Formularze i regulaminy

Komunikat Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UŁ z dnia 13.07.2021 r. w sprawie wykonania komunikatu Rektora UŁ z dnia 31.05.2021 r. w sprawie kształcenia w Uniwersytecie Łódzkim w semestrze zimowym w r. a. 2021/2022, w zakresie prowadzenia zajęć na Wydziale Prawa i Administracji UŁ

Szanowni Państwo,
Zgodnie z komunikatem Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 17.05.2021r letnia sesja egzaminacyjna w roku akademickim 2020/2021 odbywa się w formie zdalnej.

Treść komunikatu dostępna jest pod adresem: 

https://covid19.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2021/05/Komunikat-Rektora-UL.pdf

 

Do zdalnych egzaminów/ zaliczeń stosuje się:

Rozliczenie semestru/roku:

Student, po uzyskaniu wszystkich wymaganych w semestrze/roku zaliczeń zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności ocen wpisanych do systemu USOS i zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej do pracownika Działu Obsługi Studentów swojego kierunku wniosku o zaliczenie semestru/roku studiów.

Sesja letnia trwa od 21 czerwca do 4 lipca 2021 r. sesja poprawkowa od 1 do 24 września 2021r.

Rozliczenie roku/ semestru powinno nastąpić najpóźniej do 30.09.2021 r

 

W przypadku wystąpienia zdarzeń, które uniemożliwiają składanie egzaminów lub zaliczeń kończących przedmiot w terminach sesji egzaminacyjnej, Student ma prawo na swój wniosek ubiegać się o przesuniecie terminów składania egzaminów lub zaliczeń kończących przedmiot.

O przesunięciu terminów składania egzaminów lub zaliczeń kończących przedmiot decyduje Dziekan na podstawie wniosku studenta oraz przedłożonych przez niego dokumentów.

W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu studenta / absolwenta z pracownikiem Działu Obsługi Studentów, student drogą mailową zgłasza potrzebę osobistego kontaktu z pracownikiem i umawia się na konkretny dzień i godzinę.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE Wydziału Prawa i Administracji UŁ I ROK 2021/2022

Studenci I roku (zarówno polscy jak i zagraniczni) składają ślubowanie elektronicznie. W tym celu logują się do systemu USOS Web, w którym pojawia się tekst ślubowania, który muszą podpisać, aby "przejść dalej" i korzystać z funkcjonalności systemu.

Ślubowanie należy zatwierdzić w systemie USOSweb, jest to niezbędne do wpisania Państwa na listę pełnoprawnych studentów UŁ.

Po zatwierdzeniu ślubowania i pod warunkiem, że przesłaliście Państwo do Dziekanatu potwierdzenie opłaty za legitymację studencką, Dziekanat wyśle do każdego z osobna, za pośrednictwem Poczty Polskiej (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), następujące dokumenty:

a/ umowę w 2 jednobrzmiących egzemplarzach,
b/ legitymację studencką,
Obowiązkiem Państwa jest: podpisanie umowy i odesłanie jednego podpisanego egzemplarza umowy na adres Wydziału (ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź) z dopiskiem na kopercie KIERUNKU np. "Prawo - studia stacjonarne".

Osoby, które zmieniły miejsce zamieszkania są obowiązane: poinformować o tym fakcie Dziekanat kierunku drogą emailową pracowników poszczególnych kierunków.

 W przypadku takich osób:

 1. a/ albo ww. przesyłka zostanie wysłana pocztą na nowy adres do korespondencji,
  b/ albo Pracownik Dziekanatu wyznaczy termin na osobisty odbiór dokumentów w budynku Wydziału na parterze w specjalnie w tym celu wyznaczonym punkcie kontaktowym.
  Kwestia ta zostanie zatem rozwiązana w drodze korespondencji e-mailowej.
  Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju prosimy, jednak mieć na uwadze, że korespondencja pocztowa wydaje się bezpieczniejsza.
 2. Potwierdzenie opłaty za legitymację w wysokości 22,- zł należy wpłacić na konto:

WPiA Uniwersytetu Łódzkiego Bank PKO S.A.II Oddział /Łódź

42 124030281111001029435358

Potwierdzenie opłaty należy przesłać na adres mailowy lub przesłać pocztą do odpowiedniego pracownika Działu Obsługi Studentów obsługującego wybrany kierunek studiów.

