Poczta USOSweb APD Moodle Lex Baza Aktów Własnych Twitter Facebook

prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska, prof.

Teresa Dębowska-Romanowska Teresa Dębowska-Romanowska

Kontakt, dyżury

Pokój: 3.68
Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że dyżury odbywać się będą poniedziałki w godzinach 12.30 - 13.30 po wcześniejszym wpisaniu się na listę.
Zapisy: agnieszka.gracka@wpia.uni.lodz.pl

Dyżury odbywają się zdalnie za pośrednictwem MS Teams. Poniżej link do spotkania:
tromanowska@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6354686

Zestawienie tematów

 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. Normatywizacja finansów publicznych a swoboda polityczna władz i organów publicznych (Uwagi na tle art. 216 ust. 1 Konstytucji RP), [w:], „Władza w przestrzeni administracji publicznej”, red. Z. Duniewska, R. Lewicka, M. Lewicki, s. 75-82., Warszawa-Łódź 2020
  2. Konstytucyjne prawo finansowe – wyzwania czasu, [w:] „Finanse publiczne a Konstytucja”, red. M. Bogucka-Felczak, s. 13-24., Warszawa 2020
  3. Normatywizacja finansów publicznych – jako ograniczenie (samoograniczenie) swobody politycznej władz i organów publicznych, [w:] „Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego. Problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania”, red. A. Gorgol, s. 67-78., Warszawa 2020
  4. Znaczenie art. 8 ust. 1 i 2 Konstytucji RP dla ustroju finansowego państwa – bezpośrednie stosowanie Konstytucji, autonomiczność definicji i pojęć zawartych w Konstytucji [w:] „Regulacje prawa finansów publicznych i prawa podatkowego”, Księga jubileuszowa dedykowana profesor Wiesławie Miemiec, red. Paweł Borszowski, Katarzyna Kopyściańska, Marek Kopyściański, Witold Srokosz, Patrycja Zawadzka, s. 140-153., Warszawa 2020
  5. Konstytucyjne pojęcie zadań własnych samorządu terytorialnego w świetle zasady pomocniczości [w:] „Prawo finansowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej”, Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Wandzie Wójtowicz, pod. red. A.Pomorskiej, P.Smolenia, J.Stelmasiaka, A.Gorgola, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s.49-59., 2011
  6. Prawo finansowe jako gałąź dogmatyczno-prawna, a prawo naturalne [w:] „Autorytety w perspektywie chrześcijańskiej”, pod red.: Barbary Bogołębskiej i Moniki Worsowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, str. 147-159., 2011
  7. Pojęcie i znaczenie konstytucjonalizacji ustroju i systemu finansowego państwa, [w:] „Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego”, red. P.Lewkowicz, J.Stankiewicz, Białystok 2010., 2010
  8. Regionalne izby obrachunkowe – nadzór zamknięty nad zarządzaniem finansowym w samorządzie i nad tworzeniem lokalnego prawa finansowego, [w:] „Regionalne Izby Obrachunkowe. Charakterystyka ustrojowa i komentarz do ustawy”, red. M. Stec, Warszawa 2010, s. 19-41., 2010
  9. Wydatki publiczne, ich formy prawne oraz zasady realizacji w sektorze finansów publicznych, [w:] „System prawa finansowego”. Tom II „Prawo finansowe sektora finansów publicznych”, red. E. Ruśkowski, Warszawa 2010., 2010
  10. Pojęcie podatków i innych danin publicznych w świetle konstytucji, [w:] Księga Jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego, red. W. Miemiec, Wrocław 2009., 2009
  11. Charakter prawny ustawy budżetowej – nowe pytania czy nowe odpowiedzi na stare pytania?, [w:] „Nauka finansów publicznych i prawa finansowego w Polsce. Dorobek i kierunki rozwoju. Księga Jubileuszowa Profesor Alicji Pomorskiej”, red. J.Głuchowski, C.Kosikowski, J.Szołno-Koguc, Lublin 2008., 2008
  12. Charakter prawny i klasyfikacja tzw. wydatków sztywnych a granice swobody politycznej władz państwa, [w:] „Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych”, red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J.Szołno-Koguc, Lublin 2007., 2007
