Poczta USOSweb APD Moodle Lex Baza Aktów Własnych Twitter Facebook

prof. dr hab. Witold Kulesza, prof.

Witold Kulesza Witold Kulesza

Kontakt, dyżury

Post-totalitarian societes in transformation. From systemic change into European integration, E. M. Mach, G. Pożarlik, J. Sondel-Cedarmas [Eds.], Peter Lang Verlag, Berlin 2022

Denazification in the BRD/DDR. An Outline of the Legal Aspects [w:] Post-totalitarian societes in transformation. From systemic change into European integration, E. M. Mach, G. Pożarlik, J. Sondel-Cedarmas [Eds.], Berlin, Peter Lang Verlag, 2022

Title: Post-totalitarian Societes in Transformation

Pro dignitate legis et maiestate iustitiae. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Witolda Kuleszy, pod red. A. Liszewskiej i J. Kuleszy, Łódź 2020

Pro dignitate legis et maiestate iustitiae. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Witolda Kuleszy, pod red. A. Liszewskiej i J. Kuleszy, Łódź 2020

https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/05/Liszewska_Kulesza-Pro-dignitate-legis-256x370.jpg

State's Responsibility for International Crimes. Reflections upon the Rosenburg Exhibition, M. Bainczyk, A. Kubiak-Cyrul [Eds.], Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2021

Crime of bending the law (Rechtsbeugung) by German special courts in occupied Poland. A contribution to research [w:] State's Responsibility for International Crimes. Reflections upon the Rosenburg Exhibition, M. Bainczyk, A. Kubiak-Cyrul [Eds.], Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2021 dostępna on-line pod wskazanym linkiem.

 • Biografia

  Studia prawnicze na UŁ ukończył w 1973 r. z wyróżnieniem dla najlepszego studenta ostatniego roku i rozpoczął pracę w Zakładzie Prawa Karnego Instytutu Prawa Karnego jako asystent stażysta prof. Jana Waszczyńskiego. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał w 1982 r. na podstawie rozprawy „Zniesławienie i zniewaga (Ochrona czci i godności osobistej człowieka w polskim prawie karnym – zagadnienia podstawowe)”, nagrodzonej III nagrodą w konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie, opublikowanej następnie w 1984 r. przez Wydawnictwo Prawnicze. W tym samym 1982 r. powołany na stanowisko adiunkta. Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa karnego uzyskał w 1992 r. na podstawie pracy „Demonstracja. Blokada. Strajk (Granice wolności zgromadzeń i strajku w polskim prawie karnym na tle prawa niemieckiego)”, wydanej przez Wydawnictwo UŁ (1991 r.) i nagrodzonej I nagrodą w konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie. W 1992 r. powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego i kierownika Zakładu Prawa Karnego Materialnego Katedry Prawa Karnego. W latach 1992-1995 prodziekan WPiA UŁ, w latach 1998-2006 przedstawiciel Wydziału na forum Senatu UŁ. Z dniem 30 grudnia 2015 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk prawnych, na podstawie monografii "Crimen laesae iustitiae. Odpowiedzialność karna sędziów i prokuratorów za zbrodnie sądowe według prawa norymberskiego, niemieckiego, austriackiego i polskiego" (Wydawnictwo UŁ 2013 r.) oraz oceny całokształtu dorobku naukowego.

  W latach 70-tych i 80-tych sprawował opiekę nad studenckim kołem naukowym młodych prawników. Kilkakrotnie pełnił funkcje sekretarza oraz członka komisji rekrutacyjnej na studia na WPiA UŁ, jak również rzecznika dyscyplinarnego dla studentów UŁ. W latach 2006-2009 zastępca przewodniczącego komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich.

  Współorganizator NSZZ „Solidarność” w Uniwersytecie Łódzkim, w okresie stanu wojennego obrońca w postępowaniach dyscyplinarnych i ze stosunków pracy osób represjonowanych z przyczyn politycznych.

  W latach 1998–2006 członek rady wydawniczej Wydawnictwa UŁ, w latach 1998-2000 przewodniczący komitetu redakcyjnego periodyku „Pamięć i Sprawiedliwość. Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu”, w latach 2000-2013 członek rady programowej periodyku „Pamięć i Sprawiedliwość. Pismo Instytutu Pamięci Narodowej”, członek komitetu redakcyjnego „Przeglądu Prawa Karnego”. Członek kapituły nagrody im. profesora Jana Kodrębskiego za najlepszą pracę magisterską na Wydziale Prawa i Administracji UŁ oraz Kapituły Nagrody im. Edwarda J. Wende.

  Członek Societas Humboldtiana Polonorum. Członek-kurator Międzynarodowego Kuratorium Badania Powojennego Wymiaru Sprawiedliwości w Wiedniu.

  Promotor pracy habilitacyjnej, 4 prac doktorskich oraz ponad 250 prac magisterskich. Recenzent w 9 przewodach doktorskich, 3 habilitacyjnych oraz 2 o nadanie tytułu profesora. Spośród wypromowanych prac magisterskich kilka otrzymało nagrodę im. profesora Jana Kodrębskiego dla najlepszej pracy magisterskiej. Stypendysta Fundacji im. Alexandra von Humoldta (1989-1991).

