Poczta USOSweb APD Moodle Lex Baza Aktów Własnych Twitter Facebook

Formularze i regulaminy

Komunikat Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UŁ z dnia 13.07.2021 r. w sprawie wykonania komunikatu Rektora UŁ z dnia 31.05.2021 r. w sprawie kształcenia w Uniwersytecie Łódzkim w semestrze zimowym w r. a. 2021/2022, w zakresie prowadzenia zajęć na Wydziale Prawa i Administracji UŁ

Szanowni Państwo,
Zgodnie z komunikatem Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 17.05.2021r letnia sesja egzaminacyjna w roku akademickim 2020/2021 odbywa się w formie zdalnej.

Treść komunikatu dostępna jest pod adresem: 

https://covid19.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2021/05/Komunikat-Rektora-UL.pdf

 

Do zdalnych egzaminów/ zaliczeń stosuje się:

Rozliczenie semestru/roku:

Student, po uzyskaniu wszystkich wymaganych w semestrze/roku zaliczeń zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności ocen wpisanych do systemu USOS i zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej do pracownika Działu Obsługi Studentów swojego kierunku wniosku o zaliczenie semestru/roku studiów.

Sesja letnia trwa od 21 czerwca do 4 lipca 2021 r. sesja poprawkowa od 1 do 24 września 2021r.

Rozliczenie roku/ semestru powinno nastąpić najpóźniej do 30.09.2021 r

 

W przypadku wystąpienia zdarzeń, które uniemożliwiają składanie egzaminów lub zaliczeń kończących przedmiot w terminach sesji egzaminacyjnej, Student ma prawo na swój wniosek ubiegać się o przesuniecie terminów składania egzaminów lub zaliczeń kończących przedmiot.

O przesunięciu terminów składania egzaminów lub zaliczeń kończących przedmiot decyduje Dziekan na podstawie wniosku studenta oraz przedłożonych przez niego dokumentów.

W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu studenta / absolwenta z pracownikiem Działu Obsługi Studentów, student drogą mailową zgłasza potrzebę osobistego kontaktu z pracownikiem i umawia się na konkretny dzień i godzinę.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE Wydziału Prawa i Administracji UŁ I ROK 2021/2022

Studenci I roku (zarówno polscy jak i zagraniczni) składają ślubowanie elektronicznie. W tym celu logują się do systemu USOS Web, w którym pojawia się tekst ślubowania, który muszą podpisać, aby "przejść dalej" i korzystać z funkcjonalności systemu.

Ślubowanie należy zatwierdzić w systemie USOSweb, jest to niezbędne do wpisania Państwa na listę pełnoprawnych studentów UŁ.

Po zatwierdzeniu ślubowania i pod warunkiem, że przesłaliście Państwo do Dziekanatu potwierdzenie opłaty za legitymację studencką, Dziekanat wyśle do każdego z osobna, za pośrednictwem Poczty Polskiej (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), następujące dokumenty:

a/ umowę w 2 jednobrzmiących egzemplarzach,
b/ legitymację studencką,
Obowiązkiem Państwa jest: podpisanie umowy i odesłanie jednego podpisanego egzemplarza umowy na adres Wydziału (ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź) z dopiskiem na kopercie KIERUNKU np. "Prawo - studia stacjonarne".

Osoby, które zmieniły miejsce zamieszkania są obowiązane: poinformować o tym fakcie Dziekanat kierunku drogą emailową pracowników poszczególnych kierunków.

 W przypadku takich osób:

 1. a/ albo ww. przesyłka zostanie wysłana pocztą na nowy adres do korespondencji,
  b/ albo Pracownik Dziekanatu wyznaczy termin na osobisty odbiór dokumentów w budynku Wydziału na parterze w specjalnie w tym celu wyznaczonym punkcie kontaktowym.
  Kwestia ta zostanie zatem rozwiązana w drodze korespondencji e-mailowej.
  Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju prosimy, jednak mieć na uwadze, że korespondencja pocztowa wydaje się bezpieczniejsza.
 2. Potwierdzenie opłaty za legitymację w wysokości 22,- zł należy wpłacić na konto:

WPiA Uniwersytetu Łódzkiego Bank PKO S.A.II Oddział /Łódź

42 124030281111001029435358

Potwierdzenie opłaty należy przesłać na adres mailowy lub przesłać pocztą do odpowiedniego pracownika Działu Obsługi Studentów obsługującego wybrany kierunek studiów.

 Na studiach stacjonarnych najpóźniej do 10 września 2021r

Prawo stacjonarne- Monika Adamiak, Izabela Chycińska           

madamiak@wpia.uni.lodz.pl; ichycinska@wpia.uni.lodz.pl

Administracja stacjonarna I stopnia-Marta Wąsiewicz

 mwasiewicz@wpia.uni.lodz.pl

Polityka społeczna, Administracja Stacjonarna II stopień: -Monika Stachlewska

mstachlewska@wpia.uni.lodz.pl

Na studiach niestacjonarnych najpóźniej do 17 września 2021r.

