PL

Spotkania w paragrafie

Kontakt

Koordynator:
Katarzyna Kuszewska
e-mail: paragraf@wpia.uni.lodz.pl
tel. 42/6354632
Godziny dyżurów: wtorek 9-13, środa 10-14

 

Hanna Swaczyna
tel. 42/6354726

PROGRAM ZAWIESZONY

 • Warsztaty dla zorganizowanych grup

  Serdecznie zapraszamy uczniów szkół średnich wraz z nauczycielami do odwiedzenia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Proponujemy Państwu udział w warsztatach opracowanych przez doktorantów i studentów działających w kołach naukowych, prezentację nt. oferowanych kierunków oraz oprowadzenie po Wydziale.

  Pełna oferta zajęć w ramach akcji Uniwersytet Zawsze Otwarty dostępna jest na stronie>>>

  Jeżeli są Państwo zaintersowani uczestniczeniem w warsztatach na Wydziale Prawa i Administracji, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: paragraf@wpia.uni.lodz.pl, nie poźniej niż 2 tygodnie, przed planowanym terminem wizyty.

  W przypadku dodatkowych pytań, wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału, pod numerem: 42/635 47 26

 • Tematy zajęć dostępnych w roku akademickim 2016/2017

  „Jak funkcjonuje UE?” – w  jakim  celu  powstał a  Unia  Europejska?  Jak  wygląda  jej  wewnętrzna struktura?  Jakie  są  obszary  działania  tej  organizacji?  Odpowiedzi  na  te  pytania  pozna  młodzież  w  ramach  zajęć.  Uczniom  zostanie  przekazana  podstawowa  wiedza  na  temat  historii UE,  jak  i  jej  rozszerzenia.  Dowiedzą się także,  czym  jest  strefa  euro  i  jakie  państwa  do  niej należą.  Dodatkowo  omówione  zostanie  działa nie  instytucji  unijnych,  w  szczególności  Rady Europejskiej,  Parlamentu  Europejskiego,  Komisji  Europejskiej  oraz  Rady  Unii  Europejskiej. Czas trwania zajęć 90 minut.

  „Prawne aspekty członkostwa Polski w UE” – przystąpienie Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej było aktem o najwyższym ustrojowo znaczeniu. W efekcie doszło do nowej sytuacji prawnoustrojowej. Zajęcia mają na celu przedstawienie słuchaczom procesu przystąpienia Polski do UE oraz zmian prawnych, jakie dokonały się w związku z tym i wciąż dokonują. Czas trwania zajęć 90 minut.

  „Prawo UE” – podczas zajęć uczniowie będą mieli okazję dowiedzieć się o porządku prawnym w Unii Europejskiej oraz jakimi instrumentami dysponuje Wspólnota (rozporządzenia, dyrektywy, rezolucje, decyzje, zalecenia i opinie). Uczniowie dowiedzą się także o miejscu, jakie zajmuje prawo unijne w systemie prawnym. Czas trwania zajęć 90 minut.

  „Młodzi Polacy uczą się oraz pracują za granicą” – swoboda przepływu pracowników w UE – co wynika z wejścia Polski do strefy Schengen? Jakie są warunki pobytu w krajach UE? Jakie są zasady podejmowania pracy w krajach UE? Odpowiedzi na te i inne pytania uzyskają uczniowie w ramach zajęć, których tematyka będzie obracać się wokół jednej z czterech swobód UE – swobody przepływu pracowników. Czas trwania zajęć 90 minut.

  „Europejski system ochrony praw człowieka” – celem zajęć jest przedstawienie uczniom podstawowych informacji o unijnych regulacjach prawnych dotyczących ochrony praw człowieka. Uczniowie będą mieli szanse zapoznać się z podstawowymi pojęciami z zakresu tej tematyki, nauczą się rozpoznawać problemy prawne związane z ochroną praw człowieka (także w kontekście historycznego rozwoju tej ochrony), będą też potrafili zastosować podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu ochrony praw człowieka do działach praktycznych. Czas trwania zajęć 90 minut.

