PL

Formularze i regulaminy

Zarządzenie nr 36 Dziekana WPiA z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie organizacji egzaminów w sesji letniej egzmianacyjnej roku akademickiego 2019/2020.


Zarządzenie nr 132 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 10.06.2020 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 152 Rektora UŁ z dnia 21.09.2017 r. w sprawia wprowadzenia wzoru oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej i kończącej studia podyplomowe.

Zarządzenie nr 152 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 21.09.2017 r. w sprawia wprowadzenia wzoru oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej i kończącej studia podyplomowe - tekst ujednolicony.

Zarządzenie nr 116 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 28.04.2020 r. w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminów dyplomowych w UŁ z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni wskutek zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2

Instrukcja dla pracowników UŁ - elektroniczne protokoły obrony pracy dyplomowej z systemu USOS

Zarządzenie nr 113 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 23.04.2020 r. w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń w UŁ z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania Uczelni wskutek zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2

Wytyczne do zdalnego przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń.
Wytyczne dla egzaminatorów do zdalnego przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń z jednoczesnym wykorzystaniem aplikacji MS Teams i platformy Moodle.
Instrukcja uczestnictwa w egzaminie - dla studenta.

 • Stypendia

  Stypendia Rektora

  Zarządzenie nr 141 Rektora UŁ w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego oraz Regulaminu przedzielania i korzystania z miejsc w Domu Studenta Uniwersytetu Łódzkiego

  Komunikat dotyczący stypendium Rektora dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2019/20

  Regulamin świadczeń stypendialnych wraz z:

  • Załącznikiem nr 7 (Terminy i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej, zasady dokumentowania sytuacji materialnej)
  • Załącznkiem nr 9  (Wysokość stawek świadczeń pomocy materialnej obowiązujących w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2019/2020)
  • Załącznikiem nr 9a (Wysokość stawek świadczeń przysługujących studentom i doktorantom)
  • Załącznikiem nr 11 (Szczegółowe warunki przyznawania stypendium Rektora dla  studentów) 
  • Załącznikiem nr 23 (określenie liczby studentów i doktorantów UŁ uprawnionych do stypendium rektora  w roku akademickim 2019/20 oraz o terminach składania, przyjmowania i rozpatrywania wniosków o stypendium rektora)

  • Zarządzeniem nr 112 ws. harmonogramu wypłat
  • Zarządzeniem nr 12 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 10.10.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów UŁ
  • Załącznikiem nr 5 (Odwołanie od decyzji w sprawie stypendium rektora)

  Informujemy, że w BAW LEX pod następującymi linkami są dostępne wszystkie informacje dotyczące pomocy materialnej: Regulamin Świadczeń Stypendialnych,  załącznik nr 1- 23 https://baw.uni.lodz.pl/d/10257/5/

  STypendia ministra

  Wnioski o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców zgodnie z wytycznymi należy przesyłać na adres:

  marta.andruszkiewicz@uni.lodz.pl z uwagi na to, iż wnioski zostaną przesłane poprzez skrzynkę e-Puap
  do dnia 15 października br.

  Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla studentów regulują przepisy:

  • art. 93 ust. 1-3, art. 359, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) oraz
  • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 658) - w załączeniu.

  Dokumenty do wypełnienia (plik do pobrania)

  Wnioskodawcą jest wyłącznie rektor uczelni.O przedstawieniu Ministrowi wniosku o przyznanie danemu studentowi stypendium decyduje rektor uczelni. Rektor może nie przesłać wniosku, który nie spełnia warunków formalnych.Ministerstwo przygotowało szablony wniosku (załączniki poniżej), w tym generator prawidłowych opisów osiągnięć – do wykorzystania przez studentów i uczelnie.Dostępny jest również przykładowy wniosek.Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium wymagane jest również dołączenie dokumentów potwierdzających uzyskanie znaczących osiągnięć w działalności naukowej

  Uwaga! Nie będą rozpatrywane:

  • wnioski, które nie zostały podpisane elektronicznie przez rektora lub osobę upoważnioną,
  • wnioski złożone w postaci papierowej pocztą tradycyjną na adres Ministra,
  • wnioski złożone indywidualnie przez studentów.

  Każdy wniosek zawiera klauzulę, zgodnie z którą wnioskodawca wyraża zgodę na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123), w związku ze złożeniem wniosku.
  Nie jest możliwa rezygnacja z tego trybu (zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 700), wszystkie uczelnie są podmiotami publicznymi. Zgodnie z art. 16 ust. 1a, podmiot publiczny udostępnia elektroniczną skrzynkę podawczą, spełniającą standardy określone i opublikowane na ePUAP przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, oraz zapewnia jej obsługę. Zgodnie z art. 39(2) Kpa, w przypadku gdy stroną lub innym uczestnikiem postępowania jest podmiot publiczny, doręczenia dokonuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu).

  Szczegółowe informacje dostępne są w linku niżej i załącznikach:

  https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20192020

  STYPENDIUM Marszałka województwa łódzkiego

  Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o ogłoszeniu XIV edycji jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.

   

  Wnioski w jednym egzemplarzu należy złożyć w Dziale Obsługi Studentów w pokoju 2.30 (ul. Kopcińskiego 8/12 Łódź) w terminie od 27 stycznia 2020 r. do 10 lutego 2020 r. 

  Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów określa Regulamin przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego , stanowiący załącznik do  z uchwały Nr XII/210/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 października 2019 r. 

  Pliki do pobrania:

   - Regulamin;

   - Wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego;

   - Ogłoszenie dotyczące przyznawania jednorazowego stypendium naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego;

   - Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych.

   

  W przypadku, gdy ze wszystkich Wydziałów wpłynie więcej niż 12 wniosków, powołana zostanie komisja składająca się z przedstawicieli wydziałów wskazanych przez Dziekanów, która dokona wyboru 12 wniosków do złożenia w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.