PL

ERASMUS+

Kontakt

Dr Izabela Skomerska-Muchowska - Faculty Erasmus Coordinator
room: 2.36 or 3.33
speaking-hours:
e-mail: iskomerska@wpia.uni.lodz.pl

Dr Anna Czaplińska - Faculty ECTS Coordinator
room: 2.36 or 3.33
speaking-hours:
e-mail: aczaplinska@wpia.uni.lodz.pl

Faculty International Office
Marta Mucha
room: 2.10
office-hours: Mon, Tue, Thu, Fri: 09:00-13:00
No office hours on Wednesdays
e-mail: international.office@wpia.uni.lodz.pl

 • Rekrutacja na mobilność studentów

  Rekrutacja na wyjazdy w roku akademickim 2017/18 trwa w systemie USOS od godz. 12:00 dnia 16 stycznia do godz. 12:00 dnia 22 lutego 2017 r. 

  ZAPRASZAMY!

  Co trzeba zrobić, aby uczestniczyć w rekrutacji na rok akademicki 2017/2018?

  1. Zapoznać się z warunkami rekrutacji i szczegółowymi zasadami dotyczącymi wyjazdów w r.a. 2017/18.

  Należy zapoznać się z warunkami rekrutacji zamieszczonymi na niniejszej stronie, w instrukcji wypełnienia wniosku on-line oraz na stronie BWZ UŁ

  Przypominamy, że w rekrutacji mogą brać udział studenci:
  - studiów licencjackich (pierwszy cykl), magisterskich (drugi cykl) i doktoranckich (trzeci cykl) – decyduje status studenta w trakcie studiów za granicą. W przypadku jednolitych studiów magisterskich, pierwsze 3 lata studiów liczone są jako pierwszy cykl, a następne 2 jako cykl drugi;
  - studenci polscy i zagraniczni UŁ, którzy zostali przyjęci na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia trzeciego stopnia na podstawie przepisów obowiązujących w danym kraju.

  W procesie rekrutacji zapewnia się równość szans kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.

  W programie Erasmus+ możliwy jest wyjazd na studia i praktykę za granicę więcej niż jeden raz, na okres nieprzekraczający w sumie 12 miesięcy na każdym cyklu studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich), niezależnie od typu i liczby okresów mobilności np. dwa razy po sześć miesięcy lub trzy razy po cztery miesiące. Należy wliczyć tu zrealizowane już wyjazdy w ramach Erasmus+/LLP Erasmus/Campus Europae/ FSS, zarówno te z grantem jaki i „z grantem 0". W przypadku realizacji jednolitych studiów magisterskich, student może wyjechać na studia i praktykę za granicę w ramach programu Erasmus+ na okres nieprzekraczający 24 miesięcy. Wcześniejszy udział w wymianie Erasmus+, LLP Erasmus, Campus Europae, FSS zostanie uwzględniony w przypadku studentów starających się o stypendium Erasmus+ w ramach tego samego cyklu studiów, np. jeśli w ramach programu LLP Erasmus, Erasmus+, Campus Europae, FSS dany student otrzymał w przeszłości stypendium na 6 miesięcy nauki na poziomie studiów magisterskich, wówczas może on jeszcze skorzystać ze stypendium Erasmus+ odpowiednio na studiach magisterskich, ale maksymalnie na 6 miesięcy. Jeśli jednak ten sam student podejmie studia doktoranckie, może otrzymać wsparcie z Erasmus+ na okres do 12 miesięcy, ponieważ w tym przypadku chodzi o wyższy cykl studiów.

  Student biorący udział w wymianie zagranicznej w ramach Erasmus + otrzymuje podczas wyjazdu stypendium przez maksimum 4,5 miesiąca. Ponadto, dla studentów zakwalifikowanych na wyjazd w roku 2017/2018, a pobierających na UŁ stypendium socjalne, istnieje możliwość ubiegania się o dodatek z funduszu PO WER wypłacany co miesiąc. Osoby niepełnosprawne zapewnione mają dodatkowe finansowanie, aby mogły wziąć udział w wymianie. O szczegóły prosimy pytać w BWZ (tel. 42 635 40 36).