  „Prawo do bycia zapomnianym w internacie” – ochrona danych osobowych w  sieci – zajęcia mają na celu przedstawienie uczniom problematyki związanej z ochroną danych osobowych oraz takich dóbr osobistych, jak wizerunek w Internecie. Podczas zajęć zostaną również poruszone takie kwestie, jak wolności wypowiedzi i prawo do prywatności w sieci. Uczniowie dowiedzą się także o konsekwencjach prawnych wynikających z naruszenia przepisów wyznaczających granice wolności wypowiedzi w Internecie oraz dowiedzą się o przysługujących jednostce prawach z zakresu ochrony danych osobowych. Czas trwania zajęć 90 minut.

  „Negocjacje kontraktu w piłce nożnej” – zadaniem zajęć jest zapoznanie uczestników warsztatów z różnorodnością rodzajów zatrudnienia w sporcie ze szczególnym naciskiem na najważniejsze zapisy kontraktowe, w tym obowiązki zawodnika i klubu, a także specyfikę kontraktu piłkarskiego. Czas trwania zajęć 70-90 minut.

  „Wprowadzenie do prawa sportowego” – celem zajęć jest zapoznanie uczestników warsztatów z stosunkowo nową, ale prężnie rozwijającą się dziedziną prawa jaką jest prawo sportowe. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się czym jest prawo sportowe, jaka jest rola sportu we współczesnym świecie, a także dowiedzą się jak wielkie organizacje sportowe wpływają na rywalizację sportowców. Czas trwania zajęć 90 minut.

  „Prawo autorskie, a fotografia sportowa” – celem zajęć jest zwrócenie uwagi uczestników warsztatów na zagadnienia prawa autorskiego, zwłaszcza tego związanego z fotografią sportową. Uczestnicy dowiedzą się co różni fotografię sportową od innych rodzajów fotografii, zapoznają się z tajnikami pracy fotoreportera, a także poznają podstawowe akty prawne regulujące zagadnienia fotografii sportowej. Czas trwania zajęć 60 minut.

  „Czy bójka na boisku powinna się kończyć więzieniem?” – słów kilka o kontratypie ryzyka sportowego – celem zajęć się zapoznanie uczestników warsztatów z tematyką kontratypu, ze szczególnym naciskiem na kontratyp ryzyka sportowego. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się, za jakie zachowania sportowcy nie ponoszą odpowiedzialności karnej, a także te które narażają ich na zarzuty karne. Czas trwania zajęć 70-90 minut.

  „Prawa i obowiązki pokrzywdzonego” – celem zajęć jest zapoznanie uczniów z definicją pokrzywdzonego. Warsztaty odpowiedzą na pytania: Jakie są warunki przyznania statusu pokrzywdzonego? Kto może być pokrzywdzonym? Jakie są prawa i obowiązki pokrzywdzonego? Czas trwania zajęć 60-90 minut. Czas trwania zajęć 90 minut.

  „Pozycja świadka w postępowaniu karnym” – celem zajęć jest zapoznanie uczniów z definicją świadka w postępowaniu karnym. Warsztaty odpowiedzą na pytania: Jakie są prawa i obowiązki świadka?  Jakie prawa i obowiązki ma świadek małoletni? Kim jest świadek incognito? Czym jest instytucja świadka koronnego? Czas trwania zajęć 60-90 minut.

   „Jestem osobą fizyczną, mam zdolność prawną…” o prawie cywilnym słów kilka – warsztaty mają na celu zapoznanie uczniów z podmiotami prawa cywilnego i definicją osoby fizycznej. Czas trwania zajęć 90 minut.

  „O prawie własności i posiadaniu słów kilka” – warsztaty odpowiedzą na pytania: Czym jest prawo własności? Jakie są różnice pomiędzy prawem własności a posiadaniem? Czym jest immisja? Na czym polega ochrona prawa własności? Czas trwania zajęć 90 minut.

  „Cudzoziemcy w Polsce” – zajęcia mają na celu przybliżenie problematyki związanej z pobytem cudzoziemców w Polsce. Uczniowie będą mogli znaleźć odpowiedzi na pytania: w oparciu o jaką podstawę prawną przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej  cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej? Jakie zezwolenia przewiduje polskie prawo? Co jest dozwolone cudzoziemcom w naszym kraju? Jak wygląda procedura ubiegania się o zezwolenia? Czas trwania zajęć 90 minut.

  „Zmiana imienia lub nazwiska” – zajęcia mają na celu zapoznanie słuchaczy z procedurą administracyjnej zmiany imienia lub nazwiska. Uczniowie zapoznają się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi imion i nazwisk, ich genezy, charakteru prawnego. Zostaną zaprezentowane również sytuacje, kiedy ich zmiana jest możliwa. Czas trwania zajęć 60-90 minut.