  Prowadził badania na uniwersytetach w Giessen, Antwerpii i Instytucie Maxa Plancka dla prawa karnego zagranicznego i międzynarodowego we Freiburgu Bryzgowijskim. Wygłaszał wykłady i referaty m.in. na uniwersytetach w Giessen, Marburgu, Dortmundzie, Heidelbergu, Bremie, Grazu, Budapeszcie, Frankfurcie nad Odrą/Słubicach, Stambule w Instytucie Gauck’a w Berlinie, Akademii Kształcenia Politycznego w Tutzing, Akademii Sankelmark w Oeversee, Instytucie im. Adama von Trott w Imshausen, Instytucie im. Fritza Bauera we Frankfurcie nad Menem, Centrali Interpolu w Lyonie, Muzeum Terroru w Budapeszcie, Centrali Badania Powojennego Wymiaru Sprawiedliwości w Wiedniu, Instytucie Badania Zbrodni Komunistycznych w Pradze, Instytucie Badania Austriackiego Ruchu Oporu w Wiedniu i w Grazu, Centrali Ścigania Zbrodni Narodowo-Socjalistycznych w Ludwigsburgu, Forum Europejskim w Poczdamie.

  Poza wykładami dla studentów WPiA UŁ prowadził również wykłady dla sędziów i prokuratorów w ramach szkolenia organizowanego przez Centrum Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości oraz wykłady dla aplikantów adwokackich. W ramach działalności promującej naukę i kształcenie prowadzi regularnie wykłady w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz (UŁ), Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Salezjańskiej w Łodzi, Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej (do 2018 r.), jak również wykłady dla licealistów w ramach Drzwi Otwartych na WPiA. Wygłasza również okolicznościowe wykłady w szkołach, stowarzyszeniach oraz innych instytucjach.

  Od ukończenia studiów współpracował społecznie z Okręgową Komisją Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, od 1994 jako jej przewodniczący. W latach 1998-2006 był Dyrektorem Głównej Komisji Badania – a następnie – Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie i jednocześnie Prokuratorem Krajowym – Zastępcą Prokuratora Generalnego, vice prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Współautor ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia 18 grudnia 1998 r., którą wprowadził do polskiego prawa karnego pojęcie i karalność „kłamstwa oświęcimskiego“.

  W latach 1995-1998 wykonywał zawód adwokata (najczęściej jako obrońca z urzędu).

  Odznaczony Złotą Odznaką UŁ (1997 r.), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1998 r.), Krzyżem Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec (2001 r.), Krzyżem Oficerskim Orderu Republiki Węgierskiej (2003 r.), medalem honorowym „Zasłużony dla Ziemi Wieluńskiej” (2004), Medalem Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej przyznawanym przez Polską Fundację Katyńską (2009 r.), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta (2011 r.), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta (2015 r.).  Uhonorowany nagrodą im. Edwarda Wende przyznawaną przez Fundację dla Polski oraz dziennik „Rzeczpospolita” (2004 r.) oraz nagrodą im. Hosenfelda/Szpilmana przyznaną przez Leuphana Universität Lüneburg oraz Fundację „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ (2015 r.).

   

  Prace złożone do druku:

   

  Lex iniusta non est lex [w:] Wyzwania współczesnej polityki prawa. Pani Profesor Małgorzacie Król uczniowie i przyjaciele, pod red. S. Wojtczak, J. Wyporskiej-Frankiewicz, Warszawa 2022

  Zbrodnie sądowe w NRD i PRL (współaut. J. Kulesza) [w:] "In dubio pro humanitate". W setną rocznicę urodzin Profesora Mariana Cieślaka, pod red. M. Romańczuk-Grąckiej, Olsztyn 2023

  Przedawnienie jest niesprawiedliwe (współaut. J. Kulesza) [w:] Księga poświęcona śp. prof. dr hab. Jarosława Warylewskiego (1959-2020), pod red. W. Zalewskiego i T. Snarskiego, Gdańsk 2022

  Strafrechtliche Verantwortlichkeit der kommunistischen Richter wegen Rechtsbeugung in Polen [in:] Festschrift für Prof. Dr. Dr. h.c. Jan C. Joerden zum 70. Geburtstag, E. Hilgendorf,  G. Hochmayr, J. Długosz-Jóźwiak,  M. Małolepszy (Hrsg.), Duncker&Humblot Verlag, Berlin 2023

  Bezprawna siła przed bezsilnym prawem”. Sędziowie w narodowosocjalistycznym „podwójnym państwie” (współaut. W. Kulesza) [w:] O wolność i prawo. Księga jubileuszowa prof. dra hab dra h.c. Andrzeja Rzeplińskiego, pod red. B. Gruszczyńskiej, D. Woźniakowskiej-Fajst, B. Błońskiej, Ł. Chojniaka, A. Kosyły, K. Witkowskiej-Rozpary, Warszawa 2023

  W. Kulesza, D. Schenk, Władca Kraju Warty Arthur Greiser. Biografia i proces, Łódź 2023

  Zbrodnia sądowa na księdzu Gebhardzie Heyderze i odpowiedzialność karna jej sprawców (współaut. J. Kulesza), Czesopismo Prawno-Historyczne

  Prawnicy pod naciskiem ducha czasu (współaut. J. Kulesza) [w:] Współczesne oblicze prawa karnego, prawa wykroczeń, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga jubileuszowa prof. dr hab. Violetty Konarskiej-Wrzosek, pod red. J. Lachowskiego, T. Oczkowskiego, J. Bojarskiego, Warszawa 2023

  Denuncjatorzy w narodowosocjalistycznym „podwójnym państwie” (współaut. J. Kulesza), Studia Iuridica Toruniensia

  Auschwitz przed sądem - jurystyczny akt ostatni (współaut. J. Kulesza), Pamięć i Sprawiedliwość

