Praktyki

Kontakt

Opiekun praktyk kursowych WPiA dla kierunku PRAWO
dr Michał Ulasiewicz 

Opiekun praktyk kursowych WPiA dla kierunków ADMINISTRACJA oraz POLITYKA SPOŁECZNA
dr Joanna Mikołajczyk

Pełnomocnik Dziekana do spraw praktyk
dr Katarzyna Koperkiewicz-Mordel
Tel. (042) 635 63 56

Dziekanat - dyplomy
Anna Tulikowska- Górnisiewicz
Anna Jabłońska

pok. 2.25
Tel. (042) 635 40 48

Rejestracja na praktyki wakacyjne (prawo)

Rejestracja na praktyki wakacyjne w sądach i prokuraturach okręgu łódzkiego dla studentów kierunku prawo rozpocznie się w dniu 21.06.2021 roku i zakończy się w dniu 1.07.2021 roku. Rejestracja na praktyki odbywa się za pośrednictwem systemu USOS. Osoby zainteresowane odbywaniem praktyk w konkretnym wydziale sądu powinny skontaktować się mailowo bądź podczas dyżuru z opiekunem praktyk. Rejestracja nie dotyczy studentów zaliczających praktyki kursowe na podstawie pracy zawodowej, stażu, itp.

 • WNIOSEK do Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji - przesunięcie terminu praktyk

  PRAKTYKI WAKACYJNE - PRZESUNIĘCIE TERMINU REALIZACJI!!!

  W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 i wobec braku możliwości zorganizowania praktyk studenckich w instytucjach szeroko pojętej administracji publicznej, praktyki wakacyjne zostają przełożone na kolejny rok akademicki.

  Każdy Student, który planował przystąpienie do praktyki wakacyjnych, jest zobowiązany do złożenia wniosku w sprawie przesunięcia terminu ich realizacji do Prodziekana WPiA właściwego ze względu na kierunek studiów (wzór wniosku do pobrania ze strony WPiA). Wniosek należy składać drogą mailową. 

  Jednocześnie przypominamy, iż w dalszym ciągu istnieje możliwość uzyskania zaliczenia z praktyk na podstawie uwzględnienia pracy zawodowej. Szczegółowe wytyczne w tej sprawie znajdują się na stronie internetowej WPiA w zakładce praktyki.

ZASADY SKŁADANIA DOKUMENTÓW W SPRAWIE PRAKTYK W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020/2021 (PRAWO)

W związku z ograniczeniem wstępu do budynków UŁ, dokumenty dotyczące praktyk (podania wraz załącznikami) należy przesyłać pocztą tradycyjną na adres Wydziału z dopiskiem "Dziekanat-Dyplomy pok. 2.25" bądź składać na portierni WPiA do przegródki Dyplomy.

Informacji dotyczącej zaliczenia praktyk udziela opiekun praktyk mailowo oraz podczas dyżuru w Teamsie (ocena do USOSa wpisywana jest na V roku studiów).

Spotkanie organizacyjne dotyczące przebiegu praktyk śródrocznych (w tym szkolenie z BHP i PPOŻ) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim odbędzie się w dniu 3 lutego 2020 roku (poniedziałek) o godz.: 9:00 przy ul. Piotrkowskiej 104, budynek D, p. 137.

Spotkanie dotyczy Studentów przystępujących do praktyk w I turze tj. w miesiącach luty-marzec.

Studenci z II tury tj. realizujący praktyki w miesiącach kwiecień-maj będą mieli spotkanie w dniu 1 kwietnia 2020 roku (środa) o godz.: 9:00 przy ul. Piotrkowskiej 104, budynek D, p. 137.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

Przypominamy o obowiązku zabrania ze sobą dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie NNW.

 • Prawo: zaliczenie

  ZALICZENIE PRAKTYK

  Po zakończeniu praktyk student zgłasza się na dyżur do opiekuna praktyk na Wydziale z wypełnionym dzienniczkiem, opinią o przebiegu praktyk i zaliczeniem przez opiekuna z instytucji, w której odbywał praktyki oraz uzupełnionym indeksem (s. 82) w celu uzyskania zaliczenia. Praktyki śródroczne zaliczane są do końca czerwca, zaś wakacyjne do końca września.

  Zaliczenie praktyk na podstawie pracy zawodowej

  Zaliczenie praktyk może nastąpić też w sytuacji, gdy student nie odbywał praktyki, ale wykonywał pracę (staż, praktyki), w ramach której zrealizował program praktyk. Informacje dotyczące rozpatrzenia podań o zaliczenie praktyk na podstawie pracy zawodowej można uzyskać na dyżurach.

