Rok 1945, który przyjmuje się za datę powstania Uniwersytetu Łódzkiego, był ukoronowaniem wielu dziesięcioleci starań o utworzenie wyższej uczelni w naszym mieście. Podwaliny Wydziału Prawa i Administracji UŁ stanowił utworzony w 1928 roku Instytut Prawa Administracyjnego, którego twórcą był prawnik, dr Tadeusz Hilarowicz. Równolegle z Instytutem swoją działalność rozpoczął w Łodzi Oddział Wolnej Wszechnicy Polskiej. W 1935 roku zmieniono nazwę Wydziału Nauk Politycznych i Społecznych na Wydział Prawa i Nauk Ekonomiczno – Społecznych, pozostawiając na nim tylko dwa kierunki: prawny i ekonomiczny.  I to właśnie ten wydział cieszył się od początku swego istnienia największym zainteresowaniem słuchaczy. Pierwszych prawników kształcili zarówno wykładowcy dojeżdżający z Warszawy: doc. dr Zygmunt Graliński, doc. dr Włodzimierz Kozubski, Władysław Namysłowski,  doc. dr Michał Orzęcki, doc. dr Adam Pragier, jak również łodzianie: Alfred Biły, dr Witold Czechowicz, mgr Józef Gercz, mgr Józef Litwin, Jerzy Szreter, dr Michał Sztykgold. W wyniku II Wojny Światowej zniszczone zostały ośrodki akademickie stolicy, zlikwidowane polskie ośrodki akademickie we Lwowie i Wilnie. Liczna kadra akademicka znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Stosunkowo niewielkie zniszczenia budynków w Łodzi oraz wieloletnie starania tutejszej inteligencji, doprowadziły w marcu 1945 roku do rozpoczęcia wykładów na wszystkich wydziałach niepowołanej jeszcze formalnie uczelni. Uniwersytet Łódzki utworzony został oficjalnie na mocy Dekretu z dnia 24 maja 1945 roku. Przewidywał on, że Uniwersytet składać się będzie z wydziałów: humanistycznego, matematyczno - przyrodniczego oraz prawno - ekonomicznego.

24 maja 1945 – Dekret o powołaniu Uniwersytetu Łódzkiego.

24 maja 1946 – nadano tytuł magistra prawa i wydano pierwszy dyplom ukończenia studiów na naszym Wydziale.

1948 – likwidacja kierunków prawno-ekonomicznego i prawno-administracyjnego i zmiana nazwy wydziału na Wydział Prawa.

1949 – Wydział Prawa otrzymał pierwszą własną siedzibę w zaadoptowanym do potrzeb dydaktycznych budynku pofabrycznym przy ul. Kopernika 55.

W tym samym roku przeprowadzona została reforma studiów prawniczych, w ramach której dotychczasowe czteroletnie studia prawnicze zostały przekształcone na dwustopniowe – zawodowe studia trzyletnie oraz dwuletnie studia magisterskie, na które wstęp otwarty został dla wyróżniających się absolwentów studiów trzyletnich. W wyniku tej reformy na Wydziale Prawa UŁ uruchomiono jedynie studia trzyletnie (zawodowe).

1951/52 – na Wydziale rozpoczyna działalność Ośrodek Konsultacyjny Studium Zaocznego Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, przeznaczony dla studentów zamieszkałych w Łodzi i województwie łódzkim. Od dnia 1 września 1956 r. Ośrodek Konsultacyjny został przekształcony w Studium Zaoczne Wydziału Prawa UŁ.

1952/53 – zniesiono system trzyletnich studiów zawodowych i dwuletnich studiów magisterskich i wprowadzono ponownie czteroletnie studia magisterskie. Absolwentom studiów trzyletnich umożliwiono uzupełnienie wykształcenia i uzyskanie stopnia magistra prawa, powołując na Wydziale osobne Studium Eksternistyczne, na którym w latach 1954-1965 stopień uzyskało 118 osób (na 176 przyjętych).

