PL

dr hab. Teresa Wyka, prof. UŁ

Kontakt, dyżury

kierownik zakładu
Zakład Prawa Ochrony Pracy

Pokój: 3.22
Dyżury dr hab. T. Wyki, prof. UŁ w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 r

sobota 29.08.2020 godz. 09.00-10.00, p.3.22,
sobota 05.09 2020 godz. 09.00-10.00, p. 3.22,
sobota 12.09 2020 godz. 09.00-10.00, p. 3.22
sobota 19.09.2020 godz. 09.00-10.00, p.3.22
sobota 26.09.2020 godz. 09.00-10.00, p. 3.22


twyka@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6356370

Seminaria w roku akademickim 2019/2020

 Zajęcia II semestrze

Seminarium z prawa  ochrony danych osobowych, soboty zjazdowe g. 8.30-10.00 p. 3.22

Seminarium z prawa pracy dla  V roku prawa zaocznego, soboty zjazdowe g. 12.00-13.30, p.3.22

Seminarium z prawa pracy dla  IV roku prawa zaocznego, soboty zjazdowe g. 10.30-12.00, p.3.22

Proseminarium z prawa pracy III rok prawa zaocznego, soboty zjazdowe g. 14.30-16.00

 

EGAMINY

Terminy egzaminu pisemnego (bez zapisów) z prawa pracy dla III r. prawa zaocznego

I termin  sobota 29.08.2020 godz. 10.00-11.30, Aula Zielona 

II termin (poprawkowy) sobota 12.09.2020 godz. 10.00-11.30, Aula Zielona

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń z prawa pracy.

 