  13. Finanse publiczne w Konstytucji - podsumowanie dotychczasowego doświadczenia czy nowe otwarcie ku przyszłym zmianom?, [w:] „Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego”, M.Zubik (red.), Warszawa 2006, str. 541-558., 2006
  14. Tendencje tworzenia regulacji prawnofinansowych i ich wpływ na rozumienie prawa organicznego (ustrojowego) w Polsce, [w:] „W kręgu prawa podatkowego i finansów publicznych. Księga dedykowana Profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu w 40-lecie pracy naukowej”, Lublin 2005, s. 77-90., 2005
  15. Dopuszczalność i warunki wprowadzenia klauzul generalnych zakazujących obejścia i nadużycia prawa w systemie prawa podatkowego – w świetle art. 84 i 217Konstytucji, [w:] „Ius et lex. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Kabata”, Olsztyn 2004., 2004
  16. Dylematy interpretacyjne – art. 217 Konsytucji, [w:] „Ex iniuria non oritur ius. Księga ku czci Profesora Wojciecha Łączkowskiego”, red. A. Gomułowicz i J. Małecki, Poznań 2003, s. 207-228., 2003
  17. Znaczenie naturalnoprawnych źródeł legitymizacji prawa finansowego, [w:] „Prawość i Godność”. Księga Pamiątkowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Wojciecha Łączkowskiego, pod. red. Sł. Fundowicz, F. Rymarz, A. Gomułowicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, str. 53-66., 2003
  18. O pojęciu i skutkach „wniosku wyrażonego we wspólnym zeznaniu rocznym o łączne opodatkowanie małżonków” – w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, [w:] „Regulacje prawno-podatkowe i rozwiązania finansowe pro publico bono. Księga jubileuszowa profesora Jana Głuchowskiego”, Toruń 2002., 2002
  19. Kilka uwag na temat ujęcia finansów publicznych w Konstytucji RP, [w:] „Trybunał Konstytucyjny. Księga XV-lecia”, Ferdynand Rymasz, Adam Jankiewicz (red.), Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2001, str. 103-109., 2001
  20. Konstytucyjno-ustrojowe prawo finansowe – tendencje rozwojowe na przełomie wieków (wybrane zagadnienia), [w:] „Prawo finansowe i nauka prawa finansowego na przełomie wieków” red. A. Kostecki, Ogólnopolska Konferencja Katedr Prawa Finansowego, Kraków, 21-23 października 1999 r., Zakamycze 2000, s. 27-36., 2000
  21. Istota i treść władztwa finansowego - samowola finansowa (samowola podatkowa), restrykcje finansowe - zagadnienia pojęciowe, [w:] „Konstytucja, ustrój, system finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Natalii Gajl”, red. T. Dębowska-Romanowska i A. Jankiewicz, Warszawa 1999, s. 345-360., 1999
  22. Samorząd Terytorialny. Zagadnienia prawne i administracyjne, pod red. M.Piekary i Z.Niewiadomskiego, rozdział XV „System prawny finansów lokalnych”, Warszawa 1998, s. 368-418., 1998
  23. Komentarz do prawa budżetowego państwa i samorządu terytorialnego wraz z częścią ogólną prawa finansowego, Municypium, Warszawa 1995. , 1995
  24. Zagadnienia prawne wydatków publicznych na rzecz osób trzecich, Łódź 1993., 1993
  25. Problemy reformy systemu dotacyjnego budżetów terenowych, [w:] „Finanse gospodarki terenowej”, (red.) J. Wierzbicki, Warszawa 1989, s. 212-230., 1989
  26. Świadczenia przedsiębiorstw państwowych na rzecz budżetu państwowego, [w:] „System instytucji prawno-finansowych PRL”, Tom IV, „Instytucje jednostek gospodarczych”, red. M. Weralski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, 1987, s. 514-563., 1987
  27. Fundusze systemu budżetowego, [w:] „System instytucji prawno-finansowych PRL”, Tom II, Instytucje budżetowe, cz. I, red. M. Weralski, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, 1982, s. 397-424., 1982
  28. Realizacja jedności i powszechności w ustawie budżetowej, Wydawnictwa Prawnicze, Warszawa 1982., 1982
  29. Kompetencje organów miejskich w stosunku do państwowych jednostek organizacyjnych planu centralnego, [w:] „Struktura prawno-administracyjna i finansowa gospodarki miast uprzemysłowionych. Zagadnienia teoretyczno prawne”, N.Gajl (red.), Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978, s. 267-304., 1978
 • Podręczniki, skrypty

