Dział obsługi studentów

Dyżury dziekanów

Aktualne informacje o dyżurach dziekanów znajdują się w zakładce WŁADZE WYDZIAŁU.

 

SYSTEM KOLEJKOWY

Wydawanie biletów rozpoczyna się 30 minut przed dyżurem i kończy 20 minut przed zakończeniem. Każdy bilet jest identyfikowany po numerze pesel wprowadzonym na biletomacie. 

Opiekunowie I roku (2020/2021)

STUDIA STACJONARNE 

Opiekunowie I roku (2020/2021)

STUDIA NIESTACJONARNE

 • Informacje dla studentów I roku (rozwiń)

  Szanowni Państwo,

  STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE: PRAWO, ADMINISTRACJA I STOPIEŃ, POLITYKA SPOŁECZNA, ADMINISTRACJA STACJONARNA II STOPIEŃ 

  Studenci I roku (zarówno polscy jak i zagraniczni) składają ślubowanie elektronicznie. W tym celu logują się do systemu USOS Web, w którym pojawia się tekst ślubowania, który muszą podpisać, aby "przejść dalej" i korzystać z funkcjonalności systemu.

  Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Rektoratu UŁ od 15.10.2020 r będzie można zatwierdzić ślubowanie w systemie USOSweb, co jest niezbędne do wpisania Państwa na listę pełnoprawnych studentów UŁ.

  Po zatwierdzeniu ślubowania i pod warunkiem, że przesłaliście Państwo do Dziekanatu potwierdzenie opłaty za legitymację studencką, Dziekanat wyśle do każdego z osobna, za pośrednictwem Poczty Polskiej (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), następujące dokumenty:

  a/ umowę w 2 jednobrzmiących egzemplarzach,
  b/ legitymację studencką,

  Obowiązkiem Państwa jest: podpisanie umowy i odesłanie jednego podpisanego egzemplarza umowy na adres Wydziału (ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź) z dopiskiem na kopercie KIERUNKU np. "Prawo - studia stacjonarne".

  Osoby, które zmieniły miejsce zamieszkania są obowiązane: poinformować o tym fakcie Dziekanat kierunku drogą emailową pracowników poszczególnych kierunków.

   W przypadku takich osób:

  1. a/ albo ww. przesyłka zostanie wysłana pocztą na nowy adres do korespondencji,
   b/ albo 
   Pracownik Dziekanatu wyznaczy termin na osobisty odbiór dokumentów w budynku Wydziału na parterze w specjalnie w tym celu wyznaczonym punkcie kontaktowym.
   Kwestia ta zostanie zatem rozwiązana w drodze korespondencji e-mailowej.
   Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju prosimy, jednak mieć na uwadze, że korespondencja pocztowa wydaje się bezpieczniejsza.

  2. Potwierdzenie opłaty za legitymację w wysokości 22,- zł należy wpłacić na konto:

   WPiA Uniwersytetu Łódzkiego Bank PKO S.A.II Oddział /Łódź

   42 124030281111001029435358

   Potwierdzenie opłaty należy przesłać na adres mailowy lub przesłać pocztą do odpowiedniego pracownika Działu Obsługi Studentów obsługującego wybrany kierunek studiów.

   Prawo stacjonarne:                                           madamiak@wpia.uni.lodz.pl;ichycinska@wpia.uni.lodz.pl

   Administracja stacjonarna I stopnia:              mwasiewicz@wpia.uni.lodz.pl

   Prawo niestacjonarne wieczorowe:                dgetler@wpia.uni.lodz.pl

   Prawo niestacjonarne zaoczne:                        agrzesiak@wpia.uni.lodz.pl

   Administracja niestacjonarna I stopnia:          bmielcarek@wpi.uni.lodz.pl    

   P
   olityka społeczna, Administracja Stacjonarna II stopień: 
   mstachlewska@wpia.uni.lodz.pl

            

  Potwierdzenie opłaty przesyłają tylko osoby, które jeszcze nie posiadają legitymacji studenckiej lub chcą dokonać wymiany.