  UWAGA:
  • Musisz zaproponować, gdzie chcesz studiować, i wiedzieć dlaczego tam, a nie gdzie indziej (list motywacyjny jest obok CV jedną z części formularza aplikacyjnego). Zajrzyj na stronę internetową odpowiedniego Uniwersytetu (najbardziej aktualna lista w systemie USOS) i zapoznaj się z programem studiów, warunkami studiowania, cenami itp. Porozmawiaj z kolegami, którzy tam studiowali.
  • Liczba semestrów wskazana przy uczelni partnerskiej określa maksymalny okres, na jaki można wyjechać do danej uczelni - jeśli wskazuje 2 semestry, student może wyjechać na 1 lub 2 - wedle swojego życzenia!!!
  • Możliwość wyjazdu do niektórych uczelni partnerskich może być ograniczona tylko dla studentów pewnych kierunków i trybów, zgodnie z postanowieniami umów o współpracy z tymi uczelniami. W systemie USOS wskazana będzie lista uczelni dostępnych dla danego studenta.

  2. Dokonać zgłoszenia on-line poprzez system USOS.

  Rejestracja w systemie USOS będzie otwarta dla studentów od godz. 12:00 dnia 16 stycznia do  godz. 12:00 dnia 22 lutego 2017 r. Po upływie tego terminu rejestracja on-line zostanie zamknięta. Jeśli system rekrutacji on-line nie zadziała poprawnie należy niezwłocznie powiadomić o problemach pracowników Biura Współpracy z Zagranicą. NIE CZEKAJ NA OSTATNIĄ CHWILĘ!

  UWAGA: zgłoszenia OBOWIĄZKOWO dokonuje się w systemie USOS! W przypadku studentów, którzy z przyczyn technicznych nie mogli złożyć wniosku w USOSweb do 22.02.2017 r. do godz.: 12:00, a wcześniej zgłosili ten problem, istnieje możliwość złożenia wniosku papierowego najpóźniej do 22.02.2016 w pokoju 2.13 u p. Marty Muchy. Problem z wypełnieniem wniosków w USOSweb dotyczyć może studentów studiów doktoranckich.

  Dodatkowo student, który złożył wniosek w USOSweb jest zobowiązany wydrukować go i wypełnić zgodnie z instrukcją poniżej, po czym dostarczyć ze zdjęciem oraz oświadczeniem o wcześniej zrealizowanych wyjazdach na studia/praktyki w ramach LLP Erasmus/Erasmus+, CE, FSS do Koordynatora Wydziałowego w czasie dyżurów lub w pokoju 2.13 najpóźniej do dnia 23.02.2016r.

  • wypełnij FORMULARZ APLIKACYJNY w systemie USOS; postępuj zgodnie z instrukcjami w systemie, wypełnij wszystkie obligatoryjne pola formularza!
  • po zakończeniu rejestracji wydrukuj formularz w 1 egzemplarzu za pomocą polecenia "Drukuj" z menu "Plik" przeglądarki (dobrze jest też wydrukować dodatkowy egzemplarz "dla siebie")
  • naklej swoje zdjęcie w prawym górnym rogu pierwszej strony wydruku
  • wpisz odręcznie na 1. stronie formularza swoje imię, nazwisko, kierunek, rok, stopień i tryb studiów, jeśli dane te nie będą widoczne automatycznie; podaj także preferowany okres wyjazdu (1 semestr - zimowy czy letni albo 2 semestry)
  • dołącz oświadczenie o zrealizowanych studiach i praktykach zagranicznych,
  • studenci, którzy biorą udział w rekrutacji będąc na ostatnim roku studiów są zobowiązani dołączyć zobowiązanie o kontynuacji edukacji na tym samym wydziale,
  • średnia ocen z toku studiów zostanie uzyskana z dziekanatów przez Koordynatora
  • opcjonalnie do wydruku formularza można dołączyć (w 1 egzemplarzu):
   • dokument potwierdzający znajomość języka, w którym chcesz studiować,
   • dokumenty poświadczające szczególne osiągnięcia i umiejętności studenta na uczelni i poza nią

  UWAGA: prosimy o dołączanie kopii, a nie oryginałów posiadanych certyfikatów, dyplomów, itp.