 Na studiach stacjonarnych najpóźniej do 10 września 2021r

Prawo stacjonarne- Monika Adamiak, Izabela Chycińska           

madamiak@wpia.uni.lodz.pl; ichycinska@wpia.uni.lodz.pl

Administracja stacjonarna I stopnia-Marta Wąsiewicz

 mwasiewicz@wpia.uni.lodz.pl

Polityka społeczna, Administracja Stacjonarna II stopień: -Monika Stachlewska

mstachlewska@wpia.uni.lodz.pl

Na studiach niestacjonarnych najpóźniej do 17 września 2021r.

Prawo niestacjonarne wieczorowe- Dorota Getler               

dgetler@wpia.uni.lodz.pl

Prawo niestacjonarne zaoczne -Anita Grzesiak

 agrzesiak@wpia.uni.lodz.pl

Administracja niestacjonarna I stopnia- Beata Mielcarek Fiałkowska          

bmielcarek@wpi.uni.lodz.pl    

Administracja niestacjonarna II stopnia; Prawo podatkowe i rachunkowość II stopnia; Prawo ochrony zdrowia- Ewa Andruszkiewicz.

eandruszkiewicz@wpia.uni.lodz.pl

Prawo zatrudnienia kadry i płace II stopnia, Prawo ochrony danych osobowych -Elżbieta Adamkiewicz

eadamkiewicz@wpia.uni.lodz.pl

Potwierdzenie opłaty przesyłają tylko osoby, które jeszcze nie posiadają legitymacji studenckiej lub chcą dokonać wymiany. 

Przydatne linki:

Komunikaty w związku z wirusem Covid 19:
https://www.wpia.uni.lodz.pl/aktualnosci/komunikaty/komunikaty-w-zwiazku-z-wirusem-covid-19.html

Formularze i regulaminy:
https://www.wpia.uni.lodz.pl/student/formularze-i-regulaminy

Regulacje związane z odpłatnością za studia:
Zarządzenia nr 149 Rektora UŁ z dnia 17.05.2021 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2021/2022
Załącznik nr 9 - Wysokość opłat za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2021/2022
Załącznik nr 15 - Wysokość opłat za zajęcia nieobjęte programem studiów/ indywidualnym planem i programem studiów w roku akademickim 2021/ 2022 (studia stacjonarne i niestacjonarne)
Załącznik nr 16 - Wysokość opłat za powtarzanie przedmiotów na studiach  stacjonarnych i niestacjonarnych oraz odpłatnych studiach prowadzonych w języku obcym (stacjonarnych i niestacjonarnych),  z powodu niezadowalających wyników w nauce, w tym za powtarzanie przedmiotów objętych zaliczeniem  warunkowym oraz powtarzanie przedmiotów po wznowieniu studiów.

Lista Działów Obsługi Studenta dostępna jest na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/student/dzial-obslugi-studentow

Instrukcja dla pracowników UŁ - elektroniczne protokoły obrony pracy dyplomowej z systemu USOS

Wytyczne do zdalnego przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń.
Wytyczne dla egzaminatorów do zdalnego przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń z jednoczesnym wykorzystaniem aplikacji MS Teams i platformy Moodle.
Instrukcja uczestnictwa w egzaminie - dla studenta.

 • Przedłużenie ważności legitymacji

  Szanowni Państwo,

  Od 13 września na Wydziale Prawa i Administracji UŁ uruchomiona zostanie możliwość przedłużania legitymacji studenckiej i naklejenia hologramu w trybie stacjonarnym. Legitymacje studenckie mogą być przedłużone tylko studentom, którzy  rozliczyli  rok akademicki 2020/2021 i zostali  wpisani  na kolejny rok akademicki 2021/2022.

  W celu przedłużenia legitymacji studenckich należy pobrać bilet za pomocą telefonu w aplikacji  internetowej na stronie:  https://mbilet.wpia.uni.lodz.pl. Bilet będzie dostępny w dniu dyżuru swojego kierunku - 2 godziny wcześniej. W wyznaczonym dniu i godzinie, należy stawić się w dziekanacie (harmonogram zamieszczony poniżej).

