Dział obsługi studentów

Dyżury dziekanów

Aktualne informacje o dyżurach dziekanów znajdują się w zakładce WŁADZE WYDZIAŁU.

 

SYSTEM KOLEJKOWY

Wydawanie biletów rozpoczyna się 30 minut przed dyżurem i kończy 20 minut przed zakończeniem. Każdy bilet jest identyfikowany po numerze pesel wprowadzonym na biletomacie. 

Opiekunowie I roku (2021/2022)

STUDIA STACJONARNE 

Opiekunowie I roku (2021/2022)

STUDIA NIESTACJONARNE

 • Informacje dla studentów I roku 2021/2022 (rozwiń)

  Szanowni Państwo,

   

  Studenci I roku (zarówno polscy jak i zagraniczni) składają ślubowanie elektronicznie. W tym celu logują się do systemu USOS Web, w którym pojawia się tekst ślubowania, który muszą podpisać, aby "przejść dalej" i korzystać z funkcjonalności systemu.

  Wersja elektroniczna ślubowania zostanie przygotowana i uruchomiona przez Centrum Informatyki UŁ  -27 września 2021 r.

  Po zatwierdzeniu ślubowania i pod warunkiem, że przesłaliście Państwo do Dziekanatu potwierdzenie opłaty za legitymację studencką, Dziekanat wyśle do każdego z osobna, za pośrednictwem Poczty Polskiej (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), następujące dokumenty:

  a/ umowę w 2 jednobrzmiących egzemplarzach,
  b/ legitymację studencką,

  c/oświadczenie o kierunku

  Obowiązkiem Państwa jest: podpisanie umowy i odesłanie jednego podpisanego egzemplarza umowy oraz oświadczenia na adres Wydziału (ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź) z dopiskiem na kopercie KIERUNKU np. "Prawo - studia stacjonarne".

  Osoby, które zmieniły miejsce zamieszkania są obowiązane: poinformować o tym fakcie Dziekanat kierunku drogą emailową pracowników poszczególnych kierunków.

   W przypadku takich osób:

  1. a/ albo ww. przesyłka zostanie wysłana pocztą na nowy adres do korespondencji,
   b/ albo 
   Pracownik Dziekanatu wyznaczy termin na osobisty odbiór dokumentów w budynku Wydziału na parterze w specjalnie w tym celu wyznaczonym punkcie kontaktowym.
   Kwestia ta zostanie zatem rozwiązana w drodze korespondencji e-mailowej.
   Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju prosimy, jednak mieć na uwadze, że korespondencja pocztowa wydaje się bezpieczniejsza.

  2. Opłatę za legitymację w wysokości 22,- zł należy wpłacić na konto:

   WPiA Uniwersytetu Łódzkiego Bank PKO S.A.II Oddział /Łódź

   42 124030281111001029435358

   Potwierdzenie opłaty należy przesłać na adres mailowy lub przesłać pocztą do odpowiedniego pracownika Działu Obsługi Studentów obsługującego wybrany kierunek studiów.

   Prawo stacjonarne:                                           madamiak@wpia.uni.lodz.pl;ichycinska@wpia.uni.lodz.pl

   Administracja stacjonarna I stopnia:              mwasiewicz@wpia.uni.lodz.pl

   Prawo niestacjonarne wieczorowe:                dgetler@wpia.uni.lodz.pl

   Prawo niestacjonarne zaoczne:                        agrzesiak@wpia.uni.lodz.pl

   Administracja niestacjonarna I stopnia:          bmielcarek@wpi.uni.lodz.pl    

   P
   olityka społeczna, Administracja Stacjonarna II stopień: 
   mstachlewska@wpia.uni.lodz.pl

            Administracja niestacjonarna II stopnia:       eandruszkiewicz@wpia.uni.lodz.pl

           Prawo podatkowe i rachunkowość II stopnia: eandruszkiewicz@wpia.uni.lodz.pl

           Prawo zatrudnienia kadry i płace II stopnia:  eadamkiewicz@wpia.uni.lodz.pl

  Potwierdzenie opłaty przesyłają tylko osoby, które jeszcze nie posiadają legitymacji studenckiej lub chcą dokonać wymiany.

  Uprzejmie prosimy o niezwłoczne odesłanie podpisanych dokumentów: PODPISANEGO egzemplarza umowy oraz oświadczenia na adres WPiA UŁ z opisem kierunku.

  Zapisy na zajęcia

  Uprzejmie informujemy, że od 27 września 2021 r. rozpoczyna się rejestracja na zajęcia dydaktyczne dla studiów stacjonarnych i wieczorowych, a od 18 października 2021 r. dla studiów zaocznych. Rozkłady zajęć obowiązujące w  semestrze zimowym 2021/22 będą dostępne od 23 września 2021 r. dla studiów stacjonarnych i wieczorowych oraz od 13 października 2021 r. dla studiów zaocznych (kierunek: administracja I stopnia od 27 października).
  Szczegóły w harmonogramie zapisów.

  Rejestracja obejmuje tylko zajęcia rozpoczynające się w semestrze zimowym 2021/22

  Przydatne linki:

  Strona WPiA UŁ:

  https://www.wpia.uni.lodz.pl/

  Komunikaty w związku z wirusem Covid 19:
  https://www.wpia.uni.lodz.pl/aktualnosci/komunikaty/komunikaty-w-zwiazku-z-wirusem-covid-19.html

  Formularze i regulaminy:
  https://www.wpia.uni.lodz.pl/student/formularze-i-regulaminy

  Harmonogram zapisów na zajęcia:
  https://www.wpia.uni.lodz.pl/student/zapisy-na-zajecia  Informacje o kursach z zakresu BHP i Praw autorskich zawarte są na głównej stronie internetowej Wydziału w Komunikatach w części "Informacje dla Studentów I roku":
  https://www.wpia.uni.lodz.pl/aktualnosci/komunikaty/informacje-dla-studentow-i-roku.html.

