PL

prof. dr hab. Witold Kulesza, prof.

Witold Kulesza Witold Kulesza

Kontakt, dyżury

 • Biografia

  Studia prawnicze na UŁ ukończył w 1973 r. z wyróżnieniem dla najlepszego studenta ostatniego roku i rozpoczął pracę w Zakładzie Prawa Karnego Instytutu Prawa Karnego jako asystent stażysta prof. Jana Waszczyńskiego. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał w 1982 r. na podstawie rozprawy „Zniesławienie i zniewaga (Ochrona czci i godności osobistej człowieka w polskim prawie karnym – zagadnienia podstawowe)”, nagrodzonej III nagrodą w konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie, opublikowanej następnie w 1984 r. przez Wydawnictwo Prawnicze. W tym samym 1982 r. powołany na stanowisko adiunkta. Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa karnego uzyskał w 1992 r. na podstawie pracy „Demonstracja. Blokada. Strajk (Granice wolności zgromadzeń i strajku w polskim prawie karnym na tle prawa niemieckiego)”, wydanej przez Wydawnictwo UŁ (1991 r.) i nagrodzonej I nagrodą w konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie. W 1992 r. powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego i kierownika Zakładu Prawa Karnego Materialnego Katedry Prawa Karnego. W latach 1992-1995 prodziekan WPiA UŁ, w latach 1998-2006 przedstawiciel Wydziału na forum Senatu UŁ. Z dniem 30 grudnia 2015 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk prawnych, na podstawie monografii "Crimen laesae iustitiae. Odpowiedzialność karna sędziów i prokuratorów za zbrodnie sądowe według prawa norymberskiego, niemieckiego, austriackiego i polskiego" (Wydawnictwo UŁ 2013 r.) oraz oceny całokształtu dorobku naukowego.

  W latach 70-tych i 80-tych sprawował opiekę nad studenckim kołem naukowym młodego prawnika. Kilkakrotnie pełnił funkcje sekretarza oraz członka komisji rekrutacyjnej na studia na WPiA UŁ, jak również rzecznika dyscyplinarnego dla studentów UŁ. W latach 2006-2009 zastępca przewodniczącego komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich.

  Współorganizator NSZZ „Solidarność” w Uniwersytecie Łódzkim, w okresie stanu wojennego obrońca w postępowaniach dyscyplinarnych i ze stosunków pracy osób represjonowanych z przyczyn politycznych.

  W latach 1998–2006 członek rady wydawniczej Wydawnictwa UŁ, w latach 1998-2000 przewodniczący komitetu redakcyjnego periodyku „Pamięć i Sprawiedliwość. Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu”, w latach 2000-2013 członek rady programowej periodyku „Pamięć i Sprawiedliwość. Pismo Instytutu Pamięci Narodowej”, członek komitetu redakcyjnego „Przeglądu Prawa Karnego”. Członek kapituły nagrody im. profesora Jana Kodrębskiego za najlepszą pracę magisterską na Wydziale Prawa i Administracji UŁ oraz Kapituły Nagrody im. Edwarda J. Wende.

  Członek Societas Humboldtiana. Członek-kurator Międzynarodowego Kuratorium Badania Powojennego Wymiaru Sprawiedliwości w Wiedniu.

  Promotor pracy habilitacyjnej, 4 prac doktorskich oraz ponad 250 prac magisterskich. Recenzent w 7 przewodach doktorskich i 1 habilitacyjnym. Spośród wypromowanych prac magisterskich kilka otrzymało nagrodę im. profesora Jana Kodrębskiego dla najlepszej pracy magisterskiej. Stypendysta Fundacji im. Alexandra von Humoldta (1989-1991).

  Prowadził badania na uniwersytetach w Giessen, Antwerpii i Instytucie Maxa Plancka dla prawa karnego zagranicznego i międzynarodowego we Freiburgu Bryzgowijskim. Wygłaszał wykłady i referaty m.in. na uniwersytetach w Giessen, Marburgu, Dortmundzie, Heidelbergu, Bremie, Grazu, Budapeszcie, Frankfurcie nad Odrą/Słubicach, Stambule w Instytucie Gauck’a w Berlinie, Akademii Kształcenia Politycznego w Tutzing, Akademii w Sankelmark, Instytucie im. Adama von Trott w Imshausen, Instytucie im. Fritza Bauera we Frankfurcie nad Menem, Centrali Interpolu w Lyonie, Muzeum Terroru w Budapeszcie, Centrali Badania Powojennego Wymiaru Sprawiedliwości w Wiedniu, Instytucie Badania Zbrodni Komunistycznych w Pradze, Instytucie Badania Austriackiego Ruchu Oporu w Wiedniu i w Grazu, Centrali Ścigania Zbrodni Narodowo-Socjalistycznych w Ludwigsburgu, Forum Europejskim w Poczdamie.

