PL

Praktyki

Kontakt

Opiekun praktyk kursowych WPiA dla kierunku PRAWO
dr Maria Karcz-Kaczmarek - Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji

Opiekun praktyk kursowych WPiA dla kierunków ADMINISTRACJA ORAZ POLITYKA SPOŁECZNA
dr Joanna Mikołajczyk - Katedra Prawa Cywilnego.

Dziekanat - dyplomy
Elżbieta Chmielecka
pok. 2.25
Tel. (042) 635 40 48

Anna Jabłońska
pokój 2.25
tel. (042) 635 40 48

Prodziekan WPiA - Pełnomocnik Dziekana do spraw praktyk
dr Katarzyna Koperkiewicz-Mordel
Tel. (042) 635 63 56

W przypadku problemów z zapisem lub funkcjonowaniem strony
mgr Piotr Topoloski
pok.2.35
Tel. (042) 635 47 05

 • kierunek: Prawo

  Studenci prawa zobowiązani są do obycia praktyk zawodowych na IV roku studiów lub po III roku (dotyczy wyłącznie praktyk letnich w prokuraturze).

  Studenci kierunku prawo mogą odbywać praktyki w:

  • sądach,
  • prokuraturach,
  • kancelariach adwokackich, radcowskich i notarialnych,
  • w działach prawnych przedsiębiorstw.

  Praca w Klinice Prawa jest równoznaczna z odbyciem praktyki studenckiej.

  Zapisy na praktyki odbywają się wyłącznie w drodze elektronicznej poprzez wypełnienie formularza na stronie wydziałowej praktyk. Formularz jest dostępny w drugiej połowie grudnia (dla praktyk śródrocznych) i w maju (dla praktyk wakacyjnych).

  Zaliczenie praktyk

  Po zakończeniu praktyk student zgłasza się na dyżur do opiekuna praktyk na Wydziale z wypełnionym dzienniczkiem, opinią o przebiegu praktyk i zaliczeniem przez opiekuna z instytucji, w której odbywał praktyki oraz uzupełnionym indeksem (s. 82) w celu uzyskania zaliczenia. Praktyki śródroczne zaliczane są do końca czerwca, zaś wakacyjne do końca września.

  Zaliczenie praktyk na podstawie pracy zawodowej

  Zaliczenie praktyk może nastąpić też w sytuacji, gdy student nie odbywał praktyki, ale wykonywał pracę (staż, praktyki), w ramach której zrealizował program praktyk.

  Podstawą zaliczenia praktyk w takim trybie jest podanie do Prodziekana WPiA zaopiniowane przez opiekuna praktyk, do którego student dołącza umowę lub zaświadczenie potwierdzające zrealizowanie programu praktyki w okresie nie krótszym niż wymiar praktyki (umowa lub zaświadczenie powinno określać zakres obowiązków wykonywanych przez studenta).

  Pomocy i informacji w sprawach praktyk udzielą Państwu:

  Opiekun praktyk kursowych WPiA
  dr Maria Karcz-Kaczmarek

  aktualne terminy dyżurów jako opiekuna praktyk podane są na stronie internetowej Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji

  Tel. (042) 635 65 76

  Dziekanat - dyplomy
  Elżbieta Chmielecka
  pok. 2.25
  Tel. (042) 635 40 48

  Anna Jabłońska
  pokój 2.25
  tel. (042) 635 40 48

  Prodziekan WPiA - Pełnomocnik Dziekana do spraw praktyk
  dr Katarzyna Koperkiewicz-Mordel
  Tel. (042) 635 63 56

  W przypadku problemów z zapisem lub funkcjonowaniem strony
  mgr Piotr Topoloski
  pok.2.35
  Tel. (042) 635 47 05

 • kierunki: Administracja | polityka społeczna

   DYŻURY:

  Szczegółowy harmonogram dyżurów dr Joanny Mikołajczyk znajduje się na stronie Katedry Prawa Cywilnego.

  Praktyki w GIODO

  Uprzejmie informuję, że Studenci zarejestrowani na praktykę w GIODO są obowiązani przesłać na adres: kancelaria@giodo.gov.pl informację o zamiarze i ewentualnym terminie odbycia praktyki w w/w instytucji.