  Do budynku WPiA UŁ  wchodzicie Państwo pojedynczo po wcześniejszym wywołaniu numeru biletu przez Pracownika Działu Obsługi Studenta (poniżej zrzut ekranu wywołania). Uprzejmie prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności w postaci zachowania dystansu społecznego oraz posiadania maseczki zakrywającej nos i usta. W budynku Wydziału wyznaczone są drogi komunikacyjne, którymi Państwo traficie do odpowiedniego pokoju danego kierunku. Obowiązuje absolutny zakaz swobodnego przemieszczania się po Wydziale i gromadzenia się przed pokojami Działu Obsługi Studentów.

   

  Administracja studia stacjonarne I stopnia

  Przedłużanie legitymacji studenckich od 16 września 2021r.

  Godziny dyżuru 

  Czwartek - 10:00- 12:00 - przedłużanie legitymacji studenckich

  Piątek - 10:00- 12:00 - przedłużanie legitymacji studenckich

  Administracja studia stacjonarne II stopnia,

  Przedłużanie legitymacji studenckich od 13 września 2021r.

  Godziny dyżuru 

  Poniedziałek - 10:00- 12:00 - przedłużanie legitymacji studenckich

  Wtorek - 10:00- 12:00 - przedłużanie legitymacji studenckich

  Polityka społeczna

  Przedłużanie legitymacji studenckich od 13 września 2021r.

  Godziny dyżuru 

  Poniedziałek - 10:00- 12:00 - przedłużanie legitymacji studenckich

  Wtorek - 10:00- 12:00 - przedłużanie legitymacji studenckich

  Prawo stacjonarne

  Przedłużanie legitymacji studenckich od 13 września 2021r.

  Godziny dyżuru 

  Poniedziałek - 10:00- 12:00 - przedłużanie legitymacji studenckich

  Środa-10:00- 12:00 - 29 września 2021 r-przedłużanie legitymacji studenckich

  Piątek - 10:00- 12:00 - przedłużanie legitymacji studenckich

   

  Prawo niestacjonarne,

  Przedłużanie legitymacji studenckich od 14 września 2021r

  Godziny dyżuru

  Wtorek - 12:30 - 14:30-przedłużanie legitymacji studenckich

  Czwartek - 12:30 - 14:30-przedłużanie legitymacji studenckich

   

  Administracja studia niestacjonarne I stopnia

  Przedłużanie legitymacji studenckich od 14 września 2021r

  Godziny dyżuru

  Wtorek - 12:30 - 14:30-przedłużanie legitymacji studenckich

  Czwartek - 12:30 - 14:30-przedłużanie legitymacji studenckich

   

  Administracja studia niestacjonarne II stopnia

  Przedłużanie legitymacji studenckich od 14 września 2021r

  Godziny dyżuru

  Wtorek - 12:30 - 14:30-przedłużanie legitymacji studenckich

  Czwartek - 12:30 - 14:30-przedłużanie legitymacji studenckich

   

  Prawo podatkowe i rachunkowość

   Przedłużanie legitymacji studenckich od 14 września 2021r

  Godziny dyżuru

  Wtorek - 12:30 - 14:30-przedłużanie legitymacji studenckich

  Czwartek - 12:30 - 14:30-przedłużanie legitymacji studenckich

   

  Prawo zatrudnienia kadry i płace

  Przedłużanie legitymacji studenckich od 15 września 2021r

  Godziny dyżuru

  Środa- 12:30 - 14:30-przedłużanie legitymacji studenckich

   piątek - 12:30 - 14:30-przedłużanie legitymacji studenckich

   

   

 • Praca i egzamin licencjacki

  Do zdalnych egzaminów dyplomowych stosuje się:

  • Zarządzenie nr 79 Rektora UŁ z dnia 13.01.2021 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
  • Zarządzenie nr 130 Rektora UŁ z dnia 14.04.2021 r. w sprawie oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej.
  • Zarządzenie nr 14 w sprawie zasad składania i sprawdzania opisów prac dyplomowych (konspektów referatów) z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) oraz przygotowania  i przeprowadzania egzaminu licencjackiego wraz z  załącznikami (1, 2