 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. Denazification in the BRD/DDR. An Outline of the Legal Aspects [w:] Post-totalitarian societes in transformation. From systemic change into European integration, E. M. Mach, G. Pożarlik, J. Sondel-Cedarmas [Eds.], Peter Lang Verlag, Berlin 2022, s. 73-94, 2022
  2. Crime of bending the law (Rechtsbeugung) by German special courts in occupied Poland. A contribution to research [w:] State's Responsibility for International Crimes. Reflections upon the Rosenburg Exhibition, M. Bainczyk, A. Kubiak-Cyrul [Eds.], Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2021, s. 20-47, 2021
  3. Przestępcze naginanie prawa przez niemieckie sądy specjalne w okupowanej Polsce. Przyczynek do badań [w:] Odpowiedzialność państwa za zbrodnie międzynarodowe. Refleksje wokół wystawy „Rosenburg”, pod red. M. Bainczyk, A. Kubiak-Cyrul, Poznań 2021, s. 25-61, 2021
  4. Sędziowskie naginanie prawa w świetle niemieckiego prawa karnego, [w:] Artes serviunt vitae, sapientia imperat. Proces karny sensu largo – rzeczywistość i wyzwania. Księga jubileuszowa Profesora Tomasza Grzegorczyka z okazji 70. urodzin, pod red. J. Kasińskiego, A. Małolepszego, P. Misztala, R. Olszewskiego, K. Rydz-Sybilak, D. Świecki, Warszawa 2019, s. 641-651, 2019
  5. Ustalenie prawdy jako cel postępowania sądowego - refleksje historyczne [w:] Dialog wielokulturowości i prawda, pod red. H. Czakowskiej i M. Kucińskiego, Bydgoszcz 2018, s. 181-205, 2018
  6. Die Ermordung von Kriegsgefangenen während des 2. Weltkriegs. Ein Kriegsverbrechen oder eine Überschreitung von Berechtigungen? [w:] Rechtstaatliches Strafen. Festschrift für Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Keiichi Yamanaka zum 70. Geburtstag am 16. März 2017, Jan C. Joerden, K. Schmoller [Hrsg.], Duncker & Humblot, Berlin 2017, s. 745-770, 2017
  7. Podstawowe zagadnienia wykładni art. 140 k.w. (współaut. J. Kulesza) [w:] Verba volant, scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015 – 2016. Księga Pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej, pod red. T. Grzegorczyka i R. Olszewskiego, WoltersKluwer, Warszawa 2017, s. 217-234, 2017
  8. Sąd Specjalny (Sondergericht) w Łodzi [w:] Gmach i jego tajemnice. Sąd Okręgowy w Łodzi 1917-2017, Łódź 2017, s. 60-99 , 2017
  9. Zbrodnia katyńska przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka - refleksje nad wyrokiem z 21 października 2013 roku [w:] Księga jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, pod red. J. Giezka, D. Gruszeckiej, T. Kalisza, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. XLIII, Wrocław 2017, s. 349-374, 2017
  10. CRIMEN LAESAE IUSTITIAE Кримінальна відповідальність суддів та прокурорів за злочини проти правосуддя за Нюрнберзькими законами, німецьким, австрійським та польським законодавством, tłum. Перекладaцьким цен­тром «Галерея Мов», Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Open Dialog Foundation, USAID FAIR Justice Project 2016, ss. 520, 2016
  11. Die fehlerhaften Gedächtnis-Codes und das kollektive Gedächtnis als strafrechtlich geschütztes Gemeinschaftsgut [w:] Die fehlerhaften Gedächtnis-Codes. Die Verunstaltung der Erinnerung an die internationalen Verbrechen im öffentlichen Diskurs, A. Nowak-Far, Ł. Zamęcki [Hrsg.], Wydawnictwo C. H. Beck, Warschau 2016, s. 133-152, 2016
  12. Lekceważenie a znieważenie Narodu Polskiego, Rzeczypospolitej Polskiej, jej Prezydenta lub konstytucyjnych organów – wykroczenie a przestępstwo (współaut. J. Kulesza) [w:] Na styku prawa karnego i prawa o wykroczeniach. Zagadnienia materialnoprawne oraz procesowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Bojarskiemu. Tom I, pod red. J. Sawickiego i K. Łucarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, s. 275-292, 2016
  13. Öffentliche Propagierung der faschistischen oder kommunistischen Staatsform und hate speech als Straftaten [w:] Strafrechtlicher Reformbedarf, pod red. J. C. Joerdena i A. J. Szwarca, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2016, s. 215-240, 2016
  14. Rozdział VI. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej [w:] System Prawa Karnego. Tom 10. Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym, pod red. J. Warylewskiego, Wydawnictwo C. H. Beck, 2. wydanie, Warszawa 2016, s. 1073-1237, 2016
  15. Chapter 15. Poland (współaut. P. Daranowski, Jan Kulesza, Joanna Kulesza, [et al.]) [w:] Comparative Counter-Terrorism Law, K. Roach [Ed.], Cambridge University Press, New York 2015, s. 425-456, 2015
  16. Defective codes of memory versus collective memory as general interest under the protection of criminal law [w:] Defective codes of memory. How the memory of international crimes is distorted in public dicourse, A. Nowak-Far, Ł. Zamęcki [Eds.], Warszawa 2015, s. 141-162, 2015
  17. Ehrenschutz des Menschen und Rechtfertigungsgründe aus rechtvergleichender Perspektive [w:] Probleme des Allgemeinen Teils des Strafrechts aus rechtvergleichender Perspektive, Y. Ünver, J. C. Joerden, A. J. Szwarc, K. Yamanaka [Hrsg.], Ankara 2015, s. 101-120, 2015
  18. Fotografowanie jako czyn zabroniony w prawie niemieckim i polskim (współaut. E. Kulesza) [w:] Złota księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunona Hołysta, pod red. B. Sygita, Warszawa 2015, s. 153-164, 2015
  19. Schauprozess gegen polnische Offiziere als Element des stalinistischen Terrors in Polen [w:] Sowjetische Schauprozesse in Mittel- und Osteuropa, C. Szabó [Hrsg.], Wien 2015, s. 169-189, 2015
  20. Swastyka w świetle polskiego prawa karnego i zbiorowej pamięci [w:] Inspiracje i kontynuacje. W kręgu idei Profesora Mariana Cieślaka, pod red. W. Cieślaka, Bydgoszcz 2015, s. 79-113, 2015