1959 – zmiana siedziby Wydziału, który przenosi się do gmachu zajmowanego wcześniej przez Bibliotekę Uniwersytecką przy ul. Składowej 59a (Collegium Iuridicum)

1959/60 – przedłużeno czas trwania studiów prawniczych do lat pięciu (pięcioletni program studiów zmieniono jednak ponownie w roku akad. 1965/66 i zastąpiono programem czteroletnim).Na Wydziale rozpoczyna działalność Zawodowe Studium Administracyjne jako Ośrodek Konsultacyjny dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego, zamieszkałych w Łodzi i województwie łódzkim. Od dnia 1 czerwca 1964 r. Ośrodek Konsultacyjny przekształcony został w Zawodowe Studium Administracyjne na Wydziale Prawa UŁ.

1961 – w gmachu Collegium Iuridicum, w dawnych pomieszczeniach magazynowych Biblioteki Uniwersyteckiej, utworzono Bibliotekę Wydziału Prawa.

1962 – powołano do życia Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i byłego Wydziału Prawno-Ekonomicznego, którego głównym inicjatorem był prof. Eugeniusz Smoktunowicz.

1968 – Sterowana odgórnie akcja antysemicka doprowadziła do usunięcia kilkunastu pracowników naukowo-dydaktycznych, między innymi, ówczesnego rektora UŁ prof. Józefa Piątowskiego (prawnik).

1970 – W miejsce Wydziału Prawa powołany został Wydział Prawa i Administracji.

13 grudnia 1981 – W wyniku wprowadzonego stanu wojennego zawieszone zostały zajęcia na Uczelni. Niezależne Zrzeszenie Studentów UŁ, którego członkami byli w znaczącej ilości studenci WPiA UŁ, postanowiło proklamować strajk przeciwko restrykcjom obywatelskim w związku ze stanem wojennym. Następnego dnia grupa ponad 150 studentów i pracowników naukowych, heroicznie prowadziła strajk okupacyjny.

15 grudnia 1981 – uzbrojone oddziały ZOMO szturmowały gmach rektoratu UŁ i Wydziału Prawa i Administracji. Ta próba oporu wykładowców i studentów zakończyła się jednak pacyfikacją budynku przy ul. Składowej i w rezultacie aresztowaniami, umieszczaniem w ośrodkach internowania, a nawet wydaleniem z uczelni.

1990-1996 – urząd rektora UŁ sprawował wcześniejszy Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, prawnik, Przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, późniejszy Minister Edukacji Narodowej i Nauki oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Michał Seweryński. W tym okresie podpisano ponad 100 umów międzynarodowych o bezpośredniej współpracy z uniwersytetami w Europie, USA, Kanadzie, Brazylii.

1997 – na Wydziale Prawa i Administracji utworzono Grupę Lokalną Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA (The European Law Student's Association). Praca Grupy koncentruje się po dziś dzień przede wszystkim na aktywności naukowej, organizacji licznych seminariów i konferencji oraz realizacji programu wymiany praktyk studenckich. ELSA jest ponadto organizatorem wielu cyklicznych imprez, w tym Wydziałowego Konkursu Krasomówczego i Prawniczej Akademii Filmowej.

W tym również roku zaczęło działać na naszym Wydziale Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych kierowane przez obecnego rektora UŁ, prof. zw. dr hab. W. Nykiela. Centrum współpracuje z Ministerstwem Finansów, wydaje własne publikacje, organizuje liczne konferencje i seminaria o tematyce podatkowej, wspiera badania naukowe poprzez przyznawanie stypendiów naukowych i finansowanie zagranicznych pobytów badawczych i wyjazdów konferencyjnych. Co roku organizuje też studencki konkurs na najlepszą pracę o tematyce podatkowej.

1998 – kiedy tylko pojawiła się w Polce możliwość współpracy z uczelniami innych krajów, nasz Wydział chętnie przystąpił do uczestnictwa w wielkim, międzynarodowym projekcie wymiany studentów Erasmus / Sokrates. Projekt ten stwarza liczne możliwości odbycia części studiów oraz praktyki na uczelniach w 27 krajach Unii Europejskiej.