  „Zwyczaj międzynarodowy” – wcale nie taki zwyczajny – zajęcia mają na celu zapoznanie uczniów z podstawowymi pojęciami z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, szczególnie w kontekście zwyczaju międzynarodowego. Czas trwania zajęć 60-90 minut.

  „Prawo karne materialne – zagadnienia ogólne” – uczniowie zapoznają się z podstawowymi pojęciami z zakresu prawa karnego i jego funkcją. Dowiedzą się czym odróżnia się prawo karne od innych systemów prawnych, a także poznają zasady odpowiedzialności karnej i podział przestępstw na zbrodnie, występki i wykroczenia. W ramach  zajęć poruszona zostanie również  problematyka  winy, kar  i środków  karnych oraz środków zabezpieczających. Czas trwania zajęć 60 minut.

  „Odpowiedzialność karna młodocianych i nieletnich” – w ramach zajęć zostaje wyjaśniona różnica między młodocianym, małoletnim i nieletnim, a także kto i kiedy może interweniować w sprawach młodocianych i nieletnich, jaką odpowiedzialność karną ponoszą młodociani i nieletni, a także  jakie kary  i środki karne można stosować wobec młodocianych i nieletnich. Czas trwania zajęć 60 minut.

  „Stalking, czyli uporczywe nękanie” – celem  zajęć  jest  zapoznanie  uczniów  z  pojęciem  stalkingu,  poznanie  metod interpretacji norm prawnych oraz zrozumienie ich zastosowania, jaki jest przedmiot ochrony i tryb ścigania  przestępstwa  stalkingu. Czas trwania zajęć 45-90 minut.

  „Przestępstwa w cyberprzestrzeni” – w ramach zajęć uczniowie zapoznają się z takimi pojęciami, jak przestępstwo, cyberprzestrzeń,  przestępstwo internetowe oraz  z problematyką jurysdykcji krajowej w  zakresie  przestępstw popełnianych  w  sieci. Podczas  warsztatów przedstawiona jest systematyka przestępstw komputerowych wraz z krótkim scharakteryzowaniem poszczególnych typów przestępstw komputerowych na tle regulacji polskiego kodeksu karnego. Czas trwania zajęć 45 minut.

  „Dopalacze i inne substancje odurzające” - celem zajęć jest ukazanie problematyki regulacji antynarkotykowych w Polsce w sposób rzetelny, odróżniony od chaotycznego przekazu medialnego. Zapoznanie młodzieży z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Przeprowadzenie dyskusji na zasadach akademickiej swobody wymiany poglądów. Czas trwania zajęć 90 minut

  „Spotkanie z kryminalistyką…wokół identyfikacji sprawcy” – uczniowie zapoznają się z ogólnym pojęciem kryminalistyki. Będą mieli okazję poznać na czym polega praca technika kryminalistycznego, zobaczyć jak wygląda walizka kryminalistyczna i jej wyposażenie. Na warsztatach dowiedzą się także czym jest ślad daktyloskopijny i na czym polega identyfikacja sprawcy. Czas trwania zajęć 90 minut.

  „Spotkanie z kryminalistyką…wokół zapachów i odcisków sprawcy” – uczniowie zapoznają się z ogólnym pojęciem kryminalistyki. Będą mieli okazję poznać na czym polega praca technika kryminalistycznego, zobaczyć jak wygląda walizka kryminalistyczna i jej wyposażenie. Na warsztatach dowiedzą się także czym jest ślad traseologiczny i zapachowy i na czym polega identyfikacja sprawcy na tej podstawie. Czas trwania zajęć 90 minut.

  „Spotkanie z kryminalistyką…wokół miejsca zdarzenia” – uczniowie zapoznają się z ogólnym pojęciem kryminalistyki. Będą mieli okazję poznać na czym polega praca technika kryminalistycznego, zobaczyć jak wygląda walizka kryminalistyczna i jej wyposażenie. Na warsztatach dowiedzą się także jak wyglądają oględziny i czym jest eksperyment procesowy. Czas trwania zajęć 90 minut.

