PL

dr hab. Tomasz Bekrycht, prof. UŁ

Tomasz Bekrycht Tomasz Bekrycht

Kontakt, dyżury

Pokój: 2.38
Wtorek 13-14.00 usługa internetowa Teams

oraz kontakt mailowy w każdy dzień.
tomaszbekrycht@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6356301

Szanowni Państwo,

ze względu na uczestnictwo w konferencji mojej osoby i osoby prof. M. Zirk-Sadowskiego czwartkowe seminarium jest incydentalnie przeniesione na piątek (27.11) Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Z poważaniem, Tomasz Bekrycht

 • Biografia

  Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego.

  Pracownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor prac z zakresu metodologii nauk prawnych, ontologii i epistemologii prawa oraz semiotyki i pragmatyki logicznej. Szczególnym obszarem jego zainteresowań i aktywności intelektualnej jest fenomenologia prawa. Laureat nagrody w IV Konkursie im. Prof. Zygmunta Ziembińskiego za najlepsze rozprawy doktorskie i habilitacyjne.

  Redaktor Serii Wydawniczej JurysprudencjaWydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Łódzkiego, Vice-Redaktor czasopisma Acta Universitatis Lodziensis. Folia IuridicaWydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Redaktor tematycznym (prawo) czasopisma Filozofia Publiczna i Edukacja DemokratycznaWydawnictwa Naukowego Instytutu Filozofii UAM w Poznaniu.

  Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej – Sekcja Polska IVR oraz opiekun naukowym Studenckiego Koła Teorii, Filozofii i Socjologii Prawa działającego przy Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji UŁ.

  Associate Professor in Legal Theory and Legal Philosophy Department (Faculty of Law and Administration, University of Łódź).

  His research is focused on phenomenology of law, transcendental legal philosophy, legal logic and semiotics, methodology of law. He gives lecturers in subjects: Logic for Lawyers, Introduction to Jurisprudence, Theory and Philosophy of Law.

  He is the member of International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy – Polish Section of „IVR” (since 2008 until now); Editorial Committee (law): Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna[Public Philosophy and Democratic Education], Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM in Poznań, ISSN 2299-1875 (since 2012); Editor of Book Series: Jurysprudencja[Jurisprudence], Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego (since 2013); Editor of academic journal: Folia Iuridica (Acta Universitatis Lodziensis), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, ISSN 0208-6069.