1999 – nasz Wydział został przyjęty do Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Prawa - European Law Faculties Association (ELFA).

Od tego roku również na naszym Wydziale rozpoczęła swoją działalność Szkoła Prawa Niemieckiego. Jej studenci poznają niemiecki język prawniczy przygotowując się do przyszłej współpracy z prawnikami i organizacjami niemieckimi, a także instytucjami europejskimi. Zajęcia w Szkole Prawa Niemieckiego organizowane są we współpracy z Centrum für Europäisches Privatrecht (CEP) na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wilhelma w Münster.

2003 – swoją działalność rozpoczęło Wydzialowe Biuro Karier które, nieprzerwanie, prowadzi aktywizację zawodową studentów: pomaga w planowaniu kariery zawodowej, wyszukuje oferty pracy, zajmuje się doradztwem zawodowym zarówno dla studentów, jak i absolwentów.

W tym samym roku swoją działalność rozpoczęła Klinika Prawa. W czasie swej prawie dziesięcioletniej działalności Klinika przyjęła około 3500 spraw z niemalże każdej dziedziny prawa. Najczęściej przedstawiane przez klientów problemy prawne dotyczyły spraw z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego i rodzinnego, prawa karnego oraz zagadnień związanych z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych. W tym czasie porad prawnych udzielało około 500 studentów Wydziału Prawa i Administracji.

Rok 2003 obfitował w ważne dla naszego Wydziału wydarzenia. Kolejnym, było uruchomienie czterosemestralnego Podyplomowego Studium I Stopnia pod nazwą „Szkoła Prawa Francuskiego", które było efektem współpracy Uczelni z Uniwersytetem François Rabelais w Tours we Francji.

2007 – od października tego właśnie roku nasi studenci mogą kontynuować francuskie studia prawnicze na poziomie magisterskim na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego bez konieczności wyjazdu do Francji. Taką możliwość dało im utworzenie Podyplomowego Studium II Stopnia pod nazwą "Francuskie Magisterium Prawa - Prawnik Europejski". Jego ukończenie stanowi podstawę wydania dwóch dyplomów: francuskiego państwowego dyplomu magisterskiego ukończenia studiów prawniczych (o profilu europejskim) oraz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych II stopnia w UŁ.

2008 – Wydział Prawa i Administracji UŁ przeniósł się do nowego gmachu. Jego niepowtarzalny kształt zapewnił mu sławę nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Odtąd nasi studenci mówią o nas z dumą: „Paragraf". Dodatkowo jego doskonałe położenie (bliskość zarówno zaplecza socjalnego – miasteczko akademickie „Lumumbowo", jak również Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, centrum miasta z jego słynnym najdłuższym w Europie deptakiem - ulicą Piotrkowską ze swoją rekordową liczbą pubów) sprawia, że studiowanie na Wydziale Prawa i Administracji UŁ jest przyjemnością.

W tym samym roku ukazał się pierwszy ranking Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczący wyników egzaminów wstępnych na aplikacjprawnicze. Nasi absolwenci zajęli trzecie miejsce, pod względem odtsetka osób zdających te egzaminy.

Do oferty edukacyjnej został wprowadzony nowy kierunek studiów – Polityka społeczna.

2011 – przeprowadzona została wirtualizacja stacji roboczych pracowników. Wprowadzona została wspólna polityka zarządzania komputerami i danymi. Konsekwencją podjętych działań było zbudowanie prywatnej chmury WPiA UŁ.

2012 – wydawało się, że lepiej być nie może. Naszymi konkurentami są przecież najstarsze i najlepsze uniwersytety w kraju. A jednak pniemy się coraz wyżej. Na podstawie rankingu stworzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, według danych za ubiegły rok, Wydział Prawa i Administracji, pod względem odsetka absolwentów zdających egzaminy wstępne na aplikacje, znalazł się na II miejscu!

W tym roku powstały dwa nowe centra naukowe: Centrum Ochrony Prawnej Finansów Samorządu Terytorialnego oraz Center for the Theory and Philosophy of Human Rights.