  Wymagane dokumenty:

  • porozumienie (dwa egzemplarze) i skierowanie (które otrzymali Państwo ode mnie na wtorkowym spotkaniu)
  • życiorys Studenta
  • podanie z prośbą o odbycie studenckiej praktyki wakacyjnej w GIODO
  • kserokopia legitymacji studenckiej
  • kserokopia ubezpieczenia NNW

  Praktyki w Fundacji Court Watch

  Uprzejmie informuję, że szkolenie w ramach praktyk wakacyjnych w Fundacji Court Watch odbędzie się w poniedziałek 6 czerwca 2016 roku o godz. 10:30 w p. 1.20.

  Ogłoszenie POLICJA

  uprzejmie informuję, że każdy Student, który zarejestruje się na praktyki do Komendy Miejskiej Policji w Łodzi jest obowiązany przygotować:

  • wypełnione i podpisane podanie do Komendanta (wzór na Stronie WPiA w zakładce praktyki);
  • kserokopię ubezpieczenia NNW.

  Jednocześnie wyjaśniam, że praktyki rozpoczną się dopiero po weryfikacji przez organy policji podania każdego Studenta. 

  Zagadnienia ogólne

  Studenci studiów licencjackich (administracja i polityka społeczna) odbywają praktyki na II roku studiów

  Studenci odbywają praktyki raz w toku studiów.

  Praktyki na Wydziale odbywają się w dwóch okresach:

  • po zakończeniu zajęć dydaktycznych w I semestrze – praktyki śródroczne(trwają trzy tygodnie)
  • - wakacji letnich - praktyki ciągłe (trwają trzy tygodnie następujące po sobie).

  Miejsce odbywania praktyk

  Studenci kierunku administracja mogą odbywać praktyki w:

  • urzędach i zakładach administracji publicznej;
  • innych podmiotach publicznych oraz przedsiębiorstwach prywatnych gwarantujących realizację programu praktyk.

  Studenci kierunku polityka społeczna mogą odbywać praktyki w:

  • komórkach organizacyjnych urzędów i jednostkach organizacyjnych administracji publicznej realizujących zadania z zakresu polityki społecznej;
  • innych podmiotach publicznych realizujących zadania z zakresu polityki społecznej.

  W wyjątkowych sytuacjach, student może odbywać praktyki w innym niż wyżej wymienionym miejscu, po uzyskaniu zgody opiekuna praktyk.

  Instytucje, w których odbywają się praktyki:

  Urząd Wojewódzki w Łodzi,

  Komenda Miejska Policji w Łodzi:

  Każdy Student ubiegający się o odbycie praktyk w KMP w Łodzi powinien złożyć w Wydziale Kadr i Szkolenia KMP (pokój 5) mieszczącym się przy ul. Sienkiewicza 28/30 w Łodzi komplet dokumentów w postaci:

   • podania kierowanego do Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi z prośbą o przyjęcie na praktykę z dokładnym określeniem terminu praktyk oraz wymiaru godzinowego praktyki (ile godzin dziennie),
   • skierowania z uczelni (porozumienie uczelni z KMP w Łodzi) – dokumenty zostaną przekazane po rejestracji
   • harmonogramu praktyk określającego zakres merytoryczny wymagany do realizacji praktyk,
   • potwierdzenia posiadania zawartego ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).

  Po otrzymaniu kompletów dokumentów i ich weryfikacji KMP w Łodzi określi limit osobowy studentów oraz wyznaczy termin szkolenia BHP o czym poinformuje indywidualnie studentów.

  Najwyższa Izba Kontroli:

  Do odbycia praktyk w NIKu uprawnieni są studenci wyłonieni w postępowaniu rekrutacyjnym.
  Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja w składzie:

    • dr Joanna Mikołajczyk – opiekun praktyk studenckich WPiA UŁ,
    • dr Wojciech Robaczyński –przedstawiciel WPiA UŁ,
    • dr Jarosław Sułkowski –opiekun Studenckiego Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego.

