PL

Studia Podyplomowe Prawo Zamówień Publicznych

Kontakt

mgr Agnieszka Czernek

Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki
90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

tel. +42 635.40.38, 692.797.838
e-mail: aczernek@wpia.uni.lodz.p

 • o studiach

  Celem Studiów Podyplomowych „Prawo zamówień publicznych" jest podniesienie kwalifikacji uczestników w zakresie przeprowadzania procedur udzielania zamówień publicznych. Analizowane będą w szczególności prawne aspekty postępowania, a więc przygotowanie i realizacja procedury udzielania zamówienia, a także problematyka umów i kontroli prawidłowości przeprowadzonego postępowania. Ukazane zostaną także wybrane aspekty ekonomiczne (np. kosztorysowanie, szacowanie kosztów cyklu życia produktu, zarządzanie ryzykiem). W ramach warsztatów zostaną podniesione kompetencje negocjacyjne uczestników. Ważnym elementem studiów podyplomowych jest problematyka elektronizacji zamówień publicznych, która zostanie ukazana podczas symulacji elektronicznego przetargu. Studia podyplomowe będą prowadzone nie tylko w formie wykładów, ale także warsztatów w grupach.

  Studia adresowane są do osób zajmujących się zawodowo zamówieniami publicznymi, a więc do pracowników administracji publicznej oraz pracowników wykonawców.

  W szczególności zapraszamy:pracowników administracji, a którzy przygotowują i przeprowadzają postępowania,
  pracowników przedsiębiorstw, w  tym:
  -   małych i średnich przedsiębiorstw, ubiegających się o udzielenie zamówienia,

  -   prawników, analizujących aspekty prawne postępowań i umów w zakresie zamówień publicznych,
  -   inżynierów i ekonomistów, szacujących wartość zamówienia, opisujących przedmiot zamówienia, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę o aspekty prawne zamówień publicznych,
  -   pracowników instytucji kontrolujących zamówienia publiczne,
  -   innych, zainteresowanych przeprowadzeniem prawidłowego postępowania w sprawie udzielania zamówienia.

  Warunkiem przyjęcia w poczet słuchaczy Studiów są ukończone studia wyższe (lic. mgr. inż.) Z uwagi na sposób doboru i prezentacji materiału, wcześniejsze przygotowanie zawodowe nie jest konieczne, ale wskazane. Preferowane będą studia prawnicze, administracyjne czy ekonomiczne.

  Celem Naszych Studiów jest podniesienie profesjonalizmu kadry w zakresie prawa zamówień publicznych oraz promowanie dobrych praktyk w tej dziedzinie.

  Cel kształcenia jest nabycie oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy i poszerzenie ich wiedzy w zakresie prawnej i ekonomicznej problematyki udzielania zamówień publicznych. Celem Studiów jest także podniesienie wiedzy w zakresie konkretnych rozwiązań prawnych oraz wynikających z nich obowiązków i uprawnień. Uczestnicy nabędą także umiejętności praktyczne w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej, realizacji przetargów elektronicznych i stosowania technik negocjacyjnych.

   

   

  Organizacja studium
  Studium trwać będzie 2 semestry. Obejmuje co najmniej 200 godzin zajęć w formie wykładów i warsztatów, w systemie zaocznym – w piątki od godz. 17.00 i soboty od godz. 9.00.

  Forma zaliczenia i świadectwo
  Zajęcia kończą się egzaminem testowym z zakresu tematyki objętej programem Studium. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia Podyplomowego Studium z zakresu Prawa Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

