KONTAKT

Kierownik Szkoły Prawa Niemieckiego w UŁ:
Prof. dr hab. Anna Pikulska - Radomska
apikulska@wpia.uni.lodz.pl

Koordynor Szkoły Prawa Niemieckiego w UŁ:
dr hab. Dagmara Skrzywanek-Jaworska, LL.M.
dskrzywanek@wpia.uni.lodz.pl

 

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Kopcińskiego 8/12
PL - 90-232 Łódź
Tel.: 0048/42 6354602
Fax: 0048/42 6655998

 

Tytuł projektu:

Prawo niemieckie dla studentów polskich - specjalistyczne przygotowanie językowe dla prawników (Deutsches Recht für polnische Studierende - Fachspezifische Fremdsprachenausbildung für Juristen). Kurs, nazywany w skrócie Szkołą Prawa Niemieckiego jest organizowany we współpracy Wydziału Prawa i Administracji (WPiA) UŁ oraz Centrum für Europäisches Privatrecht (CEP) na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wilhelma w Münster.
Kurs finansowany jest ze środków Auswärtiges Amt oraz DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V.).

Partnerzy projektu:

a) Westfälische Wilhelms-Universität, Münster

Prof. Dr. Gernot Sydow, M.A.
Rechtswissenschaftliche Fakultät
Professur für Europäisches Verwaltungsrecht
48143 Münster, Universitätsstraße 14-16
Tel.: +49 251 83 2 17 50
Fax: +49 251 83 2 17 59
Gernot.Sydow@uni-muenster.de

b) Uniwersytet Łódzki
dr hab. Monika Bogucka-Felczak, prof. UŁ
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
ul. Kopcińskiego 8/12
PL - 90-232 Łódź
Fax: 0048/42 635 40 21

Cele projektu:

Bieżący projekt stanowi kolejną już edycję prowadzonego z sukcesem w tej samej formie dwuletniego programu kształcenia studentów WPiA w języku niemieckim. W założeniu projektu, w skrócie nazywanego Szkołą Prawa Niemieckiego, uczestnicy obok normalnego toku studiów na WPiA UŁ, dodatkowo:

  • poznają niemiecki język prawniczy,
  • uzyskują podstawową znajomość prawa niemieckiego i prawa europejskiego w języku niemieckim,
  • przygotowują się do współpracy z niemieckimi prawnikami oraz przedsiębiorstwami, jak również z instytucjami europejskimi.

Założeniem kursu jest wprowadzenie studentów oraz doktorantów WPiA UŁ w obcy system prawa (bez konieczności ponoszenia kosztów pobytu za granicą) w języku, który nie jest ich językiem ojczystym. Warunkiem przyjęcia jest ogólna znajomość języka niemieckiego, którą uczestnicy nabyli w dotychczasowym procesie edukacyjnym. Dydaktycznie i merytorycznie projekt opiera się na koncepcji podobnych trybów kształcenia w językach obcych (Fachspezifische Fremdsprachenausbildung - FFA), prowadzonych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Münster. W ramach dwuletniego kursu, doświadczeni nauczyciele akademiccy z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Münster prowadzą zajęcia w postaci 14 dwudziestogodzinnych intensywnych kursów, trwających przez cały tydzień. Na zakończenie każdego z czternastu kursów studenci piszą pracę kontrolną, która sprawdzana jest przez niemieckiego wykładowcę. Po zakończeniu całego cyklu szkolenia każdy uczestnik, który regularnie uczęszczał na zajęcia i zaliczył 70% z 14 prac kontrolnych, otrzyma świadectwo Uniwersytetu Łódzkiego potwierdzające fakt ukończenia kursu.
Merytoryczne kierownictwo kursu objął – w porozumieniu z dr hab. Moniką Bogucką-Felczak, prof. UŁ (Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UŁ) oraz prof. dr hab. Anną Pikulską-Radomską – Prof. Dr. Gernot Sydow.

Program projektu:

Program kursu zorientowany jest na potrzeby europeizacji prawa i wykształcenia prawniczego. Przewiduje wprowadzenie do niemieckiego systemu prawa wraz z elementami metodyki, prawo cywilne i gospodarcze, podstawy prawa konstytucyjnego i administracyjnego, jak również pogłębienie terminologii z zakresu każdej z w wymienionych dziedzin prawa. Uczestnicy kursu otrzymują zbiór ustaw niemieckich z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego, a także skrypty, przygotowywane na potrzeby danego kursu przez prowadzącego go wykładowcę. Projekt służy ponadto udostępnieniu uczestnikom bogatej literatury fachowej oraz komentarzy do prawa niemieckiego w celu umożliwienia im samodzielnego studiowania oraz pogłębienia wiedzy uzyskanej w ramach kursu.