  UWAGA: tylko studenci, którzy planują wyjazd na ostatnim roku studiów magisterskich (tj. 5 roku prawa lub 2 roku administracji II stopnia, a więc w trakcie rekrutacji są na 4 roku prawa lub 1 administracji II stopnia) zobowiązani są uzyskać opinię promotora / prowadzącego seminarium. W tym celu wskazują w odpowiednim polu w systemie USOS osobę, która ma wystawić opinię; wskazana osoba wystawia opinię przez system USOS - student powinien dopilnować, aby opinia została wystawiona w terminie do 22 lutego 2017 r. godz. 12:00. W przypadku studentów, którzy planują wyjazd na ostatni semestr studiów magisterskich opinia powinna zawierać także zgodę promotora na taki wyjazd. Należy pamiętać, że aby promotor mógł wystawić opinię, student musi najpierw dokonać pełnej rejestracji online!

  UWAGA: wszyscy studenci, którzy chcą uczestniczyć w rekrutacji zobowiązani są podać do systemu USOS swój poprawny i aktualny adres E-MAIL! Należy go zgłosić w swoim kierunkowym dziekanacie. Informacje dotyczące rekrutacji będą przesyłane drogą mailową przez system USOS.

  3. Należy złożyć dokumenty

  w International Office pokój 2.13 (Beczka A, pon.-czw. 14:00-16:00) lub u Koordynatorów w czasie dyżurów (informacje poniżej) w nieprzekraczalnym terminie do 23 lutego 2016 r.

  UWAGA: niezłożenie wydruku formularza zostanie uznane za rezygnację z udziału w rekrutacji!

  4. Stawić się osobiście na rozmowie kwalifikacyjnej 3 marca 2017 w pokoju 2.36

  Termin rozmowy kwalifikacyjnej wyznaczony został wstępnie i zostanie jeszcze potwierdzony.

  • wszyscy zgłoszeni studenci powinni przyjść o godz. 11:00;
  • na rozmowę kwalifikacyjną należy obowiązkowo przynieść indeks;
  • jeśli ktoś z góry wie, że nie będzie mógł stawić się na rozmowie, może uczestniczyć w rekrutacji, ale powinien zgłosić to wcześniej Koordynatorowi WPiA ds. Erasmusa, dr Izabeli Skomerskiej-Muchowskiej i ustalić indywidualnie dalszy tryb postępowania.

  Wstępne wyniki rekrutacji
  zostaną ogłoszone w ciągu kilku dni po rozmowie kwalifikacyjnej. Od dnia ogłoszenia wyników studenci mają 7 dni na złożenie odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do Dziekana WPiA - w formie pisemnej, z uzasadnieniem. Odwołania należy składać u Koordynatorów w czasie dyżurów lub w pokoju 2.13 u p. Marty Muchy.

  Po upływie terminu odwoławczego zostaną ogłoszone ostateczne wyniki rekrutacji. Studenci zakwalifikowani do wyjazdu są zobowiązani uzupełnić formularz w USOS, a następnie po zatwierdzeniu przez Koordynatora, wydrukować, podpisać, dołączyć kolejne zdjęcie i złożyć w pokoju 2.13 u p. Marty Muchy lub bezpośrednio do Koordynatorów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 marca 2016 r.

  PODSTAWOWE KRYTERA KWALIFIKACYJNE

  • średnia ocen w dotychczasowym przebiegu studiów z uwzględnieniem czasu trwania studiów,
  • znajomość języka obcego zgodna z wymogami językowymi uczelni przyjmującej,
  • motywacja studenta,
  • udział w życiu Wydziału i Uniwersytetu (np. aktywne członkostwo w organizacjach studenckich takich jak ESN, koła naukowe, ELSA, udział w organizacji imprez naukowych na WPiA),
  • osiągnięcia naukowe,
  • udział w zajęciach w językach obcych oferowanych przez WPiA UŁ w dotychczasowym przebiegu studiów.
  UWAGA: priorytetowo traktuje się studentów, którzy dotychczas nie brali udziału w wymianie.

