PL

Praktyki

Kontakt

Opiekun praktyk kursowych WPiA dla kierunku PRAWO
dr Maria Karcz-Kaczmarek

Opiekun praktyk kursowych WPiA dla kierunków ADMINISTRACJA ORAZ POLITYKA SPOŁECZNA
dr Joanna Mikołajczyk

Pełnomocnik Dziekana do spraw praktyk
dr Katarzyna Koperkiewicz-Mordel
Tel. (042) 635 63 56

Dziekanat - dyplomy
Anna Tulikowska- Górnisiewicz
Anna Jabłońska

pok. 2.25
Tel. (042) 635 40 48

 • Prawo

  Studenci prawa zobowiązani są do obycia praktyk zawodowych na IV roku studiów lub po III roku (dotyczy wyłącznie praktyk letnich w prokuraturze).

  Studenci kierunku prawo mogą odbywać praktyki w:

  • sądach,
  • prokuraturach,
  • kancelariach adwokackich, radcowskich i notarialnych,
  • w działach prawnych przedsiębiorstw.

  Praca w Klinice Prawa jest równoznaczna z odbyciem praktyki studenckiej.

  Zapisy na praktyki odbywają się wyłącznie w drodze elektronicznej poprzez wypełnienie formularza na stronie wydziałowej praktyk. Formularz jest dostępny w drugiej połowie grudnia (dla praktyk śródrocznych) i w maju (dla praktyk wakacyjnych).

  Zaliczenie praktyk

  Po zakończeniu praktyk student zgłasza się na dyżur do opiekuna praktyk na Wydziale z wypełnionym dzienniczkiem, opinią o przebiegu praktyk i zaliczeniem przez opiekuna z instytucji, w której odbywał praktyki oraz uzupełnionym indeksem (s. 82) w celu uzyskania zaliczenia. Praktyki śródroczne zaliczane są do końca czerwca, zaś wakacyjne do końca września.

  Zaliczenie praktyk na podstawie pracy zawodowej

  Zaliczenie praktyk może nastąpić też w sytuacji, gdy student nie odbywał praktyki, ale wykonywał pracę (staż, praktyki), w ramach której zrealizował program praktyk. Informacje dotyczące rozpatrzenia podań o zaliczenie praktyk na podstawie pracy zawodowej można uzyskać na dyżurach.

  Podanie w sprawie zaliczenia praktyk na podstawie pracy zawodowej można pozostawić w Dziekanacie p. 2.25 lub w sekretariacie Katedry p. 3.46. Po zaliczenie wraz z indeksem można zgłaszać się po upływie ok. 2 tygodni.

  Aby uzyskać zaliczenie należy przedstawić poświadczone i wydane przez daną instytucję zaświadczenie (zaświadczenie powinno zawierać m.in. dane studenta, dane instytucji, termin praktyk, opis podejmowanych działań), FORMULARZ OCENY PRAKTYK oraz podanie do Pani Prodziekan K. Koperkiewicz-Mordel. Podanie podlega zaopiniowaniu przez opiekuna praktyk. Podania można składać na dyżurach lub w p. 2.25. Zaliczenie praktyk w tym trybie dotyczy Studentów IV i V roku, nawet jeżeli "praktyki" odbywane były wcześniej (np. na II lub III r.). W tym przypadku nie ma potrzeby rejestrowania się na praktyki, nie sa też wydawane ze strony Wydziału żadne dokumenty. Nie ma wzoru zaświadczenia ani podania.

  Pomocy i informacji w sprawach praktyk udzielą Państwu:

  Opiekun praktyk kursowych WPiA
  dr Maria Karcz-Kaczmarek

  aktualne terminy dyżurów jako opiekuna praktyk podane są na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/struktura/pracownicy/maria-karcz-kaczmarek.html

  Tel. (042) 635 65 76

   

 • Administracja / polityka społeczna: Zapisy, zaliczenie

  Podstawą zaliczenia praktyki jest zrealizowanie jej programu udokumentowane:

  • wpisem w dzienniku praktyk, zawierającym potwierdzenie przez instytucję, w której student odbywał praktykę terminów rozpoczęcia i zakończenia praktyk,
  • pozytywną oceną osoby sprawującej bezpośredni nadzór nad praktykantem, zawartą w formularzu efektów kształcenia uzyskanych w wyniku studenckiej praktyki zawodowej stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia,
  • studenci kierunku administracja odbywają praktyki na II roku studiów, zaś ocena przypisana jest do roku III (rozliczenie praktyk następuje po uprzednim zaliczeniu II roku, dokumenty związane z zaliczeniem praktyk należy składac do opiekuna kierunkowego dopiero po uzyskaniu wpisu zaliczającego II rok w indeksie);
  • studenci kierunku polityka społeczna zarówno odbywają, jak i zaliczają praktyki na II roku.