  Poza wykładami dla studentów WPiA UŁ prowadził również wykłady dla sędziów i prokuratorów w ramach szkolenia organizowanego przez Centrum Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości oraz wykłady dla aplikantów adwokackich. W ramach działalności promującej naukę i kształcenie prowadzi regularnie wykłady w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz (UŁ), Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Salezjańskiej w Łodzi, Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej (do 2018 r.), jak również wykłady dla licealistów w ramach Drzwi Otwartych na WPiA. Wygłasza również okolicznościowe wykłady w szkołach, stowarzyszeniach oraz innych instytucjach.

  Od ukończenia studiów współpracował społecznie z Okręgową Komisją Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, od 1994 jako jej przewodniczący. W latach 1998-2006 był Dyrektorem Głównej Komisji Badania – a następnie – Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie i jednocześnie Prokuratorem Krajowym – Zastępcą Prokuratora Generalnego, vice prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Współautor ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia 18 grudnia 1998 r., którą wprowadził do polskiego prawa karnego pojęcie i karalność „kłamstwa oświęcimskiego“.

  W latach 1995-1998 wykonywał zawód adwokata (najczęściej jako obrońca z urzędu).

  Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1998 r.), Krzyżem Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec (2001 r.), Krzyżem Oficerskim Orderu Republiki Węgierskiej (2003 r.), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Polonia Restituta (2011 r.), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta (2015 r.) oraz Medalem Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej przyznawanym przez Polską Fundację Katyńską (2009 r.). Uhonorowany Złotą Odznaką UŁ (1997 r.), nagrodą im. Edwarda Wende przyznawaną przez Fundację dla Polski oraz dziennik „Rzeczpospolita” (2004 r.) oraz nagrodą Hosenfelda/Szpilmana przyznaną przez Leuphana Universität Lüneburg oraz Fundację „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ (2015 r.).

