Formularze i regulaminy

Szanowni Państwo,
Zgodnie z komunikatem Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 17.05.2021r letnia sesja egzaminacyjna w roku akademickim 2020/2021 odbywa się w formie zdalnej.

Treść komunikatu dostępna jest pod adresem: 

https://covid19.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2021/05/Komunikat-Rektora-UL.pdf

 

Do zdalnych egzaminów/ zaliczeń stosuje się:

Rozliczenie semestru/roku:

Student, po uzyskaniu wszystkich wymaganych w semestrze/roku zaliczeń zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności ocen wpisanych do systemu USOS i zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej do pracownika Działu Obsługi Studentów swojego kierunku wniosku o zaliczenie semestru/roku studiów.

Sesja letnia trwa od 21 czerwca do 4 lipca 2021 r. sesja poprawkowa od 1 do 24 września 2021r.

Rozliczenie roku/ semestru powinno nastąpić najpóźniej do 30.09.2021 r

 

W przypadku wystąpienia zdarzeń, które uniemożliwiają składanie egzaminów lub zaliczeń kończących przedmiot w terminach sesji egzaminacyjnej, Student ma prawo na swój wniosek ubiegać się o przesuniecie terminów składania egzaminów lub zaliczeń kończących przedmiot.

O przesunięciu terminów składania egzaminów lub zaliczeń kończących przedmiot decyduje Dziekan na podstawie wniosku studenta oraz przedłożonych przez niego dokumentów.

W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu studenta / absolwenta z pracownikiem Działu Obsługi Studentów, student drogą mailową zgłasza potrzebę osobistego kontaktu z pracownikiem i umawia się na konkretny dzień i godzinę.

Instrukcja dla pracowników UŁ - elektroniczne protokoły obrony pracy dyplomowej z systemu USOS

Wytyczne do zdalnego przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń.
Wytyczne dla egzaminatorów do zdalnego przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń z jednoczesnym wykorzystaniem aplikacji MS Teams i platformy Moodle.
Instrukcja uczestnictwa w egzaminie - dla studenta.

 • Praca i egzamin licencjacki

  Do zdalnych egzaminów dyplomowych stosuje się:

  • Zarządzenie nr 79 Rektora UŁ z dnia 13.01.2021 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
  • Zarządzenie nr 130 Rektora UŁ z dnia 14.04.2021 r. w sprawie oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej.
  • Zarządzenie nr 14 w sprawie zasad składania i sprawdzania opisów prac dyplomowych (konspektów referatów) z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) oraz przygotowania  i przeprowadzania egzaminu licencjackiego wraz z  załącznikami (1, 2

  Szanowni Państwo, 

  uprzejmie informujemy, że zgodnie z Komunikatem Pani Rektor UŁ – prof. Elżbiety Żądzińskiej, istnieje możliwość przeprowadzania stacjonarnych egzaminów dyplomowych na następujących warunkach: 

  1. Zgodnie z pkt. 2 Komunikatu Pani Rektor student musi wyrazić zgodę na stacjonarny egzamin dyplomowy, niemniej Państwo możecie także sami zwrócić się do swojego promotora, informując go o potrzebie przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w formie stacjonarnej, co będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na taki egzamin.  

  2. Po uzyskaniu zgody studenta lub po samodzielnym wystąpieniu przez studenta z inicjatywą przeprowadzenia egzaminu w formie stacjonarnej, zaakceptowanej przez promotora i pozostałych członków komisji, promotor występuje do Pani Dziekan, drogą mailową, o wyrażenie zgody na stacjonarną formę egzaminu dyplomowego, podając skład komisji oraz imię i nazwisko studenta. 

  3. stacjonarne egzaminy dyplomowe mogą odbywać się tylko i wyłącznie z zachowaniem reżimu sanitarnego i obowiązujących zasad bezpieczeństwa w naszej uczelni. Wobec powyższego na stacjonarny egzamin dyplomowy przychodzi tylko i wyłącznie komisja oraz egzaminowany student. Udział osób postronnych oczekujących w korytarzu lub na terenie budynku nie jest dopuszczalny. 

  Prosimy o przemyślane, rozważne i odpowiedzialne zgłaszanie potrzeby przeprowadzenia stacjonarnego egzaminu dyplomowego, mając na względzie, że:

  ZASADĄ POZOSTAJE PRZEPROWADZANIE EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH ZDALNIE, NATOMIAST FORMA STACJONARNA JEST DOPUSZCZALNA WYŁĄCZNIE WÓWCZAS, GDY PRZEPROWADZENIE EGZAMINU PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ BYŁOBY UTRUDNIONE!

  Treść komunikatu dostępna jest pod adresem: 

  https://covid19.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2021/05/Komunikat-Rektora-UL.pdf

   

  Rozliczenie ostatniego semestru/roku:

  Student, po uzyskaniu wszystkich wymaganych w semestrze/roku zaliczeń zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności ocen wpisanych do systemu USOS i zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej do pracownika Działu Obsługi Studentów swojego kierunku wniosku o zaliczenie semestru/roku studiów.

