Poczta USOSweb APD Moodle Lex Baza Aktów Własnych Twitter Facebook

Praktyki

Kontakt

Opiekun praktyk kursowych WPiA dla kierunku PRAWO
dr Michał Ulasiewicz 

Opiekun praktyk kursowych WPiA dla kierunków ADMINISTRACJA oraz POLITYKA SPOŁECZNA
dr Joanna Mikołajczyk

Pełnomocnik Dziekana do spraw praktyk
dr Katarzyna Koperkiewicz-Mordel
Tel. (042) 635 63 56

Dziekanat - dyplomy
Anna Tulikowska- Górnisiewicz
Anna Jabłońska

pok. 2.25
Tel. (042) 635 40 48

Rejestracja na praktyki śródroczne (prawo)

Rejestracja na praktyki śródroczne dla studentów kierunku prawo rozpocznie się w dniu 10.12.2021 roku i zakończy się w dniu 31.12.2021 roku. Rejestracja na praktyki odbywa się za pośrednictwem systemu USOS, oraz formularzy FORMS. Osoby zainteresowane odbywaniem praktyk w konkretnym wydziale sądu (dotyczy osób rejestrujących się w ramach systemu USOS) powinny skontaktować się mailowo bądź podczas dyżuru z opiekunem praktyk.

 

Zasady przekazywania dokumentów niezbędnych do realizacji i rozliczenia praktyk śródrocznych II-V 2022 (kierunek prawo)

Osoby, które rejestrowały się w systemie USOS na praktyki do Sądu Okręgowego w Łodzi oraz sądów rejonowych okręgu łódzkiego otrzymają dokumenty niezbędne do realizacji i rozliczenia praktyk podczas spotkania organizacyjnego, które odbędzie się w reżimie sanitarnym w Sądzie Okręgowym w Łodzi w dniu 27 stycznia (czwartek) 2022 o godzinie 13:00 w budynku SO (Pl. Dąbrowskiego 5) sala konferencyjna nr 365 III piętro (stary budynek). Z uwagi na szkolenie bhp i szkolenie związane z ochroną informacji niejawnych obecność na spotkaniu jest obowiązkowa!

 

Osoby, które rejestrowały się w systemie USOS na praktyki do prokuratur rejonowych okręgu łódzkiego a także osoby, które będą odbywać praktyki w innych instytucjach na podstawie złożonego formularza (FORMS) będą mogły odebrać dokumenty niezbędne do realizacji i rozliczenia praktyk podczas dyżuru opiekuna praktyk, który odbędzie się w dniu 27 stycznia (czwartek) w portierni WPiA z zachowaniem reżimu sanitarnego:

1. dla studentów kierunku prawo stacjonarne między godziną 17:30 a 18:00
2. dla studentów kierunku prawo wieczorowe i zaoczne między godziną 18:00 a 18:30

Dokumenty nie będą wysyłane pocztą. Istnieje możliwość upoważnienia koleżanki/kolegi do odbioru dokumentów (po uprzednim kontakcie mailowym z opiekunem praktyk oraz na podstawie upoważnienia pisemnego).

 • Prawo: informacje podstawowe

  Studenci kierunku prawo odbywają praktyki po ukończeniu III lub na IV roku studiów. Studenci - na swój wniosek - mogą odbyć praktyki w innym niż wyżej wymienionym okresie studiów, jedynie w wyjątkowych okolicznościach, za zgodą pełnomocnika dziekana ds. praktyk, po uzyskaniu pozytywnej opinii opiekuna praktyk.

  Studenci kierunku prawo mogą odbywać praktyki kursowe:

  1. W instytucjach, z którymi WPiA łączy stałe porozumienie o współpracy, tj. w sądach i prokuraturach okręgu łódzkiego – wg. listy dostępnej na stronie (obowiązuje rejestracja w ramach systemu USOS)*
  2. W wybranych przez siebie, innych instytucjach zapewniających realizację programu praktyk, w szczególności w kancelariach: adwokackich, radcowskich, notarialnych i komorniczych; w innych sądach i prokuraturach oraz w działach prawnych przedsiębiorstw (obowiązuje rejestracja przy użyciu formularza FORMS)**
  3. W Klinice Prawa
  4. W ramach Academii Iuris

  *zapisy na praktyki w ramach systemu USOS odbywają się dwa razy do roku – w grudniu (praktyki śródroczne) i w maju (praktyki wakacyjne). Studenci obowiązani są do elektronicznej rejestracji  we wskazanych na stronie terminach, po upływie terminu zapisów rejestracja nie jest możliwa.