 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. Ustalenie prawdy jako cel postępowania sądowego - refleksje historyczne [w:] Dialog wielokulturowości i prawda, pod red. H. Czakowskiej i M. Kucińskiego, Bydgoszcz 2018, s. 181-205, 2018
  2. Die Ermordung von Kriegsgefangenen während des 2. Weltkriegs. Ein Kriegsverbrechen oder eine Überschreitung von Berechtigungen? [w:] Rechtstaatliches Strafen. Festschrift für Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Keiichi Yamanaka zum 70. Geburtstag am 16. März 2017, Jan C. Joerden, K. Schmoller [Hrsg.], Duncker & Humblot, Berlin 2017, s. 745-770, 2017
  3. Podstawowe zagadnienia wykładni art. 140 k.w. (współaut. J. Kulesza) [w:] Verba volant, scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015 – 2016. Księga Pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej, pod red. T. Grzegorczyka i R. Olszewskiego, WoltersKluwer, Warszawa 2017, s. 217-234, 2017
  4. Sąd Specjalny (Sondergericht) w Łodzi [w:] Gmach i jego tajemnice. Sąd Okręgowy w Łodzi 1917-2017, Łódź 2017, s. 60-99 , 2017
  5. Zbrodnia katyńska przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka - refleksje nad wyrokiem z 21 października 2013 roku [w:] Księga jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, pod red. J. Giezka, D. Gruszeckiej, T. Kalisza, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. XLIII, Wrocław 2017, s. 349-374, 2017
  6. CRIMEN LAESAE IUSTITIAE Кримінальна відповідальність суддів та прокурорів за злочини проти правосуддя за Нюрнберзькими законами, німецьким, австрійським та польським законодавством, tłum. Перекладaцьким цен­тром «Галерея Мов», Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Open Dialog Foundation, USAID FAIR Justice Project 2016, ss. 520, 2016
  7. Die fehlerhaften Gedächtnis-Codes und das kollektive Gedächtnis als strafrechtlich geschütztes Gemeinschaftsgut [w:] Die fehlerhaften Gedächtnis-Codes. Die Verunstaltung der Erinnerung an die internationalen Verbrechen im öffentlichen Diskurs, A. Nowak-Far, Ł. Zamęcki [Hrsg.], Wydawnictwo C. H. Beck, Warschau 2016, s. 133-152, 2016
  8. Lekceważenie a znieważenie Narodu Polskiego, Rzeczypospolitej Polskiej, jej Prezydenta lub konstytucyjnych organów – wykroczenie a przestępstwo (współaut. J. Kulesza) [w:] Na styku prawa karnego i prawa o wykroczeniach. Zagadnienia materialnoprawne oraz procesowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Bojarskiemu. Tom I, pod red. J. Sawickiego i K. Łucarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, s. 275-292, 2016
  9. Öffentliche Propagierung der faschistischen oder kommunistischen Staatsform und hate speech als Straftaten [w:] Strafrechtlicher Reformbedarf, pod red. J. C. Joerdena i A. J. Szwarca, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2016, s. 215-240, 2016
  10. Rozdział VI. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej [w:] System Prawa Karnego. Tom 10. Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym, pod red. J. Warylewskiego, Wydawnictwo C. H. Beck, 2. wydanie, Warszawa 2016, s. 1073-1237, 2016
  11. Chapter 15. Poland (współaut. P. Daranowski, Jan Kulesza, Joanna Kulesza, [et al.]) [w:] Comparative Counter-Terrorism Law, K. Roach [Ed.], Cambridge University Press, New York 2015, s. 425-456, 2015
  12. Defective codes of memory versus collective memory as general interest under the protection of criminal law [w:] Defective codes of memory. How the memory of international crimes is distorted in public dicourse, A. Nowak-Far, Ł. Zamęcki [Eds.], Warszawa 2015, s. 141-162, 2015
  13. Ehrenschutz des Menschen und Rechtfertigungsgründe aus rechtvergleichender Perspektive [w:] Probleme des Allgemeinen Teils des Strafrechts aus rechtvergleichender Perspektive, Y. Ünver, J. C. Joerden, A. J. Szwarc, K. Yamanaka [Hrsg.], Ankara 2015, s. 101-120, 2015
  14. Fotografowanie jako czyn zabroniony w prawie niemieckim i polskim (współaut. E. Kulesza) [w:] Złota księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunona Hołysta, pod red. B. Sygita, Warszawa 2015, s. 153-164, 2015
  15. Schauprozess gegen polnische Offiziere als Element des stalinistischen Terrors in Polen [w:] Sowjetische Schauprozesse in Mittel- und Osteuropa, C. Szabó [Hrsg.], Wien 2015, s. 169-189, 2015
  16. Swastyka w świetle polskiego prawa karnego i zbiorowej pamięci [w:] Inspiracje i kontynuacje. W kręgu idei Profesora Mariana Cieślaka, pod red. W. Cieślaka, Bydgoszcz 2015, s. 79-113, 2015
  17. Wadliwe kody pamięci a zbiorowa pamięć jako dobro społeczne chronione prawem karnym [w:] Wadliwe kody pamięci. Zniekształcenie pamięci o zbrodniach międzynarodowych w dyskursie publicznym, pod red. A. Nowaka-Fara i Ł. Zamęckiego, Warszawa 2015, s. 149-170, 2015
  18. Zniesławiający zarzut "kolaboracji" a ochrona dobrego imienia osoby w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka [w:] Problemy współczesnego prawa karnego i polityki kryminalnej. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Sienkiewicz, pod red. M. Bojarskiego, J. Brzezińskiej, K. Łucarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, s. 234-247, 2015