Prawo niestacjonarne wieczorowe- Dorota Getler               

dgetler@wpia.uni.lodz.pl

Prawo niestacjonarne zaoczne -Anita Grzesiak

 agrzesiak@wpia.uni.lodz.pl

Administracja niestacjonarna I stopnia- Beata Mielcarek Fiałkowska          

bmielcarek@wpi.uni.lodz.pl    

Administracja niestacjonarna II stopnia; Prawo podatkowe i rachunkowość II stopnia; Prawo ochrony zdrowia- Ewa Andruszkiewicz.

eandruszkiewicz@wpia.uni.lodz.pl

Prawo zatrudnienia kadry i płace II stopnia, Prawo ochrony danych osobowych -Elżbieta Adamkiewicz

eadamkiewicz@wpia.uni.lodz.pl

Potwierdzenie opłaty przesyłają tylko osoby, które jeszcze nie posiadają legitymacji studenckiej lub chcą dokonać wymiany. 

Przydatne linki:

Komunikaty w związku z wirusem Covid 19:
https://www.wpia.uni.lodz.pl/aktualnosci/komunikaty/komunikaty-w-zwiazku-z-wirusem-covid-19.html

Formularze i regulaminy:
https://www.wpia.uni.lodz.pl/student/formularze-i-regulaminy

Regulacje związane z odpłatnością za studia:
Zarządzenia nr 149 Rektora UŁ z dnia 17.05.2021 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2021/2022
Załącznik nr 9 - Wysokość opłat za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2021/2022
Załącznik nr 15 - Wysokość opłat za zajęcia nieobjęte programem studiów/ indywidualnym planem i programem studiów w roku akademickim 2021/ 2022 (studia stacjonarne i niestacjonarne)
Załącznik nr 16 - Wysokość opłat za powtarzanie przedmiotów na studiach  stacjonarnych i niestacjonarnych oraz odpłatnych studiach prowadzonych w języku obcym (stacjonarnych i niestacjonarnych),  z powodu niezadowalających wyników w nauce, w tym za powtarzanie przedmiotów objętych zaliczeniem  warunkowym oraz powtarzanie przedmiotów po wznowieniu studiów.

Lista Działów Obsługi Studenta dostępna jest na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/student/dzial-obslugi-studentow

Instrukcja dla pracowników UŁ - elektroniczne protokoły obrony pracy dyplomowej z systemu USOS

Wytyczne do zdalnego przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń.
Wytyczne dla egzaminatorów do zdalnego przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń z jednoczesnym wykorzystaniem aplikacji MS Teams i platformy Moodle.
Instrukcja uczestnictwa w egzaminie - dla studenta.

 • Przedłużenie ważności legitymacji

  Szanowni Państwo,

  Od 13 września na Wydziale Prawa i Administracji UŁ uruchomiona zostanie możliwość przedłużania legitymacji studenckiej i naklejenia hologramu w trybie stacjonarnym. Legitymacje studenckie mogą być przedłużone tylko studentom, którzy  rozliczyli  rok akademicki 2020/2021 i zostali  wpisani  na kolejny rok akademicki 2021/2022.

  W celu przedłużenia legitymacji studenckich należy pobrać bilet za pomocą telefonu w aplikacji  internetowej (Zalecany Google Chrome) na stronie:  https://mbilet.wpia.uni.lodz.pl. Bilet będzie dostępny w dniu dyżuru swojego kierunku - 2 godziny wcześniej. W wyznaczonym dniu i godzinie, należy stawić się w dziekanacie (harmonogram zamieszczony poniżej).

  Do budynku WPiA UŁ  wchodzicie Państwo pojedynczo po wcześniejszym wywołaniu numeru biletu przez Pracownika Działu Obsługi Studenta (poniżej zrzut ekranu wywołania). Uprzejmie prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności w postaci zachowania dystansu społecznego oraz posiadania maseczki zakrywającej nos i usta. W budynku Wydziału wyznaczone są drogi komunikacyjne, którymi Państwo traficie do odpowiedniego pokoju danego kierunku. Obowiązuje absolutny zakaz swobodnego przemieszczania się po Wydziale i gromadzenia się przed pokojami Działu Obsługi Studentów.

   

  Administracja studia stacjonarne I stopnia

  Przedłużanie legitymacji studenckich od 16 września 2021r.

  Godziny dyżuru 

  Czwartek - 10:00- 12:00 - przedłużanie legitymacji studenckich

  Piątek - 10:00- 12:00 - przedłużanie legitymacji studenckich

  Administracja studia stacjonarne II stopnia,

  Przedłużanie legitymacji studenckich od 13 września 2021r.

  Godziny dyżuru 

  Poniedziałek - 10:00- 12:00 - przedłużanie legitymacji studenckich

  Wtorek - 10:00- 12:00 - przedłużanie legitymacji studenckich

  Polityka społeczna

  Przedłużanie legitymacji studenckich od 13 września 2021r.