  O pomoc możesz zwracać się do

  Dr Izabeli Skomerskiej-Muchowskiej, Koordynatora WPiA ds. Programu Erasmus/Campus Europae
  Dr Anny Czaplińskiej, Koordynatora WPiA ds. ECTS
  p. Marty Mucha, International Office WPiA, pok. 2.13

 • Kwalifikacja na mobilność pracowników dydaktycznych

  Uniwersytet Łódzki zastrzega sobie prawo do wprowadzenia merytorycznych zmian w treści poniższych zasadach. Zmiany te mogą wynikać z nowych ustaleń przekazywanych na bieżąco przez Komisję Europejską, Narodową Agencję Programu Erasmus+ oraz Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  W ramach wyjazdu aplikujący nauczyciel akademicki zobowiązuje się do przeprowadzenia min. 8 godzin zajęć dydaktycznych na wybranej uczelni partnerskiej podczas pobytu trwającego do 7 dni. Przy pobytach 2-tygodnowych obowiązuje 16 godzin dydaktycznych. Zajęcia powinny być zintegrowane z programem studiów goszczącej uczelni partnerskiej. Pobyt może trwać od 2 dni (2 dni to 2 noclegi) do 2 miesięcy, przy czym dofinansowanie przyznawane jest z Programu Erasmus+ w UŁ na maksymalnie 5 dni pobytu. 

  KWALIFIKACJA odbywa się w dniach 26 kwietnia – 20 czerwca 2017.

  Koszty podróży mogą być dofinansowane ze środków wydziałowych, do wysokości ustalonej przez władze WPiA, pod warunkiem skorzystania z najbardziej ekonomicznego środka transportu na danej trasie. Dofinansowanie z Programu Erasmus+ jest przeznaczone z założenia na pokrycie dodatkowych, a nie pełnych kosztów związanych z wyjazdem.

  Wyjazd może nastąpić tylko do uczelni partnerskiej, z którą WPiA UŁ ma podpisaną aktualną umowę w ramach Programu Erasmus i która potwierdziła gotowość przyjęcia wykładowcy. Aktualny wykaz takich uczelni znajduje się w dokumentach do pobrania.

  Zainteresowani we własnym zakresie kontaktują się z wybraną uczelnią partnerską, uzyskują potwierdzenie z uczelni partnerskiej o gotowości przyjęcia wykładowcy ze wskazaniem przybliżonego terminu realizacji wyjazdu oraz sami ustalają z uczelnią partnerską szczegóły dotyczące tego wyjazdu np. język, w którym przeprowadzone będą zajęcia, czy sprawy organizacyjne jak zakwaterowanie. Należy pamiętać, aby termin ustalać rozważnie, biorąc pod uwagę okres, w jakim należy zrealizować wyjazd oraz czas potrzebny na jego przygotowanie.

  Realizacja wyjazdu możliwa jest w okresie 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r., w czasie, kiedy w uczelniach partnerskich prowadzone są zajęcia dydaktyczne.

  Stawki dzienne dofinansowania z Programu Erasmus+ 2017/2018 oraz szczegółowe informacje dotyczące zasad kwalifikacji są takie same dla wszystkich wydziałów (zasady kwalifikacji - link). Kwalifikacja i klasyfikacja przeprowadzana jest na poszczególnych wydziałach na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych.
  Komplet dokumentów należy dostarczyć do dnia 20 czerwca 2017 r. do International Office do p. Marty Muchy (pok. 2.13) international.office@wpia.uni.lodz.pl lub bezpośrednio do Koordynatora WPiA ds. Programu Erasmus, dr Izabeli Skomerskiej-Muchowskiej w godzinach dyżurów (środa godz. 12:30-13:30 pok. 2.36 lub 3.33), iskomerska@wpia.uni.lodz.pl.

