PL

Praktyki

Kontakt

Opiekun praktyk kursowych WPiA dla kierunku PRAWO
dr Michał Ulasiewicz 

Opiekun praktyk kursowych WPiA dla kierunków ADMINISTRACJA oraz POLITYKA SPOŁECZNA
dr Joanna Mikołajczyk

Pełnomocnik Dziekana do spraw praktyk
dr Katarzyna Koperkiewicz-Mordel
Tel. (042) 635 63 56

Dziekanat - dyplomy
Anna Tulikowska- Górnisiewicz
Anna Jabłońska

pok. 2.25
Tel. (042) 635 40 48

REJESTRACJA - PRAWO

Rusza rejestracja na praktyki śródroczne (prawo)

Rejestracja na praktyki śródroczne dla studentów IV roku kierunku prawo (stacjonarne, wieczorowe i zaoczne) rozpocznie się w dniu 2 grudnia 2019 r. i zakończy się w dniu 16 grudnia 2019 r.

Rejestracja na praktyki w sądach i prokuraturach okręgu łódzkiego odbywa się za pośrednictwem systemu USOS. Studenci zamierzający odbyć praktyki w wybranych przez siebie, innych instytucjach, rejestrują się w dziekanacie pok. 2.25 (w godzinach pracy dziekanatu) składając wypełniony formularz zgłoszenia praktyk.

Po zakończeniu rejestracji listy studentów zapisanych na praktyki w sądach okręgu łódzkiego zostaną wyłożone w sekretariacie Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji (pok. 3.46). Studenci zainteresowani odbyciem praktyk w danym wydziale sądu, mogą wskazać przy swoim nazwisku właściwy wydział. Listy będą wyłożone do dnia 2 stycznia 2020 r. (do godziny 12:00).

Na początku stycznia 2020 r. na stronie Wydziału pojawi się informacja o terminie spotkania organizacyjnego w sprawie praktyk.

UWAGA! Rejestracja nie dotyczy studentów zaliczających praktyki kursowe indywidualnie na podstawie podania o zaliczenie pracy zawodowej, stażu, itp. na poczet studenckich praktyk zawodowych, składanego w trybie § 16 Zasad studenckich praktyk zawodowych.

Formularz zgłoszenia miejsca odbywania  praktyki zawodowej

 

RESJESTRACJA - ADMINISTRACJA

1. REJESTRACJA elektroniczna przez USOSWEB na praktyki ŚRÓDROCZNE do instytucji z którymi WPiA łączy stałe porozumienie o współpracy tj.:

- SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI

 - ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI

- ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH w ŁODZI

- FUNDACJA COURT WATCH POLSKA

- KOMENDA POLICJI w ŁODZI

obejmujące 15 dni roboczych (120 godzin) w jednym z dwóch wskazanych terminów (tj.: luty-marzec i kwiecień-maj), w zależności od preferencji Studenta,

rozpocznie się w dniu 3 grudnia 2019 roku po godz.: 19:00 i zakończona zostanie w dniu 16 grudnia 2019 roku.

Konieczność zmiany terminu spowodowana została usterką techniczną.

2. Studenci zamierzający odbyć praktyki ŚRÓDROCZNE w wybranych przez siebie, innych niż wyżej wymienione, instytucjach, winni są dostarczyć do pokoju 2.25 wypełniony WNIOSEK (wzór dostępny na stronie WPiA w zakładce PRAKTYKI) w terminie od dnia 2 grudnia 2019 roku do dnia 16 grudnia 2019 roku, w godzinach dyżuru Pracowników.

We wniosku należy podać m.in.: PEŁNĄ nazwę instytucji i TERMIN praktyk, obejmujący 15 dni (120 godzin) w przedziale czasowym - luty-marzec albo kwiecień-maj.

Rejestracja nie dotyczy studentów, którzy uzyskają zaliczenie z praktyk na podstawie pracy zawodowej, odbytego stażu zawodowego itp. 

Dokumenty przygotowane po zakończeniu rejestracji (w trybie USOSWEB i trybie WNIOSKÓW składanych do p. 2.25) na PRAKTYKI ŚRÓDROCZNE wydawane będę w dniu:

- 14 stycznia 2020 roku (wtorek) o godz.: 10:00 w sali 1.20 – administracja stacjonarna;

- 14 stycznia 2020 roku (wtorek) o godz.: 10:30 w sali 1.20 –polityka społeczna;

- 14 stycznia 2020 roku (wtorek) o godz.: 16:30 w sali 1.20 – administracja zaoczna.

