PL

Praktyki

Kontakt

Opiekun praktyk kursowych WPiA dla kierunku PRAWO
dr Maria Karcz-Kaczmarek

Opiekun praktyk kursowych WPiA dla kierunków ADMINISTRACJA ORAZ POLITYKA SPOŁECZNA
dr Joanna Mikołajczyk

Pełnomocnik Dziekana do spraw praktyk
dr Katarzyna Koperkiewicz-Mordel
Tel. (042) 635 63 56

Dziekanat - dyplomy
Elżbieta Chmielecka
Anna Jabłońska

pok. 2.25
Tel. (042) 635 40 48

 • kierunek: Prawo

  Studenci prawa zobowiązani są do obycia praktyk zawodowych na IV roku studiów lub po III roku (dotyczy wyłącznie praktyk letnich w prokuraturze).

  Studenci kierunku prawo mogą odbywać praktyki w:

  • sądach,
  • prokuraturach,
  • kancelariach adwokackich, radcowskich i notarialnych,
  • w działach prawnych przedsiębiorstw.

  Praca w Klinice Prawa jest równoznaczna z odbyciem praktyki studenckiej.

  Zapisy na praktyki odbywają się wyłącznie w drodze elektronicznej poprzez wypełnienie formularza na stronie wydziałowej praktyk. Formularz jest dostępny w drugiej połowie grudnia (dla praktyk śródrocznych) i w maju (dla praktyk wakacyjnych).

  Zaliczenie praktyk

  Po zakończeniu praktyk student zgłasza się na dyżur do opiekuna praktyk na Wydziale z wypełnionym dzienniczkiem, opinią o przebiegu praktyk i zaliczeniem przez opiekuna z instytucji, w której odbywał praktyki oraz uzupełnionym indeksem (s. 82) w celu uzyskania zaliczenia. Praktyki śródroczne zaliczane są do końca czerwca, zaś wakacyjne do końca września.

  Zaliczenie praktyk na podstawie pracy zawodowej

  Zaliczenie praktyk może nastąpić też w sytuacji, gdy student nie odbywał praktyki, ale wykonywał pracę (staż, praktyki), w ramach której zrealizował program praktyk. Informacje dotyczące rozpatrzenia podań o zaliczenie praktyk na podstawie pracy zawodowej można uzyskać na dyżurach.

  Podanie w sprawie zaliczenia praktyk na podstawie pracy zawodowej można pozostawić w Dziekanacie p. 2.25 lub w sekretariacie Katedry p. 3.46. Po zaliczenie wraz z indeksem można zgłaszać się po upływie ok. 2 tygodni.

  Aby uzyskać zaliczenie należy przedstawić poświadczone i wydane przez daną instytucję zaświadczenie (zaświadczenie powinno zawierać m.in. dane studenta, dane instytucji, termin praktyk, opis podejmowanych działań), FORMULARZ OCENY PRAKTYK oraz podanie do Pani Prodziekan K. Koperkiewicz-Mordel. Podanie podlega zaopiniowaniu przez opiekuna praktyk. Podania można składać na dyżurach lub w p. 2.25. Zaliczenie praktyk w tym trybie dotyczy Studentów IV i V roku, nawet jeżeli "praktyki" odbywane były wcześniej (np. na II lub III r.). W tym przypadku nie ma potrzeby rejestrowania się na praktyki, nie sa też wydawane ze strony Wydziału żadne dokumenty. Nie ma wzoru zaświadczenia ani podania.

  Pomocy i informacji w sprawach praktyk udzielą Państwu:

  Opiekun praktyk kursowych WPiA
  dr Maria Karcz-Kaczmarek

  aktualne terminy dyżurów jako opiekuna praktyk podane są na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/struktura/pracownicy/maria-karcz-kaczmarek.html

  Tel. (042) 635 65 76

   

 • kierunki: Administracja | polityka społeczna

  DYŻURY:

  Szczegółowy harmonogram dyżurów dr Joanny Mikołajczyk znajduje się na stronie:
  https://www.wpia.uni.lodz.pl/struktura/pracownicy/joanna-mikolajczyk.html

  Praktyki w GIODO

  Uprzejmie informuję, że Studenci zarejestrowani na praktykę w GIODO są obowiązani przesłać na adres: kancelaria@giodo.gov.pl informację o zamiarze i ewentualnym terminie odbycia praktyki w w/w instytucji.

