16 maja 2012 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Pracodawców przy Wydziale Prawa i Administracji UŁ, na które zaproszono przedstawicieli władz sądów, prokuratury, prawniczych samorządów zawodowych, a także władz administracji samorządowej i rządowej w regionie łódzkim, którzy zostali zaproszeni przez Panią Dziekan WPiA UŁ do udziału w pracach nad tworzeniem nowych programów studiów oraz modyfikacją dotychczasowych form kształcenia przyszłych prawników i administratywistów. Zadaniem Rady jest wyrażanie opinii na temat dostosowania programów studiów na WPiA UŁ i założonych efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów i studiach podyplomowych do potrzeb rynku pracy oraz oczekiwanych od absolwentów WPiA UŁ kompetencji w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw społecznych.

Formy współpracy pracodawców z władzami Wydziału, mogą przybrać kształt wspólnie organizowanych studiów podyplomowych, seminariów oraz innych form kształcenia i wymiany opinii i wiedzy w zakresie nauk prawnych i nauk pokrewnych, a także ewolucji obecnego systemu praktyk studenckich w dłuższe staże i indywidualne formy pracy ze studentami w ramach przygotowywanych prac dyplomowych.

W skład Rady Pracodawców przy WPiA UŁ wchodzą przedstawiciele oraz reprezentanci:

 • Marszałka Województwa Łódzkiego
 • Prezydenta Miasta Łodzi
 • Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
 • Sądu Apelacyjnego w Łodzi
 • Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi
 • Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi
 • Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi
 • Izby Notarialnej w Łodzi
 • Izby Komorniczej w Łodzi
 • Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
 • Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi
 • Delegatury NIK w Łodzi
 • Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
 • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

20 marca 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji UŁ podpisana została "Deklaracja o współpracy" pomiędzy naszym Wydziałem (reprezentowanym przez dr hab. Agnieszkę Liszewską, prof. nadzw. UŁ, Dziekan WPiA), a Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Łodzi (reprezentowanym przez Okręgowego Inspektora Pracy, Andrzeja Świderskiego).

Przedmiotem Deklaracji jest współpraca pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (WPiA UŁ) i Państwową Inspekcją Pracy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Łodzi (PIP OIP w Łodzi).

Zgodnie z niniejszą deklaracją strony wyrażają zamiar współpracy w promowaniu prawnych zagadnień ochrony pracy.

WPiA UŁ deklaruje:

 • uczestniczyć w wydarzeniach naukowych poświęconych zagadnieniom ochrony pracy,
 • organizować spotkania studentów WPiA UŁ z kadrą PIP OIP w Łodzi.

PIP OIP w Łodzi deklaruje:

 • uczestniczyć w wydarzeniach naukowych poświęconych zagadnieniom ochrony pracy,
 • uczestniczyć w przekazywaniu studentom Wydziału Prawa i Administracji wiedzy praktycznej w zakresie prawnych aspektów ochrony pracy,
 • stworzyć możliwość odbywania bezpłatnych praktyk studentom w PIP OIP w Łodzi.