  19. Counter-terrorism law (współaut. P. Daranowski, Jan Kulesza, Joanna Kulesza [et al.]) [w:] Rapports Polonais. XIXe Congrès International de Droit Comparé/XIXth International Congress of Comparative Law, Vienne, 20-26 VII 2014, Wydawnictwo UŁ 2014, s. 347-380 (355-357), 2014
  20. Ochrona dobrego imienia człowieka w świetle projektu nowelizacji Kodeksu karnego i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka [w:] Polski proces karny i materialne prawo karne w świetle nowelizacji z 2013 roku. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Tylmanowi z okazji Jego 90. urodzin, pod red. T. Grzegorczyka, J. Izydorczyka, R. Olszewskiego, D. Świeckiego i M. Zbrojewskiej, LexisNexis, Warszawa 2014, s. 451-469, 2014
  21. Crimen laesae iustitiae. Odpowiedzialność karna sędziów i prokuratorów za zbrodnie sądowe według prawa norymberskiego, niemieckiego, austriackiego i polskiego, Wydawnictwo UŁ 2013, ss. 529, 2013
  22. Propagowanie ideologii nazistowskiej lub jej symboli w świetle niemieckiego i polskiego prawa karnego [w:] Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, pod red. W. Górowskiego, P. Kardasa, T. Sroki i W. Wróbla, Wydawnictwo Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 201-216, 2013
  23. Skazania na podstawie wymuszonego torturami przyznania się oskarżonego jako zbrodnia sądowa [w:] Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, pod red. J. Jakubowskiej-Hary, A. Błachnio-Parzych, H. Kuczyńskiej i J. Kosonogi, Wydawnictwo Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 1038-1062, 2013
  24. Zgierska tragedia. Sprawa Józefa Mierzyńskiego [w:] „Dziś za jednego Niemca śmierć poniesie 50 Polaków”, Łódź 2013, s. 23-33, 2013
  25. Karanie za zbrodnię "zhańbienia rasy" (Rassenschande) i odpowiedzialność karna sędziów za zbrodnicze skazania [w:] Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. Księga jubileuszowa profesora Mariana Filara, Tom I, pod red. A. Adamskiego, J. Bojarskiego, P. Chrzczonowicza i M. Leciaka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 347-371, 2012
  26. Rozdział VI. Przestępstwa przeciwko czci i  nietykalności cielesnej [w:] System Prawa Karnego. Tom 10. Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym, pod red. J. Warylewskiego, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, s. 1001-1093, 2012
  27. Zbrodnia sądowa i odpowiedzialność za jej popełnienie, [w:] Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, Tom II, pod red. P. Kardasa, W. Wróbla, T. Sroki, Wydawnictwo Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 1219-1240, 2012
  28. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit der Richter und Staatsanwälte aus der Zeit des Unrechtsstaats in Polen [w:] Von Kontinuitäten und Brüchen: Ostrecht im Wandel der Zeiten. Festschrift für Friedrich-Christian-Schroeder zum 75. Geburtstag, H. Küpper [Hrsg.], Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 2011, s. 91-111, 2011
  29. Pochwalanie faszyzmu i komunizmu w świetle prawa karnego (uwagi de lege praevia, lata et ferenda) [w:] Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu, pod red. A. Michalskiej-Warias, I. Nowikowskiego, J. Piórkowskiej-Flieger, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2011, s. 415-434, 2011
  30. Pochwalanie faszyzmu i komunizmu w świetle prawa karnego (uwagi de lege praevia, lata et ferenda) [w:] Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. Materiały z konferencji naukowej, Lublin, 26-27 września 2011 roku, pod red. T. Bojarskiego, A. Michalskiej-Warias, I. Nowikowskiego, K. Nazar-Gutowskiej, J. Piórkowskiej-Flieger, D. Firkowskiego, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2011, s. 99-119, 2011
  31. Przedmowa do polskiego wydania [w:] H. Langbein, Auschwitz przed sądem. Proces we Frakfurcie nad Menem 1963-1965. Dokumentacja, Via Nova, Instytut Pamięci Narodowej, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Wrocław - Warszawa - Oświęcim 2011, s. VII - XXIX, 2011
  32. The Trial of General Jaruzelski. Justice of the Victors, Or the Victory of Justice? [w:] Crimes of The Communist Regimes, Institute for the Study of Totalitarian Regimes, Praha 2011, s. 305-312, 2011
  33. Usprawiedliwione naruszenie czci człowieka w polskim i niemieckim prawie karnym (współaut. J. Kulesza) [w:] Księga dedykowana dr Ewie Weigend, pod red. S. Waltosia, Polska Akademia Umiejętności 2011, s. 219-227, 2011
  34. "Euthanasie" - Morde an polnischen Psychiatriepatienten/innen während des Zweiten Weltkriegs [w:] Die nationalsozialistische "Euthanasie" - Aktion T4 und ihre Opfer. Von den Historischen Bedingungen bis zu den Konsequenzen für die Ethik in der Gegenwart, M. Rotzoll, G. Hohendorf, P. Fuchs, P. Richter, Ch. Mundt, W. U. Eckart [Hrsg.], Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn-München-Wien-Zürich 2010, s. 175-178, 2010
  35. Corporate criminal liability in Poland [w:] Rapports Polonais. XVIIIe Congrès International de Droit Comparé, Washington, 25.VII – 1.VIII.2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 303-311, 2010
  36. Der Beitrag der polnischen Nachkriegsjustiz zum europäischen Rechtskulturerbe am Beispiel zweier Prozesse wegen der Massenmorde im Warthegau (Posen, Kulmhof) [w:] Gerechtigkeit nach Diktatur und Krieg. Transitional Justice 1945 bis heute: Strafverfahren und ihre Quellen, C. Kuretsidis-Heider, W. R. Garscha [Hrsg.], Clio und AutorInnen Verlag, Graz 2010, s. 201-216, 2010