  Szanowni Państwo, 

  uprzejmie informujemy, że zgodnie z Komunikatem Pani Rektor UŁ – prof. Elżbiety Żądzińskiej, istnieje możliwość przeprowadzania stacjonarnych egzaminów dyplomowych na następujących warunkach: 

  1. Zgodnie z pkt. 2 Komunikatu Pani Rektor student musi wyrazić zgodę na stacjonarny egzamin dyplomowy, niemniej Państwo możecie także sami zwrócić się do swojego promotora, informując go o potrzebie przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w formie stacjonarnej, co będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na taki egzamin.  

  2. Po uzyskaniu zgody studenta lub po samodzielnym wystąpieniu przez studenta z inicjatywą przeprowadzenia egzaminu w formie stacjonarnej, zaakceptowanej przez promotora i pozostałych członków komisji, promotor występuje do Pani Dziekan, drogą mailową, o wyrażenie zgody na stacjonarną formę egzaminu dyplomowego, podając skład komisji oraz imię i nazwisko studenta. 

  3. stacjonarne egzaminy dyplomowe mogą odbywać się tylko i wyłącznie z zachowaniem reżimu sanitarnego i obowiązujących zasad bezpieczeństwa w naszej uczelni. Wobec powyższego na stacjonarny egzamin dyplomowy przychodzi tylko i wyłącznie komisja oraz egzaminowany student. Udział osób postronnych oczekujących w korytarzu lub na terenie budynku nie jest dopuszczalny. 

  Prosimy o przemyślane, rozważne i odpowiedzialne zgłaszanie potrzeby przeprowadzenia stacjonarnego egzaminu dyplomowego, mając na względzie, że:

  ZASADĄ POZOSTAJE PRZEPROWADZANIE EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH ZDALNIE, NATOMIAST FORMA STACJONARNA JEST DOPUSZCZALNA WYŁĄCZNIE WÓWCZAS, GDY PRZEPROWADZENIE EGZAMINU PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ BYŁOBY UTRUDNIONE!

  Treść komunikatu dostępna jest pod adresem: 

  https://covid19.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2021/05/Komunikat-Rektora-UL.pdf

   

  Rozliczenie ostatniego semestru/roku:

  Student, po uzyskaniu wszystkich wymaganych w semestrze/roku zaliczeń zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności ocen wpisanych do systemu USOS i zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej do pracownika Działu Obsługi Studentów swojego kierunku wniosku o zaliczenie semestru/roku studiów.

  Kierujący pracą dyplomową zgłasza pracownikowi Działu Obsługi Studentów, dane do przeprowadzenia zdalnego egzaminu dwa tygodnie przed jego terminem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Rozliczenie z ostatniego roku studiów powinno nastąpić przed tym terminem w związku z koniecznością wyliczenia średniej z toku studiów.

  Student zobowiązany jest do wprowadzenia pracy dyplomowej do systemu APD i uzyskania jej akceptacji w terminie do dnia 30.09.2021r. po zaliczeniu wszystkich obowiązkowych przedmiotów i praktyk zawodowych w toku studiów i uzyskaniu wymaganej liczby punktów ECTS.

  Jeżeli student nie uzyskał zaliczenia seminarium dyplomowego z powodu nieprzedłożenia pracy dyplomowej, ma prawo ubiegać się o przedłużenie terminu zaliczenia seminarium dyplomowego. O przedłużeniu terminu zaliczenia seminarium dyplomowego decyduje Dziekan/Rektor po zasięgnięciu opinii kierującego pracą.

  W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu studenta / absolwenta z pracownikiem Działu Obsługi Studentów, student drogą mailową zgłasza potrzebę osobistego kontaktu z pracownikiem i umawia się na konkretny dzień i godzinę.