  Wymagane dokumenty:

  • porozumienie (dwa egzemplarze) i skierowanie (które otrzymali Państwo ode mnie na wtorkowym spotkaniu)
  • życiorys Studenta
  • podanie z prośbą o odbycie studenckiej praktyki wakacyjnej w GIODO
  • kserokopia legitymacji studenckiej
  • kserokopia ubezpieczenia NNW

  PRAKTYKI WAKACYJNE w Fundacji Court Watch

  Informujemy o możliwości odbycia praktyk wakacyjnych w Fundacji Court Watch.

  W tym celu należy wskazać Fundację jako instytucję przyjmującą podczas rejestracji elektronicznej (która zostanie uruchomiona w dniu 24 maja 2017 roku - szczegółowe informacje wkrótce). Rejestracja ta dotyczy również osób, które wybrały Fundację jako miejsce odbywania praktyk śródrocznych i nie zrealizowały ich.

  Szkolenie odbędzie się między 12 a 30 czerwca 2017 roku w sali 1.20. Jest to informacja potwierdzona. Konkretny termin wraz z godziną zostanie podany po rejestracji (informacja na stronie WPiA).

  Ogłoszenie POLICJA

  uprzejmie informuję, że każdy Student, który zarejestruje się na praktyki do Komendy Miejskiej Policji w Łodzi jest obowiązany przygotować:

  • wypełnione i podpisane podanie do Komendanta (wzór w plikach do pobrania);
  • kserokopię ubezpieczenia NNW.

  Jednocześnie wyjaśniam, że praktyki rozpoczną się dopiero po weryfikacji przez organy policji podania każdego Studenta. 

  Zagadnienia ogólne

  Studenci studiów licencjackich (administracja i polityka społeczna) odbywają praktyki na II roku studiów

  Studenci odbywają praktyki raz w toku studiów.

  Praktyki na Wydziale odbywają się w dwóch okresach:

  • po zakończeniu zajęć dydaktycznych w I semestrze – praktyki śródroczne(trwają trzy tygodnie)
  • - wakacji letnich - praktyki ciągłe (trwają trzy tygodnie następujące po sobie).

  Miejsce odbywania praktyk

  Studenci kierunku administracja mogą odbywać praktyki w:

  • urzędach i zakładach administracji publicznej;
  • innych podmiotach publicznych oraz przedsiębiorstwach prywatnych gwarantujących realizację programu praktyk.

  Studenci kierunku polityka społeczna mogą odbywać praktyki w:

  • komórkach organizacyjnych urzędów i jednostkach organizacyjnych administracji publicznej realizujących zadania z zakresu polityki społecznej;
  • innych podmiotach publicznych realizujących zadania z zakresu polityki społecznej.

  W wyjątkowych sytuacjach, student może odbywać praktyki w innym niż wyżej wymienionym miejscu, po uzyskaniu zgody opiekuna praktyk.

  Instytucje, w których odbywają się praktyki:

  Urząd Wojewódzki w Łodzi,

  Komenda Miejska Policji w Łodzi:

  Każdy Student ubiegający się o odbycie praktyk w KMP w Łodzi powinien złożyć w Wydziale Kadr i Szkolenia KMP (pokój 5) mieszczącym się przy ul. Sienkiewicza 28/30 w Łodzi komplet dokumentów w postaci:

   • podania kierowanego do Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi z prośbą o przyjęcie na praktykę z dokładnym określeniem terminu praktyk oraz wymiaru godzinowego praktyki (ile godzin dziennie),
   • skierowania z uczelni (porozumienie uczelni z KMP w Łodzi) – dokumenty zostaną przekazane po rejestracji
   • harmonogramu praktyk określającego zakres merytoryczny wymagany do realizacji praktyk,
   • potwierdzenia posiadania zawartego ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).