  Podanie w sprawie zaliczenia praktyk na podstawie pracy zawodowej można pozostawić w Dziekanacie p. 2.25. Po zaliczenie wraz z indeksem można zgłaszać się po upływie ok. 2 tygodni.

  Aby uzyskać zaliczenie należy przedstawić poświadczone i wydane przez daną instytucję zaświadczenie (zaświadczenie powinno zawierać m.in. dane studenta, dane instytucji, termin praktyk, opis podejmowanych działań), FORMULARZ OCENY PRAKTYK oraz podanie do Pani Prodziekan K. Koperkiewicz-Mordel. Podanie podlega zaopiniowaniu przez opiekuna praktyk. Podania można składać w p. 2.25. Zaliczenie praktyk w tym trybie dotyczy Studentów IV i V roku, nawet jeżeli "praktyki" odbywane były wcześniej (np. na II lub III r.). W tym przypadku nie ma potrzeby rejestrowania się na praktyki, nie sa też wydawane ze strony Wydziału żadne dokumenty. Nie ma wzoru zaświadczenia ani podania. 

 • Administracja / polityka społeczna: Zapisy, zaliczenie

  Podstawą zaliczenia praktyki jest zrealizowanie jej programu udokumentowane:

  • wpisem w dzienniku praktyk, zawierającym potwierdzenie przez instytucję, w której student odbywał praktykę terminów rozpoczęcia i zakończenia praktyk,
  • pozytywną oceną osoby sprawującej bezpośredni nadzór nad praktykantem, zawartą w formularzu efektów kształcenia uzyskanych w wyniku studenckiej praktyki zawodowej stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia,
  • studenci kierunku administracja odbywają praktyki na II roku studiów, zaś ocena przypisana jest do roku III (rozliczenie praktyk następuje po uprzednim zaliczeniu II roku, dokumenty związane z zaliczeniem praktyk należy składac do opiekuna kierunkowego dopiero po uzyskaniu wpisu zaliczającego II rok w indeksie);
  • studenci kierunku polityka społeczna zarówno odbywają, jak i zaliczają praktyki na II roku.

  Zaliczenie praktyk jest dokonywane przez opiekuna praktyk poprzez wpis w dzienniku praktyk oraz poprzez wpis uzyskanej oceny w indeksie i w systemie USOS.

  Wykaz dokumentów niezbędnych do zaliczenia praktyk zawodowych na WPiA UŁ

  Rejestracja przez USOSWEB

  Rejestracja obowiązuje studentów kierujących się do instytucji, z którymi Wydział ma podpisane stałe porozumienia.

  • Rejestrujemy się do grupy przedmiotu praktyki.
  • Do każdej grupy przypisane są miejsce i termin praktyk.
  • Informacje o uruchomieniu zapisów pojawiają się na stronie Wydziału w zakładce praktyki.
  • Po 21 dniach od zakończonej rejestracji dokumenty będą wydawane przez Opiekuna praktyk podczas obowiązkowego spotkania

  Wniosek

  Rejestracja obowiązuje studentów, którzy we własnym zakresie znaleźli miejsce, w którym będą odbywać praktyki.

  • Wypełniony wniosek należy dostarczyć do pokoju 2.25
  • Przygotowane dokumenty zostaną wydane przez Opiekuna praktyk podczas spotkania po 21 dniach od zakończenia rejestracji

  Zaświadczenie

  Zaliczenie praktyk następuje na podstawie pracy zawodowej.
  W celu zaliczenia praktyk należy dostarczyć do Opiekuna praktyk następujące dokumenty:

  • Dokument potwierdzający zatrudnienie (oryginał do wglądu + kserokopia):
  • umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, zaświadczenie o odbyciu stażu, świadectwo pracy, zaświadczenie z miejsca pracy
  • Zakres obowiązków – czynności wystawiony przez pracodawcę
  • Podanie o zaliczenie praktyk 
  • Formularz efektów kształcenia 
 • Administracja / polityka społeczna: gdzie?

  Studenci kierunku administracja mogą odbywać praktyki w:

  • urzędach i zakładach administracji publicznej;
  • innych podmiotach publicznych oraz przedsiębiorstwach prywatnych gwarantujących realizację programu praktyk.

  Studenci kierunku polityka społeczna mogą odbywać praktyki w:

  • komórkach organizacyjnych urzędów i jednostkach organizacyjnych administracji publicznej realizujących zadania z zakresu polityki społecznej;
  • innych podmiotach publicznych realizujących zadania z zakresu polityki społecznej.

  W wyjątkowych sytuacjach, student może odbywać praktyki w innym niż wyżej wymienionym miejscu, po uzyskaniu zgody opiekuna praktyk.
  Nie jesteś pewien - spytaj Opiekuna kierunkowego.