  Godziny dyżuru 

  Poniedziałek - 10:00- 12:00 - przedłużanie legitymacji studenckich

  Wtorek - 10:00- 12:00 - przedłużanie legitymacji studenckich

  Prawo stacjonarne

  Przedłużanie legitymacji studenckich od 13 września 2021r.

  Godziny dyżuru 

  Poniedziałek - 10:00- 12:00 - przedłużanie legitymacji studenckich

  Środa-10:00- 12:00 - 29 września 2021 r-przedłużanie legitymacji studenckich

  Piątek - 10:00- 12:00 - przedłużanie legitymacji studenckich

   

  Prawo niestacjonarne,

  Przedłużanie legitymacji studenckich od 14 września 2021r

  Godziny dyżuru

  Wtorek - 12:30 - 14:30-przedłużanie legitymacji studenckich

  Czwartek - 12:30 - 14:30-przedłużanie legitymacji studenckich

   

  Administracja studia niestacjonarne I stopnia

  Przedłużanie legitymacji studenckich od 14 września 2021r

  Godziny dyżuru

  Wtorek - 12:30 - 14:30-przedłużanie legitymacji studenckich

  Czwartek - 12:30 - 14:30-przedłużanie legitymacji studenckich

   

  Administracja studia niestacjonarne II stopnia

  Przedłużanie legitymacji studenckich od 14 września 2021r

  Godziny dyżuru

  Wtorek - 12:30 - 14:30-przedłużanie legitymacji studenckich

  Czwartek - 12:30 - 14:30-przedłużanie legitymacji studenckich

   

  Prawo podatkowe i rachunkowość

   Przedłużanie legitymacji studenckich od 14 września 2021r

  Godziny dyżuru

  Wtorek - 12:30 - 14:30-przedłużanie legitymacji studenckich

  Czwartek - 12:30 - 14:30-przedłużanie legitymacji studenckich

   

  Prawo zatrudnienia kadry i płace

  Przedłużanie legitymacji studenckich od 15 września 2021r

  Godziny dyżuru

  Środa- 12:30 - 14:30-przedłużanie legitymacji studenckich

   piątek - 12:30 - 14:30-przedłużanie legitymacji studenckich

   

   

 • Praca i egzamin licencjacki

  Do zdalnych egzaminów dyplomowych stosuje się:

  • Zarządzenie nr 79 Rektora UŁ z dnia 13.01.2021 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
  • Zarządzenie nr 130 Rektora UŁ z dnia 14.04.2021 r. w sprawie oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej.
  • Zarządzenie nr 14 w sprawie zasad składania i sprawdzania opisów prac dyplomowych (konspektów referatów) z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) oraz przygotowania  i przeprowadzania egzaminu licencjackiego wraz z  załącznikami (1, 2

  Szanowni Państwo, 

  uprzejmie informujemy, że zgodnie z Komunikatem Pani Rektor UŁ – prof. Elżbiety Żądzińskiej, istnieje możliwość przeprowadzania stacjonarnych egzaminów dyplomowych na następujących warunkach: 

  1. Zgodnie z pkt. 2 Komunikatu Pani Rektor student musi wyrazić zgodę na stacjonarny egzamin dyplomowy, niemniej Państwo możecie także sami zwrócić się do swojego promotora, informując go o potrzebie przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w formie stacjonarnej, co będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na taki egzamin.  

  2. Po uzyskaniu zgody studenta lub po samodzielnym wystąpieniu przez studenta z inicjatywą przeprowadzenia egzaminu w formie stacjonarnej, zaakceptowanej przez promotora i pozostałych członków komisji, promotor występuje do Pani Dziekan, drogą mailową, o wyrażenie zgody na stacjonarną formę egzaminu dyplomowego, podając skład komisji oraz imię i nazwisko studenta. 

  3. stacjonarne egzaminy dyplomowe mogą odbywać się tylko i wyłącznie z zachowaniem reżimu sanitarnego i obowiązujących zasad bezpieczeństwa w naszej uczelni. Wobec powyższego na stacjonarny egzamin dyplomowy przychodzi tylko i wyłącznie komisja oraz egzaminowany student. Udział osób postronnych oczekujących w korytarzu lub na terenie budynku nie jest dopuszczalny. 

  Prosimy o przemyślane, rozważne i odpowiedzialne zgłaszanie potrzeby przeprowadzenia stacjonarnego egzaminu dyplomowego, mając na względzie, że:

  ZASADĄ POZOSTAJE PRZEPROWADZANIE EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH ZDALNIE, NATOMIAST FORMA STACJONARNA JEST DOPUSZCZALNA WYŁĄCZNIE WÓWCZAS, GDY PRZEPROWADZENIE EGZAMINU PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ BYŁOBY UTRUDNIONE!