  21. Wadliwe kody pamięci a zbiorowa pamięć jako dobro społeczne chronione prawem karnym [w:] Wadliwe kody pamięci. Zniekształcenie pamięci o zbrodniach międzynarodowych w dyskursie publicznym, pod red. A. Nowaka-Fara i Ł. Zamęckiego, Warszawa 2015, s. 149-170, 2015
  22. Zniesławiający zarzut "kolaboracji" a ochrona dobrego imienia osoby w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka [w:] Problemy współczesnego prawa karnego i polityki kryminalnej. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Sienkiewicz, pod red. M. Bojarskiego, J. Brzezińskiej, K. Łucarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, s. 234-247, 2015
  23. Counter-terrorism law (współaut. Jan Kulesza, Joanna Kulesza [et al.]) [w:] Rapports Polonais. XIXe Congrès International de Droit Comparé/XIXth International Congress of Comparative Law, Vienne, 20-26 VII 2014, pod red. B. Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, Wydawnictwo UŁ 2014, s. 347-380 (355-357), 2014
  24. Ochrona dobrego imienia człowieka w świetle projektu nowelizacji Kodeksu karnego i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka [w:] Polski proces karny i materialne prawo karne w świetle nowelizacji z 2013 roku. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Tylmanowi z okazji Jego 90. urodzin, pod red. T. Grzegorczyka, J. Izydorczyka, R. Olszewskiego, D. Świeckiego i M. Zbrojewskiej, LexisNexis, Warszawa 2014, s. 451-469, 2014
  25. Crimen laesae iustitiae. Odpowiedzialność karna sędziów i prokuratorów za zbrodnie sądowe według prawa norymberskiego, niemieckiego, austriackiego i polskiego, Wydawnictwo UŁ 2013, ss. 529, 2013
  26. Propagowanie ideologii nazistowskiej lub jej symboli w świetle niemieckiego i polskiego prawa karnego [w:] Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, pod red. W. Górowskiego, P. Kardasa, T. Sroki i W. Wróbla, Wydawnictwo Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 201-216, 2013
  27. Skazania na podstawie wymuszonego torturami przyznania się oskarżonego jako zbrodnia sądowa [w:] Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, pod red. J. Jakubowskiej-Hary, A. Błachnio-Parzych, H. Kuczyńskiej i J. Kosonogi, Wydawnictwo Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 1038-1062, 2013
  28. Zgierska tragedia. Sprawa Józefa Mierzyńskiego [w:] „Dziś za jednego Niemca śmierć poniesie 50 Polaków”, pod red. J. Wróbla, Łódź 2013, s. 23-33, 2013
  29. Karanie za zbrodnię "zhańbienia rasy" (Rassenschande) i odpowiedzialność karna sędziów za zbrodnicze skazania [w:] Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. Księga jubileuszowa profesora Mariana Filara, Tom I, pod red. A. Adamskiego, J. Bojarskiego, P. Chrzczonowicza i M. Leciaka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 347-371, 2012
  30. Rozdział VI. Przestępstwa przeciwko czci i  nietykalności cielesnej [w:] System Prawa Karnego. Tom 10. Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym, pod red. J. Warylewskiego, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, s. 1001-1093, 2012
  31. Zbrodnia sądowa i odpowiedzialność za jej popełnienie, [w:] Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, Tom II, pod red. P. Kardasa, W. Wróbla, T. Sroki, Wydawnictwo Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 1219-1240, 2012
  32. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit der Richter und Staatsanwälte aus der Zeit des Unrechtsstaats in Polen [w:] Von Kontinuitäten und Brüchen: Ostrecht im Wandel der Zeiten. Festschrift für Friedrich-Christian-Schroeder zum 75. Geburtstag, H. Küpper [Hrsg.], Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 2011, s. 91-111, 2011
  33. Pochwalanie faszyzmu i komunizmu w świetle prawa karnego (uwagi de lege praevia, lata et ferenda) [w:] Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu, pod red. A. Michalskiej-Warias, I. Nowikowskiego, J. Piórkowskiej-Flieger, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2011, s. 415-434, 2011
  34. Pochwalanie faszyzmu i komunizmu w świetle prawa karnego (uwagi de lege praevia, lata et ferenda) [w:] Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. Materiały z konferencji naukowej, Lublin, 26-27 września 2011 roku, pod red. T. Bojarskiego, A. Michalskiej-Warias, I. Nowikowskiego, K. Nazar-Gutowskiej, J. Piórkowskiej-Flieger, D. Firkowskiego, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2011, s. 99-119, 2011
  35. Przedmowa do polskiego wydania [w:] H. Langbein, Auschwitz przed sądem. Proces we Frakfurcie nad Menem 1963-1965. Dokumentacja, Via Nova, Instytut Pamięci Narodowej, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Wrocław - Warszawa - Oświęcim 2011, s. VII - XXIX, 2011
  36. The Trial of General Jaruzelski. Justice of the Victors, Or the Victory of Justice? [w:] Crimes of The Communist Regimes, Institute for the Study of Totalitarian Regimes, Praha 2011, s. 305-312, 2011
  37. Usprawiedliwione naruszenie czci człowieka w polskim i niemieckim prawie karnym (współaut. J. Kulesza) [w:] Księga dedykowana dr Ewie Weigend, pod red. S. Waltosia, Polska Akademia Umiejętności 2011, s. 219-227, 2011
  38. "Euthanasie" - Morde an polnischen Psychiatriepatienten/innen während des Zweiten Weltkriegs [w:] Die nationalsozialistische "Euthanasie" - Aktion T4 und ihre Opfer. Von den Historischen Bedingungen bis zu den Konsequenzen für die Ethik in der Gegenwart, M. Rotzoll, G. Hohendorf, P. Fuchs, P. Richter, Ch. Mundt, W. U. Eckart [Hrsg.], Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn-München-Wien-Zürich 2010, s. 175-178, 2010