Przy Wydziale utworzona została Rada Pracodawców.

Wspólnie z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego uruchomiliśmy nowy kierunek studiów – Prawo podatkowe i rachunkowość.

2013 – Na Wydziale utworzone zostały kolejne centra prowadzące działalność naukowo- badawczą oraz dydaktyczno-szkoleniową: Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją oraz Centrum Zamówień Publicznych i Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego.

Do oferty edukacyjnej został włączony nowy kierunek studiów – Prawo zatrudnia – kadry i płace.

2014 – Nie zwalniamy tempa! Wciąż aktywnie pracujemy nad dostosowaniem naszej oferty edukacyjnej do potrzeb rynku oraz oczekiwań naszych przyszłych studentów i absolwentów. Utworzony został nowy kierunek studiów – Prawo medyczne orazznacznie wzbogacona została oferta studiów podyplomowych, m.in.: Prawo Ochrony Danych Osobowych, Prawo w Przedsiębiorstwie, Prawo Egzekucji Sądowej, Prawo Podatkowe w systemie e-learning.

Przed gmachem naszego wydziału Prezydent RP Bronisław Komorowski zasadził „Dąb Wolności" dla upamiętnia 25-lecia przemian, jakie dokonały się po wyborach 1989 roku.

Nasi absolwenci od lat utrzymują II miejsce w rankingu Ministerstwa Sprawiedliwości. W 2014 roku zajęliśmy III miejsce w VIII Rankingu Wydziałów Prawa Dziennika Gazety Prawnej.

prof. zw. dr hab. Emil Stanisław Rappaport – od 1919 roku sędzia Sądu Najwyższego RP. Z jego inicjatywy powstało Towarzystwo Ustawodawstwa Kryminalnego. W 1924 brał udział w założeniu Association Internationale de Dront Penal. Po zakończeniu II Wojny Światowej na stale związał się z UŁ, na którym prowadził działalność naukowo-dydaktyczną do 1960 roku. Od 1946 roku wchodził w skład Najwyższego Trybunału Narodowego. Był twórcą szkoły bio-psychologicznej w prawie karnym, dopatrującej się źródeł przestępczości w czynnikach pochodzenia biologicznego (endogennych) oraz w czynnikach psychospołecznych (egzogennych). Pracował naukowo blisko sześćdziesiąt lat. Za swoją działalność został odznaczony wieloma odznaczeniami, między innymi: Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Polonia Restituta, Złotym Krzyżem Zasługi, francuską Legią Honorową, Orderem Gwiazdy Rumuńskiej.

prof. zw. dr hab. Wacław Szubert – bezpośrednio po zakończeniu wojny przybył do Łodzi i brał czynny udział w powstającym Uniwersytecie. W latach 1950-1953 pełnił funkcję prodziekana naszego Wydziału, a w latach 1953-1955 i 1965-1969 Dziekana. W latach 1970-1973 był dyrektorem Instytutu Administracji UŁ. Prezydent honorowy Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. W latach 1978-1983 i 1990-1992 przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych PAN. Członek korespondent Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego. Otrzymał tytuł doktora honoris causa uniwersytetów Bordeaux I, Wrocławskiego, Jagiellońskiego i Łódzkiego. W Łodzi współpracował również z takimi instytucjami jak: Polski Instytut Służby Społecznej, czy Rada Naukowo-Ekonomiczna przy Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego. Przyczynił się w sposób znaczący do wyodrębnienia ubezpieczeń społecznych jako samodzielnej gałęzi prawa. Wchodził w skład kolegiów redakcyjnych i rad programowych licznych najpoważniejszych periodyków naukowych o zasięgu międzynarodowym.