  Treść komunikatu dostępna jest pod adresem: 

  https://covid19.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2021/05/Komunikat-Rektora-UL.pdf

   

  Rozliczenie ostatniego semestru/roku:

  Student, po uzyskaniu wszystkich wymaganych w semestrze/roku zaliczeń zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności ocen wpisanych do systemu USOS i zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej do pracownika Działu Obsługi Studentów swojego kierunku wniosku o zaliczenie semestru/roku studiów.

  Kierujący pracą dyplomową zgłasza pracownikowi Działu Obsługi Studentów, dane do przeprowadzenia zdalnego egzaminu dwa tygodnie przed jego terminem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Rozliczenie z ostatniego roku studiów powinno nastąpić przed tym terminem w związku z koniecznością wyliczenia średniej z toku studiów.

  Student zobowiązany jest do wprowadzenia pracy dyplomowej do systemu APD i uzyskania jej akceptacji w terminie do dnia 30.09.2021r. po zaliczeniu wszystkich obowiązkowych przedmiotów i praktyk zawodowych w toku studiów i uzyskaniu wymaganej liczby punktów ECTS.

  Jeżeli student nie uzyskał zaliczenia seminarium dyplomowego z powodu nieprzedłożenia pracy dyplomowej, ma prawo ubiegać się o przedłużenie terminu zaliczenia seminarium dyplomowego. O przedłużeniu terminu zaliczenia seminarium dyplomowego decyduje Dziekan/Rektor po zasięgnięciu opinii kierującego pracą.

  W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu studenta / absolwenta z pracownikiem Działu Obsługi Studentów, student drogą mailową zgłasza potrzebę osobistego kontaktu z pracownikiem i umawia się na konkretny dzień i godzinę.


  AKTY PRAWNE
  Zarządzenie nr 35 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 13.12.2021 r. w sprawie: wprowadzenia wzoru wniosku i oświadczeń przy nadaniu klauzuli poufności pracy dyplomowej
  Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 35 Rektora UŁ z dnia 13.12.2021 r.
  Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 35 Rektora UŁ z dnia 13.12.2021 r.
  Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 35 Rektora UŁ z dnia 13.12.2021 r.

  Zarządzenie nr 78 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 11.01.2021 r. w sprawie: zasad weryfikacji w Uniwersytecie Łódzkim osiągniętych efektów uczenia się przy użyciu środków komunikacji elektroniczne

  Wytyczne Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia dotyczące zajęć zdalnych w Uniwersytecie Łódzkim

  Zarządzenie nr 11 Dziekana WPiA UŁ z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji egzaminów w czasie sesji egzaminacyjnych roku akademickiego 2020/2021

  Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) dla Studenta – Autora pracy     

  Zarządzenie nr 130 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 14.04.2021 r. w sprawie: oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej i kończącej studia podyplomowe oraz zapewnienia jakości prac pisemnych w zakresie procedury antyplagiatowej i ich archiwizacji w Uniwersytecie Łódzkim

  Załącznik do zarządzenia nr 130 Rektora UŁ z dnia 14.04.2021 r. - przebieg procesu tworzenia pracy dyplomowej z wykorzystaniem APD

  Zarządzenie nr 79 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 13.01.2021 r. w sprawie: zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

  Zarządzenie nr 14 z dnia 21.05.2021 r. Dziekana WPiA UŁ w sprawie zasad składania i sprawdzania opisów prac dyplomowych (konspektów referatów) z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) oraz przygotowania i przeprowadzenia egzaminu licencjackiego

  Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14 - Wzór strony tytułowej

  Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 14 - Oświadczenie

  Wniosek o wydanie dyplomu i suplementu - obowiązuje od 01.10.2019 r.

 • Praca i egzamin magisterski

   Do zdalnych egzaminów dyplomowych stosuje się:

  • Zarządzenie nr 79 Rektora UŁ z dnia 13.01.2021 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
  • Zarządzenie nr 130 Rektora UŁ z dnia 14.04.2021 r. w sprawie oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej.
  • Zarządzenie nr 12 w sprawie wzoru formularza oceny/recenzji pracy magisterskiej
  • Zarządzenie nr 13 w sprawie zasad składania i sprawdzania prac magisterskich z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) oraz przygotowania i przeprowadzania egzaminu magisterskiego wraz z załącznikami (1, 2)

  Szanowni Państwo, 

  uprzejmie informujemy, że zgodnie z Komunikatem Pani Rektor UŁ – prof. Elżbiety Żądzińskiej, istnieje możliwość przeprowadzania stacjonarnych egzaminów dyplomowych na następujących warunkach: 

  1. Zgodnie z pkt. 2 Komunikatu Pani Rektor student musi wyrazić zgodę na stacjonarny egzamin dyplomowy, niemniej Państwo możecie także sami zwrócić się do swojego promotora, informując go o potrzebie przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w formie stacjonarnej, co będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na taki egzamin.  