Jednocześnie wyjaśniam, iż nie wysyłamy dokumentów za pośrednictwem poczty. Istnieje możliwość upoważnienia koleżanki/ kolegi do odbioru kompletu dokumentów (upoważnienie pisemne).

Spotkanie organizacyjne dotyczące przebiegu praktyk śródrocznych (w tym szkolenie z BHP i PPOŻ) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim odbędzie się w dniu 3 lutego 2020 roku (poniedziałek) o godz.: 9:00 przy ul. Piotrkowskiej 104, budynek D, p. 137.

Spotkanie dotyczy Studentów przystępujących do praktyk w I turze tj. w miesiącach luty-marzec.

Studenci z II tury tj. realizujący praktyki w miesiącach kwiecień-maj będą mieli spotkanie w dniu 1 kwietnia 2020 roku (środa) o godz.: 9:00 przy ul. Piotrkowskiej 104, budynek D, p. 137.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

Przypominamy o obowiązku zabrania ze sobą dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie NNW.

 

 

 

Spotkanie organizacyjne dotyczące przebiegu praktyk śródrocznych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych odbędzie się w dniu 4 lutego 2020 r. (wtorek) o godz.: 10:00 w siedzibie Oddziału przy ul. Zamenhofa 2 w Łodzi – sala 618 (II piętro).

Spotkanie dotyczy wszystkich Studentów, którzy zarejestrowali się na praktyki do ZUSu, niezależnie od terminu ich odbycia tj. luty-marzec i kwiecień-maj.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

Przypominamy o obowiązku zabrania ze sobą dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie NNW.

 

Spotkanie organizacyjne dla studentów prawa w sprawie praktyk śródrocznych (II-V 2020)

Spotkanie organizacyjne dotyczące praktyk kursowych w Sądzie Okręgowym w Łodzi oraz w sądach rejonowych okręgu łódzkiego odbędzie się w dniu 23 stycznia 2020 r. o godz. 13.00 w budynku SO (Pl. Dąbrowskiego 5) sala konferencyjna nr 365 III piętro (stary budynek). Podczas spotkania zostaną rozdane dokumenty niezbędne do realizacji i rozliczenia praktyk. Osobista obecność obowiązkowa! UWAGA! Spotkanie jest adresowane do osób, które rejestrowały się w systemie USOS na praktyki we wszystkich sądach okręgu łódzkiego.

 

Dla pozostałych osób (tj. osób zarejestrowanych w systemie USOS na praktyki do prokuratur rejonowych okręgu łódzkiego) spotkanie organizacyjne dotyczące praktyk odbędzie się w dniu 23 stycznia 2020 r. o godzinie 17:00 w sali 3.64 (sala sądowa) na WPiA. Podczas spotkania zostaną rozdane dokumenty niezbędne do realizacji i rozliczenia praktyk. Osobista obecność obowiązkowa!

 

UWAGA! Ww. spotkania nie dotyczą osób, które zaliczają praktyki na własną rękę, na podstawie odbytego stażu, praktyk bądź pracy zawodowej oraz osób, które odbywają praktyki w ramach Kliniki Prawa bądź Academii Iuris.

 • Prawo: zaliczenie

  ZALICZENIE PRAKTYK

  Po zakończeniu praktyk student zgłasza się na dyżur do opiekuna praktyk na Wydziale z wypełnionym dzienniczkiem, opinią o przebiegu praktyk i zaliczeniem przez opiekuna z instytucji, w której odbywał praktyki oraz uzupełnionym indeksem (s. 82) w celu uzyskania zaliczenia. Praktyki śródroczne zaliczane są do końca czerwca, zaś wakacyjne do końca września.

  Zaliczenie praktyk na podstawie pracy zawodowej

  Zaliczenie praktyk może nastąpić też w sytuacji, gdy student nie odbywał praktyki, ale wykonywał pracę (staż, praktyki), w ramach której zrealizował program praktyk. Informacje dotyczące rozpatrzenia podań o zaliczenie praktyk na podstawie pracy zawodowej można uzyskać na dyżurach.

  Podanie w sprawie zaliczenia praktyk na podstawie pracy zawodowej można pozostawić w Dziekanacie p. 2.25. Po zaliczenie wraz z indeksem można zgłaszać się po upływie ok. 2 tygodni.