  Wykaz wymaganych dokumentów 2017/2018 (dostępne w plikach do ściągnięcia na dole)

  Dokumenty kwalifikacyjne

  1. Formularz-zgłoszeniowy-STA-2016-2017
  2. Staff-Mobility-Agreement-teaching 2017 – uzgodniony i podpisany przez Beneficjenta(wyjeżdżającego pracownika UŁ), Koordynatora Wydziałowego na uczelni macierzystej oraz przedstawiciela zagranicznej uczelni przyjmującej wraz z pieczęcią uczelni goszczącej. Mobility Agreement musi określać zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć w charakterze sylabusa/konspektu oraz oczekiwane rezultaty. Dokument ten powinien być wypełniony komputerowo. Na etapie kwalifikacji może to być skan lub faks.
  3. Zlecenie_przekazywania_dofinansowania_STA_Erasmus+

  Ww. dokumenty należy złożyć do International Office p. 2.13 lub na ręce Koordynatora Wydziałowego ds. programu Erasmus+, nie później niż 20 czerwca 2017 r.

  Wskazówki

  Podstawą kwalifikacji pracownika jest ocena Indywidualnego Programu Nauczania (Individual Teaching Programme - ITP), który po akceptacji uczelni macierzystej powinien być zaakceptowany przez instytucję przyjmującą. Ten najważniejszy dokumentem określa zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć w charakterze sylabusa oraz oczekiwane rezultaty. Dodatkowe kryteria, które będą brane pod uwagę przy kwalifikacji kandydatów to: doświadczenie dydaktyczne oraz znajomość języka obcego pozwalająca na swobodne prowadzenie zajęć w uczelni zagranicznej. Ponadto priorytetowo traktowane będą kandydatury osób ubiegających się o wyjazd po raz pierwszy oraz wnioski składane przez młodszą kadrę dydaktyczną.

  Z pozyskanych środków z budżetu Programu Erasmus+ zakwalifikowanym wykładowcom będą mogły być wypłacane dofinansowania na pobyt w uczelni partnerskiej po spełnieniu następujących warunków:

  1. Na ok. miesiąc przed planowaną datą wyjazdu wykładowca złoży do BWZ UŁ podpisane zgłoszenie wyjazdu pracownika UŁ za granicę.
  2. Uczelnia partnerska pisemnie potwierdzi gotowość przyjęcia wykładowcy z UŁ ze wskazaniem dokładnych dat rozpoczęcia i zakończenia mobilności w dokumencie Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement.
  3. Na ok. dwa tygodnie przed wyjazdem wykładowca podpisze umowę finansową w BWZ UŁ.

  ZASADY DOFINANSOWANIA WYJAZDÓW DYDAKTYCZNYCH

  Dofinansowanie wypłacane będzie na każdy dzień pobytu w uczelni partnerskiej (max. do 5 dni  zgodnie z datami z załączonego Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement) według zatwierdzonych stawek w zależności od grupy kraju wyjazdu.

  Grupa I – Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania – 130 €/dzień

  Grupa II – Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy – 110 €/dzień

  Grupa III - Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, FYROM (była Jugosłowiańska Republika Macedonii),  –100 €/dzień

  Grupa IV – Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia – 80 €/dzień

  Stypendium zwolnione jest z opodatkowania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dziennik Ustaw z dnia 28 grudnia 2016 r. poz. 2190)


  Kandydat zgłaszający się na wyjazd przyjmuje do wiadomości, że Program Erasmus+ nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z utrzymaniem za granicą.

   

   

 • Kwalifikacja na mobilność pracowników nie-dydaktycznych

  Kwalifikacja pracowników nie-dydaktycznych na wyjazdy zagraniczne w roku akademickim 2017/18 w ramach ERASMUS+trwa od 11 maja do 10 lipca 2017 w BWZ (Matejki 21/23, pok.nr 7A) na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych.

  Uniwersytet Łódzki zastrzega sobie prawo do wprowadzenia merytorycznych zmian w treści poniższych zasadach. Zmiany te mogą wynikać z nowych ustaleń przekazywanych na bieżąco przez Komisję Europejską, Narodową Agencję Programu Erasmus+ oraz Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  O wyjazd szkoleniowy mogą ubiegać się pracownicy uczelni będący m.in. pracownikami administracji wydziałowej i centralnej, pracownikami inżynieryjno-technicznymi, informatykami, programistami, bibliotekarzami, lektorami.