  **zgłoszenie praktyk następuje w oparciu o formularz FORMS (udostępniony w MS Office, zakładka Forms w terminach rejestracji na praktyki śródroczne - w grudniu i wakacyjne - w maju). Studenci obowiązani są do wypełniania i przesyłania formularzy we wskazanych na stronie terminach. Zgłoszenia dokonane po upływie terminu nie będą przyjmowane.

  W wyjątkowych przypadkach, na umotywowaną prośbę studenta istnieje możliwość zaliczenia praktyk kursowych na podstawie wykonywanej pracy zawodowej/stażu pod warunkiem, że charakter pracy/stażu koresponduje z wymaganiami określonymi w programie praktyk dla kierunku prawo i nie jest możliwe zawarcie porozumienia o współpracy między WPiA, a pracodawcą/organizatorem stażu (program praktyk stanowi załącznik do Zasad odbywania praktyk i jest dostępny na stronie).

  Przed rozpoczęciem praktyk współorganizowanych przez WPiA (tj. tych, na które obowiazują zapisy przez USOS bądź zapisy przy użyciu formularza FORMS), studentom wydaje się po dwa egzemplarze porozumienia w sprawie praktyk podpisane przez pełnomocnika dziekana ds. praktyk oraz  skierowanie na praktyki podpisane przez opiekuna praktyk. Dokumenty są wydawane podczas spotkania organizacyjnego w sprawie praktyk. Udział w spotkaniu jest obowiązkowy (z uwagi na ograniczenia związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, zasady organizacji spotkania i odbioru dokumentów mogą zostać zmienione).

  Pomocy i informacji w sprawach praktyk udzielI Państwu:

  Opiekun praktyk kursowych WPiA

  dr Michał Ulasiewicz ( aktualne terminy dyżurów jako opiekuna praktyk podane są na podstronie pracownika)

   

 • Prawo: zaliczenie

  ZALICZENIE PRAKTYK

  Po zakończeniu praktyk kursowych student składa dokumenty niezbędne do rozliczenia praktyk. W przypadku praktyk, na które obowiązuje rejestracja przez USOS student składa prawidłowo wypełniony formularz rozliczenia praktyk (dostępny na stronie) oraz zwrotną część skierowania na praktyki. W przypadku praktyk, na które obowiązuje rejestracja przy użyciu formularza FORMS student składa prawidłowo wypełniony  formularz rozliczenia praktyk, jeden egzemplarz  porozumienia w sprawie praktyk podpisany przez przedstawiciela instytucji przyjmującej na praktyki oraz zwrotną część skierowania na praktyki.   W przypadku praktyk realizowanych w ramach Kliniki Prawa, podstawę do zaliczenia praktyk stanowi ocena wystawiona w USOSie przez opiekuna z Kliniki. W przypadku praktyk realizowanych w ramach Academii Iuris student składa prawidłowo wypełniony  formularz rozliczenia praktyk oraz oryginał (do wglądu) i kopię certyfikatu wystawionego przez Akademię. W przypadku wniosku o zaliczenie pracy zawodowej/stażu na poczet praktyk zawodowych, student składa umotywowane podanie o zaliczenie praktyk (kierowane do pełnomocnika dziekana ds. praktyk) wraz z prawidłowo wypełnionym  formularzem rozliczenia praktyk.

   

  Niezależnie od trybu rozliczenia praktyk, student wypełnia ankietę oceniającą organizację i przebieg praktyk studenckich (formularz ankiety jest udostępniony w MS Office, zakładka Forms) a następnie drukuje ją i dołącza do dokumentów w sprawie praktyk.