  1. Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, C.H. Beck, Warszawa 2010., 2010
  2. Prawo podatkowe (podręcznik multimedialny), H. Dzwonkowski (red.), rozdział I „Konstytucyjne podstawy nakładania podatków i innych danin publicznych”, C.H. Beck, Warszawa 2010., 2010
  3. Prawo finansowe, (współautorzy: W.Wójtowicz (red.), B.Brzeziński, M.Kalinowski,). Cz. I „Konstytucyjna charakterystyka finansów publicznych i prawa finansowego”, Cz. II „Prawo budżetowe państwa i samorządu terytorialnego”, C.H. Beck, wydanie III, Warszawa 2000, s. 1-181., 2000
  4. Prawo finansowe, (współautorzy: W.Wójtowicz (red.), B.Brzeziński, M.Kalinowski,). Cz. I „Konstytucyjna charakterystyka finansów publicznych i prawa finansowego”, Cz. II „Prawo budżetowe państwa i samorządu terytorialnego”, C.H. Beck, wydanie II, Warszawa 1997, s. 19-150., 1997
  5. Prawo finansowe, (współautorzy: W.Wójtowicz (red.), B.Brzeziński, M.Kalinowski,). Cz. I „Ogólna charakterystyka finansów publicznych i prawa finansowego”, Cz. II „Prawo budżetowe państwa i samorządu terytorialnego”, C.H. Beck, Warszawa 1996, s. 19-117. , 1996
 • Artykuły

