Poczta USOSweb APD Moodle Lex Baza Aktów Własnych Twitter Facebook

prof. dr hab. Sylwia Wojtczak

Sylwia Wojtczak Sylwia Wojtczak

Kontakt, dyżury

Kierownik katedry
Katedra Polityki Prawa

Pokój: 4.21
Dyżury odbywają się zdalnie przez aplikację Teams w czwartki w godzinach 16.00-18.00. Link do dyżuru poniżej.
Jeżeli ktoś chciałby się spotkać na WPiA, uprzejmie proszę umówić się ze mną za pomocą e-mail.


swojtczak@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6356427

link do dyżuru

 
 
Uprzejmie informuję, że z ważnych powodów zmuszona jestem odwołać dyżur w dniu 17.03.2022 r. Jeżeli ktoś ma do mnie sprawę nie cierpiącą zwłoki, proszę niech napisze do mnie maila.
 
 
Informacja dla studentów prawa zaocznego: konwersatorium metodyczne w Katedrze Polityki Prawa dla studentów prawa zocznego będzie się odbywało w dniach 19.03., 26.03., 02. 04, 09.04., 23.04. w godzinach 16.15-17.45. Osobom, które się zapiszą wyślę indywidualnie link do spotkania.
 
Konwersatorium metodyczne dla studentów prawa dziennego będzie odbywało się w czwartki w godzinach 12.00-13.30 na Teams.
 
 • Biografia

  Absolwentka IV L.O. w Łodzi. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w 1994 r. Stopień doktora nauk prawnych uzyskała w 2000 r, zaś stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w 2012 r. Tytuł profesora nauk społecznych otrzymała w 2021 r. Jest Kierownikiem Katedry Polityki Prawa od roku 2020. Zainteresowania naukowe:  aksjologia prawa, zastosowanie nauk kognitywnych, zwłaszcza lingwistyki kognitywnej, w obszarze prawa, sztuczna inteligencja a prawo. Hobby: muzyka operowa, kryminały (książki i filmy), psy i koty.

 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. Metafory konceptualne jako narzędzia rozumowania i poznania prawniczego; Sylwia Wojtczak, Iwona Witczak-Plisiecka, Rafał Augustyn , 2017, Wolters Kluwer
  2. The Metaphorical Engine of Legal Reasoning and Legal Interpretation, 2017, C.H. Beck
  3.  Etyka adwokacka i radcowska. Komentarz, orzecznictwo i kazusy, Małgorzata Król (red.), Magdalena Klauze, Sylwia Wojtczak, Małgorzata Wysoczyńska, J. Leszczyński, Paweł Łabieniec, Marcin GórskiC.H.Beck, Warszawa 2016, 2016
  4. hasła - Leksykon socjologii prawa, red. A.Kociołek-Pęksa, M. Stępień, CH Beck, Warszawa 2013: Aksjologizm (s.7-11), Prawo żywe a prawo intuicyjne (s. 290-295)., 2013
  5. Neutralization of values in law, K.Pałecki (red.), J. Czapska, H. Dębska, M. Dudek, M. Pękala, M. Stępień, M. Szafrańska, S. Wojtczak, M. Zajęcki, J. Zajadło, Warszawa 2013, Wolters Kluwer, s.116-133., 2013
  6. Professional Legal Ethics - in theory and case studies; M. Król(ed.), M. Klauze, S. Wojtczak, M. Wysoczyńska, P. Łabieniec, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2013,s. 12-48, 92-106., 2013
  7. Etyka zawodów prawniczych. Metoda case study; Małgorzata Król (red.), Magdalena Ustaborowicz, Sylwia Wojtczak, Małgorzata Wysoczyńska, Paweł Łabieniec, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s.11-45, 87-99., 2011
  8. O niewspółmierności wartości i jej konsekwencjach dla stosowania prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, ss.494., 2010
 • Artykuły