  Wyjazdy wyżej wymienionych pracowników w celach szkoleniowych mogą być realizowane w zagranicznych instytucjach znajdujących się w jednym z 27 krajów UE, w jednym z krajów EOG, Turcji lub Macedonii. Szkolenia mogą być realizowane w przedsiębiorstwach, w organizacjach, w instytucjach edukacyjnych, w tym uczelni, a celem jest doskonalenie umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiana doświadczeń, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu job shadowing, itp.). Miejscami odbycia szkoleń na uczelniach mogą być dziekanaty, biblioteki, działy BWZ, księgowości, finansowe, promocji, komputerowe i inne. Nie można odbyć szkolenia w instytucjach zarządzających funduszami i programami UE oraz w polskich placówkach dyplomatycznych.

  Zaleca się, aby każdy pracownik wyjeżdżał indywidualnie. W uzasadnionych przypadkach (kulturowych) dopuszczane są wyjazdy wspólne.

  Pobyt pracownika na wyjeździe szkoleniowym może trwać od 2 dni (min. dwa noclegi) do 2 miesięcy, przy czym dofinansowanie z budżetu Erasmus+ w UŁ przyznawane jest maksymalnie na 5 dni pobytu na miejscu niezależnie od długości trwania wyjazdu i nie wliczając w ten czas dni podróży. Dofinansowanie będzie przeznaczone na pokrycie części, a nie pełnych kosztów związanych z wyjazdem.

  Dodatkowo koszty podróży mogą być dofinansowane ze środków wydziałowych, do wysokości ustalonych przez władze WPiA, pod warunkiem korzystania z najbardziej ekonomicznego środka transportu na danej trasie. W kwestii rozliczenia kosztów podróży związanej z wyjazdem szkoleniowym w ramach programu Erasmus+, proszę kontaktować się z Panią Martą Kowalską z Działu Rachunkowości Zarządczej UŁ, Rektorat UŁ, III piętro, pok. 307, tel. 42 635 48 09.

  Wyjazdy pracowników biorących udział w kwalifikacji będą mogły być realizowane od dnia 1 października 2017 do dnia 30 września 2018 roku.

  Wyjeżdżający pracownik jest zobowiązany do posiadania dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE i państw uczestniczących w programie Erasmus+. Ponadto zaleca się, aby uczestnik zarejestrował się przed wyjazdem na portalu MSZ 

  Wyjeżdżająca osoba samodzielnie załatwia wszystkie formalności (potwierdzenie przyjęcia z instytucji, uaktualnienie programu szkolenia, rezerwacja podróży, zakwaterowania) i składa komplet dokumentów wyjazdowych ze zgodą przełożonego w BWZ UŁ (Matejki 21/23, pok.nr 7A) do dnia 10 lipca 2017.

  • list motywacyjny do odbycia szkolenia zagranicznego kierowany do uczelnianego Koordynatora ds. Erasmus+ z poparciem bezpośredniego przełożonego (zgodą na wyjazd).
  • deklarację pracownika o stopniu znajomości języka obcego umożliwiającego zrealizowanie szkolenia za granicą (ewentualne certyfikaty językowe).
  • Indywidualny Program Szkolenia (Staff Mobility for Training Mobility Agreement)

  uzgodniony i podpisany przez wszystkie 3 strony umowy tj. Beneficjenta, uczelnię  macierzystą oraz instytucję przyjmującą. Mobility Agreement musi określać              zakładane cele szkolenia, korzyści oraz oczekiwane rezultaty. Dokument ten powinien być wypełniony komputerowo i na etapie kwalifikacji może to być skan lub faks.

  • Formularz zgłoszeniowy Erasmus+ 2017/2018.
  • Zlecenie przekazywania dofinansowania na wyjazd Erasmus+.

  Wzory dokumentów dostępne są poniżej oraz na stronie

  Na podstawie otrzymanych zgłoszeń BWZ sporządzi listę kandydatów biorąc pod uwagę kompletność i poprawność złożonych dokumentów. Po analizie wniosków pod kątem przydatności szkolenia do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez Uczelnianego Koordynatora ds. Programu Erasmus+ oraz Uczelnianego Koordynatora ds. ECTS, BWZ UŁ poinformuje wszystkich mailowo o wynikach kwalifikacji, co nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017 roku. Priorytetowo będą traktowane osoby, które ubiegają się o wyjazd po raz pierwszy i posiadają poziom znajomości języka umożliwiający im zrealizowanie szkolenia za granicą. Od decyzji pracownik może odwołać się do Prorektora ds. współpracy z zagranicą w przeciągu 7 dni po otrzymaniu informacji.

