J. Olesiak, R. Olszewski, Ł. Pajor, D. Strzelec, A, Szymczak, M. Wojewoda, J. Wyporska-Frankiewicz, Prawo podatkowe. Podręcznik dla Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego, t. I, Łódź, 2014.
  2. M. Błoński, J. Izydorczyk, M. Kurowski, R. Olszewski, D. Świecki, M. Zbrojewska, red. T. Grzegorczyk: Prawo karne procesowe. Testy, Warszawa, wyd. II, 2012, Woters Kluwer.
  3. M. Błoński, J. Izydorczyk, M. Kurowski, R. Olszewski, D. Świecki, M. Zbrojewska, red. T. Grzegorczyk: Prawo karne procesowe. Kazusy, Warszawa, wyd. II, 2011, Woters Kluwer.
  4. M. Błoński, J. Izydorczyk, M. Kurowski, R. Olszewski, D. Świecki, M. Zbrojewska, red. T. Grzegorczyk: Prawo karne procesowe. Testy, Warszawa, 2010, Woters Kluwer.
  5. J. Jurewicz, H. Maliszewska, R. Olszewski: Podstawy prawa i postępowania karnego, Łódź, 2009.
  6. M. Błoński, J. Izydorczyk, M. Kurowski, R. Olszewski, D. Świecki, M. Zbrojewska, red. T. Grzegorczyk: Prawo karne procesowe. Kazusy, Warszawa, 2008, Woters Kluwer.
 • Artykuły

  1. Tajemnica zawodowa a odpowiedzialność karna skarbowa i dyscyplinarna doradcy podatkowego, Przegląd Podatkowy, nr 12, 2017.
  2. Współautorstwo: J. Kasiński, R. Olszewski, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji „Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015 – 2016. Konferencja naukowa w rocznicę śmierci Profesor Moniki Zbrojewskiej” (Ogólnopolska konferencja naukowa, Łódź, 8.12.2016 r.), Państwo i Prawo, nr 10, 2017.
  3. Wybrane aspekty ostatnich nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego ze szczególnym uwzględnieniem zmian ustrojowych organów administracji skarbowej, Przegląd Podatkowy, nr 9, 2017.
  4. Lekarz jako biegły w postępowaniu karnym, Medycyna Praktyczna, nr 12, 2015.
  5. Oskarżenie wzajemne w polskim procesie karnym, Przegląd Sądowy, nr 2, 2014.
  6. Role prokuratora w postępowaniu karnym, Prokuratura i Prawo, nr 1, 2014.
  7. Quasi-strony postępowania karnego i karnego skarbowego, Przegląd Sądowy, nr 9, 2013.
  8. Pozycja podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej w prawie karnym skarbowym, Studia prawno – ekonomiczne, tom LXXXII, 2010.
  9. Uprawnienia pokrzywdzonego niebędącego stroną w sądowym stadium postępowania karnego w: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, nr 2, Warszawa, 2010.
  10. Skargowość a wybrane aspekty kontroli formalnej aktu oskarżenia, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim, nr 4, 2008.
  11. Usuwanie istotnych braków postępowania przygotowawczego w postępowaniu karnym skarbowym, Prokuratura i Prawo, nr 2, 2005.
  12. Usuwanie istotnych braków postępowania przygotowawczego w świetle znowelizowanego art. 397 k.p.k., Prokuratura i Prawo, nr 5, 2004.
 • Inne publikacje

  1. Współredakcja: red. Radosław Olszewski, Dariusz Świecki, Jarosław Kasiński, Piotr Misztal, Katarzyna Rydz-Sybilak, Amadeusz Małolepszy, Artes serviunt vitae, sapientia imperat. Proces karny sensu largo – rzeczywistość i wyzwania. Księga jubileuszowa Profesora Tomasza Grzegorczyka z okazji 70. urodzin, 2019, Woters Kluwer - Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  2. Współredakcja: red. T. Grzegorczyk, R. Olszewski, Verba volant, scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej, Warszawa, 2017, Woters Kluwer.
  3. Współredakcja, red. T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, R. Olszewski, D. Świecki, M. Zbrojewska, Polski proces karny i materialne prawo karne w świetle nowelizacji z 2013 roku. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Tylmanowi z okazji Jego 90. urodzin, Warszawa, 2014, Woters Kluwer.
  4. Współredakcja: red. T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, R. Olszewski, Z problematyki funkcji procesu karnego, Wolters Kluwer, Warszawa, 2013, Woters Kluwer.
  5. Skorowidz przedmiotowy do podręcznika akademickiego: T. Grzegorczyk, J. Tylman: Polskie postępowanie karne, Warszawa, 2011.
  6. Redakcja rozdziału, [w:] Znam swoje prawa, Łódź 2011, edycja II – publikacji przygotowanej przez studentów „Kliniki Prawa – Kliniki Praw Dziecka” – Studenckiego Punktu Informacji Prawnej działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, 2011
  7. Redakcja dwóch rozdziałów, [w:] Znam swoje prawa, Łódź 2010 – publikacji przygotowanej przez studentów „Kliniki Prawa – Kliniki Praw Dziecka” – Studenckiego Punktu Informacji Prawnej działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, 2010.
  8. Współautorstwo: Akty prawne – zbiór przepisów dla studentów Kliniki Prawa i Kliniki Praw Dziecka dotyczący pozycji prawnej dziecka w polskim systemie prawnym, www.wpia.uni.lodz.pl/klinika, 2005.
  9. Sześć haseł w Wielkiej Encyklopedii Prawa, Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa – Białystok, 2000.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.