 • Komunikaty dla studentów 2021/2022 (ROZWIŃ)

  Szanowni Państwo, Drodzy Studenci,

  informujemy, że zajęcia na Wydziale Prawa i Administracji UŁ w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 odbywają się w trybie hybrydowym, stacjonarnym i zdalnym, zgodnie z ustalonym planem zajęć.

  Komunikat Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 13.07.2021r

  https://www.wpia.uni.lodz.pl/files//news/1310/komunikat_dziekana_wydzialu_prawa_i_administracji_ul_z_dnia_13072021r_zajecia_w_semestrze_zimowym_2021_2022.pdf

  Nie ulega zmianie sposób obsługi studentów.

  Wszystkie wnioski składacie Państwo w formie elektronicznej, podpisany skan dokumentu należy wysłać na adres mailowy pracownika obsługującego dany kierunek. Trzeba pamiętać , że wnioski i pytania dotyczące toku studiów muszą być wysyłane z Państwa skrzynek w domenie uniwersyteckiej, tam też otrzymacie Państwo odpowiedź.

  Rozliczenie semestru/roku:

  Student, po uzyskaniu wszystkich wymaganych w semestrze/roku zaliczeń zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności ocen wpisanych do systemu USOS i zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej do pracownika Działu Obsługi Studentów swojego kierunku wniosku o zaliczenie semestru/roku studiów.

  Student ostatniego roku studiów, po uzyskaniu wszystkich zaliczeń i zweryfikowaniu ich poprawności w systemie USOS, zgłasza drogą mailową wniosek o zaliczenie roku do pracownika DOS obsługującego dany kierunek.

  Kierujący pracą dyplomową zgłasza pracownikowi Działu Obsługi Studentów, dane do przeprowadzenia zdalnego egzaminu dwa tygodnie przed jego terminem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Rozliczenie z ostatniego roku studiów powinno nastąpić przed tym terminem w związku z koniecznością wyliczenia średniej z toku studiów.

  W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu studenta / absolwenta z pracownikiem Działu Obsługi Studentów, student drogą mailową zgłasza potrzebę osobistego kontaktu z pracownikiem i umawia się na konkretny dzień i godzinę.

   W przypadku wystąpienia bezpośrednio przed rozpoczęciem sesji lub w czasie jej trwania

  zdarzeń, które uniemożliwiają składanie egzaminów lub zaliczeń kończących przedmiot w terminach sesji egzaminacyjnej student ma prawo na swój wniosek ubiegać się o przesuniecie terminów składania egzaminów lub zaliczeń kończących przedmiot.

  O przesunięciu terminów składania egzaminów lub zaliczeń kończących przedmiot decyduje Dziekan na podstawie wniosku studenta oraz przedłożonych przez niego dokumentów.

  Termin składania egzaminu lub zaliczenia kończącego przedmiot może być przesunięty przez Dziekana o jeden miesiąc od końca okresu rozliczeniowego na danym kierunku

  studiów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może przesunąć termin składania egzaminu lub zaliczenia kończącego przedmiot, o kolejny miesiąc.

  Punkt składania dokumentów do dyplomu

  Na portierni udostępniona została skrzynka, w której absolwenci mogą składać dokumenty do dyplomu.

   Przedłużanie legitymacji w trybie stacjonarnym 

   Od 13 września na Wydziale Prawa i Administracji UŁ uruchomiona zostanie możliwość przedłużania legitymacji studenckiej i naklejenia hologramu w trybie stacjonarnym. Legitymacje studenckie mogą być przedłużone tylko studentom, którzy rozliczyli rok akademicki 2020/2021 i zostali wpisani na kolejny rok akademicki 2021/2022.

  W celu przedłużenia legitymacji studenckich należy pobrać bilet za pomocą telefonu w aplikacji internetowej (Zalecany Google Chrome) na stronie : https://mbilet.wpia.uni.lodz.pl. Bilet będzie dostępny w dniu dyżuru swojego kierunku - 2 godziny wcześniej. W wyznaczonym dniu i godzinie, należy stawić się w dziekanacie (harmonogram zamieszczony poniżej przy dyżurach poszczególnych kierunków).

  Do budynku WPiA UŁ wchodzicie Państwo pojedynczo po wcześniejszym wywołaniu numeru biletu przez Pracownika Działu Obsługi Studenta (poniżej zrzut ekranu wywołania). Uprzejmie prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności w postaci zachowania dystansu społecznego oraz posiadania maseczki zakrywającej nos i usta. W budynku Wydziału wyznaczone są drogi komunikacyjne, którymi Państwo traficie do odpowiedniego pokoju danego kierunku. Obowiązuje absolutny zakaz swobodnego przemieszczania się po Wydziale i gromadzenia się przed pokojami Działu Obsługi Studentów.

  Szanowni Państwo,
  wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów studiów niestacjonarnych wyznaczyliśmy dodatkowy termin na przedłużenie legitymacji studenckich:
   
  Sobota 9 października 2021r - Administracja niestacjonarna II stopnia, Prawo podatkowe i rachunkowość, Prawo zatrudnienia kadry i płace  
  dyżur w godz. 9:00-10:30; 11:00-12:30
  Sobota 16 października 2021r - Administracja niestacjonarna I stopnia, Prawo niestacjonarne zaoczne i wieczorowe
  dyżur w godz. 9:00-10:30; 11:00-12:30
  STYPENDIUM REKTORA

  Szanowni Państwo,


  Dział Obsługi Studentów informuje, że w roku akademickim 2021/2022 wnioski o STYPENDIUM REKTORA będą przyjmowane przez platformę USOSweb w terminach:

  od 15.10.2021r do 02.11.2021r

   

  Student, aby otrzymać stypendium rektora w roku akademickim 2021/2022, powinien:

  Zalogować się na swoje konto w USOSweb, wejść w zakładkę „Dla wszystkich” -> „Wnioski” i wybrać wniosek o stypendium rektora w zależności od kierunku, na którym chce złożyć wniosek.
  Student pierwszego roku studiów jednolitych magisterskich/pierwszego stopnia, przyjęty jako finalista lub laureat olimpiady międzynarodowej albo laureat lub finalista olimpiady stopnia centralnego albo medalista co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, także może złożyć wniosek (w trakcie wypełniania wniosku zostanie skierowany do okna wyboru olimpiad, należy zaznaczyć odpowiednią).
  • Student ubiegający się o stypendium rektora musi uzyskać wszystkie zaliczenia i zdać wszystkie egzaminy przewidziane w planach i programach studiów dla zaliczenia danego roku w terminie do 30.09.2021 r., zgodnie z Regulaminem świadczeń stypendialnych.
  • Student sam wpisuje średnią ważoną za rok akademicki 2020/2021, do 4 miejsc po przecinku np. 4,0000. Stypendium rektora może być przyznane studentowi, który otrzymał za rok studiów poprzedzających rok, na który złożył wniosek o przyznanie stypendium rektora średnią ocen minimum 4,0000. Średnia wpisana przez studenta jest podstawą wnioskowania, jednak w ocenie wniosku pod uwagę brana będzie wyłącznie średnia wyliczona przez Dziekanat, już po złożeniu wniosku. Pole średniej we wniosku musi być wypełnione zgodnie z informacją na ekranie. Ważona średnia ocen jest wyliczana zgodnie z Regulaminem świadczeń stypendialnych (§30 ust. 3-5)

  W terminie od 15.10.-02.11.2021r możliwe będzie składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków w formie papierowej w budynku WPiA UŁ.  

  Od 15.10.2021r na Poziomie „0” przy portierni udostępniona będzie skrzynka na wnioski z opisem STYPENDIUM REKTORA 2021/2022. 

  Uprzejmie prosimy o składanie wniosków w kopertach z opisem kierunku studiów i nr pokoju Działu Obsługi Studentów.   

 • Lektoraty i testy diagnostyczne

  DROGIE STUDENTKI, DRODZY STUDENCI,

  dnia 18.06.2021 r. weszła w życie Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 206 w sprawie: zasad osiągania przez studentów Uniwersytetu Łódzkiego efektów uczenia się w zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym.

  Zgodnie z § 1 ust. 1 tej uchwały absolwent studiów I stopnia prowadzonych w UŁ powinien posiadać umiejętności językowe w zakresie studiowanej dyscypliny zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

  Ust 2.: "Absolwent studiów II stopnia oraz absolwent jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Łódzkim powinien posiadać umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego."

  • 3 tejże uchwały informuje o obowiązku zdawania testu określającego poziom znajomości wskazanego przez studenta nowożytnego języka obcego "...W przypadku uzyskania z testu liczby punktów odpowiadających poziomowi znajomości tego języka, odpowiednio B2 dla studentów studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich, student ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w lektoracie z danego języka i przystąpienia do egzaminu końcowego.” Jednocześnie po zdaniu egzaminu końcowego student powinien wybrać lektorat:

  - tego języka obcego na wyższym poziomie,

  - innego języka obcego oferowanego przez Studium Języków Obcych UŁ na dowolnym poziomie,

  bez konieczności zdania egzaminu z tego języka.

   

  • 6 tejże uchwały informuje, że :”Studenci nieposiadający obywatelstwa polskiego studiujący w Uniwersytecie Łódzkim nie mogą w ramach lektoratu dokonać wyboru języka obcego, który jest ich językiem ojczystym lub jest językiem urzędowym w kraju z którego pochodzą.

  Dziekan może zwolnić studenta z uczestnictwa w lektoracie, jeśli student obcokrajowiec wykaże się znajomością języka polskiego na poziomie B2.”

  Realizując postanowienia tej uchwały przygotowaliśmy dla Państwa test diagnostyczny z sześciu języków (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego i włoskiego). Testy te zostały umieszczone na uniwersyteckiej platformie do zdalnego kształcenia (https://moodle.uni.lodz.pl) w postaci kursów o nazwie Test z języka … Żeby rozwiązać test należy zalogować się na platformie i zapisać do odpowiedniego kursu. Procedurę logowania można wykonać z dowolnego komputera podłączonego do Internetu z dowolna przeglądarką. (Mozilla FireFox, Internet Explorer, Opera, Chrom)

  Po zalogowaniu się do platformy należy odnaleźć na liście kursów odpowiedni kurs np. Test z języka angielskiego. Po wybraniu kursu zostaną Państwo poproszeni o podanie kodu dostępu do kursu. Kod dostępu jest taki sam, jak w przypadku kursu BHP (kod jest dostępny w dziekanacie danego wydziału). Zwracamy uwagę, że każdy z wydziałów ma inny kod – nie należy używać kodu z innego wydziału!

  KAŻDY STUDENT MA PRAWO DO ROZWIĄZANIA TESTU TYLKO Z JEDNEGO Z SZEŚCIU JĘZYKÓW!

  NIE WOLNO ZAPISYWAĆ SIĘ NA TESTY Z KILKU JĘZYKÓW!

  Testy diagnozują kompetencje językowe odpowiednio na poziomie A1, A2, B1, B2, B2+. Każdy z testów składa się 20 pytań jednokrotnego wyboru (jedna odpowiedź poprawna). Czas na rozwiązanie pojedynczego testu – 10 minut! Do testu można przystąpić tylko 1 raz! Test należy rozpocząć od poziomu A1. Po uzyskaniu wyniku powyżej 70% poprawnych odpowiedzi, możliwe będzie przejście do kolejnego testu A2 a potem kolejno do B1, B2, B2+. Łącznie więc test składa się ze 100 pytań podzielonych na 5 poziomów A1, A2, B1, B2, B2+. Test jest progresywny: jeśli nie uzyskają Państwo na danym poziomie minimum 70% odpowiedzi poprawnych (14 punktów na danym poziomie) , to kolejny poziom „nie otworzy się”. Jeśli kolejne pytania okażą się zbyt trudne, proszę je pominąć i zakończyć rozwiązywanie testu. Po zakończeniu testu (także po upływie limitu czasu) zostanie wyświetlony uzyskany wynik i w zależności o liczby uzyskanych punktów możliwe będzie otworzenie testu na kolejnym poziomie. Wyniki testów są dostępne także dla dziekanatów i Studium Języków Obcych.