  37. Prawnokarna ochrona dobrego imienia osób pełniących funkcje publiczne w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2008 r. i nowelizacji kodeksu karnego z dnia 5 listopada 2009 r. [w:] Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, pod red. V. Konarskiej-Wrzosek, J. Lachowskiego i J. Wójcikiewicza, Wydawnictwo Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 349-366, 2010
  38. Wysiedlenia z Kraju Warty (Warthegau) w świetle procesu Gauleitera Artura Greisera [w:] Ludność cywilna w łódzkich obozach przesiedleńczych, pod red. J. Żelazko, Instytut Pamięci Narodowej, Urząd Miasta Łodzi, Łódź 2010, s. 33-51, 2010
  39. Zbrodnia Katyńska jako akt ludobójstwa (geneza pojęcia) [w:] Zbrodnia Katyńska. W kręgu prawdy i kłamstwa, pod red. S. Kalbarczyka, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2010, s. 52-67, 2010
  40. "Kłamstwo o Auschwitz" jako czyn zabroniony w polskim i niemieckim prawie karnym [w:] Aktualne problemy prawa karnego. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70. urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca, pod. red. Ł. Pohla, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2009, s. 297–313, 2009
  41. Auschwitz – Lüge [w:] Vergleichende Strafrechtwissenschaft. Frankfurter Festschrift Für Andrzej J. Szwarc zum 70. Geburtstag, Jan C. Joerden, U. Scheffler, A. Sinn, G. Wolf [Hrsg.], Duncker & Humblot, Berlin 2009, s. 331–342, 2009
  42. Die Ausstrahlung der bundesdeutschen NS-Strafverfolgung auf andere Staaten, insbesondere Polen [w:] Festakt und Symposium aus Anlass des 50-jähringen Bestehens der Zentrallen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen, Justizministerium Baden-Württemberg, Stuttgart 2009, s. 137-152, 2009
  43. Przedmowa do: D. Schenk: Hans Frank. Biografia generalnego gubernatora, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009, s. 10-12, 2009
  44. Korupcja a polskie prawo karne [w:] Etyka w biznesie. Forum przedsiębiorczości na rzecz promocji etyki w biznesie, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź 2008, s. 33–54, 2008
  45. Odpowiedzialność karna za zniesławienie i obrazę w polskim prawie karnym [w:] Prawnokarne granice dopuszczalnego pomawiania, pod red. A. J. Szwarca, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008, s. 11-24, 2008
  46. „Niemiecki Świadek” [w:] Wilm Hosenfeld. „Staram się ratować każdego”. Życie niemieckiego oficera w listach i dziennikach, Warszawa 2007, s. 137-140, 2007
  47. Kriegsverbrecherprozesse in Polen – historische Dimensionen und weitere Forschungen [w:] Historische Dimensionen von Kriegsverbrecherprozessen nach dem Zweiten Weltkrieg, H. Radtke, D. Rössner, T. Schiller, W. Form [Hrsg.], Baden-Baden 2007, s.189-194, 2007
  48. Völkermord vor Gericht in Polen. NS-Verbrechen im Reichsgau Danzig-Westpreußen im Lichte des Strafprozesses gegen Richard Hildebrand [w:] Kriegsverbrechen, NS-Gewaltverbrechen und die europäische Strafjustiz von Nürnberg bis Den Haag, H. Halbrainer, C. Kuretsidis-Haider [Hrsg.], Graz 2007, s. 201-211, 2007
  49. Bekämpfung der Korruption [w:] Das dritte deutsch - japanisch - polnische Strafrechtskolloquium der Stipendiaten der Alexander von Humboldt – Stiftung. Aktuelle Probleme des deutschen, japanischen und polnischen Strafrechts, pod red. A. J. Szwarca, Poznań 2006, s. 241–254, 2006
  50. Euthanasia in Poland [w:] Euthanasia in International and Comparative Perspective, M. Groenhuijsen, F. van Laanen [Eds.], Nijmegen 2006, s. 227–235, 2006
  51. Euthanasia. Polish National Report [w:] Présentés Au XVIIe Congrés International De Droit Comparé, Utrecht, Łódź 2006, s. 217–226, 2006
  52. Vorwort do: D. Schenk: Hans Frank. Hitler Kronjurist und Generalgouverneur, Frankfurt am Main 2006, s. 9-11, 2006
  53. Zbrodnia katyńska w procesie norymberskim – refleksje nad stenogramem rozprawy [w:] Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka, pod red. J. Giezka, Zakamycze 2006, s. 407-433, 2006
  54. Verbrechen der Wehrmacht in Polen im September 1939 [w:] „Größte Härte…”. Verbrechen der Wehrmacht in Polen, September/ Oktober 1939, J. Böhler [Hrsg.], Warszawa 2005, s. 39–48, 2005
  55. Sądowe karanie jako przypadek sądowej zbrodni – przeszłość z perspektywy współczesności [w:] Aktualne problemy prawa karnego, kryminologii i penitencjarystyki – Księga ofiarowana Profesorowi Stefanowi Lelentalowi w 45. roku pracy naukowej i dydaktycznej, pod red. K. Indeckiego, Łódź 2004, s.171-180, 2004
  56. Zbrodnia i sprawcy. Bombardowanie Wielunia w dniu 1 IX 1939 r. w świetle akt Instytutu Pamięci Narodowej [w:] Wieluń miastem pokoju i pojednania, pod red. B. Abramka i J. Książka, Wieluń 2004, s. 13–16, 2004
  57. Zbrodnie Wehrmachtu w Polsce – wrzesień-październik 1939 r. [w:] „Z największą brutalnością…”, Warszawa 2004, s. 3-12, 2004
  58. Czy sędzia lub prokurator może odpowiadać za stosowanie prawa? [w:] Prawo karne stanu wojennego, pod red. A. Grześkowiak, Lublin 2003, s. 181-192, 2003