  Zaliczenie praktyk jest dokonywane przez opiekuna praktyk poprzez wpis w dzienniku praktyk oraz poprzez wpis uzyskanej oceny w indeksie i w systemie USOS.

  Wykaz dokumentów niezbędnych do zaliczenia praktyk zawodowych na WPiA UŁ

  Rejestracja przez USOSWEB

  Rejestracja obowiązuje studentów kierujących się do instytucji, z którymi Wydział ma podpisane stałe porozumienia.

  • Rejestrujemy się do grupy przedmiotu praktyki.
  • Do każdej grupy przypisane są miejsce i termin praktyk.
  • Informacje o uruchomieniu zapisów pojawiają się na stronie Wydziału w zakładce praktyki.
  • Po 21 dniach od zakończonej rejestracji dokumenty będą wydawane przez Opiekuna praktyk podczas obowiązkowego spotkania

  Wniosek

  Rejestracja obowiązuje studentów, którzy we własnym zakresie znaleźli miejsce, w którym będą odbywać praktyki.

  • Wypełniony wniosek należy dostarczyć do pokoju 2.25
  • Przygotowane dokumenty zostaną wydane przez Opiekuna praktyk podczas spotkania po 21 dniach od zakończenia rejestracji

  Zaświadczenie

  Zaliczenie praktyk następuje na podstawie pracy zawodowej.
  W celu zaliczenia praktyk należy dostarczyć do Opiekuna praktyk następujące dokumenty:

  • Dokument potwierdzający zatrudnienie (oryginał do wglądu + kserokopia):
  • umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, zaświadczenie o odbyciu stażu, świadectwo pracy, zaświadczenie z miejsca pracy
  • Zakres obowiązków – czynności wystawiony przez pracodawcę
  • Podanie o zaliczenie praktyk 
  • Formularz efektów kształcenia 
 • Administracja / polityka społeczna: gdzie?

  Studenci kierunku administracja mogą odbywać praktyki w:

  • urzędach i zakładach administracji publicznej;
  • innych podmiotach publicznych oraz przedsiębiorstwach prywatnych gwarantujących realizację programu praktyk.

  Studenci kierunku polityka społeczna mogą odbywać praktyki w:

  • komórkach organizacyjnych urzędów i jednostkach organizacyjnych administracji publicznej realizujących zadania z zakresu polityki społecznej;
  • innych podmiotach publicznych realizujących zadania z zakresu polityki społecznej.

  W wyjątkowych sytuacjach, student może odbywać praktyki w innym niż wyżej wymienionym miejscu, po uzyskaniu zgody opiekuna praktyk.
  Nie jesteś pewien - spytaj Opiekuna kierunkowego.

  SĄD REJONOWY dla Łodzi - Śródmieścia w ŁODZI

  Każdy Student ubiegający się o odbycie praktyk w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi powinien przygotować komplet dokumentów w postaci: 

  • skierowania z uczelni (porozumienie uczelni z Sądem Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi) – dokumenty zostaną przekazane po rejestracj
  • harmonogramu praktyk określającego zakres merytoryczny wymagany do realizacji praktyk,
  • potwierdzenia posiadania zawartego ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków),
  • zaświadczenia o niekaralności

  Komenda Miejska Policji w Łodzi

  Każdy Student ubiegający się o odbycie praktyk w KMP w Łodzi powinien złożyć w Wydziale Kadr i Szkolenia KMP (pokój 5) mieszczącym się przy ul. Sienkiewicza 28/30 w Łodzi komplet dokumentów w postaci:

   • podania kierowanego do Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi z prośbą o przyjęcie na praktykę z dokładnym określeniem terminu praktyk oraz wymiaru godzinowego praktyki (ile godzin dziennie),
   • skierowania z uczelni (porozumienie uczelni z KMP w Łodzi) – dokumenty zostaną przekazane po rejestracji
   • harmonogramu praktyk określającego zakres merytoryczny wymagany do realizacji praktyk,
   • potwierdzenia posiadania zawartego ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków),
   • zaświadczenie o niekaralności.