  39. Corporate criminal liability in Poland [w:] Rapports Polonais. XVIIIe Congrès International de Droit Comparé, Washington, 25.VII – 1.VIII.2010, pod red. B. Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 303-311, 2010
  40. Der Beitrag der polnischen Nachkriegsjustiz zum europäischen Rechtskulturerbe am Beispiel zweier Prozesse wegen der Massenmorde im Warthegau (Posen, Kulmhof) [w:] Gerechtigkeit nach Diktatur und Krieg. Transitional Justice 1945 bis heute: Strafverfahren und ihre Quellen, C. Kuretsidis-Heider, W. R. Garscha [Hrsg.], Clio und AutorInnen Verlag, Graz 2010, s. 201-216, 2010
  41. Prawnokarna ochrona dobrego imienia osób pełniących funkcje publiczne w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2008 r. i nowelizacji kodeksu karnego z dnia 5 listopada 2009 r. [w:] Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, pod red. V. Konarskiej-Wrzosek, J. Lachowskiego i J. Wójcikiewicza, Wydawnictwo Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 349-366, 2010
  42. Wysiedlenia z Kraju Warty (Warthegau) w świetle procesu Gauleitera Artura Greisera [w:] Ludność cywilna w łódzkich obozach przesiedleńczych, pod red. J. Żelazko, Instytut Pamięci Narodowej, Urząd Miasta Łodzi, Łódź 2010, s. 33-51, 2010
  43. Zbrodnia Katyńska jako akt ludobójstwa (geneza pojęcia) [w:] Zbrodnia Katyńska. W kręgu prawdy i kłamstwa, pod red. S. Kalbarczyka, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2010, s. 52-67, 2010
  44. "Kłamstwo o Auschwitz" jako czyn zabroniony w polskim i niemieckim prawie karnym [w:] Aktualne problemy prawa karnego. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70. urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca, pod. red. Ł. Pohla, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2009, s. 297–313, 2009
  45. Auschwitz – Lüge [w:] Vergleichende Strafrechtwissenschaft. Frankfurter Festschrift Für Andrzej J. Szwarc zum 70. Geburtstag, Jan C. Joerden, U. Scheffler, A. Sinn, G. Wolf [Hrsg.], Duncker & Humblot, Berlin 2009, s. 331–342, 2009
  46. Die Ausstrahlung der bundesdeutschen NS-Strafverfolgung auf andere Staaten, insbesondere Polen [w:] Festakt und Symposium aus Anlass des 50-jähringen Bestehens der Zentrallen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen, Justizministerium Baden-Württemberg, Stuttgart 2009, s. 137-152, 2009
  47. Przedmowa do: D. Schenk: Hans Frank. Biografia generalnego gubernatora, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009, s. 10-12, 2009
  48. Korupcja a polskie prawo karne [w:] Etyka w biznesie. Forum przedsiębiorczości na rzecz promocji etyki w biznesie, pod red. E. Sadowskiej-Kowalskiej, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź 2008, s. 33–54, 2008
  49. Odpowiedzialność karna za zniesławienie i obrazę w polskim prawie karnym [w:] Prawnokarne granice dopuszczalnego pomawiania, pod red. A. J. Szwarca, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008, s. 11-24, 2008
  50. „Niemiecki Świadek” [w:] Wilm Hosenfeld. „Staram się ratować każdego”. Życie niemieckiego oficera w listach i dziennikach, Warszawa 2007, s. 137-140, 2007
  51. Kriegsverbrecherprozesse in Polen – historische Dimensionen und weitere Forschungen [w:] Historische Dimensionen von Kriegsverbrecherprozessen nach dem Zweiten Weltkrieg, H. Radtke, D. Rössner, T. Schiller, W. Form [Hrsg.], Baden-Baden 2007, s.189-194, 2007
  52. Völkermord vor Gericht in Polen. NS-Verbrechen im Reichsgau Danzig-Westpreußen im Lichte des Strafprozesses gegen Richard Hildebrand [w:] Kriegsverbrechen, NS-Gewaltverbrechen und die europäische Strafjustiz von Nürnberg bis Den Haag, H. Halbrainer, C. Kuretsidis-Haider [Hrsg.], Graz 2007, s. 201-211, 2007
  53. Bekämpfung der Korruption [w:] Das dritte deutsch - japanisch - polnische Strafrechtskolloquium der Stipendiaten der Alexander von Humboldt – Stiftung. Aktuelle Probleme des deutschen, japanischen und polnischen Strafrechts, pod red. A. J. Szwarca, Poznań 2006, s. 241–254, 2006
  54. Euthanasia in Poland [w:] Euthanasia in International and Comparative Perspective, M. Groenhuijsen, F. van Laanen [Eds.], Nijmegen 2006, s. 227–235, 2006
  55. Euthanasia. Polish National Report [w:] Présentés Au XVIIe Congrés International De Droit Comparé, Utrecht, Łódź 2006, s. 217–226, 2006
  56. Vorwort do: D. Schenk: Hans Frank. Hitler Kronjurist und Generalgouverneur, Frankfurt am Main 2006, s. 9-11, 2006
  57. Zbrodnia katyńska w procesie norymberskim – refleksje nad stenogramem rozprawy [w:] Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka, pod red. J. Giezka, Zakamycze 2006, s. 407-433, 2006
  58. Verbrechen der Wehrmacht in Polen im September 1939 [w:] „Größte Härte…”. Verbrechen der Wehrmacht in Polen, September/ Oktober 1939, J. Böhler [Hrsg.], Warszawa 2005, s. 39–48, 2005
  59. Sądowe karanie jako przypadek sądowej zbrodni – przeszłość z perspektywy współczesności [w:] Aktualne problemy prawa karnego, kryminologii i penitencjarystyki – Księga ofiarowana Profesorowi Stefanowi Lelentalowi w 45. roku pracy naukowej i dydaktycznej, pod red. K. Indeckiego, Łódź 2004, s.171-180, 2004
  60. Zbrodnia i sprawcy. Bombardowanie Wielunia w dniu 1 IX 1939 r. w świetle akt Instytutu Pamięci Narodowej [w:] Wieluń miastem pokoju i pojednania, pod red. B. Abramka i J. Książka, Wieluń 2004, s. 13–16, 2004
  61. Zbrodnie Wehrmachtu w Polsce – wrzesień-październik 1939 r. [w:] „Z największą brutalnością…”, Warszawa 2004, s. 3-12, 2004
  62. Czy sędzia lub prokurator może odpowiadać za stosowanie prawa? [w:] Prawo karne stanu wojennego, pod red. A. Grześkowiak, Lublin 2003, s. 181-192, 2003