  1. Prawne znaczenie ujawnienia kosztów i nakładów związanych z wypełnianiem obowiązków płatnika, [w:] "Łódzki Biuletyn Notarialny" Nr 1 (16), listopad 2012, (współautor)., 2012
  2. Prawo finansowe po transformacji ustrojowej, [w:] „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. Problemy Finansów Publicznych” zeszyt 3/2011, str. 81-91., 2011
  3. Za co karać podatnika, a za co powinno odpowiadać państwo w stosunku do działających w dobrej wierze podatników? (cz.III), [w:] „Prawo i Podatki” Nr 1/2008., 2008
  4. Następstwa karno-skarbowe nieujawnienia podatku a obowiązki państwa wobec podatników, [w:] „Państwo i Prawo” Nr 9/2007, s. 21-34., 2007
  5. O pojęciu "spraw finansowych" w rozumieniu art. 171 ust. 2 Konstytucji, [w:] „Gdańskie Studia Prawnicze” Nr 1/2007, s. 43-59., 2007
  6. Za co karać podatnika, a za co powinno odpowiadać państwo w stosunku do działających w dobrej wierze podatników? (cz.I), [w:] „Prawo i Podatki” Nr 11/2007., 2007
  7. Za co karać podatnika, a za co powinno odpowiadać państwo w stosunku do działających w dobrej wierze podatników? (cz.II), [w:] „Prawo i Podatki” Nr 12/2007., 2007
  8. Wielkie nadzieje, [w:] „Wspólnota” Nr 10/730, maj 2005, s. 24-26., 2005
  9. Cechy ustawy budżetowej w świetle art. 219 ust. 1 Konstytucji, [w:] „Państwo i Prawo” Nr 5/2000., 2000
  10. Tendencje orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w sprawach daninowych, [w:] „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. L VIII, Łódź 1999., 1999
  11. Obliczenie podatku a gwarancje praw obywatelskich, [w:] „Państwo i Prawo” Nr 7/1998., 1998
  12. Pojęcie obliczenia podatku a odwzorowanie podatkowego stanu faktycznego za pomocą czynności i aktów z zakresu administracji publicznej, [w:] „Roczniki Nauk Prawnych” 1998, t. VIII, Księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Henryka Renigera (zeszyt specjalny), s. 23-38., 1998
  13. Wkład Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UŁ w proces transformacji prawa finansowego w II połowie XX wieku, [w:] „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica. Prawo polskie w II połowie XX w.” Nr 64/1997, s. 71-80., 1997
  14. Prawo daninowe - podstawowe pojęcia konstytucyjne i ustawowe. Cz. 1, [w:] „Glosa” Nr 11/1996, s. 1-5., 1996
  15. Prawo daninowe - podstawowe pojęcia konstytucyjne i ustawowe. Cz. 2., [w:] „Glosa” Nr 12/1996, s. 1-5., 1996
  16. Dylematy finansów komunalnych. Dyskusja redakcyjna: Teresa Dębowska-Romanowska, Zyta Gilowska, Jan M. Czajkowski, Ryszard P. Krawczyk, Włodzimierz Nykiel, Mirosław Stec, [w:] „Finanse lokalne” Nr 6/1995., 1995
  17. Ocena tendencji w orzecznictwie NSA w zakresie spraw budżetowych, [w:] „Samorząd Terytorialny” Nr 9/1995., 1995
  18. Odpowiedzialność notariusza za prawidłowe obliczenie, pobranie i odprowadzenie opłaty skarbowej, [w:] „Glosa” Nr 4/1995, s. 1-5., 1995
  19. Uwagi o naturze, źródłach legitymizacji nadzoru nad działalnością komunalną w zakresie spraw budżetowych, [w:] „Samorząd Terytorialny” Nr 6/1995 r., s. 64-74., 1995
  20. Prawno-finansowe aspekty zarządzania mieniem komunalnym w świetle ustawy o samorządzie terytorialnym oraz prawa budżetowego, [w:] „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuricida” Nr 62/1994, str. 57-69., 1994
  21. Prawo obywatela do samorządu w Konstytucji Rzeczpospolitej, [w:] „Samorząd Terytorialny” Nr 11/1994 r. s. 7-10., 1994
  22. Wybrane zagadnienia prawne aktów z zakresu spraw budżetowych - jako przedmiotu nadzoru regionalnych izb obrachunkowych, [w:] „Samorząd Terytorialny” Nr 3/1994, s. 20-27., 1994
  23. Charakter ustawy budżetowej: ile prawa, ile polityki, [w:] „Rzeczpospolita” Nr 202/1993, s. 10., 1993
  24. Ryczałt jako instytucja formalnego i materialnego prawa podatkowego, [w:] „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuricida” Nr 54/1992, s. 69-84., 1992
  25. Trends of reconstruction of the system of balancing local budgets in Poland, [w:] „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica. Finanacial problems of local economy” Nr 49/1992, s. 99-104., 1992
  26. Prawne pojęcie nadzoru nad działalnością komunalną w zakresie spraw budżetowych, [w:] „Samorząd Terytorialny” Nr 11-12 /1991., 1991
  27. Zagadnienia prawne obiektywizacji subwencji i dotacji dla budżetów samorządowych, [w:] „Samorząd Terytorialny” Nr 1-2/1991., 1991
  28. Ocena form prawnych dotowania przedsiębiorstw państwowych w świetle ogólnej klasyfikacji dotacji, [w:] „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Finansowe warunki funkcjonowania samodzielnych przedsiębiorstw państwowych w Polsce”, seria I, zeszyt 186, Poznań 1990, s. 96-106., 1990
  29. Ocena form prawnych dotowania przedsiębiorstw państwowych w świetle ich odpowiedzialności za wyniki finansowe, [w:] „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica. Dyskusyjne problem prawa finansowego” Nr 40/1989 r., s. 125-137., 1989