  Po otrzymaniu kompletów dokumentów i ich weryfikacji KMP w Łodzi określi limit osobowy studentów oraz wyznaczy termin szkolenia BHP o czym poinformuje indywidualnie studentów.

  Więcej informacji na stronie: http://bip.lodz.kmp.policja.gov.pl/265/praktyki/22915,Praktyki.html

  Najwyższa Izba Kontroli

  Do odbycia praktyk w NIKu uprawnieni są studenci wyłonieni w postępowaniu rekrutacyjnym.
  Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja w składzie:

  • dr Joanna Mikołajczyk – opiekun praktyk studenckich WPiA UŁ,
  • dr Wojciech Robaczyński –przedstawiciel WPiA UŁ,
  • dr Jarosław Sułkowski –opiekun Studenckiego Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego.

  Komisja rekrutacyjna ustala listę osób zakwalifikowanych do odbycia praktyk w oparciu o poniższe kryteria:

  • przebieg rozmowy kwalifikacyjnej,
  • średnią ocen uzyskanych w dotychczasowym toku studiów,
  • zaangażowanie w pracę organizacyjną na Uczelni (np. pomoc przy organizacji konferencji), udział w kołach naukowych,
  • dodatkowe osiągnięcia (np. wygrana w konkursie).

  Fundacja Court Watch Polska - zaproszenie na spotkanie

  Praktyki w Fundacji polegają na uczestnictwie Wolontariuszy i Wolontariuszek w charakterze publiczności w rozprawach sądowych, monitorowaniu ich przebiegu i przekazywaniu Fundacji wyników swoich obserwacji. Fundacja szkoli osoby chcące zostać Obserwatorami, a także zapewnia im formularze obserwacji oraz dostęp do panelu na stronie internetowej, który umożliwia wprowadzanie danych z obserwacji on-line. Dane pozyskane przez Obserwatorów stanowią podstawę raportów, przygotowywanych przez FundacjęWięcej informacji na stronie: https://courtwatch.pl/wolontariat/praktyki-studenckie/

  Warunki odbycia praktyk w Fundacji Court Watch Polska:

  • udział w półtoragodzinnym szkoleniu oraz
  • zawarcie umowy o wolontariat.

  Informacje o praktykach
  o Fundacji Court Watch

  Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

  Uprzejmie informuję, że Studenci zarejestrowani na praktykę w GIODO są obowiązani przesłać na adres: kancelaria@giodo.gov.pl informację o zamiarze i ewentualnym terminie odbycia praktyki w w/w instytucji.

  Wymagane dokumenty:

  • porozumienie (dwa egzemplarze) i skierowanie (które otrzymali Państwo ode mnie na wtorkowym spotkaniu)
  • życiorys Studenta
  • podanie z prośbą o odbycie studenckiej praktyki wakacyjnej w GIODO
  • kserokopia legitymacji studenckiej
  • kserokopia ubezpieczenia NNW

  Studenci zainteresowani praktykami w Biurze GIODO będą mieli możliwość uczestniczyć w pracach następujących departamentów:

  • Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg (DOLIS)
  • Departament Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych (DRZDO)
  • Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej (DESIWM)
  • Zespół Rzecznika Prasowego (ZRP)

  Łódzki Urząd Wojewódzki (Piotrkowska 104, Łódź)

  Każdy Student ubiegający się o odbycie praktyk w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim  w Łodzi powinien przygotować komplet dokumentów w postaci:

   • skierowania z uczelni (porozumienie uczelni z ŁUW w Łodzi) – dokumenty zostaną przekazane po rejestracji,
   • harmonogramu praktyk określającego zakres merytoryczny wymagany do realizacji praktyk,
   • potwierdzenia posiadania zawartego ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).

   

05.04.2018 Komunikaty

Z dniem 5 kwietnia br. uruchomione zostały ankiety studenckie w systemie USOSweb (ocena zajęć dydaktycznych na WPiA oraz dziekanatów kierunkow...

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.