  „Prawne i moralne aspekty transplantacji” – celem zajęć jest przedstawienie uczniom prawnych oraz etycznych aspektów dotyczących transplantacji narządów. Dzięki zajęciom uczniowie zapoznają się m.in. z różnymi modelami pozyskiwania narządów, na tle których przedstawione zostaną prawne uregulowania dot. transplantacji przyjęte w Polsce. Czas trwania zajęć 45 minut.

  „Nieudzielenie pomocy” – celem zajęć jest opanowanie i zapoznanie uczniów z pojęciami przestępstwa nieudzielenia pomocy ofierze wypadku. Wiedza ta pomoże im uświadomić sobie, jakie konsekwencje może wywołać bierne zachowanie wobec ofiary wypadku i nieudzielenie jej pomocy. Czas trwania zajęć 45 minut.

  „Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych” – celem zajęć jest zapoznanie uczniów z takimi zagadnieniami jak: czym jest zdolność prawna, kiedy zaczyna się i kończy istnienie człowieka w świetle prawa oraz czym jest zdolność do czynności prawnych i jakie są jej rodzaje. Czas trwania zajęć 45 minut.

  „Prawo precedensowe na tle civil law– celem zajęć jest zapoznanie uczestników z wiedzą z zakresu systemu prawa precedensowego na tle prawa kontynentalnego. Na warsztatach przewidziana jest prezentacja scen z filmów anglojęzycznych, które posłużą jako przykłady, a także związana z nimi symulacja rozprawy sądowej. Czas trwania zajęć 90 minut.

  „Prawo publiczne a prawo prywatne” – zajęcia mają na celu przybliżyć uczniom pojęcie prawa publicznego i prawa prywatnego, wskazać różnice pomiędzy tymi terminami oraz ich miejsce w różnych dziedzinach prawa. Czas trwania zajęć 90 minut.

  „Symulacja rozprawy sądowej przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym dotycząca wspólnego rozliczania podatku osób w związku partnerskim” – trakcie symulacji uczniowie będą mogli od wewnątrz zobaczyć, jak wygląda rozprawa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Rozprawa dotyczy skargi na decyzję Urzędu Skarbowego. Wszystkich, którym przepisy prawa podatkowego wydają się mętne i nudne zapraszamy, aby poznał ich nowe oblicze. Czas trwania pokazu 60 minut.

  „Konstrukcja podatków dochodowych. Zasady ogólne oraz ćwiczenia praktyczne” – warsztaty mają na celu zaznajomienie uczestników z konstrukcją podatków dochodowych. W części pierwszej wyjaśniona zostanie istota podatku dochodowego, czyli przedstawione zostaną jego elementy konstrukcyjne (odpowiemy na pytanie czym jest przychód oraz koszty jego uzyskania). W bardzo skrótowej formie objaśnimy podstawy ustawowe. Druga część będzie polegała na praktycznym wykorzystaniu zdobytej wcześniej wiedzy. Uczestnicy podzieleni na kilkuosobowe „firmy” będą musieli samodzielnie rozstrzygnąć o tym ile „podatku” będą mieć do zapłacenia a pośrednio będą mieć okazję w uproszczeniu obliczyć opłacalność gospodarczych przedsięwzięć. Czas trwania zajęć 65-95 minut.

  „Mowa nienawiści w Internecie a wolność słowa” – celem zajęć jest opanowanie przez uczniów wiedzy z zakresu rozpoznawania zjawiska „mowy nienawiści” w otaczającej ich rzeczywistości. Wiedza ta pomoże im uświadomić sobie, że wszelkie wypowiedzi podpadające pod pojęcie „mowy nienawiści” i służące dyskryminacji innych ludzi, mogą mieć negatywne skutki zarówno dla ich adresata (spadek poczucia wartości, stygmatyzacja) jak i dla nadawcy (odpowiedzialność karna). Zajęcia chciałbym przeprowadzić w formie wykładu konwencjonalnego opartego na prezentacji multimedialnej, aktywizując uczniów do wzięcia aktywnego udziału w zajęciach takimi metodami dydaktycznymi jak: burza mózgów czy dyskusja nad poruszanymi zagadnieniami. Czas trwania zajęć 90 minut.

  „Po co nam Rzecznik Praw Obywatelskich?” – celem warsztatów jest zapoznanie uczniów z kompetencjami Rzecznika Praw Obywatelskich oraz określenie jego pozycji pośród innych organów władzy publicznej. Czas trwania zajęć 75 minut.