 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. Fenomenologia prawa [w:] Jacek Hołówka, Bogdan Dziobkowski, Filozofia prawa. Normy i fakty, Warszawa 2020, s. 344-368., 2020, PWN
  2. The Problem of the Legitimation of Law as a Metaphysical Problem [in] "Jurists' Law and European Identity", J.M. Aroso Linhares, Ana Gaudencio, Ines Godinho (eds.), pp. 21–31; ISBN 978-989-8891-50-1., 2019, Instituto Jurídico/Faculdade de Direito/Universidade de Coimbra
  3. A crisis over the idea of the tripartite separation of powers. Some remarks on the grounds of the contemporary dispute over the constitutional tribunal in Poland – legal philosophy perspective, 2018, Меѓународен Центар за Славјанска Просвета - Свети Николе, http://konferencii.msu.edu.mk/wp-content/uploads/000_Spisanie-9-konferentsija-FILOZOFIJA.pdf
  4. Między dowodzeniem a prawdziwością [w:] Brunon Hołyst i inni (red.), Doprawdy litość to zbrodnia. Księga Jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Bogusława Sygita, s. 213–235., 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  5. Positive Law and Morality – Violence and Coercion, 2018, University of Latvia, https://www.journaloftheuniversityoflatvialaw.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/journaloftheuniversityoflatvialaw/No11/T_Tomasz_Bekrycht.pdf
  6. Positive Law and the Idea of Freedom; [in:] Bartosz Wojciechowski, Tomasz Bekrycht, Karolina M. Cern (eds.), The Principle of Equality as a Fundamental Norm in Law and Political Philosophy, Book Series „Jurysprudecja” (8), Łódź University Press, Łódź 2017; pp. 59-78., 2017, Łódź University Press, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/22050/%5b59%5d-78_Bekrycht_Positive%20law.pdf?sequence=1&isAllowed=y
  7. Totožnost a rozdílnost fenomenologických pojmů práva (Identity and Difference of the Phenomenological Concepts of Law); [in:] Miloš Večeřa Martin Hapla (eds.) WEYROVY DNY PRÁVNÍ TEORIE 2017, ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS: IURIDICA Editio Scientia vol. 597, pp. 252-265, 2017, Masarykova univerzita Brno, https://www.law.muni.cz/sborniky/weyr/weyr2017.pdf
  8. Aksjologiczne, medyczne i prawne aspekty legalizacji narkotyków miękkich, Tomasz Bekrycht (red.), 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/18438?locale-attribute=en
  9. Demokratyczna legitymizacja prawa, Tomasz Bekrycht (red.), 2016, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, http://hdl.handle.net/10593/17442
  10. Etyka. Koncepcje. Formy. Uwagi krytyczne z perspektywy filozofii prawa [w:] Andrzej Marciniak (red.) Etyka zawodowa komornika sądowego, Wydawnictwo Currenda, Sopot 2016, ISBN 978-83-60833-74-2, s. 15-25., 2016
  11. Fenomenologia prawa [w:] Wielka Encyklopedia Prawa. Tom VII. Teoria i filozofia Prawa, red. naukowa A. Bator, J. Zajadło, M. Zirk-Sadowski, 2016, Wydawnictwo Fundacji Ubi Societas Ibi Ius, ISBN 978-83-64556-06-7, ss. 288-291.
  12. Filozofia Prawa, Principia Tom LXI-LXII (red. Tomasz Bekrycht, Jacek Rabus, Bartosz Wojciechowski), 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, http://www.ejournals.eu/Principia/2016/Tom-60-2015/
  13. Ontologia prawa [w:] Wielka Encyklopedia Prawa. Tom VII. Teoria i filozofia Prawa, red. naukowa A. Bator, J. Zajadło, M. Zirk-Sadowski, 2016, Wydawnictwo Fundacji Ubi Societas Ibi Ius, Warszawa 2016, ISBN 978-83-64556-06-7, s. 288-291.
  14. Transcendentalizm w filozofii prawa [w:] Wielka Encyklopedia Prawa. Tom VII. Teoria i filozofia Prawa, red. naukowa A. Bator, J. Zajadło, M. Zirk-Sadowski, 2016, Wydawnictwo Fundacji Ubi Societas Ibi Ius, Warszawa 2016, ISBN 978-83-64556-06-7, ss. 423-431.
  15. O pojęciu odpowiedzialności z perspektywy zagadnień filozoficznoprawnych i wybranych dogmatyk prawniczych, Tomasz Bekrycht (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, ISBN: 978-83-7969-500-3., 2015
  16. Refleksyjność w prawie. Analiza pojęciowa z perspektywy fenomenologii i ogólnej idei transcendentalizmu [w:] Krzysztof J. Kaleta, Paweł Skuczyński (red.) Refleksyjność w prawie. Konteksty i zastosowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, ISBN 978-83-235-2016-0., 2015
  17. Sfera publiczna: pomiędzy prawem a moralnością, Tomasz Bekrycht, Karolina M. Cern, Ewa Nowak (red.), Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2015, ISBN 978-83-7092-161-3., 2015
  18. Transcendentalna filozofia prawa. O zewnętrznym obowiązywaniu i uzasadnieniu istnienia prawa, Seria Wydawnicza Jurysprudencja (6), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, ISBN 978-83-7969-586-7, e-ISBN 978-83-7969-587-4., 2015
  19.  Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych, Marek Zirk-Sadowski, Bartosz Wojciechowski, Tomasz Bekrycht (red.), Jurysprudencja 2/2014, Łódź 2014, ISBN 978-83-7969-150-0., 2014
  20. Logiczne zagadnienia prawoznawstwa [współautorzy: M. Korycka-Zirk/Karol Dobrzeniecki], TNOiK, Toruń 2014, ISBN 978-83-7285-760-6., 2014
  21. On the Possibility of Justifying the Idea of Human Rights [w:] M. Zirk-Sadowski, B. Wojciechowski, K. Cern, Towards Recognition of Minority Groups. Legal and Communication Strategies, Ashgate 2014, ISBN 978-1-4724-4490-5, s. 51-59., 2014
  22. O związku koniecznym między prawem a moralnością [w:] A. Dębiński, Abiit, non obiit, Księga poświęcona pamięci Księdza Prof. Antoniego Kościa SVD, Lublin 2013, ISBN 978-83-7702-624-3, s. 83-95., 2013
  23. Tożsamość kultury prawnej a legitymizacja prawa [w:] Tomasz Bekrycht, Tożsamość kultury prawnej, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2013, ISBN 978-83-7092-158-3, s. 76-92., 2013
  24. Tożsamość kultury prawnej, Tomasz Bekrycht (red.), Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2013, ISBN 978-83-7092-158-3., 2013
  25. Tomasz Bekrycht, Marek Zirk-Sadowski (red.) " Wpływ teorii Jerzego Wróblewskiego na współczesne prawoznawstwo, C.H. Beck, Warszawa 2011, ISBN 978-83-255-2722-8., 2011
  26. Dyskurs normatywny a semantyczna teoria prawdy [w:] A. Orłowska, P. Polaczuk, L. Świto (red.) Filozofia prawa a praktyka prawnicza, Wydawnictwo Wydziału Prawa i Administracji UWM, Olsztyn 2010, ISBN 978-83-62383-00-9, s. 83-90., 2010
  27. Aprioryczność prawa. Ontologia prawa w fenomenologii Adolfa Reinacha, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7601-640-5., 2009
  28. Polski przekład: Adolf Reinach Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechtes (Aprioryczne podstawy prawa cywilnego), Aureus, Kraków 2009; ISBN 978-83-60741-18-4., 2009
  29. Kant: Die Kritik der Konzeption des Naturrechts [w:] T. Machalova (ed.) Pravne filosoficky odkaz I. Kanta a soucasne pravni mysleni, Wydawnictwo Uniwersytetu Masaryka, Brno 2004, ISBN 80-210-3508-0, s. 40-47., 2004
 • Inne publikacje

  1. Tłumaczenie: Adolf Reinach "Namysł. Jego etyczne i prawne znaczenie" w: "Wybrane problemy wczesnej fenomenologii. Antologia tekstów", Daniel R. Sobota (red.), s. 107-162, 2018, IFiS PAN
  2. Tłumaczenie: Edmund Husserl, Fenomenologia, Encyklopedia Brytyjska (wersja 1), 2015, Wydawnictwo Instytutu Filozofii UAM, Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna, ISSN 2299-1875, s. 102-121., https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fped/article/view/12324/12190
  3. Naukowo-dydaktyczna działalność Katedry Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2009-2010, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej nr 2, kwiecień 2011, 2011
  4. Wpływ teorii Profesora Jerzego Wróblewskiego na współczesne prawoznawstwo, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, nr 1, W-wa 2010 - sprawozdanie z Konferencji., 2010

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.