PL

Studia Podyplomowe Kadry i Płace

Kontakt

Kierownik Studiów Podyplomowych Kadry i Płace
dr Ewa Staszewska
estaszewska@wpia.uni.lodz.pl

Sekretariat 
starszy specjalista mgr Beata Miros
bmiros@wpia.uni.lodz.pl

ul. Kopcińskiego 8/12
Łódź 90-232
pokój 3.02 , bud. A III piętro
tel. 635 64 42
fax: 665-59-34l

REKRUTACJA 2020/2021

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na  Studia Podyplomowe Kadry i Płace  2020/2021 rozpoczyna się 15 czerwca i trwa do 30 września br.

W związku z epidemią koronawirusa rekrutacja odbywa się wyłącznie zdalnie. 

Zapraszamy do rejestracji on-line poprzez formularz rejestracyjny (link na stronie), a następnie przesyłanie podpisanych i zeskanowanych dokumetów (wymagane dokumenty są  wyszczególnione na stronie)  na adresy mailowe:

estaszewska@wpia.uni.lodz.pl

bmiros@wpia.uni.lodz.pl

Jedynie przesłanie wymaganych dokumentów gwarantuje zachowanie miejsca po rejestracji on-line.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu mailowego.

 

 

ZAKOŃCZENIE EDYCJI 2019/2020 W DOBIE KORONAWIRUSA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że pomino epidemii koronawirusa, która uniemożliwiła prowadzenie zajęć w wersji tradycyjnej, udało się nam doprowadzić do końca wszystkie zaplanowane zajęcia w wersji zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams. 

Dzięki wysiłkowi Wykładowców, w tej jakże trudnej sytuacji, udało się nam z powodzeniem zakończyć edycję 2019/2020.

Pragnę w tym miejscu gorąco podziękować wszystkim Wykładowcom i Słuchaczom za zrozumienie, i tak doskonałe dostosowanie się do tej trudnej sytuacji.

Ewa Staszewska

 

 

 

Cel i adresaci studiów

Celem studiów jest przekazanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy wraz z umiejętnościami praktycznymi, niezbędnej do pracy w jednostkach kadrowo-płacowych zakładów pracy.
Adresatami studiów są osoby z wykształceniem wyższym zainteresowane pogłębianiem i nabyciem nowych umiejętności potrzebnych do pracy w działach kadrowo-płacowych. 
W programie studiów duży nacisk kładziemy na wymiar praktyczny realizowanych zagadnień, w związku z tym zajęcia prowadzone są częściowo w formie wykładów, a częściowo w formie warsztatów.

Wykładowcy

Dla silnego zaakcentowania praktycznego wymiaru Studiów, zajęcia prowadzone są nie tylko przez doświadczonych pracowników naukowych, ale również sędziów, osoby na co dzień zajmujące się polityką kadrowo-płacową w firmie, a także przez pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędów Pracy, Urzędów Skarbowych, Państwowej Inspekcji Pracy.

Organizacja

 • Studia dwusemestralne obejmują ponad 200 godzin zajęć prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego;
 • zajęcia trwają od października do czerwca danego roku kalendarzowego;
 • Zajęcia odbywają się podczas dwudniowych sesji prowadzonych w systemie wykładowo - warsztatowym, organizowanych średnio co dwa tygodnie (piątki w godzinach 16.30 - 20.30 oraz soboty w godzinach 8.30 - 16.30). W razie przedłużającej się epidemii koronawirusa zastrzegamy prowadzenie zajęć w wersji zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams.
 • Zajęcia kończą się obroną przygotowanej przez Słuchaczy pracy dyplomowej na wybrany temat z zakresu problematyki realizowanej podczas studiów
 • Słuchacze uzyskują świadectwo potwierdzające ukończenie Podyplomowych Studiów Kadry i Płace na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Koszty uczestnictwa

Trwające przez dwa semestry studia są odpłatne,
W roku akademickim 2020/2021 opłata wynosi 3900 zł za dwa semestry
W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość dokonania zapłaty w dwóch ratach: I rata w wysokości 2000zł, II rata w wysokości 1900 zł.

 

Program

Folder informacyjny do pobrania

 

 

Warunki uczestnictwa

Warunkiem przyjęcia są ukończone studia wyższe (magisterskie lub licencjackie)

Ilość miejsc

Liczba miejsc na Studiach wynosi 60. Decyduje kolejność zgłoszeń.
W celu zarezerwowania miejsca na Studiach można dokonywać rejestracji zgłoszenia za pomocą FORMULARZA ON-LINE.