 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. Ochrona pracy w dorobku naukowym Profesora Wacława Szuberta, [w:] Prawo ochrony pracy – współczesność i perspektywy rozwoju, red. T. Wyka, M.A. Mielczarek, Warszawa 2017, s. 29-45, 2017
  2. Komentarz do działu dziesiątego Kodeksu pracy, [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. K.W. Baran, Warszawa 2016, s. 1190-1319, 2016
  3. Komentarz do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, [w:] Akty wykonawcze prawa pracy. Komentarz, red. K.W. Baran, Warszawa 2016, s. 351-398, 2016
  4. Ułatwianie działalności gospodarczej a ochrona zdrowia i życia pracownika, [w:] Prawo pracy. Między gospodarką a ochroną pracy. Księga jubileuszowa Profesora Ludwika Florka, red. M. Latos-Miłkowska i Ł. Pisarczyk, Warszawa 2016, s. 636-646, 2016
  5. Koncepcja dobra wspólnego według Jana Pawła II - implikacje dlka zbiorowego prawa pracy, [w:] Przyszłość prawa pracy. Liber Amicorum. W pięćdziesięciolecie pracy naukowej Profesora Michała Seweryńskiego, red. Z. Hajn, D. Skupień, Wyd. UŁ, Łódź 2015, s. 443-459, 2015
  6. Prawa człowieka a prawa pracownicze według Jana Pawła II, [w:] Prawa człowieka. Współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia, red. A. Kalisz, t. II, Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Sosnowiec 2015, s. 121-130, 2015
  7. Rola Kodeksu pracy w ochronie dóbr osobistych stosunku pracy, Studia Iuridica Lublinensia, vol. XXIV, 3. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Teresie Liszcz, red. A. Kosut, W. Perdeus, Lublin 2015, Wyd. UMCS, s. 299-313, 2015
  8. Stosowanie przepisów bhp w niepracowniczym zatrudnieniu, [w:] System prawa pracy. Zatrudnienie niepracownicze, t. VII, red. K.W. Baran, Warszawa 2015, s. 650-680, 2015
  9. Uwagi Episkopatu Polski do Projektu Kodeksu pracy, [w:] 40 lat Kodeksu pracy, red. Z. Góral, M.A. Mielczarek, Wolters Kluwer, Warszawa 2015,s. 361-372, 2015
  10. Zatrudnienie niepracownicze na podstawie umowy o pracę nakładczą, [w:] System prawa pracy. Zatrudnienie niepracownicze, t. VII, red. K.W. Baran, Warszawa 2015, s. 191-223, 2015
  11. Komentarz do działu dziesiątego Kodeksu pracy, [w:] Kodeks pracy. Komentarz, wydanie 2, red. K.W. Baran, Warszawa 2014, s. 1131-1255, 2014
  12. Kompetencje związków zawodowych w zakresie ochrony zdrowia i życia pracowników [w:] System prawa pracy. Zbiorowe prawo pracy, t. V, red. K.W. Baran, Warszawa 2014, s. 468-493, 2014
  13. O znaczeniu etycznego pojmowania pracy dla przyszłości prawa pracy - na kanwie encykliki "Laborem exercens", [w:] Wartości i interesy a prawo pracy. Wokół encykliki Laborem exercens Jana Pawła II, red. A. Reda-Ciszewska, M. Włodarczyk, Łódź 2014, s. 21-29, 2014
  14. Sytuacja stron stosunku pracy w związku z ochroną danych medycznych dotyczących pracownika [w:] Powierzenie przetwarzania osobowych danych medycznych i inne problemy współczesnego prawa medycznego, red. M. Królikowska-Olczak, Łódź 2013, 2013
  15. Znaczenie prawa o układach zbiorowych pracy dla pozaukładowych porozumień zbiorowych [w:] Prawo pracy. Refleksje i poszukiwania. Księga Jubileuszowa Profesora Jerzego Wratnego, red. G. Uścińska, Warszawa 2013, s. 136-147, 2013
  16. Komentarz do działu dziesiątego i trzynastego Kodeksu pracy [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. K.W. Baran, Warszawa 2012, s. 1041-1167, 1359-1366, 2012
  17. Ochrona danych osobowych objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych. Stan obecny i perspektywy zmian, Współredakcja z A. Nerką, Warszawa 2012, 2012
  18. Ochrona zdrowia i życia jako zadanie związku zawodowego [w:] Związkowe przedstawicielstwo pracowników zakładu pracy, red. Z. Hajn, Warszawa 2012, s. 383-397, 2012
  19. Podstawowa zasada prawa pracy dotycząca zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy a zasady bhp [w:] Wolność i sprawiedliwość w zatrudnieniu. Księga Pamiątkowa poświęcona Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej Lechowi Kaczyńskiemu, red. M. Seweryński, J. Stelina, Gdańsk 2012, s. 393-399, 2012
  20. Prawne pojęcie mobbingu i jego skutki zdrowotne [w:] Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy, red. T. Wyka, C. Szmidt, Warszawa 2012, 2012
  21. Propozycje zmian w prawie pracy w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych kandydata na pracownika i pracownika [w:] Ochrona danych osobowych objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych. Stan obecny i perspektywy zmian, red. T. Wyka, A. Nerka, Warszawa 2012, s. 130-143, 2012
  22. Rola Kodeksu pracy w systemie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych pracownika (Labour Code in the system of protection of employees' personal data) [w:] Internet. Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług, red. G. Szpor, W.R. Wiewiórowski, Warszawa 2012, s. 59-69, 2012
  23. Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy, współredakcja z C. Szmidtem, Warszawa 2012, 2012
  24. Przedmiot, przesłanki oraz charakter odpowiedzialności pracodawcy w sferze bhp [w:] Z zagadnień prawa pracy i prawa socjalnego. Księga jubileuszowa Profesora Herberta Szurgacza, red. Z. Kubot, T. Kuczyński, Warszawa 2011, s. 343-358, 2011
  25. Miejsce prawa pracy w systemie prawa polskiego [w:] Zarys systemu prawa pracy, t. I: Prawo pracy. Część ogólna, red. K. Baran, Warszawa 2010, s. 139-159, 2010
  26. Od bezpieczeństwa socjalnego w stronę bezpieczeństwa osobowego - o zmianach w Kodeksie pracy [w:] Stosunki zatrudnienia w XX-leciu społecznej gospodarki rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner, red. A. Sobczyk, Warszawa 2010, s. 105-117, 2010
  27. Prewencyjna kontrola zdrowia pracownika – przesłanki, skutki, granice [w:] Kontrola pracownika – możliwości techniczne i dylematy prawne, red. Z. Góral, Warszawa 2010, s. 53-67, 2010
  28. Granice ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, współredakcja z A. Nerką, Warszawa 2009, ss. 206, 2009
  29. Granice pozyskiwania danych osobowych dotyczących zdrowia pracownika [w:] Granice ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, red. T. Wyka, A. Nerka, Warszawa 2009, s. 85-101, 2009
  30. Prawo pracownika do powództwa (roszczenia) o ustalenie stosunku prawnego lub prawa [w:] Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego, red. Z. Góral, Warszawa 2009, s. 429-446, 2009
  31. Konstytucyjne prawo każdego do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy a zatrudnienie na innej podstawie niż stosunek pracy oraz praca na własny rachunek - uwagi de lege ferenda [w:] Człowiek, Obywatel, Pracownik. Studia z zakresu prawa. Księga Jubileuszowa poświęcona Profesor Urszuli Jackowiak, red. J. Stelina, A. Wypych-Żywicka, Gdańskie Studia Prawnicze, t. XVIII, 2007, s. 331-344, 2007
  32. Partycypacja pracownicza w świetle nauczania Jana Pawła II [w:] Studia z prawa pracy. Księga pamiątkowa ku czci Docenta Jerzego Logi, red. Z. Góral, Łódź 2007, s. 193-208, 2007
  33. Uprawnienia indywidualne i zbiorowe pracowników w świetle nauczania Jana Pawła II [w:] Praca - dobro indywidualne i społeczne, red. A. Węgrzyniak, T. Bielak, Katowice 2007, s. 29-46, 2007
  34. Refleksje nt. niektórych skutków przemian własnościowych po stronie pracodawców [w:] Własność i jej ograniczenia w prawie polskim, red. K. Skotnicki, K. Winiarski, Częstochowa 2004, 2004
 • Artykuły