  Kierujący pracą dyplomową zgłasza pracownikowi Działu Obsługi Studentów, dane do przeprowadzenia zdalnego egzaminu dwa tygodnie przed jego terminem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Rozliczenie z ostatniego roku studiów powinno nastąpić przed tym terminem w związku z koniecznością wyliczenia średniej z toku studiów.

  Student zobowiązany jest do wprowadzenia pracy dyplomowej do systemu APD i uzyskania jej akceptacji w terminie do dnia 30.09.2021r. po zaliczeniu wszystkich obowiązkowych przedmiotów i praktyk zawodowych w toku studiów i uzyskaniu wymaganej liczby punktów ECTS.

  Jeżeli student nie uzyskał zaliczenia seminarium dyplomowego z powodu nieprzedłożenia pracy dyplomowej, ma prawo ubiegać się o przedłużenie terminu zaliczenia seminarium dyplomowego. O przedłużeniu terminu zaliczenia seminarium dyplomowego decyduje Dziekan/Rektor po zasięgnięciu opinii kierującego pracą.

  W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu studenta / absolwenta z pracownikiem Działu Obsługi Studentów, student drogą mailową zgłasza potrzebę osobistego kontaktu z pracownikiem i umawia się na konkretny dzień i godzinę.


  AKTY PRAWNE

  Zarządzenie nr 78 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 11.01.2021 r. w sprawie: zasad weryfikacji w Uniwersytecie Łódzkim osiągniętych efektów uczenia się przy użyciu środków komunikacji elektroniczne

  Wytyczne Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia dotyczące zajęć zdalnych w Uniwersytecie Łódzkim

  Zarządzenie nr 11 Dziekana WPiA UŁ z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji egzaminów w czasie sesji egzaminacyjnych roku akademickiego 2020/2021

  Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) dla Studenta – Autora pracy     

  Zarządzenie nr 130 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 14.04.2021 r. w sprawie: oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej i kończącej studia podyplomowe oraz zapewnienia jakości prac pisemnych w zakresie procedury antyplagiatowej i ich archiwizacji w Uniwersytecie Łódzkim

  Załącznik do zarządzenia nr 130 Rektora UŁ z dnia 14.04.2021 r. - przebieg procesu tworzenia pracy dyplomowej z wykorzystaniem APD

  Zarządzenie nr 79 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 13.01.2021 r. w sprawie: zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

  Zarządzenie nr 14 z dnia 21.05.2021 r. Dziekana WPiA UŁ w sprawie zasad składania i sprawdzania opisów prac dyplomowych (konspektów referatów) z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) oraz przygotowania i przeprowadzenia egzaminu licencjackiego

  Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14 - Wzór strony tytułowej

  Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 14 - Oświadczenie

  Wniosek o wydanie dyplomu i suplementu - obowiązuje od 01.10.2019 r.

 • Praca i egzamin magisterski

   Do zdalnych egzaminów dyplomowych stosuje się:

  • Zarządzenie nr 79 Rektora UŁ z dnia 13.01.2021 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
  • Zarządzenie nr 130 Rektora UŁ z dnia 14.04.2021 r. w sprawie oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej.
  • Zarządzenie nr 12 w sprawie wzoru formularza oceny/recenzji pracy magisterskiej
  • Zarządzenie nr 13 w sprawie zasad składania i sprawdzania prac magisterskich z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) oraz przygotowania i przeprowadzania egzaminu magisterskiego wraz z załącznikami (1, 2)

  Szanowni Państwo, 

  uprzejmie informujemy, że zgodnie z Komunikatem Pani Rektor UŁ – prof. Elżbiety Żądzińskiej, istnieje możliwość przeprowadzania stacjonarnych egzaminów dyplomowych na następujących warunkach: 

  1. Zgodnie z pkt. 2 Komunikatu Pani Rektor student musi wyrazić zgodę na stacjonarny egzamin dyplomowy, niemniej Państwo możecie także sami zwrócić się do swojego promotora, informując go o potrzebie przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w formie stacjonarnej, co będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na taki egzamin.  

  2. Po uzyskaniu zgody studenta lub po samodzielnym wystąpieniu przez studenta z inicjatywą przeprowadzenia egzaminu w formie stacjonarnej, zaakceptowanej przez promotora i pozostałych członków komisji, promotor występuje do Pani Dziekan, drogą mailową, o wyrażenie zgody na stacjonarną formę egzaminu dyplomowego, podając skład komisji oraz imię i nazwisko studenta. 

  3. stacjonarne egzaminy dyplomowe mogą odbywać się tylko i wyłącznie z zachowaniem reżimu sanitarnego i obowiązujących zasad bezpieczeństwa w naszej uczelni. Wobec powyższego na stacjonarny egzamin dyplomowy przychodzi tylko i wyłącznie komisja oraz egzaminowany student. Udział osób postronnych oczekujących w korytarzu lub na terenie budynku nie jest dopuszczalny. 