   

  STUDIA II STPONIA NIESTACJONARNE: ADMINISTACJA PRAWO PODATKOWE I RACHUNKOWOŚĆ PRAWO ZATRUDNIENIA KADRY I PŁACE

  Umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Łódzkim na rzecz studenta studiów niestacjonarnych, ślubowanie przesłane zostały za potwierdzeniem zwrotnym na Państwa adres drogą tradycyjną.

  Uprzejmie prosimy o niezwłoczne odesłanie podpisanych dokumentów: ślubowania oraz jednego PODPISANEGO egzemplarza umowy na adres WPiA UŁ z opisem kierunku.

  Osoby już posiadające legitymacje studenckie uprzejmie prosimy o przesyłanie legitymacji studenckich w celu przedłużenia ważności.

  Legitymacje przesyłacie Państwo drogą tradycyjną na adres Wydziału Prawa i Administracji UŁ z opisem kierunku.

  przedłużona Legitymacja studencka, będzie przesłana do Państwa drogą tradycyjną za potwierdzeniem zwrotnym.

  Dokument otrzymają osoby, które PRZESŁAŁY PODPISANĄ UMOWĘ ORAZ ŚLUBOWANIE.

  Studenci II stopnia, którzy nie posiadają legitymacji studenckiej powinni przesłać potwierdzenie opłaty do pracownika Działu Obsługi Studentów obsługującego wybrany kierunek i drogą mailową umówić się na formę odbioru dokumentów.

  Administracja niestacjonarna II stopnia:       eandruszkiewicz@wpia.uni.lodz.pl

  Prawo podatkowe i rachunkowość II stopnia: eandruszkiewicz@wpia.uni.lodz.pl

  Prawo zatrudnienia kadry i płace II stopnia:  eadamkiewicz@wpia.uni.lodz.pl

   

  Przydatne linki:

  Strona WPiA UŁ:

  https://www.wpia.uni.lodz.pl/

  Komunikaty w związku z wirusem Covid 19:
  https://www.wpia.uni.lodz.pl/aktualnosci/komunikaty/komunikaty-w-zwiazku-z-wirusem-covid-19.html

  Formularze i regulaminy:
  https://www.wpia.uni.lodz.pl/student/formularze-i-regulaminy

  Harmonogram zapisów na zajęcia:
  https://www.wpia.uni.lodz.pl/student/zapisy-na-zajecia

  Regulacje związane z odpłatnością za studia:
  Zarządzenie nr 10 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 13.10.2020 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 186 Rektora UŁ z dnia 30.09.2020 r. w sprawie rozwiązań dotyczących odpłatności za studia obowiązujących w roku akademickim 2020/2021
  Zarządzenie nr 186 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 30.09.2020 r. w sprawie: rozwiązań dotyczących odpłatności za studia obowiązujących w roku akademickim 2020/2021
  Zarządzenie nr 125 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 26.05.2020 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2020/2021

  Informacje o kursach z zakresu BHP i Praw autorskich zawarte są na głównej stronie internetowej Wydziału w Komunikatach w części "Informacje dla Studentów I roku":
  https://www.wpia.uni.lodz.pl/aktualnosci/komunikaty/informacje-dla-studentow-i-roku.html.

 • Komunikaty dla studentów (ROZWIŃ)

  KOMUNIKATY DLA STUDENTÓW

  W związku z wydanym Zarządzeniem  nr 174 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 18.09.2020r w sprawie zmiany sposobu prowadzenia działalności Uniwersytetu Łódzkiego oraz Zarządzeniem nr 2 Dziekana WPiA UŁ Dział Obsługi Studentów Wydziału Prawa i Administracji informuje o sposobie pracy dziekanatu.

  Obsługa wszystkich studentów drogą elektroniczną.

  Wszystkie wnioski składacie Państwo w formie elektronicznej, podpisany skan dokumentu należy wysłać na adres mailowy pracownika obsługującego dany kierunek. Trzeba pamiętać , że wnioski i pytania dotyczące toku studiów muszą być wysyłane z Państwa skrzynek w domenie uniwersyteckiej, tam też otrzymacie Państwo odpowiedź.