  1. Endowing Artificial Intelligence with legal subjectivity, 2021, AI & Society, https://link.springer.com/article/10.1007/s00146-021-01147-7
  2. Sylwia Wojtczak, Paweł Księżak "Prawo autorskie wobec sztucznej inteligencji (próba alternatywnego spojrzenia)", 2021, Państwo i Prawo zeszyt 2
  3. Sylwia Wojtczak, Paweł Księżak, 'Causation in Civil Law and the Problems of Transparency in AI', 2021, European Review of Private Law, (2021), vol. 29, Issue 4, pp. 561-582, https://kluwerlawonline.com/journalarticle/European+Review+of+Private+Law/29.4/ERPL2021030
  4. „Od právních subjektů k jejich zákonným právům a povinnostem, nebo naopak. Úvahy nad přípravou právní úpravy týkající se umělé inteligence na příkladu autorských práv“ w: A.Gerloch, K. Žák Krzyžanková (eds) „Právo v měnícím se světě“, 2020, Plzeň: Aleš Čeněk
  5. Paweł Księżak, Sylwia Wojtczak "Prawa Asimova czyli science fiction jako fundament nowego prawa cywilnego", 2020, Forum Prawnicze 4(60)2020, https://forumprawnicze.eu/attachments/article/396/Ksiezak_Wojtczak.pdf
  6. Paweł Księżak, Sylwia Wojtczak, "AI versus robot: in search of a domain for the new European civil law", 2020, Law, Innovation and Technology , Taylor & Francis Online doi: 10.1080/17579961.2020.1815404
  7. Iwona Witczak-Plisiecka, Sylwia Wojtczak, Metaphors and Legal Language: A Few Comments on Ordinary, Specialised and Legal Meaning, 2019, Research in Language, vol. 17:3, s. 273-295
  8. Małgorzata Król, Sylwia Wojtczak, Dwugłos w sprawie dopuszczalności sporządzenia przez radcę prawnego opinii o naruszeniu przez innego radcę prawnego zasad etyki zawodowej, 2019, Państwo i Prawo, zeszyt 2
  9. Kilka uwag o przydatności narzędzi lingwistyki kognitywnej do rozróżnienia wykładni rozszerzającej i wnioskowania przez analogię, 2017/1, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, http://archiwum.ivr.org.pl/832/kilka-uwag-o-przydatnosci-narzedzi-lingwistyki-kognitywnej-do-rozroznienia-wykladni-rozszerzajacej-i-wnioskowania-przez-analogie/
  10. Co zrobić z bestią? Metafora jako narzędzie kategoryzacji niektórych ludzi na przykładzie ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, 2016, Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna 2016, t. 5, nr 1, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/17429/1/05-Wojtczak.pdf
  11. Wpływ konceptu "racjonalnego prawodawcy" na polską kulturę prawną", [w] Wielowymiarowość prawa, [red.] J.Czapska, M.Dudek, M.Stępień, Toruń 2014, s. 87-104, 2014
  12. Stosunek prawa polskiego do aktów supererogacyjnych, [w] Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, [red.] A.Dębiński, Lublin 2013, s. 431-447, 2013
  13. Modele nauk prawnych i edukacji prawniczej według Jerzego Wróblewskiego, [w] Wpływ teorii Jerzego Wróblewskiego na współczesne prawoznawstwo, [red.] T. Bekrycht, M. Zirk-Sadowski, C.H.Beck, 2011, s. 25-40, 2011
  14. Wpływ piśmiennictwa anglojęzycznego z zakresu prawoznawstwa na paradygmat polskiej teorii prawa, [w] Czy koniec teorii prawa?, [red.] Paweł Jabłoński, Wrocław 2011, 2011
  15. Co krytyk teatru muzycznego (item krytyk operowy) powinien wiedzieć o niewspółmierności - współautor: Ziemowit Wojtczak, artykuł w: Od literatury i z powrotem. Studia nad estetyką teatru operowego, red.: Ryszard Daniel Golianek, Piotr Urbański, Wdawnictwo MADO, Toruń 2010, s. 343 - 363, 2010
  16. Kilka uwag o sposobie patrzenia na kryzys gospodarczy z prawniczej perspektywy. [w:] Normalność i kryzys. Jedność czy różnorodność. [red.] J. Oniszczuk, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 303-314, 2010
  17. Problem odesłań pozasystemowych do norm niezgodnych z porządkiem prawnym,  Studia Prawno-Ekonomiczne, t.81, 2010, s. 179-208, 2010
  18. Założenie niewspółmierności wartości  a dyskrecjonalność sędziowska. [w:] Dyskrecjonalność w prawie. [red.] T. Stawecki, W. Staśkiewicz, LexisNexis Waszawa 2010, s. 489-500, 2010
  19. Konflikt polityczny i konflikt moralny jako czynniki odpowiadające za nieuniwersalność wykładni prawa., [w] Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Lokalny a uniwersalny charakter interpretacji prawniczej, [red.] P. Kaczmarek, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 187-201, 2009
  20. Czy prawnikom potrzebna jest mitologia?, [w] Etyka, deontologia, prawo, [red.] P. Steczkowski, Rzeszów 2008, s. 384-396, 2008
  21. Kilka uwag o pojęciu niewspołmierności oraz o jego przydatności dla filozofii i teorii prawa, [w] Rozdroża sprawiedliwości we współczesnej myśli filozoficzno-prawnej, [red.] B. Wojciechowski, M. J. Golecki, Toruń 2008, s. 248-262, 2008
  22. Zawłaszczenie i wywłaszczenie jako dwie skrajne strategie teoretyków i filozofów prawa wobec postmodernizmu, [w] Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Ponowoczesność, [red.] M. Błachut, Kolonia Limited, Wrocław 2007, str. 131-140, 2007
  23. O przyczynach nieporozumień związanych z użyciem terminu "źródło prawa", Studia Prawno-Ekonomiczne, t. 73, 2006, s. 9-29, 2006
  24. Aksjologicznie uwarunkowany wzorzec tworzenia prawa a integracja europejska - wybrane zagadnienia, [w:] Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej, [red.] S. Wronkowska, Zakamycze, Kraków 2005, s. 261-269, 2005
  25. Zasady techniki prawodawczej - kilka uwag dodatkowych, Państwo i Prawo, z.10/2005, s. 101- 106, 2005
  26. Zasady techniki prawodawczej - luka w prawie?, Państwo i Prawo, z.1/2005, s. 44 - 55, 2005
  27. Lex retro non agit .Obsah zásady – teoretická analýza. Právny obzor, 87, 2004, è. 5, s. 394 – 401., 2004
  28. Kilka uwag o aksjologicznym aspekcie zasady lex retro non agit, [w:] Zmiany społeczne a zmiany w prawie. Aksjologia, konstytucja, integracja europejska, [red.] L.Leszczyński, Wydawnictwo UMCS, Lubin 1999, s. 223-235 , 1999
  29. Wiele pytań o normatywność prawa. Artykuł polemiczno-recenzyjny książki Bartosza Brożka "Normatywność prawa", Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2013/2, s.85-97
 • Glosy

  1. glosa, Orzecznictwo Sądów Polskich 2000, zeszyt 5, s.278-280, 2000
 • Inne publikacje

  1. Sprawozdanie z XX Jubileuszowego Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Archiwum Filozofii Prawa i FIlozofii Społecznej nr 2(5) z 2012 r., 2012

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.