  1. Pracodawca jako odpowiedzialny za chorobę parazawodową, 2018, Acta Universitatis Wratislaviensis, Przegląd Prawa i Administracji 2018, z. 113
  2. Prawne aspekty stresu w związku z pracą (cz. 1), Przyjaciel przy Pracy nr 1/2013, 2013
  3. Prawne aspekty stresu w związku z pracą (cz. 2), Przyjaciel przy Pracy nr 2/2013, 2013
  4. W poszukiwaniu aksjologii prawa pracy - o roli encykliki Laborem exercens Jana Pawła II, Monitor Prawa Pracy nr 9/2011, 2011
  5. Idee Haliny Krahelskiej ciągle aktualne, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka nr 9/2007, 2007
  6. Mobbing na tle innych patologicznych zjawisk w stosunkach pracy, Biuletyn Studenckiego Koła Naukowego Prawa Pracy nr 2/2006, 2006
  7. Teologia pracy według Jana Pawła II a polskie prawo pracy – wybrane zagadnienia, Biuletyn Studenckiego Koła Naukowego Prawa Pracy nr 3/2006, 2006
  8. Mobbing w świetle polskiego prawa pracy, Sztuka Leczenia nr 3-4/2005, 2005
  9. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia i życia pracowników w znowelizowanym kodeksie pracy, PiZS nr 4/2004, 2004
 • Inne publikacje

  1. Wprowadzenie, [w:] Prawo ochrony pracy – współczesność i perspektywy rozwoju, red. T. Wyka, M.A. Mielczarek, Warszawa 2017, s. 19-26, 2017
  2. Wprowadzenie, [w:] Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych, red. E. Bielak-Jomaa i D. Lubasz, Warszawa 2016, s. 17-23, 2016
  3. Wprowadzenie [w:] Ochrona danych osobowych objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych. Stan obecny i perspektywy zmian, red. T. Wyka, A. Nerka, Warszawa 2012, s. 11-14, 2012
  4. Wprowadzenie [w:] Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy, red. T. Wyka, C. Szmidt, Warszawa 2012, s. 11-12, 2012
  5. Słowo wstępne [w:] Granice ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, red. T. Wyka, A. Nerka, Warszawa 2009, s. 11-14, 2009
  6. Zmieniać stereotypy, wywiad z prof. T. Wyką, Przyjaciel przy Pracy nr 11/2007, 2007
  7. Recenzja: K.W. Baran, B. Ćwiertniak, L. Mitrus, A. Sobczyk: Prawo pracy, red. K.W. Baran, Zakamycze 2005, Studia Prawno-Ekonomiczne, tom 73/2006, 2006

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.