  Aby uzyskać zaliczenie należy przedstawić poświadczone i wydane przez daną instytucję zaświadczenie (zaświadczenie powinno zawierać m.in. dane studenta, dane instytucji, termin praktyk, opis podejmowanych działań), FORMULARZ OCENY PRAKTYK oraz podanie do Pani Prodziekan K. Koperkiewicz-Mordel. Podanie podlega zaopiniowaniu przez opiekuna praktyk. Podania można składać w p. 2.25. Zaliczenie praktyk w tym trybie dotyczy Studentów IV i V roku, nawet jeżeli "praktyki" odbywane były wcześniej (np. na II lub III r.). W tym przypadku nie ma potrzeby rejestrowania się na praktyki, nie sa też wydawane ze strony Wydziału żadne dokumenty. Nie ma wzoru zaświadczenia ani podania. 

 • Administracja / polityka społeczna: Zapisy, zaliczenie

  Podstawą zaliczenia praktyki jest zrealizowanie jej programu udokumentowane:

  • wpisem w dzienniku praktyk, zawierającym potwierdzenie przez instytucję, w której student odbywał praktykę terminów rozpoczęcia i zakończenia praktyk,
  • pozytywną oceną osoby sprawującej bezpośredni nadzór nad praktykantem, zawartą w formularzu efektów kształcenia uzyskanych w wyniku studenckiej praktyki zawodowej stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia,
  • studenci kierunku administracja odbywają praktyki na II roku studiów, zaś ocena przypisana jest do roku III (rozliczenie praktyk następuje po uprzednim zaliczeniu II roku, dokumenty związane z zaliczeniem praktyk należy składac do opiekuna kierunkowego dopiero po uzyskaniu wpisu zaliczającego II rok w indeksie);
  • studenci kierunku polityka społeczna zarówno odbywają, jak i zaliczają praktyki na II roku.

  Zaliczenie praktyk jest dokonywane przez opiekuna praktyk poprzez wpis w dzienniku praktyk oraz poprzez wpis uzyskanej oceny w indeksie i w systemie USOS.

  Wykaz dokumentów niezbędnych do zaliczenia praktyk zawodowych na WPiA UŁ

  Rejestracja przez USOSWEB

  Rejestracja obowiązuje studentów kierujących się do instytucji, z którymi Wydział ma podpisane stałe porozumienia.

  • Rejestrujemy się do grupy przedmiotu praktyki.
  • Do każdej grupy przypisane są miejsce i termin praktyk.
  • Informacje o uruchomieniu zapisów pojawiają się na stronie Wydziału w zakładce praktyki.
  • Po 21 dniach od zakończonej rejestracji dokumenty będą wydawane przez Opiekuna praktyk podczas obowiązkowego spotkania

  Wniosek

  Rejestracja obowiązuje studentów, którzy we własnym zakresie znaleźli miejsce, w którym będą odbywać praktyki.

  • Wypełniony wniosek należy dostarczyć do pokoju 2.25
  • Przygotowane dokumenty zostaną wydane przez Opiekuna praktyk podczas spotkania po 21 dniach od zakończenia rejestracji

  Zaświadczenie

  Zaliczenie praktyk następuje na podstawie pracy zawodowej.
  W celu zaliczenia praktyk należy dostarczyć do Opiekuna praktyk następujące dokumenty:

  • Dokument potwierdzający zatrudnienie (oryginał do wglądu + kserokopia):
  • umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, zaświadczenie o odbyciu stażu, świadectwo pracy, zaświadczenie z miejsca pracy
  • Zakres obowiązków – czynności wystawiony przez pracodawcę
  • Podanie o zaliczenie praktyk 
  • Formularz efektów kształcenia 
 • Administracja / polityka społeczna: gdzie?

  Studenci kierunku administracja mogą odbywać praktyki w:

  • urzędach i zakładach administracji publicznej;
  • innych podmiotach publicznych oraz przedsiębiorstwach prywatnych gwarantujących realizację programu praktyk.

  Studenci kierunku polityka społeczna mogą odbywać praktyki w:

  • komórkach organizacyjnych urzędów i jednostkach organizacyjnych administracji publicznej realizujących zadania z zakresu polityki społecznej;
  • innych podmiotach publicznych realizujących zadania z zakresu polityki społecznej.

  W wyjątkowych sytuacjach, student może odbywać praktyki w innym niż wyżej wymienionym miejscu, po uzyskaniu zgody opiekuna praktyk.
  Nie jesteś pewien - spytaj Opiekuna kierunkowego.