  2. Po uzyskaniu zgody studenta lub po samodzielnym wystąpieniu przez studenta z inicjatywą przeprowadzenia egzaminu w formie stacjonarnej, zaakceptowanej przez promotora i pozostałych członków komisji, promotor występuje do Pani Dziekan, drogą mailową, o wyrażenie zgody na stacjonarną formę egzaminu dyplomowego, podając skład komisji oraz imię i nazwisko studenta. 

  3. stacjonarne egzaminy dyplomowe mogą odbywać się tylko i wyłącznie z zachowaniem reżimu sanitarnego i obowiązujących zasad bezpieczeństwa w naszej uczelni. Wobec powyższego na stacjonarny egzamin dyplomowy przychodzi tylko i wyłącznie komisja oraz egzaminowany student. Udział osób postronnych oczekujących w korytarzu lub na terenie budynku nie jest dopuszczalny. 

  Prosimy o przemyślane, rozważne i odpowiedzialne zgłaszanie potrzeby przeprowadzenia stacjonarnego egzaminu dyplomowego, mając na względzie, że:

  ZASADĄ POZOSTAJE PRZEPROWADZANIE EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH ZDALNIE, NATOMIAST FORMA STACJONARNA JEST DOPUSZCZALNA WYŁĄCZNIE WÓWCZAS, GDY PRZEPROWADZENIE EGZAMINU PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ BYŁOBY UTRUDNIONE!

  Treść komunikatu dostępna jest pod adresem: 

  https://covid19.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2021/05/Komunikat-Rektora-UL.pdf

  Rozliczenie ostatniego semestru/roku:

  Student, po uzyskaniu wszystkich wymaganych w semestrze/roku zaliczeń zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności ocen wpisanych do systemu USOS i zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej do pracownika Działu Obsługi Studentów swojego kierunku wniosku o zaliczenie semestru/roku studiów.

  Kierujący pracą dyplomową zgłasza pracownikowi Działu Obsługi Studentów, dane do przeprowadzenia zdalnego egzaminu dwa tygodnie przed jego terminem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Rozliczenie z ostatniego roku studiów powinno nastąpić przed tym terminem w związku z koniecznością wyliczenia średniej z toku studiów.

  Student zobowiązany jest do wprowadzenia pracy dyplomowej do systemu APD i uzyskania jej akceptacji w terminie do dnia 30.09.2021r. po zaliczeniu wszystkich obowiązkowych przedmiotów i praktyk zawodowych w toku studiów i uzyskaniu wymaganej liczby punktów ECTS.

  Jeżeli student nie uzyskał zaliczenia seminarium dyplomowego z powodu nieprzedłożenia pracy dyplomowej, ma prawo ubiegać się o przedłużenie terminu zaliczenia seminarium dyplomowego. O przedłużeniu terminu zaliczenia seminarium dyplomowego decyduje Dziekan/Rektor po zasięgnięciu opinii kierującego pracą.

  W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu studenta / absolwenta z pracownikiem Działu Obsługi Studentów, student drogą mailową zgłasza potrzebę osobistego kontaktu z pracownikiem i umawia się na konkretny dzień i godzinę.

  AKTY PRAWNE:
  Zarządzenie nr 35 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 13.12.2021 r. w sprawie: wprowadzenia wzoru wniosku i oświadczeń przy nadaniu klauzuli poufności pracy dyplomowej
  Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 35 Rektora UŁ z dnia 13.12.2021 r.
  Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 35 Rektora UŁ z dnia 13.12.2021 r.
  Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 35 Rektora UŁ z dnia 13.12.2021 r.

  Zarządzenie nr 78 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 11.01.2021 r. w sprawie: zasad weryfikacji w Uniwersytecie Łódzkim osiągniętych efektów uczenia się przy użyciu środków komunikacji elektroniczne

  Wytyczne Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia dotyczące zajęć zdalnych w Uniwersytecie Łódzkim

  Zarządzenie nr 11 Dziekana WPiA UŁ z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji egzaminów w czasie sesji egzaminacyjnych roku akademickiego 2020/2021

  Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) dla Studenta – Autora pracy     

  Zarządzenie nr 130 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 14.04.2021 r. w sprawie: oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej i kończącej studia podyplomowe oraz zapewnienia jakości prac pisemnych w zakresie procedury antyplagiatowej i ich archiwizacji w Uniwersytecie Łódzkim

  Załącznik do zarządzenia nr 130 Rektora UŁ z dnia 14.04.2021 r. - przebieg procesu tworzenia pracy dyplomowej z wykorzystaniem APD

  Zarządzenie nr 79 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 13.01.2021 r. w sprawie: zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

  Zarządzenie nr 12 z dnia 21.05.2021 r. Dziekana WPiA UŁ w sprawie wzoru formularza oceny/recenzji pracy magisterskiej

  Zarządzenie nr 13 z dnia 21.05.2021 r. Dziekana WPiA UŁ w sprawie zasad składania i sprawdzania prac magisterskich z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) oraz przygotowania i przeprowadzenia egzaminu magisterskiego

  Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13 - Wzór strony tytułowej

  Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 13 - Oświadczenie

  Wniosek o wydanie dyplomu i suplementu - obowiązuje od 01.10.2019 r

 • Stypendia

  Stypendia Rektora

  Szanowni Państwo,


  Dział Obsługi Studentów informuje, że w roku akademickim 2021/2022 wnioski o STYPENDIUM REKTORA będą przyjmowane przez platformę USOSweb w terminach:

  od 15.10.2021r do 02.11.2021r

   

  Student, aby otrzymać stypendium rektora w roku akademickim 2021/2022, powinien:

  Zalogować się na swoje konto w USOSweb, wejść w zakładkę „Dla wszystkich” -> „Wnioski” i wybrać wniosek o stypendium rektora w zależności od kierunku, na którym chce złożyć wniosek.
  Student pierwszego roku studiów jednolitych magisterskich/pierwszego stopnia, przyjęty jako finalista lub laureat olimpiady międzynarodowej albo laureat lub finalista olimpiady stopnia centralnego albo medalista co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, także może złożyć wniosek (w trakcie wypełniania wniosku zostanie skierowany do okna wyboru olimpiad, należy zaznaczyć odpowiednią).
  • Student ubiegający się o stypendium rektora musi uzyskać wszystkie zaliczenia i zdać wszystkie egzaminy przewidziane w planach i programach studiów dla zaliczenia danego roku w terminie do 30.09.2021 r., zgodnie z Regulaminem świadczeń stypendialnych.
  • Student sam wpisuje średnią ważoną za rok akademicki 2020/2021, do 4 miejsc po przecinku np. 4,0000. Stypendium rektora może być przyznane studentowi, który otrzymał za rok studiów poprzedzających rok, na który złożył wniosek o przyznanie stypendium rektora średnią ocen minimum 4,0000. Średnia wpisana przez studenta jest podstawą wnioskowania, jednak w ocenie wniosku pod uwagę brana będzie wyłącznie średnia wyliczona przez Dziekanat, już po złożeniu wniosku. Pole średniej we wniosku musi być wypełnione zgodnie z informacją na ekranie. Ważona średnia ocen jest wyliczana zgodnie z Regulaminem świadczeń stypendialnych (§30 ust. 3-5)

  W terminie od 15.10.-02.11.2021r możliwe będzie składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków w formie papierowej w budynku WPiA UŁ.  

  Od 15.10.2021r na Poziomie „0” przy portierni udostępniona będzie skrzynka na wnioski z opisem STYPENDIUM REKTORA 2021/2022. 

  Uprzejmie prosimy o składanie wniosków w kopertach z opisem kierunku studiów i nr pokoju Działu Obsługi Studentów.

   

  Zarządzenie nr 201 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 14.09.2021 r. w sprawie: harmonogramu wypłat świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego, w tym cudzoziemców, w roku akademickim 2021/2022

  Zarządzenie nr 200 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 14.09.2021 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego oraz Regulaminu przydzielania i korzystania z miejsc w Domu Studenta Uniwersytetu Łódzkiego

  REGULAMIN ŚWIADCZEŃ STYPENDIALNYCH DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO -  Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 200 Rektora UŁ z dnia 14.09.2021 r. 

  Zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 2.12.2021 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 200 Rektora UŁ z dnia 14.09.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego oraz Regulaminu przydzielania i korzystania z miejsc w Domu Studenta Uniwersytetu Łódzkiego (ze zm.)
  Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 32 Rektora UŁ z dnia 2.12.2021 r. Załącznik nr 9 do Regulaminu świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów UŁ
  Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 32 Rektora UŁ z dnia 2.12.2021 r. Załącznik nr 9a do Regulaminu świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów UŁ

  Zarządzenie nr 156 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 2.06.2021 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 172 Rektora UŁ z dnia 15.09.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego oraz Regulaminu przydzielania i korzystania z miejsc w Domu Studenta Uniwersytetu Łódzkiego (ze zm.)

  Zarządzenie nr 135 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 21.04.2021 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 172 Rektora UŁ z dnia 15.09.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego oraz Regulaminu przydzielania i korzystania z miejsc w Domu Studenta Uniwersytetu Łódzkiego (ze zm.)

  Zarządzenie nr 173 Rektora Uniwersytetu Łódzkiegoz dnia 15 września 2020 r. w sprawie: harmonogramu wypłat świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego, w tym cudzoziemców, w roku akademickim 2020/2021

  REGULAMIN ŚWIADCZEŃ STYPENDIALNYCH DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO  - Tekst ujednolicony obejmujący zmianę wprowadzoną zarządzeniem nr 135 Rektora UŁ z dnia 21.04.2021 r., zarządzeniem nr 156 Rektora UŁ z dnia 2.06.2021 r., Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 172 Rektora UŁ z dnia 15.09.2020 r.

  Regulamin świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego.

  Stypendia ministra

  Od dnia 1 października do dnia 25 października 2021 r. można składać wnioski o stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągniecia dla studentów.