  Dokumenty w sprawie praktyk należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Wydziału z dopiskiem "Dziekanat Dyplomy, pok. 2.25" bądź złożyć w zadresowanej kopercie w portierni Wydziału do przegródki Dyplomy.

  UWAGA! Studenci są obowiązani zaliczyć praktyki na IV roku studiów, ale ocena w USOSie wpisywania jest do protokołu V roku. Jeśli po uruchomieniu protokołów ocena nie pojawi się w USOSie, należy skontaktować się z opiekunem praktyk. Informację o ocenie wystawionej za praktyki można uzyskać od opiekuna praktyk podczas dyżuru.

   

Dokumenty przygotowane po zakończeniu rejestracji (w trybie USOSWeb i trybie formularza FORMS) na PRAKTYKI ŚRÓDROCZNE (luty-marzec i kwiecień-maj 2022) wydawane będę w dniu:

- 21 stycznia 2022 roku (piątek) o godz.: 15:30 – 16:00 - administracja stacjonarna;
- 21 stycznia 2022 roku (piątek) o godz.: 16:00 – 16:30 - polityka społeczna;
- 21 stycznia 2022 roku (piątek) o godz.: 18:30 – 19:00 - administracja zaoczna.

Dokumenty będą wydawane przy wejście do budynku WPiA (portiernia) z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Jednocześnie wyjaśniam, iż nie wysyłamy dokumentów za pośrednictwem poczty. Istnieje możliwość upoważnienia koleżanki/ kolegi do odbioru kompletu dokumentów (upoważnienie pisemne).
Liczę na Państwa niezawodne przybycie.


dr Joanna Mikołajczyk – opiekun praktyk studenckich

 • Administracja / polityka społeczna: Zapisy, zaliczenie

  Podstawą zaliczenia praktyki jest zrealizowanie jej programu udokumentowane:

  • wpisem w sprawozdaniu z przebiegu praktyk (które zastąpiło dziennik praktyk), zawierającym potwierdzenie przez instytucję, w której student odbywał praktykę terminów rozpoczęcia i zakończenia praktyk,
  • pozytywną oceną osoby sprawującej bezpośredni nadzór nad praktykantem, zawartą w formularzu efektów kształcenia uzyskanych w wyniku studenckiej praktyki zawodowej stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia,
  • studenci kierunku administracja odbywają praktyki na II roku studiów, zaś ocena przypisana jest do roku III (rozliczenie praktyk następuje po uprzednim zaliczeniu II roku, dokumenty związane z zaliczeniem praktyk należy składać do opiekuna kierunkowego dopiero po uzyskaniu wpisu zaliczającego II rok);
  • studenci kierunku polityka społeczna zarówno odbywają, jak i zaliczają praktyki na II roku.

  Zaliczenie praktyk jest dokonywane przez opiekuna praktyk poprzez wpis w sprawozdaniu z przebiegu praktyk oraz poprzez wpis uzyskanej oceny w systemie USOS.

  UWAGA!

  Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzupełnienie ankiety oceniająca organizację i przebieg praktyk studenckich. Ankieta dostępna jest w formularzu Microsoft Forms.

  Informacje o uruchomieniu ankiety i link do formularza pojawiają się na stronie Wydziału w zakładce praktyki.

   

  Praktyki zawodowe - Przewodnik krok po kroku
  Administracja - sprawozdanie z przebiegu praktyk
  Polityka społeczna - sprawozdanie z przebiegu praktyk
  Ankieta oceniająca organizację i przebieg praktyk studenckich
  Arkusz kontroli praktyki zawodowej

  Rejestracja

  Rejestracja obowiązuje wszystkich studentów przystępujących do realizacji praktyk, tj.