  Uwagasamodzielne i uczciwe rozwiązanie testu leży w Państwa interesie – pozwoli na ocenę Państwa kompetencji językowych i wybranie właściwego lektoratu. Test pozwoli jedynie wtedy obiektywnie ustalić poziom językowy, jeśli będzie rozwiązywany samodzielnie i w trakcie nie będziecie posługiwać się Państwo pomocami naukowymi (podręcznik, słownik itp.).

  Jeśli okaże się, że osiągnęli Państwo wynik na poziomie A1 lub A2, proszę podjąć odpowiednie kroki w celu nadrobienia braków. Sugerujemy kontakt ze Studium Języków Obcych UŁ, gdzie otrzymają Państwo fachową poradę.

  Warunkiem nabycia prawa do zwolnienia z lektoratu po zdaniu w wyznaczonym przez SJO terminie  egzaminu końcowego na poziomie minimum B2 zawierającego elementy języka specjalistycznego dla danego kierunku studiów oraz nabycia prawa do wyboru tego języka na wyższym poziomie lub innego języka na dowolnym poziomie (również od poziomu starter), jest uzyskanie dla poziomu B2 co najmniej 70 % poprawnych odpowiedzi i dla poziomu B2+ również 70 % poprawnych odpowiedzi.

  Jeśli osiągnęli Państwo wynik uprawniający do rezygnacji z zajęć lektoratowych (B2, B2+) prosimy o podjęcie przemyślanej decyzji odnośnie zwolnienia z lektoratu, ponieważ zaliczenie tego testu nie zwalnia Państwa z egzaminu końcowego na poziomie B2 lub B2+, a egzamin ten zawiera elementy języka specjalistycznego dla danego kierunku studiów. Również w takiej sytuacji sugerujemy kontakt z Studium Języków Obcych UŁ ul. Pomorska 149/153 90-236 Łódź , sekretariat tel. 635-52-72 (Budynek Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej).

  Uwaga: na podstawie decyzji Komisji Dydaktycznej z dnia 08 maja 2014r. test diagnostyczny od roku akademickiego 2014/15 jest testem obowiązkowy dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/17. Rozwiązanie testu jest konieczne, aby zapisać się do grupy lektoratowej.

  W przypadku problemów technicznych związanych z obsługą platformy należy kontaktować się z helpdesk@uni.lodz.pl

  Po rozwiązaniu testu prosimy o wypełnienie właściwej deklaracji:
  - deklaracja wyboru języka (załącznik nr 1). Deklarację tę powinni wypełnić studenci, którzy nie deklarują zamiaru zwolnienia z uczestnictwa w obowiązkowym lektoracie programowym. Po rozwiązaniu testu językowego prosimy o wypełnienie i przesłanie deklaracji językowej, którą w postaci linka (Microsoft Forms) otrzymają Państwo na uniwersyteckie skrzynki pocztowe. Prosimy o przesłanie deklaracji do 17.01.2022 .Na tej podstawie zostaną Państwo przydzieleni do grup lektoratowych.

  - deklaracja przystąpienia do egzaminu programowego oraz wyboru innego języka obcego (załącznik nr 2). Deklarację tę powinni wypełnić studenci, którzy w teście diagnostycznym nabyli prawo do zwolnienia z lektoratu i deklarują zamiar wystąpienia do dziekana wydziału z wnioskiem o zwolnienie z uczestnictwa w lektoracie i przystąpienie do egzaminu końcowego (załącznik nr 5). Wypełnioną deklarację należy, po uzyskaniu zgody dziekana, dostarczyć do sekretariatu Studium Języków Obcych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.01.2022 r. Na tej podstawie zostanie Państwu wyznaczony termin egzaminu końcowego oraz zostaną Państwo przydzieleni do grup lektoratowych innego języka;

  - deklaracja wyboru drugiego języka obcego po zaliczeniu lektoratu na podstawie certyfikatu (załącznik nr 3- fakultatywnie). Deklarację tę  wypełniają studenci, którzy deklarują zamiar wystąpienia do dziekana wydziału z wnioskiem o zwolnienie z uczestnictwa w lektoracie na podstawie posiadanego certyfikatu międzynarodowego (załącznik nr 4) i jednocześnie deklarują zamiar udziału w lektoracie innego języka na dowolnym poziomie. Wypełnioną deklarację należy, po uzyskaniu zgody dziekana, dostarczyć do sekretariatu Studium Języków Obcych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.01.2022r. Na tej podstawie zostaną Państwo przydzieleni do grup lektoratowych innego języka.

  Uwaga: posiadanie certyfikatu międzynarodowego ( Załącznik do Uchwały nr 206 Senatu UŁ z dnia 18 czerwca 2021r.) uprawnia do zaliczenia lektoratu języka obcego nowożytnego bez konieczności wyboru innego języka (podanie do dziekana wydziału należy złożyć po zaopiniowaniu przez Studium Języków Obcych- załącznik nr 4).

  Testy diagnostyczne będą dostępne na uniwersyteckiej platformie zdalnego kształcenia od dnia 3 listopada 2021 r. do dnia  20 grudnia 2021 r.

  Z wyrazami szacunku

  Dyrektor Studium Języków Obcych UŁ

  mgr Wojciech Bachliński

 • Prawo - studia stacjonarne

  mgr Monika Adamiak

  pokój 2.30
  tel. 42 6354644

  madamiak@wpia.uni.lodz.pl

   mgr Izabela Chycińska

  pokój 2.29 
  tel. 42 6356352

  ichycinska@wpia.uni.lodz.pl

  Kontakt z Pracownikami Działu Obsługi Studentów drogą mailową.Wszystkie wnioski składacie Państwo w formie elektronicznej, podpisany skan dokumentu należy wysłać na adres mailowy pracownika obsługującego dany kierunek. Trzeba pamiętać , że wnioski i pytania dotyczące toku studiów muszą być wysyłane z Państwa skrzynek w domenie uniwersyteckiej, tam też otrzymacie Państwo odpowiedź.