  AKTY PRAWNE

  Zarządzenie nr 78 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 11.01.2021 r. w sprawie: zasad weryfikacji w Uniwersytecie Łódzkim osiągniętych efektów uczenia się przy użyciu środków komunikacji elektroniczne

  Wytyczne Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia dotyczące zajęć zdalnych w Uniwersytecie Łódzkim

  Zarządzenie nr 11 Dziekana WPiA UŁ z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji egzaminów w czasie sesji egzaminacyjnych roku akademickiego 2020/2021

  Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) dla Studenta – Autora pracy     

  Zarządzenie nr 130 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 14.04.2021 r. w sprawie: oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej i kończącej studia podyplomowe oraz zapewnienia jakości prac pisemnych w zakresie procedury antyplagiatowej i ich archiwizacji w Uniwersytecie Łódzkim

  Załącznik do zarządzenia nr 130 Rektora UŁ z dnia 14.04.2021 r. - przebieg procesu tworzenia pracy dyplomowej z wykorzystaniem APD

  Zarządzenie nr 79 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 13.01.2021 r. w sprawie: zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

  Zarządzenie nr 14 z dnia 21.05.2021 r. Dziekana WPiA UŁ w sprawie zasad składania i sprawdzania opisów prac dyplomowych (konspektów referatów) z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) oraz przygotowania i przeprowadzenia egzaminu licencjackiego

  Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14 - Wzór strony tytułowej

  Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 14 - Oświadczenie

  Wniosek o wydanie dyplomu i suplementu - obowiązuje od 01.10.2019 r.

 • Praca i egzamin magisterski

   Do zdalnych egzaminów dyplomowych stosuje się:

  • Zarządzenie nr 79 Rektora UŁ z dnia 13.01.2021 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
  • Zarządzenie nr 130 Rektora UŁ z dnia 14.04.2021 r. w sprawie oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej.
  • Zarządzenie nr 12 w sprawie wzoru formularza oceny/recenzji pracy magisterskiej
  • Zarządzenie nr 13 w sprawie zasad składania i sprawdzania prac magisterskich z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) oraz przygotowania i przeprowadzania egzaminu magisterskiego wraz z załącznikami (1, 2)

  Szanowni Państwo, 

  uprzejmie informujemy, że zgodnie z Komunikatem Pani Rektor UŁ – prof. Elżbiety Żądzińskiej, istnieje możliwość przeprowadzania stacjonarnych egzaminów dyplomowych na następujących warunkach: 

  1. Zgodnie z pkt. 2 Komunikatu Pani Rektor student musi wyrazić zgodę na stacjonarny egzamin dyplomowy, niemniej Państwo możecie także sami zwrócić się do swojego promotora, informując go o potrzebie przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w formie stacjonarnej, co będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na taki egzamin.  

  2. Po uzyskaniu zgody studenta lub po samodzielnym wystąpieniu przez studenta z inicjatywą przeprowadzenia egzaminu w formie stacjonarnej, zaakceptowanej przez promotora i pozostałych członków komisji, promotor występuje do Pani Dziekan, drogą mailową, o wyrażenie zgody na stacjonarną formę egzaminu dyplomowego, podając skład komisji oraz imię i nazwisko studenta. 

  3. stacjonarne egzaminy dyplomowe mogą odbywać się tylko i wyłącznie z zachowaniem reżimu sanitarnego i obowiązujących zasad bezpieczeństwa w naszej uczelni. Wobec powyższego na stacjonarny egzamin dyplomowy przychodzi tylko i wyłącznie komisja oraz egzaminowany student. Udział osób postronnych oczekujących w korytarzu lub na terenie budynku nie jest dopuszczalny. 

  Prosimy o przemyślane, rozważne i odpowiedzialne zgłaszanie potrzeby przeprowadzenia stacjonarnego egzaminu dyplomowego, mając na względzie, że:

  ZASADĄ POZOSTAJE PRZEPROWADZANIE EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH ZDALNIE, NATOMIAST FORMA STACJONARNA JEST DOPUSZCZALNA WYŁĄCZNIE WÓWCZAS, GDY PRZEPROWADZENIE EGZAMINU PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ BYŁOBY UTRUDNIONE!