Sponsorzy:

Edycja 1999-2001 – Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit (SdpZ);
Edycje 2002-2004; 2004-2006; 2006-2008 – Deutsche Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammenarbeit e.V. (IRZ-Stiftung);
Edycje 2010-2012, 2012-2014, 2014-2016, 2016-2018, 2018-2020 – Auswärtiges Amt oraz Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. (DAAD);

Plan edycji 2021-2023:

Październik 2021 - Wprowadzenie do zasad niemieckiego systemu prawa i wymiaru sprawiedliwości. Zasady prawa prywatnego z elementami metodyki (20 godz.)

Listopad 2021 - Prawo cywilne, część ogólna (20 godz.)

Grudzień 2021 - Prawo zobowiązań, część ogólna (20 godz.)

Styczeń 2022 - Zobowiązania umowne, w szczególności umowa sprzedaży (20 godz.)

Marzec 2022 - Zobowiązania ustawowe oraz podstawy prawa rzeczowego (20 godz.)

Kwiecień 2022 - Umowa kredytu (20 godz.)

Maj 2022 - Prawo rodzinne i spadkowe (20 godz.)

Październik 2022 - Wprowadzenie do prawa karnego (20 godz.)

Listopad 2022 - Podstawy prawa konstytucyjnego (20 godz.)

Grudzień 2022 - Podstawy prawa administracyjnego, w szczególności administracja gospodarcza (20 godz.)

Styczeń 2023 - Podstawy prawa europejskiego (20 godz.)

Marzec 2023  Podstawy prawa pracy (20 godz.)

Kwiecień 2023 - Wprowadzenie do prawa spółek (20 godz.)

Maj 2023 - Prawo prywatne międzynarodowe (20 godz.)

Projektpartner:

a) Für die Westfälische Wilhelms-Universität, Münster

Prof. Dr. Gernot Sydow, M.A.
Rechtswissenschaftliche Fakultät
Professur für Europäisches Verwaltungsrecht
48143 Münster, Universitätsstraße 14-16
Tel.: +49 251 83 2 17 50
Fax: +49 251 83 2 17 59
Gernot.Sydow@uni-muenster.de

b) Für die Universität Lodz
dr hab. Monika Bogucka-Felczak, prof. UŁ
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
ul. Kopcińskiego 8/12
PL - 90-232 Łódź
Fax: 0048/42 635 40 21


Prof. Dr. Anna Pikulska - Radomska (Koordination)
Wydział Prawa i Administracji
ul. Kopcińskiego 8/12
PL - 90-232 Łódź
Tel.: 0048/42 6354602
Fax: 0048/42 6655998

www.wpia.uni.lodz.pl

Projektgegenstand und Ziele:

Das Projekt baut auf dem Erfolg des bereits in den Jahren 1999-2001, 2002-2004, 2004-2006, 2006-2008, 2010-2012, 2012-2014, 2014-2016, 2016-2018, 2018-2020 durchgeführten Programms Deutsches Recht für polnische Studierende – Fachspezifische Fremdsprachenausbildung für Juristen (Deutsche Rechtsschule in Łódź) an der Rechts- und Verwaltungswissenschaftlichen Fakultät der Universität Lodz auf.

Angesichts der großen Bedeutung grenzübergreifender juristischer Zusammenarbeit ist es wichtig, polnische Juristen schon während ihrer Ausbildung auch mit dem deutschen Rechtssystem und dem europäischen Recht vertraut zu machen, um sie zum fachlichen Austausch mit Juristen aus den deutschsprachigen Ländern zu befähigen. Ziel des Ausbildungsprogramms ist dabei nicht nur, polnischen Studenten vorrangig Kenntnisse der deutschen Rechtssprache sowie im deutschen und im europäischen Privat- und Wirtschaftsrecht zu vermitteln. Auch andere Rechtsgebiete, insbesondere das öffentliche Recht, wurden im erforderlichen Maße einbezogen. Die jungen polnischen Juristen sollen am Ende des Ausbildungsganges zum fachlichen Dialog mit deutschen Juristen befähigt sein. In Hinblick auf die zunehmende Kooperation deutscher und polnischer Unternehmen in der Wirtschaft wird durch die Vermittlung berufsbezogener Sprachkenntnisse vor allem die Zusammenarbeit auf privat- und wirtschaftsrechtlichem Gebiet mit deutschen Juristen und mit deutschen Unternehmen ermöglicht.