  30. Prawne pojęcie ogólnej dotacji zobiektywizowanej, [w:] „Państwo i Prawo”, nr 10/1989, str. 76-84., 1989
  31. Wybrane zagadnienia klasyfikacji ekonomiczno-prawnej dotacji, [w:] „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. XLIII, Łódź 1989., 1989
  32. Ocena form prawnych przejmowania dochodów rad narodowych, [w:] „Państwo i Prawo”, Nr 3/1988., 1988
  33. Problemy legislacyjne planowania finansowego, [w:] „Raport o stanie prawa finansowego i pożądanych kierunkach jego rozwoju w okresie realizacji II-go etapu reformy gospodarczej”, Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów, wyd. Urzędu Rady Ministrów, Warszawa 1988, s. 27-35., 1988
  34. Dotacje dla rad narodowych w świetle ustawy o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego oraz prawa budżetowego, [w:] „Państwo i Prawo” Nr 4/1986 r., s. 62-73., 1986
  35. Zadania a wydatki rad narodowych w świetle ustawy o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego oraz nowego prawa budżetowego, [w:] „Problemy Rad Narodowych. Studia i materiały” Nr 64/1986 r., s. 5-32., 1986
  36. Les revenus des conseils nationaux – problemes juridiques de leur developpement, [w:] „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica. Problemes et perspectives des finances locales” Nr 20/1985, s. 177-182., 1985
  37. Podstawy prawne obiektywizacji mierników w systemie dotowania rad narodowych, [w:] „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Finansowe podstawy rozwoju samorządności terytorialnej”, seria I, zeszyt 130, Poznań 1985, s. 161- 173., 1985
  38. Charakter prawny i prawna funkcja uchwalanych przez Sejm centralnych planów finansowych, [w:] „Państwo i Prawo” Nr 5/1984 r., s.51-63., 1984
  39. Pojęcie legalne samofinansowania przedsiębiorstw państwowych w systemie finansowym przedsiębiorstw, [w:] „Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej. SGPiS”, t. XXXVII, Warszawa 1984., 1984
  40. Prawne pojęcie samofinansowania przedsiębiorstw państwowych, [w:] „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. XXXII, Łódź 1984, s. 75-94., 1984
  41. Realizacja jedności i powszechności w systemie budżetowym Stanów Zjednoczonych, [w:] „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. XXV, Łódź 1980, s. 51-69., 1980
  42. Realizacja jedności i powszechności we francuskim systemie budżetowym, [w:] „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. XXIII, Łódź 1980, s. 27-47., 1980
  43. Reforma włoskiego prawa budżetowego z 1978 r., a realizacja jedności i powszechności budżetu, [w:] „Finanse” Nr 6/1980, s. 45-57., 1980
  44. Wybrane problemy prawne funkcjonowania terenowej gospodarki parabudżetowej, [w:] „Problemy Rad Narodowych. Studia i materiały” Nr 45/1980 (współautor T.Augustyniak-Górna), s. 153-187., 1980
  45. Indywidualne akty finansowe, [w:] „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuricida”, seria I, Nr 65/1979, str. 19-36., 1979
  46. Pojęcie zasad jedności i powszechności budżetu w literaturze i ich znaczenie dla ustalenia granic podmiotowych i przedmiotowych ustawy budżetowej, [w:] „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. XXI, 1978., 1978
  47. Oddziaływanie rad narodowych na gospodarkę przedsiębiorstw zarządzanych centralnie, [w:] „Finanse” Nr 9/1972, s. 12-16., 1972
  48. Zagadnienie udziałów rad narodowych szczebla wojewódzkiego w dochodach budżetu centralnego od przedsiębiorstw kluczowych, [w:] „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. VIII, 1972 Łódź, s.73-92., 1972
  49. Metody organizacji i finansowania przedsiębiorstw komunalnych w Polsce międzywojennej, [w:] „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Prawo”, seria I, zeszyt 73, Łódź 1970., 1970
  50. Niektóre zagadnienia uprawnień finansowych wydziałów prezydium rady narodowej (ze szczególnym uwzględnieniem wydziału finansowego), [w:] „Problemy Rad Narodowych. Studia i materiały” Nr 16/1969 (współautorzy: N.Gajl, R.Ciałkowski), s. 79-165., 1969
  51. Prawno-finansowe formy oddziaływania samorządu terytorialnego na gospodarkę przedsiębiorstw samorządowych w latach 1944-1950, [w:] „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego”, seria I, zeszyt 62, Łódź 1969, s. 121-145., 1969
  52. Prawno-finansowe formy powiązań przedsiębiorstw państwowego przemysłu terenowego, [w:] „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” Nr 3/1969 (współautor C.Kosikowski), s. 255-275., 1969
  53. Formy finansowania ubezpieczeń społecznych, [w:] „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego”, seria I, zeszyt 52, Łódź 1967, s. 89-112., 1967
  54. Nadwyżka budżetowa, rezerwa kasowa i zasiłek kasowy w gospodarce budżetowej rad narodowych, [w:] „Finanse” Nr 9/1967, s. 11-22., 1967
 • Glosy

