PL

ERASMUS+

Kontakt

Dr Izabela Skomerska-Muchowska - Faculty Erasmus Coordinator
room: 2.15 or 3.33
speaking-hours:
e-mail: iskomerska@wpia.uni.lodz.pl

Dr Anna Czaplińska - Faculty ECTS Coordinator
room: 2.15 or 3.33
speaking-hours:
e-mail: aczaplinska@wpia.uni.lodz.pl

Faculty International Office
Marta Mucha
room: 2.11
office-hours: Mon, Tue, Thu, Fri: 09:00-13:00
No office hours on Wednesdays
e-mail: international.office@wpia.uni.lodz.pl

 • Kwalifikacja na mobilność pracowników dydaktycznych

  Uniwersytet Łódzki zastrzega sobie prawo do wprowadzenia merytorycznych zmian w treści poniższych zasadach. Zmiany te mogą wynikać z nowych ustaleń przekazywanych na bieżąco przez Komisję Europejską, Narodową Agencję Programu Erasmus+ oraz Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  W ramach wyjazdu aplikujący nauczyciel akademicki zobowiązuje się do przeprowadzenia min. 8 godzin zajęć dydaktycznych na wybranej uczelni partnerskiej podczas pobytu trwającego do 7 dni. Przy pobytach 2-tygodnowych obowiązuje 16 godzin dydaktycznych. Zajęcia powinny być zintegrowane z programem studiów goszczącej uczelni partnerskiej. Pobyt może trwać od 2 dni (2 dni to 2 noclegi) do 2 miesięcy, przy czym dofinansowanie przyznawane jest z Programu Erasmus+ w UŁ na maksymalnie 5 dni pobytu. 

  KWALIFIKACJA odbywa się w dniach 26 kwietnia – 20 czerwca 2017.

  Koszty podróży mogą być dofinansowane ze środków wydziałowych, do wysokości ustalonej przez władze WPiA, pod warunkiem skorzystania z najbardziej ekonomicznego środka transportu na danej trasie. Dofinansowanie z Programu Erasmus+ jest przeznaczone z założenia na pokrycie dodatkowych, a nie pełnych kosztów związanych z wyjazdem.

  Wyjazd może nastąpić tylko do uczelni partnerskiej, z którą WPiA UŁ ma podpisaną aktualną umowę w ramach Programu Erasmus i która potwierdziła gotowość przyjęcia wykładowcy. Aktualny wykaz takich uczelni znajduje się w dokumentach do pobrania.

  Zainteresowani we własnym zakresie kontaktują się z wybraną uczelnią partnerską, uzyskują potwierdzenie z uczelni partnerskiej o gotowości przyjęcia wykładowcy ze wskazaniem przybliżonego terminu realizacji wyjazdu oraz sami ustalają z uczelnią partnerską szczegóły dotyczące tego wyjazdu np. język, w którym przeprowadzone będą zajęcia, czy sprawy organizacyjne jak zakwaterowanie. Należy pamiętać, aby termin ustalać rozważnie, biorąc pod uwagę okres, w jakim należy zrealizować wyjazd oraz czas potrzebny na jego przygotowanie.

  Realizacja wyjazdu możliwa jest w okresie 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r., w czasie, kiedy w uczelniach partnerskich prowadzone są zajęcia dydaktyczne.

  Stawki dzienne dofinansowania z Programu Erasmus+ 2017/2018 oraz szczegółowe informacje dotyczące zasad kwalifikacji są takie same dla wszystkich wydziałów (zasady kwalifikacji - link). Kwalifikacja i klasyfikacja przeprowadzana jest na poszczególnych wydziałach na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych.
  Komplet dokumentów należy dostarczyć do dnia 20 czerwca 2017 r. do International Office do p. Marty Muchy (pok. 2.13) international.office@wpia.uni.lodz.pl lub bezpośrednio do Koordynatora WPiA ds. Programu Erasmus, dr Izabeli Skomerskiej-Muchowskiej w godzinach dyżurów (środa godz. 12:30-13:30 pok. 2.36 lub 3.33), iskomerska@wpia.uni.lodz.pl.