Wymagane dokumenty

Od kandydatów na Studia wymaga się złożenia następujących dokumentów :

Wymagane dokumenty (zeskanowane i podpisane) należy przesłać na adresy mailowe:

estaszewska@wpia.uni.lodz.pl

bmiros@wpia.uni.lodz.pl

Koszty uczestnictwa

Trwające przez dwa semestry studia są odpłatne,
W roku akademickim 2020/2021 opłata wynosi 3900 zł za dwa semestry.
Można dokonywać zapłaty w dwóch ratach: I rata w wysokości 2000zł, II rata w wysokości 1900 zł. W indywidualnych przypadkach istnieje również możliwość rozłożenia na więcej  niż dwie raty.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla słuchaczy studiów podyplomowych

 • Kierownik Studiów Podyplomowych Kadry i Płace

   

  Dr Ewa Staszewska

  Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy, wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych; autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy (w tym monografii i komentarzy), w szczególności dotyczących prawnych problemów bezrobocia i rynku pracy, wokół których koncentrują się jej zainteresowania naukowe. Współautorka komentarza do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także komentarza do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Autorka ekspertyz i opinii prawnych. 

 • Wykładowcy

   dr hab. Teresa Wyka

  Profesor Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; kierownik Zakładu Prawa Ochrony Pracy w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego i Katedry Prawa Pracy w Akademii Leona Koźmińskiego; członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego; prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół prawnych zagadnień bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zatrudnionych w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, ochrony danych osobowych w stosunkach pracy oraz aksjologii prawa pracy. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym monografii, komentarz i artykułów z zakresu prawa pracy. 

  dr hab. Mirosław Włodarczyk

  Profesor Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej. Specjalista w dziedzinie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz prawa rynku pracy. Autor ponad sześćdziesięciu publikacji naukowych dotyczących zatrudniania młodocianych, źródeł prawa pracy, podmiotów i treści prawa stosunku pracy oraz regulacji prawnych rynku pracy. 

  dr hab. Piotr Prusinowski

  dr hab. nauk prawnych, sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Orzeka w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wieloletni wykładowca studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Specjalizuje się w tematyce dotyczącej czasu pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, podstaw prawnych zatrudnienia, procedury sądowej. 

  dr hab. Krzysztof Walczak

  doktor habilitowany nauk prawnych wspólnik i konsultant w firmie Orłowski-Patulski-Walczak Sp. z o.o. Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista od zagadnień polskiego oraz europejskiego prawa pracy  w szczególności w zakresie wynagradzania i motywowania, rekrutacji, restrukturyzacji zatrudnienia oraz negocjacji ze związkami zawodowymi. Redaktor Naczelny miesięcznika Monitor Prawa Pracy. Członek Rady Programowej Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Redaktor merytoryczny pierwszego internetowego komentarza do kodeksu pracy. Autor około dwustu publikacji książkowych i artykułów na temat polskiego i europejskiego prawa pracy. 

  dr Magdalena Kuba  

  Doktor nauk prawnych specjalizujący się w obszarach: prawo pracy oraz ochrona danych osobowych; adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego; wieloletni trener i konsultant firm doradczych i szkoleniowych; autor blisko 300 opinii dla praktyków zajmujących się stosowaniem przepisów prawa pracy; wykładowca studiów podyplomowych na kierunkach typu: prawo pracy, kadry i płace, BHP, zarządzanie zasobami ludzkimi, HR Business Partner, ochrona danych osobowych oraz MBA; członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego; współpracownik Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją; autor licznych publikacji  z zakresu indywidualnego prawa pracy oraz ochrony danych osobowych; wielokrotny prelegent konferencji naukowych i seminariów biznesowych poświęconych problematyce pracowniczej. 

  mgr Ewa Ziemnik

  Pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, radca prawny. Aktualnie zatrudniona na stanowisku głównego specjalisty. Doświadczenie wynikające z pracy w jednostkach kontrolnych sprawia, że potrafi nie tylko identyfikować występujące w praktyce naruszenia prawa, lecz również wypracowywać rozwiązania, które będą odpowiadały wymogom wynikającym z przepisów prawa. W działalności szkoleniowej koncentruje się przede wszystkim na trudnych i złożonych zagadnieniach związanych z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy, administrowaniem zakładowym funduszem świadczeń socjalnych oraz odpowiedzialnością prawną związaną z naruszaniem przepisów prawa pracy. Prowadząc szkolenia posługuje się prostym i jasnym językiem, kładzie nacisk przede wszystkim na praktyczny wymiar stosowania przepisów prawa. 

  mgr Marcin Grzelak

  Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Aktualnie zatrudniony na stanowisku głównego specjalisty. Doświadczenie wyniesione z pracy w jednostkach kontrolnych sprawia, że potrafi nie tylko identyfikować występujące w praktyce naruszenia prawa, lecz również wypracowywać rozwiązania, które będą zgodne z prawem. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca na studiach podyplomowych. Specjalizuje się w praktycznych aspektach planowania i rozliczania czasu pracy, ochrony danych osobowych w procesach kadrowo-płacowych oraz administrowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Przedmiotem jego szczególnych zainteresowań zawodowych jest odpowiedzialność prawna związana z naruszaniem przepisów prawa, jak również stosowanie konstrukcji charakterystycznych dla stosunku pracy do niepracowniczych form zatrudnienia.

   

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.