  „Struktura i zadania sądów powszechnych” – warsztaty mają na celu poznanie charakterystyki i zasad wymiaru sprawiedliwości, wyjaśnienie różnic pomiędzy poszczególnymi sądami i wydziałami, sposobu tworzenia i znoszenia sądów oraz statusu i roli sędziego, a także pozostałych podmiotów postępowań sądowych. Czas trwania zajęć 90 minut.

  „Trójpodział władzy w Polsce” – zajęcia przedstawiają, jak kształtował się podział władzy na przestrzeni dziejów, omawiają założenia teorii monteskiuszowskiej oraz jej kształt w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Czas trwania zajęć 60 minut.

  „Zasady naczelne w Konstytucji. rzeczpospolita jako demokratyczne państwo prawne”
  w ramach zajęć uczniowie spróbują odpowiedzieć na pytanie co kryje się pod pojęciem „demokratycznego państwa prawnego”? Ponadto zostaną przedstawione zasady naczelne Konstytucji oraz rola orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego przy ustawy zasadniczej. Czas trwania zajęć 60 minut.

  „Świat zza krat nie taki kolorowy – realia polskiego więziennictwa” – zajęcia mają na celu przybliżenie problematyki wykonywania kary pozbawienia wolności w Polsce. Czas trwania zajęć 45-90 minut.

  „Czy wynik egzaminu maturalnego jest ostateczny?” – celem zajęć jest przedstawienie podstawowych informacji na temat egzaminu maturalnego oraz możliwości weryfikacji jego wyników. Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się jakie okoliczności mogą przyczynić się do unieważnienia egzaminu. Ponadto zostanie wskazany tryb postępowania mającego na celu weryfikację wyników egzaminu maturalnego a także ich ewentualną zmianę. Uczniowie uzyskają  informacje o konsekwencjach zmiany wyników. Czas trwania zajęć 60 minut.

  „W czerwonej todze, czyli o pracy prokuratora i funkcjonowaniu prokuratury” –  uczniowie zapoznają się z etapem postępowania przygotowawczego i rolą prokuratora w nim. Dowiadują się jakie kompetencje ma prokurator i jak wygląda jego codzienna praca. Ponadto w ramach zajęć omówione jest struktura i funkcjonowanie prokuratury- jej szczeble i kierujący nimi prokuratorzy, wskazane są różnice działania prokuratury z funkcjonowaniem sądów powszechnych. Czas trwania zajęć 90 minut.

  „Paragraf na drodze” – podczas zajęć uczniowie dowiedzą się o podstawowych przestępstwach związanych z naruszaniem bezpieczeństwa na drogach publicznych- wypadkach drogowych, określonych w kodeksie karnym, a także jak zachować się w przypadku uczestniczenia w wypadku drogowym, zarówno gdy jest się sprawcą, jak i ofiarą wypadku, a także jego świadkiem. Zajęcia przedstawiają ponadto rodzaje mandatów, kto może je nakładać i w jakich sytuacjach oraz jak uniknąć otrzymania mandatu i ewentualnie bronić się przed jego otrzymaniem w sądzie. Czas trwania zajęć 90 minut.

  „O 5 przykazaniu słów kilka, czyli nie zabijaj” – uczniowie dowiedzą się o podstawowych regulacjach kodeksu karnego dotyczącego ochrony życia ludzkiego. Zostaną omówione m.in. takie zagadnienia, jak: Czym różni się zabójstwo od morderstwa i dlaczego nie można utożsamiać tych pojęć?, Dzieciobójstwo- czy aborcja jest rzeczywiście karalna i kiedy kobieta może nie ponieść odpowiedzialności za ten czyn?, Eutanazja, Namowa i pomoc do samobójstwa, Nieumyślne spowodowanie śmierci. Czas trwania zajęć 90 minut.

  „Wstrzymanie wykonania decyzji w postępowaniu sądowoadministracyjnym” – Możliwość niewykonania decyzji nakładającej na obywatela obowiązek do czasu ostatecznego rozpoznania skargi na tę decyzję jest jednym z podstawowych narzędzi obrony przed działaniem organu administracji publicznej. Celem zajęć jest przedstawienie warunków i trybu uzyskania tej ochrony, a także skutków jej uzyskania. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z przykładowymi wnioskami oraz sami ocenić ich zasadność. Czas trwania zajęć 60 minut

  „Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym” – zajęcia mają na celu przedstawienie tzw. prawa ubogich, czyli możliwości uzyskania zwolnienia od kosztów procesu i bezpłatnej pomocy pełnomocnika (adwokata, radcy prawnego). Uczestnicy poznają przesłanki uzyskania prawa pomocy, tryb jego przyznania, a także będą mogli sami ocenić wypełnione uprzednio wnioski o przyznanie prawa pomocy. Czas trwania zajęć 90 minut.