  Rozliczenie semestru/roku:

  Student, który uzyskał zgodę na przesuniecie terminu zdawania egzaminów po uzyskaniu wszystkich wymaganych w semestrze/roku zaliczeń zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności ocen wpisanych do systemu USOS i zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej do pracownika Działu Obsługi Studentów swojego kierunku wniosku o zaliczenie semestru/roku studiów.

  Student ostatniego roku studiów, który uzyskał zgodę na przesuniecie terminu złożenia pracy dyplomowej po uzyskaniu wszystkich zaliczeń i zweryfikowaniu ich poprawności w systemie USOS, zgłasza drogą mailową wniosek o zaliczenie roku do pracownika DOS obsługującego dany kierunek.

  Kierujący pracą dyplomową zgłasza pracownikowi Działu Obsługi Studentów, dane do przeprowadzenia zdalnego egzaminu dwa tygodnie przed jego terminem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Rozliczenie z ostatniego roku studiów powinno nastąpić przed tym terminem w związku z koniecznością wyliczenia średniej z toku studiów.

  Obsługa studentów w trybie stacjonarnym

   W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu studenta / absolwenta z pracownikiem Działu Obsługi Studentów, student drogą mailową zgłasza potrzebę osobistego kontaktu  z pracownikiem i umawia się na konkretną godzinę i dzień

   Zgłoszenie przyjścia studenta na WPiA UŁ dotyczy spraw  związanych z:

  - potrzebą spotkania się z Pracownikiem DOS w celu omówienia indywidualnej sytuacji studenta,   oraz wydanie oryginału np. zaświadczenia ( spotkanie możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym)

   Stypendium Rektora

  od 28.10.2020r do 13.11.2020r uruchomiona będzie rejestracja wniosków przez platformę USOSweb . 
  W związku z obserwowanym w ostatnim czasie znacznym wzrostem zachorowań na wirusa COVID-19, preferowaną formą złożenia wniosku o stypendium Rektora jest wysłanie dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Wydziału (ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź) z dopiskiem na kopercie KIERUNKU oraz nr pokoju Działu Obsługi Studentów.​

  Wnioski powinny być wysłane w terminie do 13.11.2020r.

  Możliwe będzie również składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków studenckich w formie papierowej w budynku WPiA UŁ. 

  Na Poziomie „0” przy portierni udostępniona będzie skrzynka na wnioski studenckie  o stypendium Rektora. Uprzejmie prosimy o składanie wniosków w kopertach z opisanym KIERUNKIEM STUDIÓW i nr pokoju Działu Obsługi Studentów. 

  Legitymacje studenckie

   w związku z wydanym Rozporządzeniem Ministra w dniu 17.10. b.r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni mają zastosowanie rozwiązania ujęte w art. 51 b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

  Legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji."

   

  https://www.gov.pl/web/nauka/ograniczenie-prowadzenia-zajec-w-siedzibie-uczelni-od-19-pazdziernika-w-zwiazku-z-covid-19

   

  Punkt składania dokumentów do dyplomu

  Na portierni udostępniona została skrzynka, w której absolwenci mogą składać dokumenty do dyplomu.

   

   

   

   


 • Prawo - studia stacjonarne

  mgr Monika Adamiak

  pokój 2.30
  tel. 42 6354644

  madamiak@wpia.uni.lodz.pl

   mgr Izabela Chycińska

  pokój 2.29 
  tel. 42 6356352

  ichycinska@wpia.uni.lodz.pl

  Godziny dyżuru 

  Poniedziałek - 9:00 - 13:00

  Wtorek - 9:00 - 13:00

  Środa - 9:00-11:00

  Czwartek - 10:00:00 - 14:00

  Piątek - 9:00 - 13:00

  Sobota - NIECZYNNE

   

  Wszystkie sprawy studenckie w Dziale Obsługi Studentów załatwiane będą w formie elektronicznej.