  1. Studentów kierujących się do instytucji, z którymi Wydział ma podpisane stałe porozumienia; (rejestracja przez USOSWEB)
  2. Studentów, którzy we własnym zakresie znaleźli miejsce, w którym będą odbywać praktyki; (rejestracja przy pomocy formularzy Microsoft Forms)
  3. Studentów, którzy będą odbywać praktyki u swego pracodawcy; (rejestracja przy pomocy formularzy Microsoft Forms)

  Rejestracja przez USOSWEB

  • Rejestrujemy się do grupy przedmiotu praktyki.
  • Do każdej grupy przypisane są miejsce i termin praktyk.
  • Informacje o uruchomieniu zapisów pojawiają się na stronie Wydziału w zakładce praktyki.
  • Po 21 dniach od zakończonej rejestracji dokumenty będą wydawane przez Opiekuna praktyk podczas obowiązkowego spotkania

  Rejestracja przy pomocy formularzy Microsoft Forms

  • Rejestrujemy się przez wypełnienie pól obejmujących dane w zakresie wskazania m.in.: pełnej nazwy instytucji, jej adresu, terminu realizacji praktyk.
  • Informacje o uruchomieniu zapisów i link do formularza pojawiają się na stronie Wydziału w zakładce praktyki.
  • Po 21 dniach od zakończonej rejestracji dokumenty będą wydawane przez Opiekuna praktyk podczas obowiązkowego spotkania

  Wykaz dokumentów niezbędnych do zaliczenia praktyk na WPiA UŁ 

  Charakterystyka praktyk

  Wymagane dokumenty:

   

  Praktyka/staż zorganizowane samodzielnie przez studenta

   

   

   

   

   

   

  Sprawozdanie z przebiegu praktyk (dla odpowiedniego kierunku tj. administracja albo polityka społeczna) – dokument ten zastępuje dwa dotychczasowe dokumenty tj. dzienniczek praktyk i formularz zaliczenia praktyk na WPiA UŁ

  2.     Porozumienie

  3.     Skierowanie

  4.     Ankieta oceniająca organizację i przebieg praktyk studenckich (wypełniona w formularzu Microsoft Forms, a następnie wydrukowana)

  Praktyka/staż zorganizowane samodzielnie przez uczelnię

   

   

   

  1.     Sprawozdanie z przebiegu praktyk (dla odpowiedniego kierunku tj. administracja albo polityka społeczna) – dokument ten zastępuje dwa dotychczasowe dokumenty tj. dzienniczek praktyk i formularz zaliczenia praktyk na WPiA UŁ

  2.     Porozumienie

  3.     Skierowanie

  4.     Ankieta oceniająca organizację i przebieg praktyk studenckich (wypełniona w formularzu Microsoft Forms, a następnie wydrukowana)

  Student prowadzi własną działalność gospodarczą

   

   

   

  1.     Sprawozdanie z przebiegu praktyk (dla odpowiedniego kierunku tj. administracja albo polityka społeczna) – dokument ten zastępuje dwa dotychczasowe dokumenty tj. dzienniczek praktyk i formularz zaliczenia praktyk na WPiA UŁ

  2.     Ankieta oceniająca organizację i przebieg praktyk studenckich (wypełniona w formularzu Microsoft Forms, a następnie wydrukowana)

   

  Student był zatrudniony i posiada np.: umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło

   

  1.     Dokument potwierdzający zatrudnienie (umowa, świadectwo pracy, zaświadczenie z miejsca pracy)

  2.     Zakres czynności – obowiązków wystawiony przez pracodawcę

  3.     Podanie o zaliczenie praktyk

  4.     Ankieta oceniająca organizację i przebieg praktyk studenckich (wypełniona w formularzu Microsoft Forms, a następnie wydrukowana)

  5.     Sprawozdanie z przebiegu praktyk (dla odpowiedniego kierunku tj. administracja albo polityka społeczna) – dokument ten zastępuje dwa dotychczasowe dokumenty tj. dzienniczek praktyk i formularz zaliczenia praktyk na WPiA UŁ

 • Administracja / polityka społeczna: gdzie?

  Studenci kierunku administracja mogą odbywać praktyki w:

  • urzędach i zakładach administracji publicznej;
  • innych podmiotach publicznych oraz przedsiębiorstwach prywatnych gwarantujących realizację programu praktyk.