  Treść komunikatu dostępna jest pod adresem: 

  https://covid19.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2021/05/Komunikat-Rektora-UL.pdf

  Rozliczenie ostatniego semestru/roku:

  Student, po uzyskaniu wszystkich wymaganych w semestrze/roku zaliczeń zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności ocen wpisanych do systemu USOS i zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej do pracownika Działu Obsługi Studentów swojego kierunku wniosku o zaliczenie semestru/roku studiów.

  Kierujący pracą dyplomową zgłasza pracownikowi Działu Obsługi Studentów, dane do przeprowadzenia zdalnego egzaminu dwa tygodnie przed jego terminem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Rozliczenie z ostatniego roku studiów powinno nastąpić przed tym terminem w związku z koniecznością wyliczenia średniej z toku studiów.

  Student zobowiązany jest do wprowadzenia pracy dyplomowej do systemu APD i uzyskania jej akceptacji w terminie do dnia 30.09.2021r. po zaliczeniu wszystkich obowiązkowych przedmiotów i praktyk zawodowych w toku studiów i uzyskaniu wymaganej liczby punktów ECTS.

  Jeżeli student nie uzyskał zaliczenia seminarium dyplomowego z powodu nieprzedłożenia pracy dyplomowej, ma prawo ubiegać się o przedłużenie terminu zaliczenia seminarium dyplomowego. O przedłużeniu terminu zaliczenia seminarium dyplomowego decyduje Dziekan/Rektor po zasięgnięciu opinii kierującego pracą.

  W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu studenta / absolwenta z pracownikiem Działu Obsługi Studentów, student drogą mailową zgłasza potrzebę osobistego kontaktu z pracownikiem i umawia się na konkretny dzień i godzinę.

  AKTY PRAWNE:

  Zarządzenie nr 78 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 11.01.2021 r. w sprawie: zasad weryfikacji w Uniwersytecie Łódzkim osiągniętych efektów uczenia się przy użyciu środków komunikacji elektroniczne

  Wytyczne Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia dotyczące zajęć zdalnych w Uniwersytecie Łódzkim

  Zarządzenie nr 11 Dziekana WPiA UŁ z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji egzaminów w czasie sesji egzaminacyjnych roku akademickiego 2020/2021

  Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) dla Studenta – Autora pracy     

  Zarządzenie nr 130 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 14.04.2021 r. w sprawie: oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej i kończącej studia podyplomowe oraz zapewnienia jakości prac pisemnych w zakresie procedury antyplagiatowej i ich archiwizacji w Uniwersytecie Łódzkim

  Załącznik do zarządzenia nr 130 Rektora UŁ z dnia 14.04.2021 r. - przebieg procesu tworzenia pracy dyplomowej z wykorzystaniem APD

  Zarządzenie nr 79 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 13.01.2021 r. w sprawie: zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

  Zarządzenie nr 12 z dnia 21.05.2021 r. Dziekana WPiA UŁ w sprawie wzoru formularza oceny/recenzji pracy magisterskiej

  Zarządzenie nr 13 z dnia 21.05.2021 r. Dziekana WPiA UŁ w sprawie zasad składania i sprawdzania prac magisterskich z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) oraz przygotowania i przeprowadzenia egzaminu magisterskiego

  Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13 - Wzór strony tytułowej

  Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 13 - Oświadczenie

  Wniosek o wydanie dyplomu i suplementu - obowiązuje od 01.10.2019 r

 • NAGRODY

  Zarządzenie nr 53 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 2.12.2020 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego

  REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO - Załącznik do zarządzenia nr 53 Rektora UŁ z dnia 2.12.2020 r.

  Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego

  Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego

  1. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UŁ nr 174 z dn. 18.09.2020 r. z póź. zm.
   i zmianą sposobu prowadzenia działalności Uniwersytetu Łódzkiego w warunkach epidemii, wywołanej wirusem SARS-CoV-2, wypełnione, podpisane i zeskanowane wnioski o przyznanie nagrody Rektora wraz załącznikami należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:nagrody.rektora@uni.lodz.pl, do 11.12.2020 r. Wniosek wraz z załącznikami musi być przesłany z adresu elektronicznej skrzynki pocztowej przypisanej do profilu studenta w USOSweb, który ubiega się o otrzymanie nagrody Rektora.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.