 • Prawo - studia niestacjonarne

  mgr Anita Grzesiak

  pokój 2.28
  tel. 42 6354647

  agrzesiak@wpia.uni.lodz.pl

  mgr Dorota Getler

  pokój 2.28
  tel. 42 6354647

  dgetler@wpia.uni.lodz.pl

  mgr Beata Mielcarek-Fiałkowska                                                                                                      

  Obsługa studentów IV roku-studia zaoczne (2020/2021)

  pokój 2.27                                                                                                  
  tel. 42 6356351

  bmielcarek@wpia.uni.lodz.pl

  Godziny dyżuru

  Poniedziałek - 14:00-17:00 (nieczynne po sobocie zjazdowej)

  Wtorek - 9:00 - 12:00

  Środa - 9:00-11:00          

  Czwartek - 12:00 - 15:00

  Piątek - 9:00 - 12:00

  Sobota - 7:30 - 10:30, 11:00 - 13:00 (dziekanat czynny w soboty zjazdowe)

   

   

   

   

  Wszystkie sprawy studenckie w Dziale Obsługi Studentów załatwiane będą w formie elektronicznej.

 • Administracja - studia niestacjonarne I st.

  mgr Beata Mielcarek-Fiałkowska

  pokój 2.27
  tel. 42 6354394

  bmielcarek@wpia.uni.lodz.pl

   

  Godziny dyżuru

  Poniedziałek - 14.00-17.00- (nieczynne po sobocie zjazdowej)

  Wtorek - 9:00 - 12:00

  Środa - 9:00-11:00          

  Czwartek - 12:00 - 15:00

  Piątek - 9:00 - 12:00

  Sobota - 7:30 - 11:00, 11:30 - 13:00 (czynne w soboty zjazdowe)

  Wszystkie sprawy studenckie w Dziale Obsługi Studentów załatwiane będą w formie elektronicznej.

 • Administracja - studia niestacjonarne II st.

  mgr Ewa Andruszkiewicz

  pokój 2.07
  tel. 42 6354646

  eandruszkiewicz@wpia.uni.lodz.pl

  OBSŁUGA STUDENTÓW -I ROK

  Elżbieta Adamkiewicz

  pokój 2.09
  tel. 42 6354643

  eadamkiewicz@wpia.uni.lodz.pl

  OBSŁUGA STUDENTÓW- II ROK

  OBSŁUGA STUDENTÓW- I ROK  (2019/2020)

   

   

  Godziny dyżuru:

   

  Poniedziałek - 8:30 - 11:30 (nieczynne po sobocie zjazdowej)

  Wtorek - 8:30 - 11:30

  Środa -9:00-11:00

  Czwartek - 12:00 - 15:00

  Piątek - 8:30 - 11:30

  Sobota - 7:30 - 10:30, 11:00 - 13:00 (dziekanat czynny w soboty zjazdowe)

   Wszystkie sprawy studenckie w Dziale Obsługi Studentów załatwiane będą w formie elektronicznej.

 • Prawo zatrudnienia - kadry i płace - studia niestacjonarne

  Elżbieta Adamkiewicz

  pokój 2.09
  tel. 42 6354643

  eadamkiewicz@wpia.uni.lodz.pl

  Godziny dyżuru:

  Poniedziałek - 8:30 - 11:30 (nieczynne po sobocie zjazdowej)

  Wtorek - 8:30 - 11:30

  Środa -9:00-11:00

  Czwartek - 12:00 - 15:00

  Piątek - 8:30 - 11:30

  Sobota - 7:30 - 10:30, 11:00 - 13:00 (dziekanat czynny w soboty zjazdowe)

  Wszystkie sprawy studenckie w Dziale Obsługi Studentów załatwiane będą w formie elektronicznej.

 • Prawo medyczne - studia niestacjonarne

  mgr Ewa Andruszkiewicz

  pokój 2.07
  tel. 42 6354646

  eandruszkiewicz@wpia.uni.lodz.pl

   

  Godziny dyżuru:

   

  Poniedziałek - 8:30 - 11:30 (nieczynne po sobocie zjazdowej)

  Wtorek - 8:30 - 11:30

  Środa -9:00-11:00

  Czwartek - 12:00 - 15:00

  Piątek - 8:30 - 11:30

  Sobota - 7:30 - 10:30, 11:00 - 13:00 (dziekanat czynny w soboty zjazdowe)

   Wszystkie sprawy studenckie w Dziale Obsługi Studentów załatwiane będą w formie elektronicznej.