  SĄD REJONOWY dla Łodzi - Śródmieścia w ŁODZI

  Każdy Student ubiegający się o odbycie praktyk w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi powinien przygotować komplet dokumentów w postaci: 

  • skierowania z uczelni (porozumienie uczelni z Sądem Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi) – dokumenty zostaną przekazane po rejestracj
  • harmonogramu praktyk określającego zakres merytoryczny wymagany do realizacji praktyk,
  • potwierdzenia posiadania zawartego ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków),
  • zaświadczenia o niekaralności

  Komenda Miejska Policji w Łodzi

  Każdy Student ubiegający się o odbycie praktyk w KMP w Łodzi powinien złożyć w Wydziale Kadr i Szkolenia KMP (pokój 5) mieszczącym się przy ul. Sienkiewicza 28/30 w Łodzi komplet dokumentów w postaci:

   • podania kierowanego do Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi z prośbą o przyjęcie na praktykę z dokładnym określeniem terminu praktyk oraz wymiaru godzinowego praktyki (ile godzin dziennie),
   • skierowania z uczelni (porozumienie uczelni z KMP w Łodzi) – dokumenty zostaną przekazane po rejestracji
   • harmonogramu praktyk określającego zakres merytoryczny wymagany do realizacji praktyk,
   • potwierdzenia posiadania zawartego ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków),
   • zaświadczenie o niekaralności.

  Po otrzymaniu kompletów dokumentów i ich weryfikacji KMP w Łodzi określi limit osobowy studentów oraz wyznaczy termin szkolenia BHP o czym poinformuje indywidualnie studentów.

  Więcej informacji na stronie: http://bip.lodz.kmp.policja.gov.pl/265/praktyki/22915,Praktyki.html

  Najwyższa Izba Kontroli

  Do odbycia praktyk w NIKu uprawnieni są studenci wyłonieni w postępowaniu rekrutacyjnym.
  Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja w składzie:

  • dr Joanna Mikołajczyk – opiekun praktyk studenckich WPiA UŁ,
  • dr Wojciech Robaczyński –przedstawiciel WPiA UŁ,
  • dr Jarosław Sułkowski –opiekun Studenckiego Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego.

  Komisja rekrutacyjna ustala listę osób zakwalifikowanych do odbycia praktyk w oparciu o poniższe kryteria:

  • przebieg rozmowy kwalifikacyjnej,
  • średnią ocen uzyskanych w dotychczasowym toku studiów,
  • zaangażowanie w pracę organizacyjną na Uczelni (np. pomoc przy organizacji konferencji), udział w kołach naukowych,
  • dodatkowe osiągnięcia (np. wygrana w konkursie).

  Fundacja Court Watch Polska - zaproszenie na spotkanie

  Praktyki w Fundacji polegają na uczestnictwie Wolontariuszy i Wolontariuszek w charakterze publiczności w rozprawach sądowych, monitorowaniu ich przebiegu i przekazywaniu Fundacji wyników swoich obserwacji. Fundacja szkoli osoby chcące zostać Obserwatorami, a także zapewnia im formularze obserwacji oraz dostęp do panelu na stronie internetowej, który umożliwia wprowadzanie danych z obserwacji on-line. Dane pozyskane przez Obserwatorów stanowią podstawę raportów, przygotowywanych przez FundacjęWięcej informacji na stronie: https://courtwatch.pl/wolontariat/praktyki-studenckie/

  Warunki odbycia praktyk w Fundacji Court Watch Polska:

  • udział w półtoragodzinnym szkoleniu oraz
  • zawarcie umowy o wolontariat.

  Informacje o praktykach
  o Fundacji Court Watch

  Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

  Uprzejmie informuję, że Studenci zarejestrowani na praktykę w GIODO są obowiązani przesłać na adres: kancelaria@giodo.gov.pl informację o zamiarze i ewentualnym terminie odbycia praktyki w w/w instytucji.

  Wymagane dokumenty:

  • porozumienie (dwa egzemplarze) i skierowanie (które otrzymali Państwo ode mnie na wtorkowym spotkaniu)
  • życiorys Studenta
  • podanie z prośbą o odbycie studenckiej praktyki wakacyjnej w GIODO
  • kserokopia legitymacji studenckiej
  • kserokopia ubezpieczenia NNW

  Studenci zainteresowani praktykami w Biurze GIODO będą mieli możliwość uczestniczyć w pracach następujących departamentów:

  • Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg (DOLIS)
  • Departament Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych (DRZDO)
  • Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej (DESIWM)
  • Zespół Rzecznika Prasowego (ZRP)

  Łódzki Urząd Wojewódzki (Piotrkowska 104, Łódź)

  Każdy Student ubiegający się o odbycie praktyk w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim  w Łodzi powinien przygotować komplet dokumentów w postaci:

   • skierowania z uczelni (porozumienie uczelni z ŁUW w Łodzi) – dokumenty zostaną przekazane po rejestracji,
   • harmonogramu praktyk określającego zakres merytoryczny wymagany do realizacji praktyk,
   • potwierdzenia posiadania zawartego ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).

   

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.