  63. Fighting International and National Corruption by Means of Criminal Law [w:] Rapports Polonais. Présentés au seiziéme Congrés International de Droit Comparé. Brisbane, 14-20 juillet 2002, pod red. B. Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, Łódź 2002, s. 297-310, 2002
  64. Przedmowa do: D. Schenk, Albert Forster. Gdański namiestnik Hitlera, Gdańsk 2002, s. 5-9, 2002
  65. Odpowiedzialność karna sędziów i prokuratorów za zbrodnię sądową [w:] Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce lat 1944 – 1956, pod red. W. Kuleszy i A. Rzeplińskiego, 2. wydanie, Warszawa 2000, s. 507-517, 2001
  66. Pojęcie zbrodni komunistycznej i rehabiltacja ofiar w polskim prawie karnym [w:] Od totalitaryzmu do demokracji. Pomiędzy "grubą kreską" a dekomunizacją - doświadczenia Polski i Niemiec, pod red. P. Kuglarza, Kraków 2001, s. 261-265, 2001
  67. Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce lat 1944–1956, pod red. W. Kuleszy i A. Rzeplińskiego, 2. wydanie, Warszawa 2001, ss. 554 , 2001
  68. Odpowiedzialność karna sędziów i prokuratorów za zbrodnię sądową [w:] Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce lat 1944 – 1956, pod red. W. Kuleszy i A. Rzeplińskiego, Warszawa 2000, s. 507-517, 2000
  69. Prawne aspekty rozliczenia z przeszłością [w:] Oblicza stalinizmu – materiały sympozjum, pod red. J. M. Marszalskiej i B. Wójcika, Tarnów 2000, s. 17- 25, 2000
  70. Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce lat 1944 – 1956, pod red. W. Kuleszy i A. Rzeplińskiego, Warszawa 2000, 2000
  71. Vorwort do: D. Schenk, Hitlers Mann in Danzig – Gauleiter Forster und die NS-Verbrechen in Danzig-Westpreußen, Bonn 2000, s. 9-10, 2000
  72. Ochrona danych osobowych a nowa kodyfikacja prawa karnego w Polsce [w:] Ochrona danych osobowych, pod red. M. Wyrzykowskiego, Warszawa 1999, s. 89-97, 1999
  73. Verbrechen im Parteiauftrag als Gegenstand des Strafverfahrens in Polen [w:] Archiv zur DDR-Staatssicherheit,.Bd. 3, D. Unverhau [Hrsg.], Münster 1999, s. 44-46, 1999
  74. Die Funktion des Strafrechts bei der Lösung der Arbeitskonflikte [w:] Prawo karne a problem zmiany ustroju politycznego. Strafrecht und politischer Systemwechsel, pod red. A. Esera i A. Zolla, Zakamycze 1998, s. 217-231, 1998
  75. Regulation of Financial Markets with Particular Reference to Market Abuse [w:] Rapports Polonais. Présentés au quinziéme Congrés International de Droit Comparé. Bristol, 26 juillet – 1er août 1998, pod red. B. Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, Łódź 1998, s. 253-265, 1998
  76. Sprawa ks. Wincentego Harasimowicza przed niemieckim sądem specjalnym – analiza akt procesu [w:] Akcje okupanta hitlerowskiego wobec kościoła katolickiego w Kraju Warty, pod red. A. Galińskiego i M. Budziarka, Łódź 1997, s. 69-83, 1997
  77. AIDS a prawnokarne problemy tajemnicy lekarskiej [w:] AIDS i prawo karne, pod red. A. J. Szwarca, Poznań 1996, s. 69-85, 1996
  78. Diskussionsbericht [w:] AIDS und Strafrecht, pod red. A. J. Szwarca, Berlin 1996, s. 155-159, 1996
  79. Synthese aus polnischer Sicht (Materiellrechtlische Fragen) [w:] Neue Erscheinungsformen der Kriminalität in ihrer Auswirkung auf das Straf- und Strafprozeßrecht, H. J. Hirsch, P. Hofmański, E.W. Pływaczewski, C. Roxin [Hrsg.], Białystok 1996, s. 591- 594, 1996
  80. Członkowie załogi ośrodka zagłady w Chełmnie przed niemieckimi sądami – zarys życiorysów, czynów i postaw [w:] Ośrodek zagłady w Chełmnie nad Nerem i jego rola w hitlerowskiej polityce eksterminacyjnej, pod red. J. Kapustki [et al.], Konin 1995, s. 87-92, 1995
  81. Ochrona dobrego imienia człowieka przed zniesławieniem w przyszłym polskim kodeksie karnym [w:] Reforma prawa karnego, pod red. J. Tylmana, Łódź 1994, s. 30–38, 1994
  82. Prawnokarna ochrona dobrego imienia osób uczestniczących w życiu publicznym [w:] Problemy kodyfikacji prawa karnego. Księga ku czci Profesora Mariana Cieślaka, pod red. S. Waltosia, Kraków 1993, s. 273-283, 1993
  83. Demonstracja. Blokada. Strajk (Granice wolności zgromadzeń i strajku w polskim prawie karnym na tle prawa niemieckiego), Łódź 1991, ss. 246 (rec. R. Dębski, Przegląd Policyjny 1992, nr 1, s. 187-193), 1991
  84. Zbrodnia zdrady Ojczyzny w polskim prawie karnym (uwagi de lege ferenda) [w:] Zagadnienia prawa karnego. Tom poświęcony prof. Janowi Waszczyńskiemu, pod red. S. Lelentala, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, tom 47, 1991, s. 67-79, 1991
  85. Znieważenie Narodu Polskiego, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, ustroju państwa i jego naczelnych organów oraz pochwalanie faszyzmu [w:] System prawa karnego. Tom IV. O przestępstwach w szczególności. Część II, pod red. I. Andrejewa, L. Kubickiego, J. Waszczyńskiego, Ossolineum 1989, s. 722-744, 1989
  86. Ochrona czci i prawo do krytyki w życiu publicznym [w:] O prawo karne oparte na zasadach sprawiedliwości prawach człowieka i miłosierdziu, pod red. A. Strzembosza, Lublin 1988, s. 193-209, 1988
  87. Odpowiedzialność prawna lekarza (współaut. W. Wanatowska), Warszawa 1988, ss. 108, 1988
  88. Zniesławienie i zniewaga. Ochrona czci i godności osobistej człowieka w prawie karnym – zagadnienia podstawowe, Warszawa 1984, ss. 182 (rec.: J. Barta, Zeszyty Prasoznawcze 1985, nr 4, s. 94-95, K. Kubala, Wojskowy Przegląd Prawniczy 1985, nr 2, s. 234-237, B. Michalski, Państwo i Prawo 1986, nr 3, s. 117-120, M. Surkont, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1986, nr 1, s. 308-309, A. Wąsek, Palestra 1986, nr 2, s. 64-69), 1984
  89. Odpowiedzialność karna za współdziałanie przestępcze przy aferowym zagarnięciu mienia społecznego (współaut. H. Maliszewska), Łódź 1976, ss. 15, 1976
  90. Zagarnięcie mienia społecznego. Odpowiedzialność karna – Rewindykacja (współaut. J. Waszczyński), Łódź 1976, ss. 112, 1976
 • Artykuły