 • Prawo podatkowe i rachunkowość - studia niestacjonarne

  mgr Ewa Andruszkiewicz

  pokój 2.07
  tel. 42 6354646

  eandruszkiewicz@wpia.uni.lodz.pl

   

   

  Godziny dyżuru:

  Poniedziałek - 8:30 - 11:30 (nieczynne po sobocie zjazdowej)

  Wtorek - 8:30 - 11:30

  Środa - 9:00-11:00

  Czwartek - 12:00 - 15:00

  Piątek - 8:30 - 11:30

  Sobota - 7:30 - 10:30, 11:00 - 13:00 (dziekanat czynny w soboty zjazdowe) 

   Wszystkie sprawy studenckie w Dziale Obsługi Studentów załatwiane będą w formie elektronicznej.

 • Dyplomy

  mgr Anna Tulikowska- Górnisiewicz

  pokój 2.25
  tel. 42 6354048

  email: atulikowska@wpia.uni.lodz.pl

  mgr Anna Jabłońska

  pokój 2.25
  tel. 42 6354048

  email: ajablonska@wpia.uni.lodz.pl

  Godziny dyżuru:

  Poniedziałek - 10:00 - 13:00

  Wtorek - 10:00 - 13:00

  Środa - NIECZYNNE

  Czwartek - 12:15 - 14:45

  Piątek - 8:30 - 12:00

   

  PODANE DYŻURY SĄ NIEAKTUALNE ZE WZGLEDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ DO ODWOŁANIA 

  PREFEROWANA JEST WYSYŁKA DOKUMENTÓW, PRZYJĘCIE INTERESANTÓW NASTĘPUJE PO WCZEŚNIEJSZYM KONTAKCIE TELEFONICZNYM LUB MAILOWYM

   

   

   Wszystkie sprawy studenckie w Dziale Obsługi Studentów załatwiane będą w formie elektronicznej.

   

   

  UWAGA!

  Od dnia 15.06.2021 obowiązują nowe druki dyplomów, które nie zawierają fotografii.

  Studenci, broniący się po 15.06.2021 nie dostarczają zdjęć a jedynie opłatę i legitymację. Proszę pamiętać o uzupełnieniu obiegówki dostępnej w USOSweb 

   

  Szanowni Państwo, informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 61 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 08.05.2019 r. absolwenci, którzy rozpoczynali studia w roku akademickim 2019/2020 (tegoroczni absolwenci uzupełniających studiów magisterskich) nie ponoszą opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem i ich odpisami. Nie dotyczy osób powtarzających, które rozpoczęły studia przed rokiem akademickim 2019/2020.

   

  WPŁATY ZA DYPLOM W WYSOKOŚCI 60 ZŁ DOKONUJEMY NA PODANY NUMER KONTA:

  UNIWERSYTET ŁÓDZKI

  BANK PEKAO S.A. II O/ ŁÓDŹ
  42 124030281111001029435358

  z dopiskiem "Wydział Prawa i Administracji, opłata za dyplom", imieniem, nazwiskiem i KONIECZNIE z numerem indeksu

  W dniu odbioru dyplomu należy dostarczyć:

  • legitymację,
  • potwierdzenie dokonania wpłaty za dyplom,
  • dowód osobisty.

  NIEZWŁOCZNIE PO EGZAMINIE DYPLOMOWYM DOSTARCZAMY 4 ZDJĘCIA DO DYPLOMU (duże dyplomowe 4,5 x 6,5 na papierze matowym - dotyczy osób broniących się do 14.06.2021). Można je wysłać pocztą (z dopiskiem "pok. 2.25" na kopecie) lub zostawić w skrzyne podawczej DYPLOMY znajdującej się na wydziale. Po miesiącu od daty obrony prosimy o kontakt mailowy z zapytaniem czy dokumenty po obronie są już do odbioru. 

