PL

Formularze i regulaminy

 • Stypendia

  Stypendia Rektora

  Komunikat dotyczący stypendium Rektora dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2019/20

  Regulamin świadczeń stypendialnych wraz z:

  Zarządznie nr 14 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego ws. ustalenia wysokości stypendium rektora dla najlepszych studentów

  Informujemy, że w BAW LEX pod następującymi linkami są dostępne wszystkie informacje dotyczące pomocy materialnej: Regulamin Świadczeń Stypendialnych,  załącznik nr 1- 23 https://baw.uni.lodz.pl/d/10257/5/

  STypendia ministra

  Wnioski o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców zgodnie z wytycznymi należy przesyłać na adres:

  marta.andruszkiewicz@uni.lodz.pl z uwagi na to, iż wnioski zostaną przesłane poprzez skrzynkę e-Puap
  do dnia 15 października br.

  Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla studentów regulują przepisy:

  • art. 93 ust. 1-3, art. 359, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) oraz
  • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 658) - w załączeniu.

  Dokumenty do wypełnienia (plik do pobrania)

  Wnioskodawcą jest wyłącznie rektor uczelni.O przedstawieniu Ministrowi wniosku o przyznanie danemu studentowi stypendium decyduje rektor uczelni. Rektor może nie przesłać wniosku, który nie spełnia warunków formalnych.Ministerstwo przygotowało szablony wniosku (załączniki poniżej), w tym generator prawidłowych opisów osiągnięć – do wykorzystania przez studentów i uczelnie.Dostępny jest również przykładowy wniosek.Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium wymagane jest również dołączenie dokumentów potwierdzających uzyskanie znaczących osiągnięć w działalności naukowej

  Uwaga! Nie będą rozpatrywane:

  • wnioski, które nie zostały podpisane elektronicznie przez rektora lub osobę upoważnioną,
  • wnioski złożone w postaci papierowej pocztą tradycyjną na adres Ministra,
  • wnioski złożone indywidualnie przez studentów.

  Każdy wniosek zawiera klauzulę, zgodnie z którą wnioskodawca wyraża zgodę na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123), w związku ze złożeniem wniosku.
  Nie jest możliwa rezygnacja z tego trybu (zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 700), wszystkie uczelnie są podmiotami publicznymi. Zgodnie z art. 16 ust. 1a, podmiot publiczny udostępnia elektroniczną skrzynkę podawczą, spełniającą standardy określone i opublikowane na ePUAP przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, oraz zapewnia jej obsługę. Zgodnie z art. 39(2) Kpa, w przypadku gdy stroną lub innym uczestnikiem postępowania jest podmiot publiczny, doręczenia dokonuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu).

  Szczegółowe informacje dostępne są w linku niżej i załącznikach:

  https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20192020

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.