  Wniosek może złożyć wyłącznie rektor uczelni albo osoba przez niego upoważniona (Pełnomocnictwa Pani Rektor dla Państwa Dziekanów w zakresie składania wniosków były wydane i wysłane Państwu przez dział Prawno-Organizacyjny w październiku ubiegłego roku – są ważne do 31 sierpnia 2024 r.; pełnomocnictwo musi był załączone do wniosku zgodnie z wytycznymi)  wyłącznie przez system ZSUN/OSF.

  Moduł „Wniosek o stypendium ministra dla studenta” będzie dostępny w systemie ZSUN/OSF od 1 października 2021 r. o godz. 8:00.

  Wnioski, które zostaną przesłane inną drogą niż przez system ZSUN/OSF (np. w postaci papierowej pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem platformy ePUAP), nie będą rozpatrywane.

  Instrukcja wypełniania wniosków o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów w systemie ZSUN/OSF, wytyczne dotyczące sposobu oceny wniosków o przyznanie stypendiów Ministra Edukacji i Nauki dla studentów na rok akademicki 2021/2022 oraz szczegółowe informacje na temat procedury składania wniosku, w tym dane dotyczące osiągnięć i załączniki, które będą potrzebne przy wypełnianiu wniosku w OSF są dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/skladanie-wnioskow-o-stypendium-ministra-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20212022

   

  Przypominamy, że kwestie przyznawania stypendiów ministra dla studentów regulują przepisy:

  - art. 93 ust. 1-3, art. 359, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619) oraz

  - rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2021 r. poz. 725),

  - rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2021 r. poz. 1637).

   

  Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

  Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

  Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

  Stypendium nie przysługuje studentowi:

  - jeżeli od rozpoczęcia przez niego studiów upłynęło 6 lat,

  - posiadającemu tytuł zawodowy: magistra, magistra inżyniera albo równorzędny albo licencjata, inżyniera albo równorzędny - jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

  Instrukcja wypełniania wniosków o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów w systemie ZSUN/OSF

  Dane dotyczące osiągnięć i załączniki potrzebne do wypełnienia wniosku o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów

  Oświadczenie studenta o procentowym wkładzie autorskim w monografię naukową, rozdział w monografiinaukowej albo artykuł naukowy

  Oświadczenie studenta - ochrona danych

   

   

  Wnioski o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców zgodnie z wytycznymi należy przesyłać na adres:

  marta.andruszkiewicz@uni.lodz.pl z uwagi na to, iż wnioski zostaną przesłane poprzez skrzynkę e-Puap
  do dnia 15 października br.

  Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla studentów regulują przepisy:

  • art. 93 ust. 1-3, art. 359, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) oraz
  • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 658) - w załączeniu.

  Dokumenty do wypełnienia (plik do pobrania)

  Wnioskodawcą jest wyłącznie rektor uczelni.O przedstawieniu Ministrowi wniosku o przyznanie danemu studentowi stypendium decyduje rektor uczelni. Rektor może nie przesłać wniosku, który nie spełnia warunków formalnych.Ministerstwo przygotowało szablony wniosku (załączniki poniżej), w tym generator prawidłowych opisów osiągnięć – do wykorzystania przez studentów i uczelnie.Dostępny jest również przykładowy wniosek.Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium wymagane jest również dołączenie dokumentów potwierdzających uzyskanie znaczących osiągnięć w działalności naukowej

  Uwaga! Nie będą rozpatrywane:

  • wnioski, które nie zostały podpisane elektronicznie przez rektora lub osobę upoważnioną,
  • wnioski złożone w postaci papierowej pocztą tradycyjną na adres Ministra,
  • wnioski złożone indywidualnie przez studentów.

  Każdy wniosek zawiera klauzulę, zgodnie z którą wnioskodawca wyraża zgodę na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123), w związku ze złożeniem wniosku.
  Nie jest możliwa rezygnacja z tego trybu (zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 700), wszystkie uczelnie są podmiotami publicznymi. Zgodnie z art. 16 ust. 1a, podmiot publiczny udostępnia elektroniczną skrzynkę podawczą, spełniającą standardy określone i opublikowane na ePUAP przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, oraz zapewnia jej obsługę. Zgodnie z art. 39(2) Kpa, w przypadku gdy stroną lub innym uczestnikiem postępowania jest podmiot publiczny, doręczenia dokonuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu).

  Szczegółowe informacje dostępne są w linku niżej i załącznikach:

  https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20192020

   

  STYPENDIUM Marszałka województwa łódzkiego

  Szanowni Państwo.

  W imieniu Pana Rektora dr hab. Roberta Zakrzewskiego prof. UŁ uprzejmie informuję, że została ogłoszona kolejna edycja przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Regulamin przyznawania ww. stypendium i wzór wniosku dostępne są na stronie www.lodzkie.pl w zakładce Edukacja/Konkursy/stypendia/stypendia naukowe.