  Można ubiegać się o dodatkowy odpis dyplomu w języku polskim i obcym: angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim bądź rosyjskim oraz o wystawienie suplementu w języku polskim lub angielskim. W tym celu należy złożyć wniosek o wydanie takiego dokumentu wraz z dodatkowym zdjęciem takim samym jak do kompletu wystawionego po obronie i potwierdzeniem wpłaty ( jeżeli wniosek składamy przed odebraniem podstawowego kompletu to wpłata musi być na całą kwotę - 60 zł  + dodatkowa opcja). Opłata za dodatkowy odpis w języku obcym wynosi 20 zł, opłata za dodatkowy odpis suplementu w języku angielskim wynosi 20 zł. Nie pobiera się opłaty za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w języku polskim i za wydanie dodatkowgo odpisu suplementu w języku polskim. Opłata za wydanie duplikatu dyplomu wynosi 20 zł. Duplikat dyplomu wydawany jest bez zdjęcia absolwenta. 

   

   Wzory do pobrania:

  1. Wniosek o dodatkowy odpis dyplomu w języku polskim

  2. Wniosek o dodatkowy odpis suplementu w języku polskim

  3. Wniosek o dodatkowy odpis dyplomu w języku polskim wraz z suplementem

  4. Wniosek o odpis dyplomu w języku obcym

  5. Wniosek o odpis suplementu w języku angielskim

  6. Wniosek o odpis dyplomu w języku obcym wraz z suplementem

  7. Wniosek o wydanie duplikatu dyplomu

   

  Absolwentom broniącym się po 01.10.2019, zgodnie z nowym Regulaminem studiów, Uczelnia na pisemną prośbę, w ramach kompletu, jeden z odpisów dyplomu może wystawić w języku obcym i jeden z odpisów suplementu w języku angielskim. Wszyscy absolwenci (obrona po 01.10.2019) zobowiązani są do wypełnienia stosownego wniosku  i dostarczenia do dziakanatu kierunkowego wraz z dokumentami do egzaminu dyplomowego. Zgodnie z Ustawą o szkolnictwi ewyższym, Art. 77 pkt. 2 Uczelnia wydaje absolwentowi, w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów, dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym na wniosek studenta złożony do dnia ukończenia studiów odpis dyplomu w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim albo w innym języku obcym, w którym było prowadzone kształcenie na tych studiach. Jeżeli wniosek nie zostanie dostarczony do dnia egzaminu dyplomowego zostanie wydrukowany komplet w języku polskim. Opłata za komplet dokumentów bez względu na opcję wydruku wynosi 60 zł. Absolwent może ubiegać się również o dodatkowy odpis dyplomu w języku obcym oraz o wystawienie odpisu suplementu w języku angielskim (poza kompletem). W takim wypadku obowiązują opłaty i wzory podań jak wyżej.  

  Wniosek do pobrania:

  1. Wniosek o wydanie dyplomu i suplementu

   

  Szanowni Państwo, informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 61 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 08.05.2019 r. absolwenci, którzy rozpoczynali studia w roku akademickim 2019/2020 (tegoroczni absolwenci uzupełniających studiów magisterskich) nie ponoszą opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem i ich odpisami. Nie dotyczy osób powtarzających, które rozpoczęły studia przed rokiem akademickim 2019/2020.

  Zarządzenie nr 61

   

  Jeśli dyplom i suplement jest przygotowany do odbioru, przynosimy:

  • legitymację ( nie dotyczy absolwentów studiów I-go stopnia, którzy rekrutują się na studia II-go stopnia na Uniwersytecie Łódzkim )
  • potwierdzenie dokonania wpłaty w wysokości 60,00 zł.
  • dowód osobisty

  DYPLOM I SUPLEMENT ODBIERAMY OSOBIŚCIE lub z PEŁNOMOCNICTWEM NOTARIALNYM.

  Jeśli składają Państwo dokumenty na aplikację wystarczy złożyć "Zaświadczenie o ukończeniu studiów", które ważne jest do chwili odebrania dyplomu. Zaświadczenie powyższe można otrzymać "od ręki" jeśli w Państwa USOSwebie wyświetla się numer dyplomu.

  Jeśli zaświadczenie o którym mowa powyżej składane ma być poza Łodzią. musi zostać podpisane przez Panią Dziekan. W związku z powyższym czas oczekiwania wynosi 1 do 3 dni.