  Przedłużanie legitymacji studenckich od 13 września 2021r

  Godziny dyżuru 

  Poniedziałek - 10:00- 12:00 - przedłużanie legitymacji studenckich


  Piątek - 10:00- 12:00 - przedłużanie legitymacji studenckich

   

   

   

 • Prawo - studia niestacjonarne

  mgr Anita Grzesiak

  pokój 2.28
  tel. 42 6354647

  agrzesiak@wpia.uni.lodz.pl

  mgr Dorota Getler

  pokój 2.28
  tel. 42 6354647

  dgetler@wpia.uni.lodz.pl

  mgr Beata Mielcarek-Fiałkowska                                                                                                      

  Obsługa studentów IV roku-studia zaoczne (2020/2021)

  pokój 2.27                                                                                                  
  tel. 42 6356351

  bmielcarek@wpia.uni.lodz.pl

  Kontakt z Pracownikami Działu Obsługi Studentów drogą mailową.Wszystkie wnioski składacie Państwo w formie elektronicznej, podpisany skan dokumentu należy wysłać na adres mailowy pracownika obsługującego dany kierunek. Trzeba pamiętać , że wnioski i pytania dotyczące toku studiów muszą być wysyłane z Państwa skrzynek w domenie uniwersyteckiej, tam też otrzymacie Państwo odpowiedź.

  Przedłużanie legitymacji studenckich od 14 września 2021r

  Godziny dyżuru

  Wtorek - 12:30 - 14:30-przedłużanie legitymacji studenckich

   Czwartek - 12:30 - 14:30-przedłużanie legitymacji studenckich

   

   

  Uwaga !

  Dodatkowy dyżur w sobotę 16 października na przedłużanie legitymacji studenckich

   godz. 9:00-10:30

   godz. 11:00-12:30

 • Administracja - studia stajonarne I st.

  mgr Marta Wąsiewicz

  pokój 2.08
  tel. 42 6354645

  mwasiewicz@wpia.uni.lodz.pl

  Monika Stachlewska

  pokój 2.08
  tel. 42 6354645

  mstachlewska@wpia.uni.lodz.pl

   

  Kontakt z Pracownikami Działu Obsługi Studentów drogą mailową.Wszystkie wnioski składacie Państwo w formie elektronicznej, podpisany skan dokumentu należy wysłać na adres mailowy pracownika obsługującego dany kierunek. Trzeba pamiętać , że wnioski i pytania dotyczące toku studiów muszą być wysyłane z Państwa skrzynek w domenie uniwersyteckiej, tam też otrzymacie Państwo odpowiedź.

  Przedłużanie legitymacji studenckich od 16 września 2021r

  Godziny dyżuru 

  Czwartek - 10:00- 12:00 - przedłużanie legitymacji studenckich

  Piątek - 10:00- 12:00 - przedłużanie legitymacji studenckich

 • Administracja - studia stacjonarne II st.

  mgr Marta Wąsiewicz

  pokój 2.08
  tel. 42 6354645

  mwasiewicz@wpia.uni.lodz.pl

  Monika Stachlewska

  pokój 2.08
  tel. 42 6354645

  mstachlewska@wpia.uni.lodz.pl

   

  Kontakt z Pracownikami Działu Obsługi Studentów drogą mailową.Wszystkie wnioski składacie Państwo w formie elektronicznej, podpisany skan dokumentu należy wysłać na adres mailowy pracownika obsługującego dany kierunek. Trzeba pamiętać , że wnioski i pytania dotyczące toku studiów muszą być wysyłane z Państwa skrzynek w domenie uniwersyteckiej, tam też otrzymacie Państwo odpowiedź.

  Przedłużanie legitymacji studenckich od 13 września 2021r

  Godziny dyżuru 

  Poniedziałek - 10:00- 12:00 - przedłużanie legitymacji studenckich

  Wtorek - 10:00- 12:00 - przedłużanie legitymacji studenckich

 • Administracja - studia niestacjonarne I st.

   

  mgr Beata Mielcarek-Fiałkowska

  pokój 2.27
  tel. 42 6354394

  bmielcarek@wpia.uni.lodz.pl

   

   Kontakt z Pracownikami Działu Obsługi Studentów drogą mailową.Wszystkie wnioski składacie Państwo w formie elektronicznej, podpisany skan dokumentu należy wysłać na adres mailowy pracownika obsługującego dany kierunek. Trzeba pamiętać , że wnioski i pytania dotyczące toku studiów muszą być wysyłane z Państwa skrzynek w domenie uniwersyteckiej, tam też otrzymacie Państwo odpowiedź.

  Przedłużanie legitymacji studenckich od 14 września 2021r

  Godziny dyżuru

  Wtorek - 12:30 - 14:30-przedłużanie legitymacji studenckich

   Czwartek - 12:30 - 14:30-przedłużanie legitymacji studenckich

  Uwaga !

  Dodatkowy dyżur w sobotę 16 października na przedłużanie legitymacji studenckich

   godz. 9:00-10:30

   godz. 11:00-12:30

 • Administracja - studia niestacjonarne II st.

  mgr Ewa Andruszkiewicz

  pokój 2.07
  tel. 42 6354646

  eandruszkiewicz@wpia.uni.lodz.pl

  OBSŁUGA STUDENTÓW - II ROK

  Elżbieta Adamkiewicz

  pokój 2.09
  tel. 42 6354643

  eadamkiewicz@wpia.uni.lodz.pl

  OBSŁUGA STUDENTÓW - I ROK

  OBSŁUGA STUDENTÓW - I ROK  (2019/2020)

   

   

  Kontakt z Pracownikami Działu Obsługi Studentów drogą mailową.Wszystkie wnioski składacie Państwo w formie elektronicznej, podpisany skan dokumentu należy wysłać na adres mailowy pracownika obsługującego dany kierunek. Trzeba pamiętać , że wnioski i pytania dotyczące toku studiów muszą być wysyłane z Państwa skrzynek w domenie uniwersyteckiej, tam też otrzymacie Państwo odpowiedź.