   

  Zgodnie z Regulaminem przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego, do składania wniosków w kategorii „student” uprawnieni są rektorzy lub prorektorzy uczelni. Każdy podmiot może złożyć do 12 wniosków o przyznanie stypendium. Wewnętrzny tryb wyłaniania wniosków składanych przez uczelnie określają rektorzy uczelni.

   

  Zgodnie z dotychczasową praktyką stosowaną w UŁ, gdy ze wszystkich Wydziałów wpłynie więcej niż 12 wniosków, powołana zostanie komisja składająca się z przedstawicieli wydziałów wskazanych przez Dziekanów, która dokona wyboru 12 wniosków do złożenia w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego.

   

  Wnioski w jednym egzemplarzu należy przesłać na adres: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź albo złożyć   w Dziale Obsługi Studentów WPiA UŁ  pok. 2.30 w terminie od 24 stycznia do 4 lutego 2022r. 

   

  Informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi: Dorota Komar, tel. 42 291-98-30, dorota.komar@lodzkie.pl oraz Joanna Ciejek joanna.ciejek@lodzkie.pl

  Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2022 roku 
  Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego przyznawane są w dwóch kategoriach: „uczeń” i „student”.

  Jednorazowe stypendium naukowe w kategorii „student”:
  1) przyznawane jest studentom kształcącym się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich w publicznej lub niepublicznej uczelni na terenie województwa łódzkiego, bez względu na miejsce zamieszkania;
  2) do składania wniosków uprawnieni są rektorzy lub prorektorzy uczelni, przy czym każdy podmiot może złożyć do dwunastu wniosków o przyznanie stypendium;
  3) o stypendium naukowe w kategorii „student” w 2022 roku mogą ubiegać się studenci kierunków przyporządkowanych do następujących dyscyplin naukowych: archeologia, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, architektura i urbanistyka, automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria lądowa i transport, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu, nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, psychologia, informatyka, matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku.

  Wewnętrzny tryb wyłaniania wniosków składanych przez szkoły i uczelnie określają dyrektorzy szkół oraz rektorzy uczelni.

  Wniosek dotyczący kandydata, który po raz pierwszy ubiega się o jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego, powinien obejmować najważniejsze osiągnięcia kandydata z ostatnich 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku, do dnia jego wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

  Wniosek dotyczący osoby, która otrzymała w latach ubiegłych jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego powinien obejmować najważniejsze osiągnięcia kandydata od momentu przyznania ostatniego stypendium naukowego, z okresu nie dłuższego niż ostatnie 3 lata kalendarzowe poprzedzające rok złożenia wniosku, do dnia jego wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

  Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego odbędzie się w terminie od 24 stycznia 2022 r. do 18 lutego 2022 r.

  O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, a nie data stempla pocztowego. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  Wnioski o przyznanie stypendium należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (parter), lub przesłać pocztą na adres Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

  Wzory wniosków wraz z Regulaminem przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dostępne są na stronie internetowej Województwa Łódzkiego www.lodzkie.pl (w zakładce: Edukacja/Konkursy/stypendia/stypendia naukowe) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego www.bip.lodzkie.pl (w zakładce: Ogłoszenia/Stypendia).

  Środki publiczne przeznaczone na jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego w 2022 roku stanowią kwotę 150 000 zł. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku zmiany budżetu Województwa Łódzkiego w części przeznaczonej na realizację zadania.

  Listę stypendystów podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego www.bip.lodzkie.pl, na stronie internetowej Województwa Łódzkiego www.lodzkie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

  Dodatkowe informacje dotyczące jednorazowych stypendiów naukowychMarszałka Województwa Łódzkiego można uzyskać w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, pod numerem telefonu: 42/ 291 98 30. Informacji na temat stypendiów udzielają pracownicy Departamentu: Dorota Komar (mail: dorota.komar@lodzkie.pl) oraz Joanna Ciejek (mail: joanna.ciejek@lodzkie.pl).

  Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów określa Regulamin przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego, stanowiący Załącznik do Uchwały Nr XII/210/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego”.

  Pełna treść ogłoszenia o naborze wniosków
  REGULAMIN przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego

 • NAGRODY

  Zarządzenie nr 53 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 2.12.2020 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego

  REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO - Załącznik do zarządzenia nr 53 Rektora UŁ z dnia 2.12.2020 r.

  Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego

  Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego

  1. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UŁ nr 174 z dn. 18.09.2020 r. z póź. zm.
   i zmianą sposobu prowadzenia działalności Uniwersytetu Łódzkiego w warunkach epidemii, wywołanej wirusem SARS-CoV-2, wypełnione, podpisane i zeskanowane wnioski o przyznanie nagrody Rektora wraz załącznikami należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:nagrody.rektora@uni.lodz.pl, do 11.12.2020 r. Wniosek wraz z załącznikami musi być przesłany z adresu elektronicznej skrzynki pocztowej przypisanej do profilu studenta w USOSweb, który ubiega się o otrzymanie nagrody Rektora.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.