  Prosimy o przemyślane, rozważne i odpowiedzialne zgłaszanie potrzeby przeprowadzenia stacjonarnego egzaminu dyplomowego, mając na względzie, że:

  ZASADĄ POZOSTAJE PRZEPROWADZANIE EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH ZDALNIE, NATOMIAST FORMA STACJONARNA JEST DOPUSZCZALNA WYŁĄCZNIE WÓWCZAS, GDY PRZEPROWADZENIE EGZAMINU PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ BYŁOBY UTRUDNIONE!

  Treść komunikatu dostępna jest pod adresem: 

  https://covid19.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2021/05/Komunikat-Rektora-UL.pdf

  Rozliczenie ostatniego semestru/roku:

  Student, po uzyskaniu wszystkich wymaganych w semestrze/roku zaliczeń zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności ocen wpisanych do systemu USOS i zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej do pracownika Działu Obsługi Studentów swojego kierunku wniosku o zaliczenie semestru/roku studiów.

  Kierujący pracą dyplomową zgłasza pracownikowi Działu Obsługi Studentów, dane do przeprowadzenia zdalnego egzaminu dwa tygodnie przed jego terminem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Rozliczenie z ostatniego roku studiów powinno nastąpić przed tym terminem w związku z koniecznością wyliczenia średniej z toku studiów.

  Student zobowiązany jest do wprowadzenia pracy dyplomowej do systemu APD i uzyskania jej akceptacji w terminie do dnia 30.09.2021r. po zaliczeniu wszystkich obowiązkowych przedmiotów i praktyk zawodowych w toku studiów i uzyskaniu wymaganej liczby punktów ECTS.

  Jeżeli student nie uzyskał zaliczenia seminarium dyplomowego z powodu nieprzedłożenia pracy dyplomowej, ma prawo ubiegać się o przedłużenie terminu zaliczenia seminarium dyplomowego. O przedłużeniu terminu zaliczenia seminarium dyplomowego decyduje Dziekan/Rektor po zasięgnięciu opinii kierującego pracą.

  W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu studenta / absolwenta z pracownikiem Działu Obsługi Studentów, student drogą mailową zgłasza potrzebę osobistego kontaktu z pracownikiem i umawia się na konkretny dzień i godzinę.

  AKTY PRAWNE:

  Zarządzenie nr 78 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 11.01.2021 r. w sprawie: zasad weryfikacji w Uniwersytecie Łódzkim osiągniętych efektów uczenia się przy użyciu środków komunikacji elektroniczne

  Wytyczne Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia dotyczące zajęć zdalnych w Uniwersytecie Łódzkim

  Zarządzenie nr 11 Dziekana WPiA UŁ z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji egzaminów w czasie sesji egzaminacyjnych roku akademickiego 2020/2021

  Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) dla Studenta – Autora pracy     

  Zarządzenie nr 130 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 14.04.2021 r. w sprawie: oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej i kończącej studia podyplomowe oraz zapewnienia jakości prac pisemnych w zakresie procedury antyplagiatowej i ich archiwizacji w Uniwersytecie Łódzkim

  Załącznik do zarządzenia nr 130 Rektora UŁ z dnia 14.04.2021 r. - przebieg procesu tworzenia pracy dyplomowej z wykorzystaniem APD

  Zarządzenie nr 79 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 13.01.2021 r. w sprawie: zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

  Zarządzenie nr 12 z dnia 21.05.2021 r. Dziekana WPiA UŁ w sprawie wzoru formularza oceny/recenzji pracy magisterskiej

  Zarządzenie nr 13 z dnia 21.05.2021 r. Dziekana WPiA UŁ w sprawie zasad składania i sprawdzania prac magisterskich z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) oraz przygotowania i przeprowadzenia egzaminu magisterskiego

  Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13 - Wzór strony tytułowej

  Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 13 - Oświadczenie

  Wniosek o wydanie dyplomu i suplementu - obowiązuje od 01.10.2019 r

 • NAGRODY

  Zarządzenie nr 53 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 2.12.2020 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego

  REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO - Załącznik do zarządzenia nr 53 Rektora UŁ z dnia 2.12.2020 r.

  Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego

  Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego

  1. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UŁ nr 174 z dn. 18.09.2020 r. z póź. zm.
   i zmianą sposobu prowadzenia działalności Uniwersytetu Łódzkiego w warunkach epidemii, wywołanej wirusem SARS-CoV-2, wypełnione, podpisane i zeskanowane wnioski o przyznanie nagrody Rektora wraz załącznikami należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:nagrody.rektora@uni.lodz.pl, do 11.12.2020 r. Wniosek wraz z załącznikami musi być przesłany z adresu elektronicznej skrzynki pocztowej przypisanej do profilu studenta w USOSweb, który ubiega się o otrzymanie nagrody Rektora.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.