  Przedłużanie legitymacji studenckich od 14 września 2021r

  Godziny dyżuru

  Wtorek - 12:30 - 14:30-przedłużanie legitymacji studenckich

  Czwartek - 12:30 - 14:30-przedłużanie legitymacji studenckich

  Uwaga !

  Dodatkowy dyżur w sobotę 9 października na przedłużanie legitymacji studenckich

   godz. 9:00-10:30

   godz. 11:00-12:30

   

   

 • Polityka społeczna - studia stacjonarne

  mgr Marta Wąsiewicz

  pokój 2.08
  tel. 42 6354645

  mwasiewicz@wpia.uni.lodz.pl

  Monika Stachlewska

  pokój 2.08
  tel. 42 6354645

  mstachlewska@wpia.uni.lodz.pl

   

  Kontakt z Pracownikami Działu Obsługi Studentów drogą mailową.Wszystkie wnioski składacie Państwo w formie elektronicznej, podpisany skan dokumentu należy wysłać na adres mailowy pracownika obsługującego dany kierunek. Trzeba pamiętać , że wnioski i pytania dotyczące toku studiów muszą być wysyłane z Państwa skrzynek w domenie uniwersyteckiej, tam też otrzymacie Państwo odpowiedź.

  Przedłużanie legitymacji studenckich od 13 września 2021r

  Godziny dyżuru 

  Poniedziałek - 10:00- 12:00 - przedłużanie legitymacji studenckich

  Wtorek - 10:00- 12:00 - przedłużanie legitymacji studenckich

 • Prawo zatrudnienia - kadry i płace - studia niestacjonarne

  Elżbieta Adamkiewicz

  pokój 2.09
  tel. 42 6354643

  eadamkiewicz@wpia.uni.lodz.pl

  Kontakt z Pracownikami Działu Obsługi Studentów drogą mailową.Wszystkie wnioski składacie Państwo w formie elektronicznej, podpisany skan dokumentu należy wysłać na adres mailowy pracownika obsługującego dany kierunek. Trzeba pamiętać , że wnioski i pytania dotyczące toku studiów muszą być wysyłane z Państwa skrzynek w domenie uniwersyteckiej, tam też otrzymacie Państwo odpowiedź.

  Przedłużanie legitymacji studenckich od 15 września 2021r

  Godziny dyżuru

  Środa- 12:30 - 14:30-przedłużanie legitymacji studenckich

   piątek - 12:30 - 14:30-przedłużanie legitymacji studenckich

   

  Uwaga !

  Dodatkowy dyżur w sobotę 9 października na przedłużanie legitymacji studenckich

   godz. 9:00-10:30

   godz. 11:00-12:30

   

 • Prawo medyczne - studia niestacjonarne

  mgr Ewa Andruszkiewicz

  pokój 2.07
  tel. 42 6354646

  eandruszkiewicz@wpia.uni.lodz.pl

   

  Godziny dyżuru:

   

  Poniedziałek - 8:30 - 11:30 (nieczynne po sobocie zjazdowej)

  Wtorek - 8:30 - 11:30

  Środa -9:00-11:00

  Czwartek - 12:00 - 15:00

  Piątek - 8:30 - 11:30

  Sobota - 7:30 - 10:30, 11:00 - 13:00 (dziekanat czynny w soboty zjazdowe)

   Wszystkie sprawy studenckie w Dziale Obsługi Studentów załatwiane będą w formie elektronicznej.

 • Prawo podatkowe i rachunkowość - studia niestacjonarne

   

  mgr Ewa Andruszkiewicz

  pokój 2.07
  tel. 42 6354646

  eandruszkiewicz@wpia.uni.lodz.pl

   

  Kontakt z Pracownikami Działu Obsługi Studentów drogą mailową.Wszystkie wnioski składacie Państwo w formie elektronicznej, podpisany skan dokumentu należy wysłać na adres mailowy pracownika obsługującego dany kierunek. Trzeba pamiętać , że wnioski i pytania dotyczące toku studiów muszą być wysyłane z Państwa skrzynek w domenie uniwersyteckiej, tam też otrzymacie Państwo odpowiedź.

  Przedłużanie legitymacji studenckich od 14 września 2021r

  Godziny dyżuru

  Wtorek - 12:30 - 14:30-przedłużanie legitymacji studenckich

  Czwartek - 12:30 - 14:30-przedłużanie legitymacji studenckich

   

  Uwaga !

  Dodatkowy dyżur w sobotę 9 października na przedłużanie legitymacji studenckich

   godz. 9:00-10:30

   godz. 11:00-12:30

   

 • Dyplomy

  mgr Anna Tulikowska- Górnisiewicz

  pokój 2.25
  tel. 42 6354048

  email: atulikowska@wpia.uni.lodz.pl

  mgr Anna Jabłońska

  pokój 2.25
  tel. 42 6354048

  email: ajablonska@wpia.uni.lodz.pl

  Godziny dyżuru:

  Poniedziałek - 10:00 - 13:00

  Wtorek - 10:00 - 13:00

  Środa - NIECZYNNE

  Czwartek - 12:15 - 14:45

  Piątek - 8:30 - 12:00

   

  PODANE DYŻURY SĄ NIEAKTUALNE ZE WZGLEDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ DO ODWOŁANIA 

  PREFEROWANA JEST WYSYŁKA DOKUMENTÓW, PRZYJĘCIE INTERESANTÓW NASTĘPUJE PO WCZEŚNIEJSZYM KONTAKCIE TELEFONICZNYM LUB MAILOWYM

   

   

  UWAGA!