  59. Fighting International and National Corruption by Means of Criminal Law [w:] Rapports Polonais. Présentés au seiziéme Congrés International de Droit Comparé. Brisbane, 14-20 juillet 2002, Łódź 2002, s. 297-310, 2002
  60. Przedmowa do: D. Schenk, Albert Forster. Gdański namiestnik Hitlera, Gdańsk 2002, s. 5-9, 2002
  61. Pojęcie zbrodni komunistycznej i rehabiltacja ofiar w polskim prawie karnym [w:] Od totalitaryzmu do demokracji. Pomiędzy "grubą kreską" a dekomunizacją - doświadczenia Polski i Niemiec, pod red. P. Kuglarza, Kraków 2001, s. 261-265, 2001
  62. Odpowiedzialność karna sędziów i prokuratorów za zbrodnię sądową [w:] Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce lat 1944 – 1956, pod red. W. Kuleszy i A. Rzeplińskiego, Warszawa 2000, s. 507-517, 2000
  63. Prawne aspekty rozliczenia z przeszłością [w:] Oblicza stalinizmu – materiały sympozjum, pod red. J. M. Marszalskiej i B. Wójcika, Tarnów 2000, s. 17- 25, 2000
  64. Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce lat 1944 – 1956, pod red. W. Kuleszy i A. Rzeplińskiego, Warszawa 2000, 2000
  65. Vorwort do: D. Schenk, Hitlers Mann in Danzig – Gauleiter Forster und die NS-Verbrechen in Danzig-Westpreußen, Bonn 2000, s. 9-10, 2000
  66. Ochrona danych osobowych a nowa kodyfikacja prawa karnego w Polsce [w:] Ochrona danych osobowych, pod red. M. Wyrzykowskiego, Warszawa 1999, s. 89-97, 1999
  67. Verbrechen im Parteiauftrag als Gegenstand des Strafverfahrens in Polen [w:] Archiv zur DDR-Staatssicherheit,.Bd. 3, D. Unverhau [Hrsg.], Münster 1999, s. 44-46, 1999
  68. Die Funktion des Strafrechts bei der Lösung der Arbeitskonflikte [w:] Prawo karne a problem zmiany ustroju politycznego. Strafrecht und politischer Systemwechsel, pod red. A. Esera i A. Zolla, Zakamycze 1998, s. 217-231, 1998
  69. Regulation of Financial Markets with Particular Reference to Market Abuse [w:] Rapports Polonais. Présentés au quinziéme Congrés International de Droit Comparé. Bristol, 26 juillet – 1er août 1998, Łódź 1998, s. 253-265, 1998
  70. Sprawa ks. Wincentego Harasimowicza przed niemieckim sądem specjalnym – analiza akt procesu [w:] Akcje okupanta hitlerowskiego wobec kościoła katolickiego w Kraju Warty, pod red. A. Galińskiego i M. Budziarka, Łódź 1997, s. 69-83, 1997
  71. AIDS a prawnokarne problemy tajemnicy lekarskiej [w:] AIDS i prawo karne, pod red. A. J. Szwarca, Poznań 1996, s. 69-85, 1996
  72. Diskussionsbericht [w:] AIDS und Strafrecht, pod red. A. J. Szwarca, Berlin 1996, s. 155-159, 1996
  73. Synthese aus polnischer Sicht (Materiellrechtlische Fragen) [w:] Neue Erscheinungsformen der Kriminalität in ihrer Auswirkung auf das Straf- und Strafprozeßrecht, H. J. Hirsch, P. Hofmański, E.W. Pływaczewski, C. Roxin [Hrsg.], Białystok 1996, s. 591- 594, 1996
  74. Członkowie załogi ośrodka zagłady w Chełmnie przed niemieckimi sądami – zarys życiorysów, czynów i postaw [w:] Ośrodek zagłady w Chełmnie nad Nerem i jego rola w hitlerowskiej polityce eksterminacyjnej, pod red. J. Kapustki [et al.], Konin 1995, s. 87-92, 1995
  75. Ochrona dobrego imienia człowieka przed zniesławieniem w przyszłym polskim kodeksie karnym [w:] Reforma prawa karnego, Łódź 1994, s. 30–38, 1994
  76. Prawnokarna ochrona dobrego imienia osób uczestniczących w życiu publicznym [w:] Problemy kodyfikacji prawa karnego. Księga ku czci Profesora Mariana Cieślaka, pod red. S. Waltosia, Kraków 1993, s. 273-283, 1993
  77. Demonstracja. Blokada. Strajk (Granice wolności zgromadzeń i strajku w polskim prawie karnym na tle prawa niemieckiego), Łódź 1991, ss. 246 (rec. R. Dębski, Przegląd Policyjny 1992, nr 1, s. 187-193), 1991
  78. Zbrodnia zdrady Ojczyzny w polskim prawie karnym (uwagi de lege ferenda) [w:] Zagadnienia prawa karnego. Tom poświęcony prof. Janowi Waszczyńskiemu, pod red. S. Lelentala, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, tom 47, 1991, s. 67-79, 1991
  79. Znieważenie Narodu Polskiego, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, ustroju państwa i jego naczelnych organów oraz pochwalanie faszyzmu [w:] System prawa karnego. Tom IV. O przestępstwach w szczególności. Część II, pod red. I. Andrejewa, L. Kubickiego, J. Waszczyńskiego, Ossolineum 1989, s. 722-744, 1989
  80. Ochrona czci i prawo do krytyki w życiu publicznym [w:] O prawo karne oparte na zasadach sprawiedliwości prawach człowieka i miłosierdziu, pod red. A. Strzembosza, Lublin 1988, s. 193-209, 1988
  81. Odpowiedzialność prawna lekarza (współaut. W. Wanatowska), Warszawa 1988, ss. 108, 1988
  82. Zniesławienie i zniewaga. Ochrona czci i godności osobistej człowieka w prawie karnym – zagadnienia podstawowe, Warszawa 1984, ss. 182 (rec.: J. Barta, Zeszyty Prasoznawcze 1985, nr 4, s. 94-95, K. Kubala, Wojskowy Przegląd Prawniczy 1985, nr 2, s. 234-237, B. Michalski, Państwo i Prawo 1986, nr 3, s. 117-120, M. Surkont, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1986, nr 1, s. 308-309, A. Wąsek, Palestra 1986, nr 2, s. 64-69), 1984
  83. Odpowiedzialność karna za współdziałanie przestępcze przy aferowym zagarnięciu mienia społecznego (współaut. H. Maliszewska), Łódź 1976, ss. 15, 1976
  84. Zagarnięcie mienia społecznego. Odpowiedzialność karna – Rewindykacja (współaut. J. Waszczyński), Łódź 1976, ss. 112, 1976
 • Artykuły