  1. Dziennik roku dżumy (1665 r.), do którego odesłałby nas Profesor Jan Kodrębski pytany o pandemię (2020/2021 r.), współaut. J. Kulesza, Studia Prawno-Ekonomiczne 2021, t. 121, s. 143-152, 2021
  2. Odpowiedzialność karna za zbrodnie sądowe prokuratorów III Rzeszy w Niemczech Zachodnich i Wschodnich, Czasopismo Prawno-Historyczne 2021, nr 1, s. 59-98, 2021
  3. Odpowiedzialność karna za zbrodnie sądowe sędziów III Rzeszy w Niemczech Zachodnich i Wschodnich, Czasopismo Prawno-Historyczne 2021, nr 2, s. 63-96, 2021
  4. Sędziowie sądów specjalnych III Rzeszy i ich „zdrowe poczucie narodowe”, Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem 2021, nr 4, s. 253-278,, 2021
  5. Okupacyjny nadburmistrz i sędziowie Sądu Specjalnego w Toruniu (czyli o paradoksach historyczno-prawnych), Studia Iuridica Toruniensia 2020, tom XXVII, s. 135-162, 2020
  6. "Polskie obchody" rocznicy urodzin Hitlera w śwetle prawa karnego III Rzeszy, Republiki Federalnej Niemiec i Polski, Państwo i Prawo 2018, nr 7, s. 5-22, 2018
  7. Polacy wpisani na volkslistę a obowiązek służby w Wehrmachcie w świetle wyroków Sądu Specjalnego w Toruniu, Studia Iuridica Toruniensia 2018, t. XXIII, s. 103-133, 2018
  8. Polska godność narodowa w świetle prawa karnego, Czasopismo Prawno-Historyczne 2018, nr 1 (T. LXX), s. 153-185, 2018
  9. Sądowa obraza sprawiedliwości. Komentarz do wyroku ETPCz w sprawie śledztwa katyńskiego, Na wokandzie 2014, nr 1, s. 46-47, 2014
  10. Zgierska tragedia. Sprawa Józefa Mierzyńskiego, Kronika miasta Łodzi 2011, nr 2, s. 121-128, 2011
  11. Zbrodnia katyńska w procesie norymberskim – taktyka obrony przed fałszywym oskarżeniem, Palestra 2010, nr 3, s. 142-160, 2010
  12. Zbrodnia Katyńska a Naród Polski [w:] Naród. Państwo. Rodzina. Zeszyty Katyńskie Nr 24, Warszawa 2009, s. 78-92, 2009
  13. Europejski nakaz aresztowania jako instrument stosowania prawa karnego w Unii Europejskiej, Studia prawno-europejskie, Łódź 2007, s. 105-112, 2007
  14. Nieznane dokumenty katyńskie z archiwów niemieckich [w:] Przesłanie dla przyszłości, Zeszyty Katyńskie Nr 21, Warszawa 2006, s. 154–158, 2006
  15. „Zbrodnie Wehrmachtu w Polsce – wrzesień 1939” [w:] Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej 2004, nr 8-9, s. 19-30, 2004
  16. Możliwość opracowania aktu oskarżenia sprawców zbrodni katyńskiej - przesłanki prawne i rzeczywistość [w:] Wina i oskarżenie, Zeszyty Katyńskie Nr 19, Warszawa 2004, s. 64–78, 2004
  17. Odpowiedzialność karna sędziów i prokuratorów za zbrodnię sądową [w:] Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce lat 1944 – 1956, pod red. W. Kuleszy i A. Rzeplińskiego, 2. wydanie, Warszawa 2001, s. 507-517, , 2001
  18. Norymberga – Oczekiwania a prawo. Efekty działalności śledczej Głównej Komisji w świetle postanowień prokuratur niemieckich [w:] Pamięć i Sprawiedliwość – Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Instytutu Pamięci Narodowej, t. XL, 1997-1998, s. 18-25, 1998
  19. Zaprzeczanie prawdy o ludobójstwie dokonanym w okresie II wojny światowej w świetle prawa karnego, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica, tom 63, 1995, s. 57-66, 1995
  20. Verkehrsregeln und Ahndung von Verkehrsverstößen in Polen (współaut. H. Janker), DAR – Deutsches Autorecht 1991, nr 9, s. 328- 333, 1991
  21. Obrona konieczna czci i godności a zasada proporcjonalności dóbr, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica, tom 35, 1988, s. 159-178, 1988
  22. Przepis karny jako instrument przeciwdziałania niegospodarności, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica, tom 22, 1985, s. 165-180, 1985
  23. Z problematyki art. 290 § 1 k.k., Acta Universitatis Lodziensis, Nauki humanistyczno-społeczne, seria 1, zeszyt 62, 1979, s. 123-134, 1979
  24. Wykonywanie funkcji kierowniczych jako okoliczność kwalifikująca, Państwo i Prawo 1976, nr 7, s. 106-113, 1976
 • Glosy