  Merytoryczne rozliczenie po zrealizowanym wyjeździe następuje w BWZ UŁ.

  Pracownik ubiegający się o wyjazd musi być związany stosunkiem pracy z UŁ oraz być zatrudniony na umowę na czas nieokreślony. Przed wyjazdem pracownik musi uzgodnić między stronami Staff Mobility for Training Mobility Agreement (program szkolenia). Niezbędnymi elementami programu szkolenia są:
  a) zakładane cele i przedmiot szkolenia,
  b) korzyści z odbytego szkolenia
  c) harmonogram pracy i program szkolenia dokładnie opisany,
  d) oczekiwane rezultaty dla: Beneficjenta, uczelni macierzystej i instytucji przyjmującej.

  Dofinansowanie na pobyt w uczelni partnerskiej będzie mogło być wypłacone pracownikowi ze środków Programu Erasmus+ gdy zostaną spełnione następujące warunki:

  • Instytucja partnerska potwierdzi gotowość przyjęcia pracownika z UŁ ze wskazaniem dokładnych dat rozpoczęcia i zakończenia mobilności co zostanie zapisane w dokumencie Staff Mobility for Training Mobility Agreement. Dokument ten musi być podpisany i zaakceptowany przez wszystkie strony umowy.
  • Na ok. miesiąc przed planowaną datą wyjazdu pracownik złoży do BWZ UŁ zgłoszenie wyjazdu pracownika UŁ za granicę.
  • Na ok. dwa tygodnie przed wyjazdem pracownik podpisze umowę finansową w BWZ UŁ.

  Dofinansowanie wypłacane będzie na każdy dzień pobytu (max. do 5 dni zgodnie z załączonym potwierdzeniem przyjęcia z uczelni partnerskiej) według zatwierdzonych stawek w zależności od grupy kraju wyjazdu. Dofinansowanie będzie przeznaczone na pokrycie dodatkowych, a nie pełnych kosztów związanych z wyjazdem.

  Grupa I – Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania – 130 E/dzień

  Grupa II – Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy – 110 E/dzień

  Grupa III - Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, FYROM (była Jugosłowiańska Republika Macedonii),  –100 E/dzień

  Grupa IV – Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia - 80E/dzień

  Stypendium zwolnione jest z opodatkowania zgodnie rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 16 grudnia 2016 r. (Dziennik Ustaw z dn. 28 grudnia 2016 r. poz. 2190)

  Po powrocie z wyjazdu pracownik zobowiązany jest do rozliczenia się z mobilności. W tym celu przedkłada w BWZ UŁ następujące dokumenty:

  • Oryginalne potwierdzenie (confirmation) zrealizowania szkolenia w instytucji zagranicznej ze wskazaniem dokładnych dni trwania szkolenia oraz z określeniem rodzaju odbytego szkolenia.
  • Oryginalny Staff Mobility for Training Mobility Agreement podpisany przez wszystkie strony umowy, wraz z dokładnymi datami trwania mobilności zgodnymi z datą pobytu na confirmation.
  • Ponadto pracownik wypełnia i składa on-line ankietę sprawozdawczą przy użyciu narzędzi Komisji Europejskiej. Uczestnik mobilności drogą e-mail zapraszany jest do wypełnienia raportu końcowego, do którego link jest podany w treści korespondencji. Zadaniem uczestnika mobilności jest wypełnienie pól i wysyłka zwrotna formularza opracowanego w technologii webowej.
  • Ponadto, jeśli zaistnieje taka konieczność, Uczestnik mobilności dokona rozliczenia finansowego w Dziale Rachunkowości Zarządczej UŁ.

  Kandydat zgłaszający się na wyjazd zapoznaje się z pełnymi zasadami kwalifikacji 2017/18 (poniżej lub na stronie BWZ) oraz przyjmuje do wiadomości, że Program Erasmus+ nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z utrzymaniem za granicą.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.