  Wykaz wymaganych dokumentów 2017/2018 (dostępne w plikach do ściągnięcia na dole)

  Dokumenty kwalifikacyjne

  1. Formularz-zgłoszeniowy-STA-2016-2017
  2. Staff-Mobility-Agreement-teaching 2017 – uzgodniony i podpisany przez Beneficjenta(wyjeżdżającego pracownika UŁ), Koordynatora Wydziałowego na uczelni macierzystej oraz przedstawiciela zagranicznej uczelni przyjmującej wraz z pieczęcią uczelni goszczącej. Mobility Agreement musi określać zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć w charakterze sylabusa/konspektu oraz oczekiwane rezultaty. Dokument ten powinien być wypełniony komputerowo. Na etapie kwalifikacji może to być skan lub faks.
  3. Zlecenie_przekazywania_dofinansowania_STA_Erasmus+

  Ww. dokumenty należy złożyć do International Office p. 2.13 lub na ręce Koordynatora Wydziałowego ds. programu Erasmus+, nie później niż 20 czerwca 2017 r.

  Wskazówki

  Podstawą kwalifikacji pracownika jest ocena Indywidualnego Programu Nauczania (Individual Teaching Programme - ITP), który po akceptacji uczelni macierzystej powinien być zaakceptowany przez instytucję przyjmującą. Ten najważniejszy dokumentem określa zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć w charakterze sylabusa oraz oczekiwane rezultaty. Dodatkowe kryteria, które będą brane pod uwagę przy kwalifikacji kandydatów to: doświadczenie dydaktyczne oraz znajomość języka obcego pozwalająca na swobodne prowadzenie zajęć w uczelni zagranicznej. Ponadto priorytetowo traktowane będą kandydatury osób ubiegających się o wyjazd po raz pierwszy oraz wnioski składane przez młodszą kadrę dydaktyczną.

  Z pozyskanych środków z budżetu Programu Erasmus+ zakwalifikowanym wykładowcom będą mogły być wypłacane dofinansowania na pobyt w uczelni partnerskiej po spełnieniu następujących warunków:

  1. Na ok. miesiąc przed planowaną datą wyjazdu wykładowca złoży do BWZ UŁ podpisane zgłoszenie wyjazdu pracownika UŁ za granicę.
  2. Uczelnia partnerska pisemnie potwierdzi gotowość przyjęcia wykładowcy z UŁ ze wskazaniem dokładnych dat rozpoczęcia i zakończenia mobilności w dokumencie Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement.
  3. Na ok. dwa tygodnie przed wyjazdem wykładowca podpisze umowę finansową w BWZ UŁ.

  ZASADY DOFINANSOWANIA WYJAZDÓW DYDAKTYCZNYCH

  Dofinansowanie wypłacane będzie na każdy dzień pobytu w uczelni partnerskiej (max. do 5 dni  zgodnie z datami z załączonego Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement) według zatwierdzonych stawek w zależności od grupy kraju wyjazdu.

  Grupa I – Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania – 130 €/dzień

  Grupa II – Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy – 110 €/dzień

  Grupa III - Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, FYROM (była Jugosłowiańska Republika Macedonii),  –100 €/dzień

  Grupa IV – Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia – 80 €/dzień

  Stypendium zwolnione jest z opodatkowania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dziennik Ustaw z dnia 28 grudnia 2016 r. poz. 2190)


  Kandydat zgłaszający się na wyjazd przyjmuje do wiadomości, że Program Erasmus+ nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z utrzymaniem za granicą.

   

   

 • Kwalifikacja na mobilność pracowników nie-dydaktycznych

  Kwalifikacja pracowników nie-dydaktycznych na wyjazdy zagraniczne w roku akademickim 2017/18 w ramach ERASMUS+trwa od 11 maja do 10 lipca 2017 w BWZ (Matejki 21/23, pok.nr 7A) na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych.

  Uniwersytet Łódzki zastrzega sobie prawo do wprowadzenia merytorycznych zmian w treści poniższych zasadach. Zmiany te mogą wynikać z nowych ustaleń przekazywanych na bieżąco przez Komisję Europejską, Narodową Agencję Programu Erasmus+ oraz Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  O wyjazd szkoleniowy mogą ubiegać się pracownicy uczelni będący m.in. pracownikami administracji wydziałowej i centralnej, pracownikami inżynieryjno-technicznymi, informatykami, programistami, bibliotekarzami, lektorami.