 • Program

  Program studiów

  I - SYSTEM ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

  w tym:  zagadnienia systemowe, zasady prawa zamówień publicznych, europejskie prawo zamówień publicznych
  II – PRZYGOTOWANIE POSTEPOWANIA
  w tym: podmioty zobowiązane do stosowania ustawy; wyłączenia po stronie zamawiającego; komisje przetargowe; planowanie, ogłoszenia, sprawozdania w zamówieniach publicznych; zamówienia poniżej 30 tys. euro; Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; prawo budowlane i kosztorysowanie; opis przedmiotu zamówienia w IT
  III – REALIZACJA POSTEPOWANIA
  w tym: wykonawcy – kryteria kwalifikacji wykonawców, podwykonawcy, konsorcja; procedury udzielania zamówień publicznych; kryteria oceny ofert; koszty cyklu życia produktu; zarzadzanie ryzykiem w zamówieniach publicznych; zielone zamówienia publiczne; społeczne zamówienia publiczne; innowacyjność
  IV – KONTROLA W ZAMOWIENIACH PUBLICZNYCH
  w tym: środki ochrony prawnej; kontrola RIO w zamówieniach publicznych; naruszenia dyscypliny finansów publicznych
  V – UMOWY W ZAMOWIENIACH PUBLICZNYCH
  w tym: wykonywanie umów w zamówieniach publicznych; odpowiedzialność za wykonywanie umów zamówieniach publicznych
  VI  - E-ZAMOWIENIA
  w tym: elektroniczne zamówienia publiczne; wykorzystanie platform zakupowych; podpis elektroniczny; ochrona danych osobowych
  VII – PPP I KONCESJE
  w tym: partnerstwo publiczno-prywatne a koncesja; przygotowanie, negocjacje; negocjacje w zamówieniach publicznych


  Wykładowcy
  Zajęcia prowadzone będą przez znanych i cenionych pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego, wybitnych profesorów innych uniwersytetów oraz praktyków na co dzień stosujących prawo zamówień publicznych

 • Rekrutacja 2019/2020

  Adresatami Studiów są absolwenci wyższych uczelni posiadający tytuł licencjata, magistra lub inżyniera.

  Rekrutacja prowadzona jest od lipca br. roku do terminu pierwszych zajęć.

  Wymagane dokumenty:

  Wypełnione formularze należy przesłać na adres e -mail: aczernek@wpia.uni.lodz.pl

  Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Studiów (pokój 3.13, gmach WPiA UŁ) w godzinach pracy sekretariatu, przesłać pod podany niżej adres lub w godzinach popołudniowych zostawić na portierni na nazwisko Agnieszka Czernek.

  Adres:
  Podyplomowe Studia Prawo Zamówień Publicznych 
  Wydział Prawa i Administracji UŁ
  ul. Kopcińskiego 8/12, pok. 3.13
  90-232 Łódź

  Zasady odpłatności za studia
  Opłata za studia wynosi 4 200 PLN za dwa semestry i może być rozłożona na dwie równe raty.
  W szczególnych przypadkach, za zgodą kierownika Studiów, zostanie ułożony indywidualny harmonogram spłat.
  Numer indywidualnego konta, na które należy dokonywać wpłat zostanie podany na zajęciach 

  Zającia odbywają się w formie zjazdów piątkowo-sobotnich 
  w piątki w godz. 17.00 - 21.00; w soboty w godz. 9.00 - 15.00.

  Planowane terminy zjazdów w roku akademinckim 2019/2020:

  Zjazd nr 1.         18-19 października 2019
  Zjazd nr 2.         25-26 października 2019
  Zjazd nr 3.         15-16 listopada 2019
  Zjazd nr 4.         22-23 listopada 2019
  Zjazd nr 5.         6-7 grudnia 2019
  Zjazd nr 6.         13-14 grudnia 2019
  Zjazd nr 7.         10-11 stycznia 2020
  Zjazd nr 8.         17-18 stycznia 2020
  Zjazd nr 9.         24-25 stycznia 2020
  Zjazd nr 10.       7-8 luty 2020
  Zjazd nr 11.       14-15 luty 2020
  Zjazd nr 12.       28-29 luty 2020
  Zjazd nr 13.       6-7 marca 2020
  Zjazd nr 14.       20-21 marca 2020
  Zjazd nr 15.       27-28 marca 2020
  Zjazd nr 16.       24-25 kwietnia 2020
  Zjazd nr 17.       8-9 maja 2020
  Zjazd nr 18.       15-16 maja 2020
  Zjazd nr 19.       29-30 maja 2020
  Zjazd nr 20.       5-6 czerwca 2020
  Egzamin:           19 czerwca 2020   

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.