  Od dnia 15.06.2021 obowiązują nowe druki dyplomów, które nie zawierają fotografii.

  Studenci, broniący się po 15.06.2021 nie dostarczają zdjęć a jedynie opłatę i legitymację. Proszę pamiętać o uzupełnieniu obiegówki dostępnej w USOSweb 

   

  Zarządzenie nr 188 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 4.08.2021 r. w sprawie: zasad wydawania w Uniwersytecie Łódzkim dyplomu ukończenia studiów, suplementu do dyplomu, odpisów dyplomu, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz innych dokumentów z przebiegu kształcenia (Tekst ujednolicony obejmujący zmianę wprowadzoną zarządzeniem nr 207 Rektora UŁ z dnia 23.09.2021 r.)

  Załącznik do zarządzenia nr 207 Rektora UŁ z dnia 23.09.2021 r.
  Annex to the Regulation No. 207 of the UL Rector of 23 September 2021

  Dokumenty będą wysyłane pocztą po wcześniejszym przesłaniu odpowiedniego wniosku (załącznik do Zarządzenia nr 207) i potwierdzenia wpłaty za przesyłkę:

  Przesylki krajowe polecone za potwierdzeniem odbioru:

  1 zaświadczenie - 11,50 zł

  2 karta przebiegu studiów - 11,90 zł

  3 dokumenty po obronie - 21,20 zł

  Przesyłki krajowe priorytetowe za potwierdzeniem odbioru:

  1 zaświadczenie - 14 zł

  2 karta przebiegu studiów - 14,30 zł

  3 dokumenty po obronie - 23,90 zł

   

   

  Szanowni Państwo, informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 61 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 08.05.2019 r. absolwenci, którzy rozpoczynali studia w roku akademickim 2019/2020 (tegoroczni absolwenci uzupełniających studiów magisterskich) nie ponoszą opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem i ich odpisami. Nie dotyczy osób powtarzających, które rozpoczęły studia przed rokiem akademickim 2019/2020.

   

  WPŁATY ZA DYPLOM W WYSOKOŚCI 60 ZŁ DOKONUJEMY NA PODANY NUMER KONTA:

  UNIWERSYTET ŁÓDZKI

  BANK PEKAO S.A. II O/ ŁÓDŹ
  42 124030281111001029435358

  z dopiskiem "Wydział Prawa i Administracji, opłata za dyplom", imieniem, nazwiskiem i KONIECZNIE z numerem indeksu

  W dniu odbioru dyplomu należy dostarczyć:

  • legitymację,
  • potwierdzenie dokonania wpłaty za dyplom,
  • dowód osobisty.

  NIEZWŁOCZNIE PO EGZAMINIE DYPLOMOWYM DOSTARCZAMY 4 ZDJĘCIA DO DYPLOMU (duże dyplomowe 4,5 x 6,5 na papierze matowym - dotyczy osób broniących się do 14.06.2021). Można je wysłać pocztą (z dopiskiem "pok. 2.25" na kopecie) lub zostawić w skrzyne podawczej DYPLOMY znajdującej się na wydziale. Po miesiącu od daty obrony prosimy o kontakt mailowy z zapytaniem czy dokumenty po obronie są już do odbioru. 

  Można ubiegać się o dodatkowy odpis dyplomu w języku polskim i obcym: angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim bądź rosyjskim oraz o wystawienie suplementu w języku polskim lub angielskim. W tym celu należy złożyć wniosek o wydanie takiego dokumentu wraz z dodatkowym zdjęciem takim samym jak do kompletu wystawionego po obronie i potwierdzeniem wpłaty ( jeżeli wniosek składamy przed odebraniem podstawowego kompletu to wpłata musi być na całą kwotę - 60 zł  + dodatkowa opcja). Opłata za dodatkowy odpis w języku obcym wynosi 20 zł, opłata za dodatkowy odpis suplementu w języku angielskim wynosi 20 zł. Nie pobiera się opłaty za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w języku polskim i za wydanie dodatkowgo odpisu suplementu w języku polskim. Opłata za wydanie duplikatu dyplomu wynosi 20 zł. Duplikat dyplomu wydawany jest bez zdjęcia absolwenta. 

   

   Wzory do pobrania:

  1. Wniosek o dodatkowy odpis dyplomu w języku polskim

  2. Wniosek o dodatkowy odpis suplementu w języku polskim

  3. Wniosek o dodatkowy odpis dyplomu w języku polskim wraz z suplementem

  4. Wniosek o odpis dyplomu w języku obcym

  5. Wniosek o odpis suplementu w języku angielskim

  6. Wniosek o odpis dyplomu w języku obcym wraz z suplementem

  7. Wniosek o wydanie duplikatu dyplomu

   

  Absolwentom broniącym się po 01.10.2019, zgodnie z nowym Regulaminem studiów, Uczelnia na pisemną prośbę, w ramach kompletu, jeden z odpisów dyplomu może wystawić w języku obcym i jeden z odpisów suplementu w języku angielskim. Wszyscy absolwenci (obrona po 01.10.2019) zobowiązani są do wypełnienia stosownego wniosku  i dostarczenia do dziakanatu kierunkowego wraz z dokumentami do egzaminu dyplomowego. Zgodnie z Ustawą o szkolnictwi ewyższym, Art. 77 pkt. 2 Uczelnia wydaje absolwentowi, w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów, dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym na wniosek studenta złożony do dnia ukończenia studiów odpis dyplomu w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim albo w innym języku obcym, w którym było prowadzone kształcenie na tych studiach. Jeżeli wniosek nie zostanie dostarczony do dnia egzaminu dyplomowego zostanie wydrukowany komplet w języku polskim. Opłata za komplet dokumentów bez względu na opcję wydruku wynosi 60 zł. Absolwent może ubiegać się również o dodatkowy odpis dyplomu w języku obcym oraz o wystawienie odpisu suplementu w języku angielskim (poza kompletem). W takim wypadku obowiązują opłaty i wzory podań jak wyżej.  