  Studenci kierunku polityka społeczna mogą odbywać praktyki w:

  • komórkach organizacyjnych urzędów i jednostkach organizacyjnych administracji publicznej realizujących zadania z zakresu polityki społecznej;
  • innych podmiotach publicznych realizujących zadania z zakresu polityki społecznej.

  W wyjątkowych sytuacjach, student może odbywać praktyki w innym niż wyżej wymienionym miejscu, po uzyskaniu zgody opiekuna praktyk.
  Nie jesteś pewien - spytaj Opiekuna kierunkowego.

  SĄD REJONOWY dla Łodzi - Śródmieścia w ŁODZI

  Każdy Student ubiegający się o odbycie praktyk w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi powinien przygotować komplet dokumentów w postaci: 

  • skierowania z uczelni (porozumienie uczelni z Sądem Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi) – dokumenty zostaną przekazane po rejestracj
  • harmonogramu praktyk określającego zakres merytoryczny wymagany do realizacji praktyk,
  • potwierdzenia posiadania zawartego ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków),
  • zaświadczenia o niekaralności

  Komenda Miejska Policji w Łodzi

  Każdy Student ubiegający się o odbycie praktyk w KMP w Łodzi powinien złożyć w Wydziale Kadr i Szkolenia KMP (pokój 5) mieszczącym się przy ul. Sienkiewicza 28/30 w Łodzi komplet dokumentów w postaci:

   • podania kierowanego do Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi z prośbą o przyjęcie na praktykę z dokładnym określeniem terminu praktyk oraz wymiaru godzinowego praktyki (ile godzin dziennie),
   • skierowania z uczelni (porozumienie uczelni z KMP w Łodzi) – dokumenty zostaną przekazane po rejestracji
   • harmonogramu praktyk określającego zakres merytoryczny wymagany do realizacji praktyk,
   • potwierdzenia posiadania zawartego ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków),
   • zaświadczenie o niekaralności.

  Po otrzymaniu kompletów dokumentów i ich weryfikacji KMP w Łodzi określi limit osobowy studentów oraz wyznaczy termin szkolenia BHP o czym poinformuje indywidualnie studentów.

  Więcej informacji na stronie: http://bip.lodz.kmp.policja.gov.pl/265/praktyki/22915,Praktyki.html

  Najwyższa Izba Kontroli

  Do odbycia praktyk w NIKu uprawnieni są studenci wyłonieni w postępowaniu rekrutacyjnym.
  Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja w składzie:

  • dr Joanna Mikołajczyk – opiekun praktyk studenckich WPiA UŁ,
  • dr Wojciech Robaczyński –przedstawiciel WPiA UŁ,
  • dr Jarosław Sułkowski –opiekun Studenckiego Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego.

  Komisja rekrutacyjna ustala listę osób zakwalifikowanych do odbycia praktyk w oparciu o poniższe kryteria:

  • przebieg rozmowy kwalifikacyjnej,
  • średnią ocen uzyskanych w dotychczasowym toku studiów,
  • zaangażowanie w pracę organizacyjną na Uczelni (np. pomoc przy organizacji konferencji), udział w kołach naukowych,
  • dodatkowe osiągnięcia (np. wygrana w konkursie).

  Fundacja Court Watch Polska - zaproszenie na spotkanie

  Praktyki w Fundacji polegają na uczestnictwie Wolontariuszy i Wolontariuszek w charakterze publiczności w rozprawach sądowych, monitorowaniu ich przebiegu i przekazywaniu Fundacji wyników swoich obserwacji. Fundacja szkoli osoby chcące zostać Obserwatorami, a także zapewnia im formularze obserwacji oraz dostęp do panelu na stronie internetowej, który umożliwia wprowadzanie danych z obserwacji on-line. Dane pozyskane przez Obserwatorów stanowią podstawę raportów, przygotowywanych przez FundacjęWięcej informacji na stronie: https://courtwatch.pl/wolontariat/praktyki-studenckie/

  Warunki odbycia praktyk w Fundacji Court Watch Polska:

  • udział w półtoragodzinnym szkoleniu oraz
  • zawarcie umowy o wolontariat.

