STRATEGIA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

Ius est ars boni et aequi (Celsus, D.1,1,1 pr.) - Prawo jest sztuką stosowania tego co dobre i słuszne

Hominum causa omne ius constitutum sit (Hermogenianus, D.1, 5, 2) - Wszelkie prawo jest stanowione dla ludzi

Misją Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego jest budowanie doskonałości naukowej oraz dydaktycznej na poziomie krajowym i międzynarodowym służącej przygotowaniu do służby w demokratycznym państwie prawnym, wychowanie w duchu najwyższych wartości etycznych, jak również podejmowanie wszelkich innych działań służących rozwojowi nauki i społeczeństwa.