  Komisja rekrutacyjna ustala listę osób zakwalifikowanych do odbycia praktyk w oparciu o poniższe kryteria:

  • przebieg rozmowy kwalifikacyjnej,
  • średnią ocen uzyskanych w dotychczasowym toku studiów,
  • zaangażowanie w pracę organizacyjną na Uczelni (np. pomoc przy organizacji konferencji), udział w kołach naukowych,
  • dodatkowe osiągnięcia (np. wygrana w konkursie).

  Praktyki w Fundacji Court Watch Polska

  Praktyki w Fundacji polegają na uczestnictwie Wolontariuszy i Wolontariuszek w charakterze publiczności w rozprawach sądowych, monitorowaniu ich przebiegu i przekazywaniu Fundacji wyników swoich obserwacji. Fundacja szkoli osoby chcące zostać Obserwatorami, a także zapewnia im formularze obserwacji oraz dostęp do panelu na stronie internetowej, który umożliwia wprowadzanie danych z obserwacji on-line. Dane pozyskane przez Obserwatorów stanowią podstawę raportów, przygotowywanych przez FundacjęWięcej informacji na stronie: https://courtwatch.pl/wolontariat/praktyki-studenckie/

  Warunki odbycia praktyk w Fundacji Court Watch Polska:
   

  • udział w półtoragodzinnym szkoleniu oraz
  • zawarcie umowy o wolontariat.

  Praktyki w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

  Studenci zainteresowani praktykami w Biurze GIODO będą mieli możliwość uczestniczyć w pracach następujących departamentów:

  • Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg (DOLIS)
  • Departament Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych (DRZDO)
  • Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej (DESIWM)
  • Zespół Rzecznika Prasowego (ZRP)

   Praktyki będą realizowane w następujących miesiącach czerwiec-październik 2015 r. Czas trwania praktyki – do uzgodnienia. Preferowany przez GIODO okres wynosi 1 miesiąc

  Zapisy na praktyki

  W związku z wprowadzaniem limitu osób przez niektóre instytucje, w których odbywają się praktyki, a także ograniczeniami ich możliwości organizacyjnych, studentowi można zaproponować inne niż wybrane miejsce odbywania praktyki.

  Studenci zapisują się na praktyki wyłącznie w drodze elektronicznej, na stronie internetowej Wydziału.

  Studenci zamierzający odbyć praktyki w innych instytucjach aniżeli wskazane powyżej wybierają podczas rejestracji elektronicznej opcję: inne.

  Zaliczenie praktyk

  Podstawą zaliczenia praktyki jest zrealizowanie jej programu udokumentowane:

  • wpisem w dzienniku praktyk, zawierającym potwierdzenie przez instytucję, w której student odbywał praktykę terminów rozpoczęcia i zakończenia praktyk,
  • pozytywną oceną osoby sprawującej bezpośredni nadzór nad praktykantem, zawartą w formularzu efektów kształcenia uzyskanych w wyniku studenckiej praktyki zawodowej stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

  Zaliczenie praktyk jest dokonywane przez opiekuna praktyk poprzez wpis w dzienniku praktyk oraz poprzez wpis uzyskanej oceny w indeksie i w systemie USOS.

  ZALICZENIE PRAKTYK NA PODSTAWIE PRACY ZAWODOWEj>>>

  Pomocy i informacji w sprawach praktyk udzielą Państwu:

  Opiekun praktyk kursowych WPiA
  dr Joanna Mikołajczyk

  aktualne terminy dyżurów  podane są na mojej  stronie internetowej 
  dr Joanna Mikołajczyk - Katedra Prawa Cywilnego.

  Tel. (042) 635 64 41

  Dziekanat - dyplomy
  Elżbieta Chmielecka
  pok. 2.25
  Tel. (042) 635 40 48

  Anna Jabłońska
  pokój 2.25
  tel. (042) 635 40 48

  Prodziekan WPiA - Pełnomocnik Dziekana do spraw praktyk
  dr Katarzyna Koperkiewicz-Mordel
  Tel. (042) 635 63 56

  W przypadku problemów z zapisem lub funkcjonowaniem strony
  mgr Piotr Topoloski
  pok.2.35
  Tel. (042) 635 47 05

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.