  SĄD REJONOWY dla Łodzi - Śródmieścia w ŁODZI

  Każdy Student ubiegający się o odbycie praktyk w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi powinien przygotować komplet dokumentów w postaci: 

  • skierowania z uczelni (porozumienie uczelni z Sądem Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi) – dokumenty zostaną przekazane po rejestracj
  • harmonogramu praktyk określającego zakres merytoryczny wymagany do realizacji praktyk,
  • potwierdzenia posiadania zawartego ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków),
  • zaświadczenia o niekaralności

  Komenda Miejska Policji w Łodzi

  Każdy Student ubiegający się o odbycie praktyk w KMP w Łodzi powinien złożyć w Wydziale Kadr i Szkolenia KMP (pokój 5) mieszczącym się przy ul. Sienkiewicza 28/30 w Łodzi komplet dokumentów w postaci:

   • podania kierowanego do Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi z prośbą o przyjęcie na praktykę z dokładnym określeniem terminu praktyk oraz wymiaru godzinowego praktyki (ile godzin dziennie),
   • skierowania z uczelni (porozumienie uczelni z KMP w Łodzi) – dokumenty zostaną przekazane po rejestracji
   • harmonogramu praktyk określającego zakres merytoryczny wymagany do realizacji praktyk,
   • potwierdzenia posiadania zawartego ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków),
   • zaświadczenie o niekaralności.

  Po otrzymaniu kompletów dokumentów i ich weryfikacji KMP w Łodzi określi limit osobowy studentów oraz wyznaczy termin szkolenia BHP o czym poinformuje indywidualnie studentów.

  Więcej informacji na stronie: http://bip.lodz.kmp.policja.gov.pl/265/praktyki/22915,Praktyki.html

  Najwyższa Izba Kontroli

  Do odbycia praktyk w NIKu uprawnieni są studenci wyłonieni w postępowaniu rekrutacyjnym.
  Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja w składzie:

  • dr Joanna Mikołajczyk – opiekun praktyk studenckich WPiA UŁ,
  • dr Wojciech Robaczyński –przedstawiciel WPiA UŁ,
  • dr Jarosław Sułkowski –opiekun Studenckiego Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego.

  Komisja rekrutacyjna ustala listę osób zakwalifikowanych do odbycia praktyk w oparciu o poniższe kryteria:

  • przebieg rozmowy kwalifikacyjnej,
  • średnią ocen uzyskanych w dotychczasowym toku studiów,
  • zaangażowanie w pracę organizacyjną na Uczelni (np. pomoc przy organizacji konferencji), udział w kołach naukowych,
  • dodatkowe osiągnięcia (np. wygrana w konkursie).

  Fundacja Court Watch Polska - zaproszenie na spotkanie

  Praktyki w Fundacji polegają na uczestnictwie Wolontariuszy i Wolontariuszek w charakterze publiczności w rozprawach sądowych, monitorowaniu ich przebiegu i przekazywaniu Fundacji wyników swoich obserwacji. Fundacja szkoli osoby chcące zostać Obserwatorami, a także zapewnia im formularze obserwacji oraz dostęp do panelu na stronie internetowej, który umożliwia wprowadzanie danych z obserwacji on-line. Dane pozyskane przez Obserwatorów stanowią podstawę raportów, przygotowywanych przez FundacjęWięcej informacji na stronie: https://courtwatch.pl/wolontariat/praktyki-studenckie/

  Warunki odbycia praktyk w Fundacji Court Watch Polska:

  • udział w półtoragodzinnym szkoleniu oraz
  • zawarcie umowy o wolontariat.

  Informacje o praktykach
  o Fundacji Court Watch

  Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

  Uprzejmie informuję, że Studenci zarejestrowani na praktykę w GIODO są obowiązani przesłać na adres: kancelaria@giodo.gov.pl informację o zamiarze i ewentualnym terminie odbycia praktyki w w/w instytucji.

  Wymagane dokumenty:

  • porozumienie (dwa egzemplarze) i skierowanie (które otrzymali Państwo ode mnie na wtorkowym spotkaniu)
  • życiorys Studenta
  • podanie z prośbą o odbycie studenckiej praktyki wakacyjnej w GIODO
  • kserokopia legitymacji studenckiej
  • kserokopia ubezpieczenia NNW

  Studenci zainteresowani praktykami w Biurze GIODO będą mieli możliwość uczestniczyć w pracach następujących departamentów:

  • Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg (DOLIS)
  • Departament Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych (DRZDO)
  • Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej (DESIWM)
  • Zespół Rzecznika Prasowego (ZRP)

  Łódzki Urząd Wojewódzki (Piotrkowska 104, Łódź)

  Każdy Student ubiegający się o odbycie praktyk w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim  w Łodzi powinien przygotować komplet dokumentów w postaci:

   • skierowania z uczelni (porozumienie uczelni z ŁUW w Łodzi) – dokumenty zostaną przekazane po rejestracji,
   • harmonogramu praktyk określającego zakres merytoryczny wymagany do realizacji praktyk,
   • potwierdzenia posiadania zawartego ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).