  1. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 1996 r., III KKN 98/96, Palestra 1997, nr 9-10, s. 189-194, 1997
  2. Glosa łączna do wyroków Sądu Najwyższego: z  dnia 9 marca 1983 r., V KR 13/83 i z dnia 22 kwietnia 1983 r., Rw 279/83, Palestra 1985, nr 9, s. 99-109, 1985
 • Inne publikacje

  1. Głos w dyskusji, [w:] Reguły intertemporalne w prawie karnym: pokłosie XV Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, red. J. Majewski, Warszawa 2019, 137-141, 2019
  2. Opinia dla Sejmu RP nt. korelacji między pojęciami „nazistowskie obozy”, „polskie obozy”, a zagadnieniem kłamstwa oświęcimskiego w prawodawstwie polskim, izraelskim oraz międzynarodowym,12 lutego 2018 r., 2018
  3. Opinia dla Przewodniczącego Rady Naukowej IPN o konieczności prowadzenia śledztw w sprawach zbrodni sądowych w związku z ekshumacją ciał ich ofiar, 19 grudzień 2014 r., 2014
  4. Głos w dyskusji [w:] Profesor Marian Cieślak – Osoba, Dzieło, Kontynuacje, pod red. W. Cieślaka, S. Steinborna, Wydawnictwo Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 72-74, 2013
  5. Głos w dyskusji [w:] Problem spójności prawa karnego z perspektywy jego nowelizacji, pod red. A. Marka i T. Oczkowskiego, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011, s. 125-126, 2011
  6. Głos w dyskusji [w:] Populizm penalny i jego przejawy w Polsce, pod red. Z. Sienkiewicz i R. Kokota, Kolonia Limited, Wrocław 2009, s. 127- 130, 2009
  7. Opinia dla Sejmu RP w sprawie wartości merytorycznej zmian treści przepisów o zniesławieniu (art. 212 § 1 k.k.) i zniesławieniu za pomocą środków masowego przekazu (art. 212 § 2 k.k.) oraz przepisu wyłączającego odpowiedzialność karną za publiczne zniesławienie osoby pełniącej funkcję publiczną (art. 213 § 2 k.k.), 2009, 2009
  8. Opinia dla Rzecznika Praw Obywatelskich o tezie odpowiedzi Sądu Najwyższego udzielonej w uchwale z dnia 20.12.2007 r., wpisanej do księgi zasad prawnych (I KZP 37/ 37/07) dotyczącej kwestii odpowiedzialności karnej sędziów stanu wojennego w Polsce, wprowadzonego dekretem z dnia 12.12.1981 r., 2008, 2008
  9. Opinia dla Rzecznika Praw Obywatelskich nt. zgodności z Konstytucją przepisu art. 132a statuującego odpowiedzialność karną za pomawianie narodu polskiego, 2007, 2007
  10. Recenzja pracy J. Ziewińskiego: Rozkaz wojskowy w prawie karnym, Zeszyty Naukowe ASW 1973, nr 4, s. 271-276, 1973

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.