  1. "Polskie obchody" rocznicy urodzin Hitlera w śwetle prawa karnego III Rzeszy, Republiki Federalnej Niemiec i Polski, Państwo i Prawo 2018, nr 7, s. 5-22, 2018
  2. Polska godność narodowa w świetle prawa karnego, Czasopismo Prawno-Historyczne 2018, nr 1 (T. LXX), s. 153-185, 2018
  3. Sądowa obraza sprawiedliwości. Komentarz do wyroku ETPCz w sprawie śledztwa katyńskiego, Na wokandzie 2014, nr 1, s. 46-47, 2014
  4. Zgierska tragedia. Sprawa Józefa Mierzyńskiego, Kronika miasta Łodzi 2011, nr 2, s. 121-128, 2011
  5. Zbrodnia katyńska w procesie norymberskim – taktyka obrony przed fałszywym oskarżeniem, Palestra 2010, nr 3, s. 142-160, 2010
  6. Zbrodnia Katyńska a Naród Polski [w:] Naród. Państwo. Rodzina. Zeszyty Katyńskie Nr 24, Warszawa 2009, s. 78-92, 2009
  7. Europejski nakaz aresztowania jako instrument stosowania prawa karnego w Unii Europejskiej, Studia prawno-europejskie, Łódź 2007, s. 105-112, 2007
  8. Nieznane dokumenty katyńskie z archiwów niemieckich [w:] Przesłanie dla przyszłości, Zeszyty Katyńskie Nr 21, Warszawa 2006, s. 154–158, 2006
  9. „Zbrodnie Wehrmachtu w Polsce – wrzesień 1939” [w:] Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej 2004, nr 8-9, s. 19-30, 2004
  10. Możliwość opracowania aktu oskarżenia sprawców zbrodni katyńskiej - przesłanki prawne i rzeczywistość [w:] Wina i oskarżenie, Zeszyty Katyńskie Nr 19, Warszawa 2004, s. 64–78, 2004
  11. Norymberga – Oczekiwania a prawo. Efekty działalności śledczej Głównej Komisji w świetle postanowień prokuratur niemieckich [w:] Pamięć i Sprawiedliwość – Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Instytutu Pamięci Narodowej, t. XL, 1997-1998, s. 18-25, 1998
  12. Zaprzeczanie prawdy o ludobójstwie dokonanym w okresie II wojny światowej w świetle prawa karnego, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica, tom 63, 1995, s. 57-66, 1995
  13. Verkehrsregeln und Ahndung von Verkehrsverstößen in Polen (współaut. H. Janker), DAR – Deutsches Autorecht 1991, nr 9, s. 328- 333, 1991
  14. Obrona konieczna czci i godności a zasada proporcjonalności dóbr, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica, tom 35, 1988, s. 159-178, 1988
  15. Przepis karny jako instrument przeciwdziałania niegospodarności, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica, tom 22, 1985, s. 165-180, 1985
  16. Z problematyki art. 290 § 1 k.k., Acta Universitatis Lodziensis, Nauki humanistyczno-społeczne, seria 1, zeszyt 62, 1979, s. 123-134, 1979
  17. Wykonywanie funkcji kierowniczych jako okoliczność kwalifikująca, Państwo i Prawo 1976, nr 7, s. 106-113, 1976
 • Glosy