  „Śmieciówki do kosza? Wady i zalety tzw. umów śmieciowych” - uczestnicy zajęć zapoznają się z pojęciem umów śmieciowych; zostaną im przedstawione najczęściej występujące rodzaje tego typu umów. Poznają również definicję stosunku pracy oraz stosunku cywilnoprawnego. Uczestnicy po odbytych warsztatach będą umieli odróżnić stosunek pracy od stosunku cywilnoprawnego i wskazać najważniejsze odmienności pomiędzy nimi. Dodatkowo, będą potrafili zdefiniować pojęcie umów śmieciowych i wymienić te, które najczęściej występują na rynku pracy. Czas trwania zajęć 90 minut.

  „O prawach i obowiązkach pracownika, czyli jak być świadomym uczestnikiem rynku pracy” - wprowadzenie uczniów w tematykę praw i obowiązków pracownika, poszukiwanie przyczyn naruszeń uprawnień pracowniczych i częstego braku reakcji pracowników w przypadku nadużyć ze strony pracodawców, zwrócenie uwagi licealistów na pojęcie pracownika w znaczeniu przyjętym w Kodeksie Pracy, aby odróżnić pracownika w rozumieniu art. 2 k.p. jako beneficjenta uprawnień określonych w Kodeksie pracy od osób świadczących pracę poza zatrudnieniem pracowniczym, czyli np. na podstawie umów cywilnoprawnych. Analiza praw i obowiązków pracownika z uwzględnieniem uprawnień przysługujących pracownikom w przypadku nadużyć ze strony pracodawców i środków prawnych, którymi dysponuje pracodawca w przypadku, gdy pracownik zaniedbuje swoje obowiązki. Czas trwania zajęć 90 minut.

  „Mobbing – czym jest i jak z nim walczyć?”  –  celem zajęć jest zapoznanie uczestników warsztatów z definicją i przesłankami pojęcia mobbing, przedstawienie, w jakich zachowaniach na gruncie stosunku pracy można spotkać się z przejawami mobbingu oraz jakie trudności może sprawiać kwalifikowanie tych zachowań jako lobbingowych, a ponadto przedstawienie metod walczenia ze zjawiskiem mobbingu w środowisku pracy. Czas trwania zajęć 90 minut.

  „Wakacje od pracy? A co na to kodeks pracy?” –  zadaniem zajęć jest zapoznanie uczniów z celem urlopów i ich rodzajami w kodeksie pracy i zasadami udzielenia urlopów; uwypuklenie różnic w uprawnieniach urlopowych pracowników i osób, które wykonują pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Czas trwania zajęć 90 minut.

  „Równi i równiejsi. O dyskryminacji w prawie pracy” – celem zajęć jest zapoznanie uczniów z pojęciem dyskryminacji, przyczynami dyskryminacji i celem regulacji antydyskryminacyjnych oraz samymi regulacjami; Wskazanie na uprawnioną i nieuprawnioną dyferencjację pracowników w zatrudnieniu. Czas trwania zajęć 90 minut.

  „Między umową o pracę a umową cywilnoprawną” – celem zajęć jest zapoznanie uczniów z pojęciem podstaw nawiązania stosunku pracy, pojęciem umowy o pracę, uprawnieniami, jakie przysługują osobom wykonującym pracę w oparciu o umowę o pracę, wskazanie na główne cechy umów cywilnoprawnych – o dzieło i zlecenia; Wskazanie na różnice między umowami i między uprawnieniami osób, które wykonują pracę w oparciu o te umowy. Czas trwania zajęć 90 minut.

  „Telepraca jako nietypowa forma zatrudnienia” – celem zajęć jest zapoznanie uczniów z pojęciem telepracy. Czym charakteryzuje się ten rodzaj pracy? Jakie obowiązki ma pracodawca wobec pracownika? Jakie są zalety i wady świadczenia pracy w formie telepracy? Czas trwania zajęć 90 minut.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.