Prof. zw. dr hab. Jerzy Wróblewski – związał się z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Łódzkiego w 1951 roku. W tym właśnie roku objął kierownictwo Katedry, a następnie Zakładu Teorii Państwa i Prawa na naszym Wydziale. Wspinał się po szczeblach kariery zajmując najpierw stanowiska: prodziekana (w latach 1953-1955 i 1958-1962) Wydziału Prawa, następnie dziekana (1955-1956 i 1962-1964), prorektora UŁ, a potem również rektora UŁ. Kierował zespołem problemów prawnych i organizacyjnych Rady Naukowej przy Prezydencie miasta Łodzi. Jego praca „Sądowe stosowanie prawa" wpisana została w 1974 r. jako wybitne dzieło do Księgi czynów nauki polskiej, Doktor honoris causa Uniwersytetu w Turku i Kraju Basków w Bilbao. Członek Fińskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Nauk i Komitetu Nauk Prawnych PAN.

1945/46 – prof. zw. dr hab. Borys Łapicki, jeden z założycieli Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Od 1928 roku ściśle związany z Łódzkim Oddziałem Wolnej Wszechnicy Polskiej. W 1946 r. brał czynny udział w pracach komisji przy Ministerstwie Sprawiedliwości i Ministerstwie Oświaty w sprawie reformy studiów prawniczych. Jeden z założycieli Klubu Demokratycznej Profesury. Był niezwykle ceniony przez studentów.

1946/47 i 1947/48 – prof. zw. dr hab. Bolesław Wilanowski, prawnik, były dziekan Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Brał czynny udział w organizowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Miał własną wizję przyszłej uczelni, tzw. poliuniwersytetu, składającego się z 12 wydziałów. Od początku poświęcił się przede wszystkim organizacji Wydziału Prawno-Ekonomicznego. Studentom imponował swymi nadzwyczaj szerokimi horyzontami oraz encyklopedyczną wprost wiedzą z różnych specjalności.

1948/49 i 1949/50 – prof. nadzw. dr hab. Jan Namitkiewicz, specjalista z zakresu prawa handlowego, sędzia Sądu Najwyższego, członek władz miejskich i wojewódzkich. Przewodniczący polskich delegacji w kongresach w Sztokholmie, Paryżu i Amsterdamie. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ochrony Własności Przemysłowej i Handlowej. Twórca wielu podręczników i skryptów akademickich.

1950/51 i 1952/53 – prof. zw. dr hab. Adam Szpunar, członek Komisji Kodyfikacyjnej przy Ministerstwie Sprawiedliwości, późniejszy rektor UŁ, Doktor honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Komisji ds. Reformy Prawa Cywilnego. Współtwórca przepisów o swobodzie umów i papierach wartościowych. Wykładowca licznych uczelni zagranicznych, w tym w Strasbourgu, Paryżu, Cambridge, Giessen, Yale, Detroit. Jego bibliografia liczy ponad 650 pozycji.

1953/54 i 1954/55 oraz 1965/69 - prof. zw. dr hab. Wacław Szubert, członek PAN (od 1985 r.), doktor honoris causa Uniwersytetów: Bordeaux I, Wrocławskiego, Jagiellońskiego i Łódzkiego. Współtwórca Uniwersytetu Łódzkiego. Prezydent Honorowy Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Dyrektor Instytutu Administracji UŁ. Wybitny specjalista w zakresie prawa pracy, prawa ubezpieczenia społecznego i polityki społecznej.

1955/56 oraz 1962/65 - prof. zw. dr hab. Jerzy Wróblewski, sędzia Trybunału Stanu, ekspert sejmowej Komisji Prac Ustawodawczych. Kierował zespołem problemów prawnych i organizacyjnych Rady Naukowej przy Prezydencie miasta Łodzi. Jego praca „Sądowe stosowanie prawa" wpisana została w 1974 r. jako wybitne dzieło do Księgi czynów nauki polskiej, Doktor honoris causa Uniwersytetu w Turku i Kraju Basków w Bilbao. Członek Fińskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Nauk i Komitetu Nauk Prawnych PAN. Prorektor, a potem również Rektor Uniwersytetu Łódzkiego.