  Wyjazdy wyżej wymienionych pracowników w celach szkoleniowych mogą być realizowane w zagranicznych instytucjach znajdujących się w jednym z 27 krajów UE, w jednym z krajów EOG, Turcji lub Macedonii. Szkolenia mogą być realizowane w przedsiębiorstwach, w organizacjach, w instytucjach edukacyjnych, w tym uczelni, a celem jest doskonalenie umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiana doświadczeń, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu job shadowing, itp.). Miejscami odbycia szkoleń na uczelniach mogą być dziekanaty, biblioteki, działy BWZ, księgowości, finansowe, promocji, komputerowe i inne. Nie można odbyć szkolenia w instytucjach zarządzających funduszami i programami UE oraz w polskich placówkach dyplomatycznych.

  Zaleca się, aby każdy pracownik wyjeżdżał indywidualnie. W uzasadnionych przypadkach (kulturowych) dopuszczane są wyjazdy wspólne.

  Pobyt pracownika na wyjeździe szkoleniowym może trwać od 2 dni (min. dwa noclegi) do 2 miesięcy, przy czym dofinansowanie z budżetu Erasmus+ w UŁ przyznawane jest maksymalnie na 5 dni pobytu na miejscu niezależnie od długości trwania wyjazdu i nie wliczając w ten czas dni podróży. Dofinansowanie będzie przeznaczone na pokrycie części, a nie pełnych kosztów związanych z wyjazdem.

  Dodatkowo koszty podróży mogą być dofinansowane ze środków wydziałowych, do wysokości ustalonych przez władze WPiA, pod warunkiem korzystania z najbardziej ekonomicznego środka transportu na danej trasie. W kwestii rozliczenia kosztów podróży związanej z wyjazdem szkoleniowym w ramach programu Erasmus+, proszę kontaktować się z Panią Martą Kowalską z Działu Rachunkowości Zarządczej UŁ, Rektorat UŁ, III piętro, pok. 307, tel. 42 635 48 09.

  Wyjazdy pracowników biorących udział w kwalifikacji będą mogły być realizowane od dnia 1 października 2017 do dnia 30 września 2018 roku.

  Wyjeżdżający pracownik jest zobowiązany do posiadania dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE i państw uczestniczących w programie Erasmus+. Ponadto zaleca się, aby uczestnik zarejestrował się przed wyjazdem na portalu MSZ 

  Wyjeżdżająca osoba samodzielnie załatwia wszystkie formalności (potwierdzenie przyjęcia z instytucji, uaktualnienie programu szkolenia, rezerwacja podróży, zakwaterowania) i składa komplet dokumentów wyjazdowych ze zgodą przełożonego w BWZ UŁ (Matejki 21/23, pok.nr 7A) do dnia 10 lipca 2017.

  • list motywacyjny do odbycia szkolenia zagranicznego kierowany do uczelnianego Koordynatora ds. Erasmus+ z poparciem bezpośredniego przełożonego (zgodą na wyjazd).
  • deklarację pracownika o stopniu znajomości języka obcego umożliwiającego zrealizowanie szkolenia za granicą (ewentualne certyfikaty językowe).
  • Indywidualny Program Szkolenia (Staff Mobility for Training Mobility Agreement)

  uzgodniony i podpisany przez wszystkie 3 strony umowy tj. Beneficjenta, uczelnię  macierzystą oraz instytucję przyjmującą. Mobility Agreement musi określać              zakładane cele szkolenia, korzyści oraz oczekiwane rezultaty. Dokument ten powinien być wypełniony komputerowo i na etapie kwalifikacji może to być skan lub faks.

  • Formularz zgłoszeniowy Erasmus+ 2017/2018.
  • Zlecenie przekazywania dofinansowania na wyjazd Erasmus+.

  Wzory dokumentów dostępne są poniżej oraz na stronie

  Na podstawie otrzymanych zgłoszeń BWZ sporządzi listę kandydatów biorąc pod uwagę kompletność i poprawność złożonych dokumentów. Po analizie wniosków pod kątem przydatności szkolenia do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez Uczelnianego Koordynatora ds. Programu Erasmus+ oraz Uczelnianego Koordynatora ds. ECTS, BWZ UŁ poinformuje wszystkich mailowo o wynikach kwalifikacji, co nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017 roku. Priorytetowo będą traktowane osoby, które ubiegają się o wyjazd po raz pierwszy i posiadają poziom znajomości języka umożliwiający im zrealizowanie szkolenia za granicą. Od decyzji pracownik może odwołać się do Prorektora ds. współpracy z zagranicą w przeciągu 7 dni po otrzymaniu informacji.

