KONTAKT

Centrum Studiów Wyborczych
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Łódzki

ul. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź
Pok. 3.75
csw@wpia.uni.lodz.pl

Zgodnie z zarządzeniem nr 20 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 18 grudnia 2007 r., na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 22 i § 49 ust. 1 Statutu UŁ z dnia 26 czerwca 2006 r. (ze zm.), z dniem 1 stycznia 2008 r. zostało utworzone Centrum Studiów Wyborczych jako jednostka organizacyjna Wydziału Prawa i Administracji UŁ.
Centrum prowadzi działalność edukacyjną, szkoleniową i badawczą w zakresie szeroko rozumianej problematyki wyborczej i referendalnej (organizacja szkoleń, konferencji, studia podyplomowe itp.) we współpracy z Centrum Studiów Wyborczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Państwową Komisją Wyborczą. Dodatkowo, od grudnia 2006 r. obecni pracownicy Centrum podjęli inicjatywę wydawniczą, której efektem jest periodyk „Studia Wyborcze", wydawany przez Łódzkie Towarzystwo Naukowe cyklicznie, dwa razy w ciągu roku. W czasopiśmie tym ukazują się publikacje dotyczące wyborów i prawa wyborczego, których autorami są przedstawiciele nauk prawnych, politolodzy, socjolodzy, a także specjaliści innych dyscyplin i praktycy.

PROF. DR HAB. KRZYSZTOF SKOTNICKI– KIEROWNIK

Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji UŁ w 1976 r. W 2000 r. obronił rozprawę habilitacyjną na temat: „Zasada powszechności w prawie wyborczym. Zagadnienia teorii i praktyki". Jest Kierownikiem Centrum Studiów Wyborczych UŁ i Kierownikiem Zakładu Prawa Konstytucyjnego Porównawczego. Od 2006 r. pracuje również na stanowisku eksperta ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP.
Jest redaktorem naczelnym stworzonych przez siebie „Studiów Wyborczych" oraz członkiem kolegiów redakcyjnych słowackiego czasopisma „Pravny obozor" oraz czeskiego periodyku „ Časopis pro právní vědu a praxi". Autor 3 monografii (jednaj jako współautor) i redaktor naukowy 5 monografii. Opublikował ponad 80 artykułów i referatów, a 10 jest współautorem, wiele opinii prawnych, recenzji i glos.

kontakt: kskotnicki@wpia.uni.lodz.pl

DR ANNA RAKOWSKA-TRELA

W 2002 roku ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. W tym samym roku rozpoczęła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Konstytucyjnego. W 2007 roku na podstawie rozprawy zatytułowanej: „Kontrasygnata aktów głowy państwa. Analiza prawnoporównawcza" otrzymała stopień doktora nauk prawnych. Równolegle ukończyła aplikację adwokacką i prowadzi w Łodzi indywidualną kancelarię. Jest sekretarzem czasopisma „Studia Wyborcze" oraz sekretarzem Rady Naukowej Centrów Studiów Wyborczych. Pełniła funkcję Kierownika Podyplomowego Studium Prawa Wyborczego WPiA UŁ.

więcej na stronie: www.annarakowska.pl

kontakt: anna.rakowska@adwokatura.pl