   

 • Rekrutacja studentów - praktyki Erasmus +

  Zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji studentów na praktyki zagraniczne w ramach ERASMUS+ w roku akademickim 2020/21.Dokumenty wymagane na etapie rekrutacji będą przyjmowane w Biurze Współpracy z Zagranicą UŁ w dwóch terminach: od 01.12.2020 do 28.02.2021 oraz od 01.03.2021 do 15.05.2021, po uprzednim ustaleniu terminu wizyty w BWZ UŁ lub mogą być przesłane z adresu uniwersyteckiego studenta w domenie @edu.uni.lodz.pl do p. Gabrieli Szkup, pracownika BWZ UŁ na adres: gabriela.szkup@uni.lodz.pl. Wyjazdy na praktykę w ramach programu Erasmus+ można realizować w okresie od 15.04.2021, jeśli student złoży dokumenty do końca lutego 2021 lub w okresie od 15.06.2021, jeśli student złoży dokumenty do 15.05.2021.

  Przekazane dokumenty do BWZ UŁ będę podlegały ocenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. W przypadku uzyskania pozytywnej oceny, student musi zwrócić się do Prorektora UŁ ds. współpracy z zagranicą o uzyskania indywidualnej zgody na wyjazd.

  Wymagane dokumenty na etapie rekrutacji na praktykę Erasmus+ 2020/21 dot. umowy 2020
  1) 
  Formularz-zgłoszeniowy_na praktykę Erasmus+ 2020_21 dot. umowy 2020
  2) list motywacyjny
  3) 
  oświadczenie o wcześniejszych wyjazdach Erasmus+
  4) uzgodnione i podpisane przez trzy strony (podpis: studenta, praktyko-dawcę oraz dr Annę Czaplińską) porozumienie o programie praktyk czyli Learning Agreement for Traineeships (LAT), część Before the Mobility, (akceptowalny jest skan dokumentu),
  5) certyfikat lub inny dokument poświadczający znajomość języka obcego, w którym student będzie realizował praktykę; (w indywidualnych przypadkach mogą być przeprowadzone rozmowy weryfikujące poziom znajomości języka, w którym student będzie realizował zaplanowaną mobilność)
  6) 
  Druk przewodni 2020_21 z oceną Learning Agreement for Traineeships, przyznaną przez Koordynatora kierunkowego ECTS, dr Annę Czaplińską,
  7) zgoda promotora na wyjazd (dotyczy studentów ubiegających się o wyjazd na ostatnim roku każdego cyklu studiów)

  Zasady_rekrutacji_ERASMUS_praktyki_2020_21

Szkolenie BHP - praktyki w prokuraturach

W dniu 2 września 2019 roku o godz. 9.00 w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi pokój A 106 odbędzie się szkolenie BHP i ppoż dla studentów...

Odbiór dokumentów w sprawie praktyk

Praktyki wakacyjne dla kierunków administracja i polityka społeczna

Spotkanie organizacyjne w sprawie praktyk wakacyjnych (VII-IX 2019) dla kierunku prawo

PRAKTYKI ERASMUS +

Ciekawą opcją zaliczenia praktyk obowiązkowych są płatne praktyki zagraniczne w ramach ERASMUS+

Spotkanie organizacyjne dotyczące przebiegu praktyk wakacyjnych. Kierunki: Administracja i Polityka Społeczna

praktyki wakacyjnych dla kierunku prawo

Rejestracja na praktyki wakacyjne (administracja, polityka społeczna)

Rejestracja na praktyki wakacyjne dla studentów kierunków administracja i polityka społeczna rozpocznie się 6 maja br. i zakończy się w...

Rejestracja na praktyki wakacyjne (prawo)

Rejestracja na praktyki wakacyjne dla studentów kierunku prawo rozpocznie się w dniu 6.05.2019 roku i zakończy się w dniu 17.05.2019 roku

Projekt „DOBRY STAŻ – DOBRY START. Profilowane programy stażowe dla studentów WPIA UŁ”

Z ogromną przyjemnością informujemy o kolejnym sukcesie WPiA UŁ - Wydział otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „DOBRY STAŻ –...

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.