1956/57 i 1957/58 – prof. zw. dr hab. Remigiusz Bierzanek, przez dwie kadencje poseł na Sejm (1957-1965), członek Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze. Członek Rady Międzynarodowego Instytutu Prawa Humanitarnego w San Remo, ekspert Międzynarodowej Organizacji Pracy przy ONZ, wykładowcą seminarium ONZ w Kairze.

1957/62 - prof. zw. dr hab. Józef Stanisław Piątowski, prorektor, a potem rektor UŁ, członek Komitetu Nauk Prawnych PAN i Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.

1969/72 – prof. zw. dr hab. Janusz Tylman, późniejszy prorektor UŁ. Absolwent Wydziału Prawa UŁ. Przewodniczący zespołu prawa karnego procesowego w pracach nad reformą prawa karnego. Autor licznych opracowań z dziedziny postępowania karnego.

1972/81 – prof. zw. dr hab. Natalia Gajl, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 1985/89. Pierwsza kobieta docent prawa finansowego w historii polskiego szkolnictwa wyższego. Po roku 1989 ekspert Sejmu i Rady Ministrów. Członek Rady Głównej Arbitrażu, Rady Naukowej Instytutu Finansów, Rady Naukowej Ministra Finansów oraz Komisji Nagród Ministra Szkolnictwa Wyższego Nauki i Techniki. Członek Towarzystwa Ustawodawczego Porównawczego w Paryżu, Instytutu International de Finance Publiques w Saarbrücken, International Political Science Association Research Committee on Comparative Study of Local Government and Politics oraz Faculté International de Droit Comparé w Strasburgu. Professeur associé Uniwersytetu Paryż I, Paryż II i Paryż III.

1981/84 oraz 1993/96 – prof. Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Wykładowca w Faculté Internationale de Droit Comparé w Strasburgu. Członek Société de Législation Comparée w Paryżu i Academie Internationale de Droit Comparé w Hadze. Sekretarz Generalny Sekcji Polskiej Association Henri Capitans des Amis de la Culture Juridique Française.

1984/87 – prof. zw. dr hab. Michał Seweryński – najpierw prorektor, potem (w latach 1990 – 1996) rektor UŁ. W okresie jego kadencji nastąpiły zasadnicze zmiany strukturalne: zlikwidowano instytuty kierunkowe, a podstawowymi jednostkami naukowo-dydaktycznymi stały się katedry. Rozwijała się współpraca międzynarodowa. Podpisano ponad 100 umów o bezpośredniej współpracy z uniwersytetami w Europie, USA, Kanadzie, Brazylii. Przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Doktor honoris causa Uniwersytetu Lyon III. Prezydent International Society for Labour and Social Security Law z siedzibą w Genewie. Współprzewodniczący Conseil Scientifique de la Société Historique et Littéraire Polonaise w Paryżu, przewodniczący Association de l'Alliance Francaise w Łodzi, członek Association H. Capitant, Société de Législation Comparée, Académie Internationale de Droit Comparé Association „France-Pologne pour l´Europe". Członek Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Papieskiej Rady ds. Świeckich, Rady Legislacyjnej przy Premierze RP, wiceprzewodniczący Rządowej Komisji ds. Reformy Prawa Pracy, Honorowy Konsul Francji. Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w latach 2005-2007).

1987/90 – prof. zw. dr hab. Henryk Lewandowski - twórca licznych opinii prawnych, wydawanych m.in. dla związków zawodowych. Od wielu lat ściśle współpracuje z Państwową Inspekcją Pracy, będąc jej stałym konsultantem. Przede wszystkim z myślą o praktyce powołał przed laty Podyplomowe Studium Prawa Pracy, które do dnia dzisiejszego cieszy się wielkim zainteresowaniem ze strony słuchaczy.

1990/93 oraz 2002/04 – prof. zw. dr hab. Marek Zirk-Sadowski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ, wiceprezydent Światowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej. Był członkiem interdyscyplinarnego zespołu, który przygotowywał corocznie ocenę dostosowania Polski do członkostwa w Unii Europejskiej. Sędzi i wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego. Prorektor Uniwersytetu Łódzkiego (w latach 1993 – 1999).