  1. Uchwalanie budżetu przez radę gminy a obowiązek konsultacji przewidziany w art. 19 ust. 2 ustawy z dn. 23 maja 1991 r., o związkach zawodowych. Glosa do wyroku NSA z 17 listopada 1995, sygn. akt SA/Wr 1843/95, [w:] „Orzecznictwo Sądów Polskich” Nr 1/1997 s. 49-52., 1997
  2. Granice samodzielności finansowej gminy w zakresie stanowienia dochodów. Glosa do wyroku NSA z 29 listopada 1994 r., sygn. akt III SA 586/94), [w:] „Glosa” Nr 11/1995 r. s. 7-10., 1995
  3. Kompetencje do ustalenia budżetu gminy. Glosa do wyroku NSA z 4 listopada 1993 r., sygn. akt SA/Gd 1373/93, [w:] „Monitor Podatkowy” Nr 11/1994, s. 334-337., 1994
  4. Kompetencje zarządu w przypadku zaniechania poboru podatku stanowiącego dochód gminy. Charakter prawny uchwały zarządu. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 22 października 1992 r., sygn. akt III AZP 21/922, [w:] „Orzecznictwo Sądów Polskich” Nr 9/1993, s. 407-411., 1993
 • Inne publikacje

  1. Głos w dyskusji, [w:] „Księga XXV-lecia Trybunału Konstytucyjnego. Ewolucja funkcji i zadań Trybunału Konstytucyjnego – założenia i ich praktyczna realizacja”, Krzysztof Budziło (red.), Biuro Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2010., 2010
  2. Natalia Gajl (1921-1998), [w:] „Konstytucja - ustrój - system finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl”, Teresa Dębowska-Romanowska, Adam Jankiewicz (red.), Warszawa 1999, s. 5-11., 1999
  3. Autorski projekt ustawy: Ustawa o finansach gmin. Projekt autorski prof. Teresy Dębowskiej-Romanowskiej, [w:] „Wspólnota” Nr 41/1992, s.18-21., 1992
  4. Autorski projekt ustawy: Ustawa z dnia ... o regionalnych izbach obrachunkowych. Projekt autorski prof. Teresy Dębowskiej-Romanowskiej, [w:] „Wspólnota” Nr 40/1991, s. 3., 1991
  5. Recenzja: K.Sobczak, Koordynacja gospodarcza, Studium administracyjno-prawne, Warszawa 1971, [w:] „Państwo i Prawo”, z. 2, 1972 r., s. 121-124., 1972
  6. Recenzja: A.Komar, Finanse rad narodowych, Warszawa 1970, [w:] „Finanse” Nr 4/1971., 1971
  7. Prawno-finansowe formy oddziaływania rad narodowych na gospodarkę przedsiębiorstw uspołecznionych (praca doktorska – maszynopis), Łódź 1970., 1970
  8. Recenzja: T.Kierczyński, U.Wojciechowska, Finanse przedsiębiorstw socjalistycznych, Warszawa 1965, [w:] „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” Nr 3/1967, s. 303-308.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.