  Informacje o praktykach
  o Fundacji Court Watch

  Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

  Uprzejmie informuję, że Studenci zarejestrowani na praktykę w GIODO są obowiązani przesłać na adres: kancelaria@giodo.gov.pl informację o zamiarze i ewentualnym terminie odbycia praktyki w w/w instytucji.

  Wymagane dokumenty:

  • porozumienie (dwa egzemplarze) i skierowanie (które otrzymali Państwo ode mnie na wtorkowym spotkaniu)
  • życiorys Studenta
  • podanie z prośbą o odbycie studenckiej praktyki wakacyjnej w GIODO
  • kserokopia legitymacji studenckiej
  • kserokopia ubezpieczenia NNW

  Studenci zainteresowani praktykami w Biurze GIODO będą mieli możliwość uczestniczyć w pracach następujących departamentów:

  • Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg (DOLIS)
  • Departament Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych (DRZDO)
  • Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej (DESIWM)
  • Zespół Rzecznika Prasowego (ZRP)

  Łódzki Urząd Wojewódzki (Piotrkowska 104, Łódź)

  Każdy Student ubiegający się o odbycie praktyk w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim  w Łodzi powinien przygotować komplet dokumentów w postaci:

   • skierowania z uczelni (porozumienie uczelni z ŁUW w Łodzi) – dokumenty zostaną przekazane po rejestracji,
   • harmonogramu praktyk określającego zakres merytoryczny wymagany do realizacji praktyk,
   • potwierdzenia posiadania zawartego ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).

   

 • Rekrutacja studentów - praktyki Erasmus +

  Zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji studentów na praktyki zagraniczne w ramach ERASMUS+ w roku akademickim 2020/21.Dokumenty wymagane na etapie rekrutacji będą przyjmowane w Biurze Współpracy z Zagranicą UŁ w dwóch terminach: od 01.12.2020 do 28.02.2021 oraz od 01.03.2021 do 15.05.2021, po uprzednim ustaleniu terminu wizyty w BWZ UŁ lub mogą być przesłane z adresu uniwersyteckiego studenta w domenie @edu.uni.lodz.pl do p. Gabrieli Szkup, pracownika BWZ UŁ na adres: gabriela.szkup@uni.lodz.pl. Wyjazdy na praktykę w ramach programu Erasmus+ można realizować w okresie od 15.04.2021, jeśli student złoży dokumenty do końca lutego 2021 lub w okresie od 15.06.2021, jeśli student złoży dokumenty do 15.05.2021.

  Przekazane dokumenty do BWZ UŁ będę podlegały ocenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. W przypadku uzyskania pozytywnej oceny, student musi zwrócić się do Prorektora UŁ ds. współpracy z zagranicą o uzyskania indywidualnej zgody na wyjazd.

  Wymagane dokumenty na etapie rekrutacji na praktykę Erasmus+ 2020/21 dot. umowy 2020
  1) 
  Formularz-zgłoszeniowy_na praktykę Erasmus+ 2020_21 dot. umowy 2020
  2) list motywacyjny
  3) 
  oświadczenie o wcześniejszych wyjazdach Erasmus+
  4) uzgodnione i podpisane przez trzy strony (podpis: studenta, praktyko-dawcę oraz dr Annę Czaplińską) porozumienie o programie praktyk czyli Learning Agreement for Traineeships (LAT), część Before the Mobility, (akceptowalny jest skan dokumentu),
  5) certyfikat lub inny dokument poświadczający znajomość języka obcego, w którym student będzie realizował praktykę; (w indywidualnych przypadkach mogą być przeprowadzone rozmowy weryfikujące poziom znajomości języka, w którym student będzie realizował zaplanowaną mobilność)
  6) 
  Druk przewodni 2020_21 z oceną Learning Agreement for Traineeships, przyznaną przez Koordynatora kierunkowego ECTS, dr Annę Czaplińską,
  7) zgoda promotora na wyjazd (dotyczy studentów ubiegających się o wyjazd na ostatnim roku każdego cyklu studiów)

  Zasady_rekrutacji_ERASMUS_praktyki_2020_21

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.