  Po otrzymaniu kompletów dokumentów i ich weryfikacji KMP w Łodzi określi limit osobowy studentów oraz wyznaczy termin szkolenia BHP o czym poinformuje indywidualnie studentów.

  Najwyższa Izba Kontroli:

  Do odbycia praktyk w NIKu uprawnieni są studenci wyłonieni w postępowaniu rekrutacyjnym.
  Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja w składzie:

    • dr Joanna Mikołajczyk – opiekun praktyk studenckich WPiA UŁ,
    • dr Wojciech Robaczyński –przedstawiciel WPiA UŁ,
    • dr Jarosław Sułkowski –opiekun Studenckiego Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego.

  Komisja rekrutacyjna ustala listę osób zakwalifikowanych do odbycia praktyk w oparciu o poniższe kryteria:

  • przebieg rozmowy kwalifikacyjnej,
  • średnią ocen uzyskanych w dotychczasowym toku studiów,
  • zaangażowanie w pracę organizacyjną na Uczelni (np. pomoc przy organizacji konferencji), udział w kołach naukowych,
  • dodatkowe osiągnięcia (np. wygrana w konkursie).

  Praktyki w Fundacji Court Watch Polska

  Praktyki w Fundacji polegają na uczestnictwie Wolontariuszy i Wolontariuszek w charakterze publiczności w rozprawach sądowych, monitorowaniu ich przebiegu i przekazywaniu Fundacji wyników swoich obserwacji. Fundacja szkoli osoby chcące zostać Obserwatorami, a także zapewnia im formularze obserwacji oraz dostęp do panelu na stronie internetowej, który umożliwia wprowadzanie danych z obserwacji on-line. Dane pozyskane przez Obserwatorów stanowią podstawę raportów, przygotowywanych przez FundacjęWięcej informacji na stronie: https://courtwatch.pl/wolontariat/praktyki-studenckie/

  Warunki odbycia praktyk w Fundacji Court Watch Polska:
   

  • udział w półtoragodzinnym szkoleniu oraz
  • zawarcie umowy o wolontariat.

  Praktyki w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

  Studenci zainteresowani praktykami w Biurze GIODO będą mieli możliwość uczestniczyć w pracach następujących departamentów:

  • Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg (DOLIS)
  • Departament Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych (DRZDO)
  • Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej (DESIWM)
  • Zespół Rzecznika Prasowego (ZRP)

   Praktyki będą realizowane w następujących miesiącach czerwiec-październik 2015 r. Czas trwania praktyki – do uzgodnienia. Preferowany przez GIODO okres wynosi 1 miesiąc

  Zapisy na praktyki

  W związku z wprowadzaniem limitu osób przez niektóre instytucje, w których odbywają się praktyki, a także ograniczeniami ich możliwości organizacyjnych, studentowi można zaproponować inne niż wybrane miejsce odbywania praktyki.

  Studenci zapisują się na praktyki wyłącznie w drodze elektronicznej, w USOSWEB 

  Studenci zamierzający odbyć praktyki w innych instytucjach aniżeli wskazane powyżej wybierają podczas rejestracji elektronicznej opcję: inne.

  Zaliczenie praktyk

  Podstawą zaliczenia praktyki jest zrealizowanie jej programu udokumentowane:

  • wpisem w dzienniku praktyk, zawierającym potwierdzenie przez instytucję, w której student odbywał praktykę terminów rozpoczęcia i zakończenia praktyk,
  • pozytywną oceną osoby sprawującej bezpośredni nadzór nad praktykantem, zawartą w formularzu efektów kształcenia uzyskanych w wyniku studenckiej praktyki zawodowej stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

  Zaliczenie praktyk jest dokonywane przez opiekuna praktyk poprzez wpis w dzienniku praktyk oraz poprzez wpis uzyskanej oceny w indeksie i w systemie USOS.

  ZALICZENIE PRAKTYK NA PODSTAWIE PRACY ZAWODOWEj>>> 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.