  Wniosek do pobrania:

  1. Wniosek o wydanie dyplomu i suplementu

   

  Szanowni Państwo, informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 61 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 08.05.2019 r. absolwenci, którzy rozpoczynali studia w roku akademickim 2019/2020 (tegoroczni absolwenci uzupełniających studiów magisterskich) nie ponoszą opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem i ich odpisami. Nie dotyczy osób powtarzających, które rozpoczęły studia przed rokiem akademickim 2019/2020.

  Zarządzenie nr 61

   

  Jeśli dyplom i suplement jest przygotowany do odbioru, przynosimy:

  • legitymację ( nie dotyczy absolwentów studiów I-go stopnia, którzy rekrutują się na studia II-go stopnia na Uniwersytecie Łódzkim )
  • potwierdzenie dokonania wpłaty w wysokości 60,00 zł.
  • dowód osobisty

  DYPLOM I SUPLEMENT ODBIERAMY OSOBIŚCIE lub z PEŁNOMOCNICTWEM NOTARIALNYM.

  Jeśli składają Państwo dokumenty na aplikację wystarczy złożyć "Zaświadczenie o ukończeniu studiów", które ważne jest do chwili odebrania dyplomu. Zaświadczenie powyższe można otrzymać "od ręki" jeśli w Państwa USOSwebie wyświetla się numer dyplomu.

  Jeśli zaświadczenie o którym mowa powyżej składane ma być poza Łodzią. musi zostać podpisane przez Panią Dziekan. W związku z powyższym czas oczekiwania wynosi 1 do 3 dni.

   

  Jeśli piszą Państwo maila do Dziekanatu Dyplomy w sprawie sprawdzenia czy Państwa dyplom jest do odbioru to bezwzględnie muszą Państwo zamieścić w mailu następujące informacje:

  • imię i nazwisko
  • nr indeksu
  • kierunek
  • datę obrony

  Osoby, które wyślą jedynie swoje imię i nazwisko nie będą poinformowane o tym, czy ich dyplom jest gotowy do odbioru. Imiona i nazwiska powtarzają się bowiem wielokrotnie na różnych kierunkach. Proszę nie pisać i nie dzwonić jeśli od daty obrony nie minęło 30 dni.

  Osoby, które miały obronę przed 06 kwietnia 2016 roku zobowiązane są powiadomić Dziekanat Dyplomy o chęci odbioru dyplomu z kilkudniowym wyprzedzeniem. Jest to związane z koniecznością ściągnięcia teczki osobowej z dokumentami z Archiwum Głównego Uniwersytetu Łódzkiego. 


  NOSTRYFIKACJA DYPLOMU

  Zarządzenie nr 25 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 26.10.2020 r.
  w sprawie: wysokości opłaty, warunków i trybu zwolnienia z opłaty za przeprowadzenie nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów za granicą, potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie oraz wysokości opłaty i trybu zwolnienia z opłaty za przeprowadzenie nostryfikacji stopnia naukowego

  Załącznik do zarządzenia nr 25 Rektora UŁ z dnia 26.10.2020 r. - Wniosek o zwolnienie z  opłaty za postępowanie nostryfikacyjne/w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie

 • Prawo ochrony zdrowia - studia niestacjonarne

  mgr Ewa Andruszkiewicz

  pokój 2.07 
  tel. 42 6354646

  eandruszkiewicz@wpia.uni.lodz.pl

   

   

   

  Godziny dyżuru:

   

   Poniedziałek - 8:30 - 11:30 (nieczynne po sobocie zjazdowej)

  Wtorek - 8:30 - 11:30

  Środa - 9:00-11:00

  Czwartek - 12:00 - 15:00

  Piątek - 8:30 - 11:30

  Sobota - 7:30 - 10:30, 11:00 - 13:00 (dziekanat czynny w soboty zjazdowe)

   

   

   

   Wszystkie sprawy studenckie w Dziale Obsługi Studentów załatwiane będą w formie elektronicznej.

 • Prawo ochrony danych osobowych - studia niestacjonarne

  Elżbieta Adamkiewicz

  pokój 2.09 
  tel. 42 6354643

  eadamkiewicz@wpia.uni.lodz.p

   

   

   

   Godziny dyżuru:

   

   Poniedziałek - 8:30 - 11:30 (nieczynne po sobocie zjazdowej)

  Wtorek - 8:30 - 11:30

  Środa -9:00-11:00

  Czwartek - 12:00 - 15:00

  Piątek - 8:30 - 11:30

  Sobota - 7:30 - 10:30, 11:00 - 13:00 (dziekanat czynny w soboty zjazdowe) 

   Wszystkie sprawy studenckie w Dziale Obsługi Studentów załatwiane będą w formie elektronicznej.

   

Ankiety oceniające zajęcia dydaktyczne

IX Zjazd Katedr Postępowania Karnego

Odbiór dokumentów w sprawie praktyk

DEKLARACJE JĘZYKOWE

INFORMACJA DLA STUDENTÓW I ROKU PRAWA, ADMINISTRACJI I STOPNIA ORAZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Uwaga Studenci I-go roku polityki społecznej

ZAPISY na ZAJĘCIA OGÓLNOUCZELNIANE w semestrze letnim 2018/2019

Uwaga studenci pierwszego roku Prawa podatkowego i rachunkowości

Pierwsze spotkanie dla studentów, którzy wybiorą seminarium prowadzone przez pracowników Wydziału Zarządzania, odbędzie się 13 październi...

Lektoraty języków obcych

Obowiązkowe szkolenia dla studentów I roku (2017/2018)

Obowiązkowe szkolenie dla studentów I roku - prawo autorskie

Archiwum Prac Dyplomowych

Zgodnie z Zarządzeniami nr 8 i 9 z dnia 24.02.2017 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji ulegają zmianie procedury przeprowadzania egzaminów...

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.