Organisation:
Die besondere Herausforderung des Projektes besteht darin, die Studenten (ohne zusätzliche Kosten tragen zu müssen) in ein ihnen fremdes Rechtssystem in einer Sprache einzuführen, die nicht ihre Muttersprache ist. Durch die zweijährige Ausbildung 20 bis 30 polnischer Studenten an der Rechts- und Verwaltungswissenschaftlichen Fakultät der Universität Lodz haben die Gelegenheit, fundierte Kenntnisse in deutscher Sprache sowie des deutschen und europäischen Rechts zu erlangen. Im Rahmen des Ausbildungsganges werden die Veranstaltungen von erfahrenen Dozenten aus Münster in Form von vierzehn jeweils zwanzigstündigen Intensivkursen durchgeführt (insgesamt 280 Std.), in denen jeweils ein Themengebiet behandelt wird. Im Anschluss an die jeweiligen Intensivkurse wird von dem deutschen Dozenten eine Abschlussklausur in deutscher Sprache mit praxisrelevanten Aufgaben gestellt, die dieser auch korrigiert. Nach Abschluss des Ausbildungsganges erhält jeder Teilnehmer, sofern er alle Veranstaltungen regelmäßig besucht und 70% der gestellten Klausuren bestanden hat, ein Zeugnis der Universität Lodz über die erfolgreiche Teilnahme an dem Programm. Vorausgesetzt werden gute allgemeine, nicht fachbezogene, Kenntnisse der deutschen Sprache in dem Umfang, wie sie in der Schule in Polen erworben werden können. Die fachbezogene Fortentwicklung dieser Sprachkenntnisse ist Gegenstand der Ausbildung. Seine didaktische und fachliche Ausgestaltung orientiert sich dabei an der Konzeption und den Erfahrungen des Studiengangs Fachspezifische Fremdsprachenausbildung (FFA in Englisch, Französisch und Spanisch) der Universität Münster.

Projektbetreung:

Die fachliche Leitung und Projektbetreuung wird für beide Länder – in Abstimmung mit Frau Prof. Dr. Monika Bogucka-Felczak (Dekanin der Rechts- und Verwaltungswissenschaftlichen Fakultät der Universität Lodz) und Frau Prof. Dr. Anna Pikulska-Radomska – von Prof. Dr. Gernot Sydow wahrgenommen werden.

Zeitplan für die Projektdurchführung:

Die Vermittlung der Ausbildungsinhalte ist an den Bedürfnissen des grenzüberschreitenden Rechtsverkehrs sowie der Europäisierung des Rechts und der Juristenausbildung orientiert. Als Fachinhalte sind die Einführung in das deutsche Rechtssystem und die juristische Arbeitsweise, das Zivil- und Wirtschaftsrecht (beispielsweise Schuld- und Sachenrecht, Kredit- und Kreditsicherungsrecht, Gesellschaftsrecht), Grundzüge des Verfassungs- und Verwaltungsrechts sowie die vertiefte Terminologie des jeweiligen Rechtsgebietes vorgesehen. Die Vermittlung des fachlichen Wissens in den einzelnen Intensivkursen wird durch eine Einführung in die weiterführende deutsche Fachliteratur und die Arbeitsweise deutscher Juristen ergänzt. Jeder Student erhält einen Nomos-Gesetzestext zum Zivilrecht – Wirtschaftsrecht und es werden speziell auf den Kurs ausgerichtete Skripte ausgeteilt, die durch die Dozenten erstellt werden. Das Programm der Deutschen Rechtsschule in Lodz dient zudem dazu, weiterführende Literatur und Kommentare für die polnischen Studierenden an der Universität Lodz bereit zu stellen, damit die interessierten Studierenden sich nicht nur an die ausgeteilten Skripte halten müssen, sondern einzelne Gebiete auch vertieft nacharbeiten können

Förderer:

Studiengang 1999-2001 – Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit (SdpZ)
Studiengänge 2002-2004; 2004-2006; 2006-2008 – Deutsche Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammenarbeit e.V. (IRZ-Stiftung)
Studiengänge 2010-2012; 2012-2014; 2014-2016; 2016-2018, 2018-2020 – Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. (DAAD)

Zeitplan des laufenden Studiengangs (2021-2023):

Oktober 2021 - Einführung in die Grundzüge des deutschen Rechtssystems und deutschen Gerichtswesens. Grundzüge des deutschen Privatrechts und Einführung in die deutsche juristische Arbeitsweise und Methodik (20 Std.)

November 2021 - Einführung in den allgemeinen Teil des BGB (20 Std.)

Dezember 2021 - Allgemeines Schuldrecht (20 Std.)

Januar 2022 - Kaufrecht und Überblick über sonstige besondere Vertragstypen (Mietvertrag, Werkvertrag) (20 Std.)

März 2022 - Gesetzliche Schuldverhältnisse und Grundzüge des Sachenrechts (20 Std.)

April 2022 - Kredit- und Kreditsicherungsrecht (20 Std.)

Mai 2022 - Familien- und Erbrecht(20 Std.)

Oktober 2022 - Einführung in das deutsche Strafrecht (20 Std.)

November 2022 - Grundbegriffe des deutschen Verfassungsrechts und Staatsorganisationsrechts (20 Std.)

Dezember 2022 - Grundzüge des deutschen Verwaltungsrechts (Wirtschaftsverwaltungsrechts) (20 Std.)

Januar 2023 - Grundbegriffe des Europarechts (20 Std.)

März 2023 - Grundbegriffe des deutschen Arbeitsrechts (20 Std.)

April 2023 - Grundzüge des Gesellschaftsrechts (20 Std.)

Mai 2023 - Internationales Privatrecht (20 Std.)