  1. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 1996 r., III KKN 98/96, Palestra 1997, nr 9-10, s. 189-194, 1997
  2. Glosa łączna do wyroków Sądu Najwyższego: z  dnia 9 marca 1983 r., V KR 13/83 i z dnia 22 kwietnia 1983 r., Rw 279/83, Palestra 1985, nr 9, s. 99-109, 1985
 • Inne publikacje

  1. Opinia dla Sejmu RP nt. korelacji między pojęciami „nazistowskie obozy”, „polskie obozy”, a zagadnieniem kłamstwa oświęcimskiego w prawodawstwie polskim, izraelskim oraz międzynarodowym,12 lutego 2018 r., 2018
  2. Opinia dla Przewodniczącego Rady Naukowej IPN o konieczności prowadzenia śledztw w sprawach zbrodni sądowych w związku z ekshumacją ciał ich ofiar, 19 grudzień 2014 r., 2014
  3. Głos w dyskusji [w:] Profesor Marian Cieślak – Osoba, Dzieło, Kontynuacje, pod red. W. Cieślaka, S. Steinborna, Wydawnictwo Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 72-74, 2013
  4. Piłat jako sędzia [w:] Koncerty uniwersyteckie w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina 2011-2013, pod red. L. Dzierżanowskiego i J. Kaczmarka, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2013, s. 86-92, 2013
  5. Głos w dyskusji [w:] Problem spójności prawa karnego z perspektywy jego nowelizacji, pod red. A. Marka i T. Oczkowskiego, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011, s. 125-126, 2011
  6. Głos w dyskusji [w:] Populizm penalny i jego przejawy w Polsce, pod red. Z. Sienkiewicz i R. Kokota, Kolonia Limited, Wrocław 2009, s. 127- 130, 2009
  7. Opinia dla Sejmu RP w sprawie wartości merytorycznej zmian treści przepisów o zniesławieniu (art. 212 § 1 k.k.) i zniesławieniu za pomocą środków masowego przekazu (art. 212 § 2 k.k.) oraz przepisu wyłączającego odpowiedzialność karną za publiczne zniesławienie osoby pełniącej funkcję publiczną (art. 213 § 2 k.k.), 2009, 2009
  8. Opinia dla Rzecznika Praw Obywatelskich o tezie odpowiedzi Sądu Najwyższego udzielonej w uchwale z dnia 20.12.2007 r., wpisanej do księgi zasad prawnych (I KZP 37/ 37/07) dotyczącej kwestii odpowiedzialności karnej sędziów stanu wojennego w Polsce, wprowadzonego dekretem z dnia 12.12.1981 r., 2008, 2008
  9. Opinia dla Rzecznika Praw Obywatelskich nt. zgodności z Konstytucją przepisu art. 132a statuującego odpowiedzialność karną za pomawianie narodu polskiego, 2007, 2007
  10. Recenzja pracy J. Ziewińskiego: Rozkaz wojskowy w prawie karnym, Zeszyty Naukowe ASW 1973, nr 4, s. 271-276, 1973

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.