  Merytoryczne rozliczenie po zrealizowanym wyjeździe następuje w BWZ UŁ.

  Pracownik ubiegający się o wyjazd musi być związany stosunkiem pracy z UŁ oraz być zatrudniony na umowę na czas nieokreślony. Przed wyjazdem pracownik musi uzgodnić między stronami Staff Mobility for Training Mobility Agreement (program szkolenia). Niezbędnymi elementami programu szkolenia są:
  a) zakładane cele i przedmiot szkolenia,
  b) korzyści z odbytego szkolenia
  c) harmonogram pracy i program szkolenia dokładnie opisany,
  d) oczekiwane rezultaty dla: Beneficjenta, uczelni macierzystej i instytucji przyjmującej.

  Dofinansowanie na pobyt w uczelni partnerskiej będzie mogło być wypłacone pracownikowi ze środków Programu Erasmus+ gdy zostaną spełnione następujące warunki:

  • Instytucja partnerska potwierdzi gotowość przyjęcia pracownika z UŁ ze wskazaniem dokładnych dat rozpoczęcia i zakończenia mobilności co zostanie zapisane w dokumencie Staff Mobility for Training Mobility Agreement. Dokument ten musi być podpisany i zaakceptowany przez wszystkie strony umowy.
  • Na ok. miesiąc przed planowaną datą wyjazdu pracownik złoży do BWZ UŁ zgłoszenie wyjazdu pracownika UŁ za granicę.
  • Na ok. dwa tygodnie przed wyjazdem pracownik podpisze umowę finansową w BWZ UŁ.

  Dofinansowanie wypłacane będzie na każdy dzień pobytu (max. do 5 dni zgodnie z załączonym potwierdzeniem przyjęcia z uczelni partnerskiej) według zatwierdzonych stawek w zależności od grupy kraju wyjazdu. Dofinansowanie będzie przeznaczone na pokrycie dodatkowych, a nie pełnych kosztów związanych z wyjazdem.

  Grupa I – Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania – 130 E/dzień

  Grupa II – Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy – 110 E/dzień

  Grupa III - Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, FYROM (była Jugosłowiańska Republika Macedonii),  –100 E/dzień

  Grupa IV – Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia - 80E/dzień

  Stypendium zwolnione jest z opodatkowania zgodnie rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 16 grudnia 2016 r. (Dziennik Ustaw z dn. 28 grudnia 2016 r. poz. 2190)

  Po powrocie z wyjazdu pracownik zobowiązany jest do rozliczenia się z mobilności. W tym celu przedkłada w BWZ UŁ następujące dokumenty:

  • Oryginalne potwierdzenie (confirmation) zrealizowania szkolenia w instytucji zagranicznej ze wskazaniem dokładnych dni trwania szkolenia oraz z określeniem rodzaju odbytego szkolenia.
  • Oryginalny Staff Mobility for Training Mobility Agreement podpisany przez wszystkie strony umowy, wraz z dokładnymi datami trwania mobilności zgodnymi z datą pobytu na confirmation.
  • Ponadto pracownik wypełnia i składa on-line ankietę sprawozdawczą przy użyciu narzędzi Komisji Europejskiej. Uczestnik mobilności drogą e-mail zapraszany jest do wypełnienia raportu końcowego, do którego link jest podany w treści korespondencji. Zadaniem uczestnika mobilności jest wypełnienie pól i wysyłka zwrotna formularza opracowanego w technologii webowej.
  • Ponadto, jeśli zaistnieje taka konieczność, Uczestnik mobilności dokona rozliczenia finansowego w Dziale Rachunkowości Zarządczej UŁ.

  Kandydat zgłaszający się na wyjazd zapoznaje się z pełnymi zasadami kwalifikacji 2017/18 (poniżej lub na stronie BWZ) oraz przyjmuje do wiadomości, że Program Erasmus+ nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z utrzymaniem za granicą.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.