1996/99 oraz 1999/2002 – prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel, były rektor UŁ, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Członek Rady Legislacyjnej, Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego, Advisory Council w IBFD (International Bureau of Fiscal Documentation), zarządu IFA (International Fiscal Association), Association H. Capitant, Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego (European Association of Tax Law Professors), ŁTN, rad programowych „Przegladu Podatkowego", „Prawa i Podatków" i „Kwartalnika Prawa Podatkowego". Założyciel Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych. Wykładowca wydziałów prawa uniwersytetów, między innymi, w Bolonii, Bari, Grenoble, Tours i Tarencie.

2005 – prof. zw. dr hab. Maria Królikowska-Olczak (p.o. dziekana), absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UŁ. W 2004 roku założyła Podyplomowe Studium Europejskiego Prawa Gospodarczego i Marketingu. Prowadziła wykłady na wydziałach prawa Uniwersytetów: w Bari, Lecce, Burgos, Grenadzie i w Helsinkach.

2005/08 – prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Góral, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ, prorektor ds. studenckich i toku studiów. Opracowywał ekspertyzy dla Rady Legislacyjnej, Komisji ds. Reformy Prawa Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, związków zawodowych.

2008/11 – prof. zw. dr hab. Małgorzata Pyziak-Szafnicka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UŁ. W 2003 założyła Szkołę Prawa Francuskiego. W 2006 została powołana w skład Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Od 2011 roku sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Członek Association H. Capitant, Academie Internationale de Droit Comparé, uhonorowana tytułem doktora honoris causa przez Université François Rabelais w Tours.

2011/12, 2012/2016 oraz 2016/2020 – dr hab. Agnieszka Liszewska, prof. UŁabsolwentka Wydziału Prawa i Administracji UŁ. W tym 1988 roku rozpoczęła pracę w Katedrze Prawa Karnego. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskała w 1996 r. na podstawie rozprawy pt. Odpowiedzialność karna lekarza za błąd w sztuce lekarskiej. W roku 2005 uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. "Współdziałanie przestępne w polskim prawie karnym.  Autorka podręcznika do nauki prawa karnego materialnego (napisanego wspólnie z prof. K. Indeckim). Autorka około 60 publikacji naukowych, w tym czterech monografii (dwóch we współautorstwie), rozdziału w Systemie Prawa Karnego poświęconego formom stadialnym przestępstwa, współautorka komentarza do Prawa o cudzoziemcach i podręcznika do nauki prawa karnego, autorka szeregu artykułów zamieszczonych w czasopismach naukowych oraz księgach jubileuszowych. Współredaktorka Systemu Prawa Medycznego t. III poświęconego zagadnieniom odpowiedzialności pracowników medycznych. Kierownik ze strony polskiej projektu realizowanego wspólnie z Uniwersytetem w Tours w ramach programu PHC Polonium 2013-2014 dotyczącego odpowiedzialności medycznej w Polsce i we Francji. Staże naukowe na Uniwersytecie UIA w Antwerpii oraz w Instytucie Maxa Plancka we Freiburgu (stypendium Fundacji Thomasa Berbericha).

Od 2020  –  dr hab. Monika Bogucka-Felczak, prof. UŁ, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UŁ. W latach 2019-2020 prodziekan ds. nauki, od 2017 r. kierownik Katedry Prawa Finansowego. W latach 2009-2020 kierownik Podyplomowego Studium Prawa Samorządu Terytorialnego. Pracowała jako ekspert ds. legislacji w Kancelarii Sejmu, w latach 2011- 2015 pełniła funkcję eksperta w projekcie „Dobre prawo – sprawne rządzenie” realizowanego m. in. przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, w latach 2013-2019 była pozaetatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji, poświęconych w szczególności finansom lokalnym, konstytucyjnym uwarunkowaniom ustroju finansowego samorządu terytorialnego i gwarancjom ochrony niezależności finansowej jednostek samorządu, wielu ekspertyz i opinii prawnych przygotowywanych na rzecz j.s.t.