   

  Jeśli piszą Państwo maila do Dziekanatu Dyplomy w sprawie sprawdzenia czy Państwa dyplom jest do odbioru to bezwzględnie muszą Państwo zamieścić w mailu następujące informacje:

  • imię i nazwisko
  • nr indeksu
  • kierunek
  • datę obrony

  Osoby, które wyślą jedynie swoje imię i nazwisko nie będą poinformowane o tym, czy ich dyplom jest gotowy do odbioru. Imiona i nazwiska powtarzają się bowiem wielokrotnie na różnych kierunkach. Proszę nie pisać i nie dzwonić jeśli od daty obrony nie minęło 30 dni.

  Osoby, które miały obronę przed 06 kwietnia 2016 roku zobowiązane są powiadomić Dziekanat Dyplomy o chęci odbioru dyplomu z kilkudniowym wyprzedzeniem. Jest to związane z koniecznością ściągnięcia teczki osobowej z dokumentami z Archiwum Głównego Uniwersytetu Łódzkiego. 


  NOSTRYFIKACJA DYPLOMU

  Zarządzenie nr 25 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 26.10.2020 r.
  w sprawie: wysokości opłaty, warunków i trybu zwolnienia z opłaty za przeprowadzenie nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów za granicą, potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie oraz wysokości opłaty i trybu zwolnienia z opłaty za przeprowadzenie nostryfikacji stopnia naukowego

  Załącznik do zarządzenia nr 25 Rektora UŁ z dnia 26.10.2020 r. - Wniosek o zwolnienie z  opłaty za postępowanie nostryfikacyjne/w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie

 • Prawo ochrony zdrowia - studia niestacjonarne

  mgr Ewa Andruszkiewicz

  pokój 2.07 
  tel. 42 6354646

  eandruszkiewicz@wpia.uni.lodz.pl

   

   

   

  Godziny dyżuru:

   

   Poniedziałek - 8:30 - 11:30 (nieczynne po sobocie zjazdowej)

  Wtorek - 8:30 - 11:30

  Środa - 9:00-11:00

  Czwartek - 12:00 - 15:00

  Piątek - 8:30 - 11:30

  Sobota - 7:30 - 10:30, 11:00 - 13:00 (dziekanat czynny w soboty zjazdowe)

   

   

   

   Wszystkie sprawy studenckie w Dziale Obsługi Studentów załatwiane będą w formie elektronicznej.

 • Prawo ochrony danych osobowych - studia niestacjonarne

  Elżbieta Adamkiewicz

  pokój 2.09 
  tel. 42 6354643

  eadamkiewicz@wpia.uni.lodz.p

   

   

   

   Godziny dyżuru:

   

   Poniedziałek - 8:30 - 11:30 (nieczynne po sobocie zjazdowej)

  Wtorek - 8:30 - 11:30

  Środa -9:00-11:00

  Czwartek - 12:00 - 15:00

  Piątek - 8:30 - 11:30

  Sobota - 7:30 - 10:30, 11:00 - 13:00 (dziekanat czynny w soboty zjazdowe) 

   Wszystkie sprawy studenckie w Dziale Obsługi Studentów załatwiane będą w formie elektronicznej.

   

Ankiety oceniające zajęcia dydaktyczne

IX Zjazd Katedr Postępowania Karnego

Odbiór dokumentów w sprawie praktyk

DEKLARACJE JĘZYKOWE

INFORMACJA DLA STUDENTÓW I ROKU PRAWA, ADMINISTRACJI I STOPNIA ORAZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Uwaga Studenci I-go roku polityki społecznej

ZAPISY na ZAJĘCIA OGÓLNOUCZELNIANE w semestrze letnim 2018/2019

Uwaga studenci pierwszego roku Prawa podatkowego i rachunkowości

Pierwsze spotkanie dla studentów, którzy wybiorą seminarium prowadzone przez pracowników Wydziału Zarządzania, odbędzie się 13 październi...

Lektoraty języków obcych

Obowiązkowe szkolenia dla studentów I roku (2017/2018)

Obowiązkowe szkolenie dla studentów I roku - prawo autorskie

Archiwum Prac Dyplomowych

Zgodnie z Zarządzeniami nr 8 i 9 z dnia 24.02.2017 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji ulegają zmianie procedury przeprowadzania egzaminów...

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.