CENTRUM OCHRONY PRAWNEJ FINANSÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

1 lutego 2012 roku Centrum Ochrony Prawnej Finansów Samorządu Terytorialnego, kierowane przez prof. dr hab. Teresę Dębowską-Romanowską podpisało umowę o stałej współpracy ze Związkiem Miast Polskich. Jest to największa i najbardziej reprezentatywna organizacja samorządu miejskiego.

Centrum założone przez twórczynię podstaw finansów lokalnych, w trakcie tworzenia samorządu w Polsce, jest odpowiedzią na postulaty płynące od władz lokalnych, dotyczące ochrony ich praw w tej dziedzinie. Celem Centrum, a co za tym idzie i współpracy z ZMP nie jest zatem tylko zwykła odpłatna obsługa prawna samorządów, lecz przede wszystkim pomoc ekspercka służąca wsparciu ich działań.

Celem Centrum jest udzielanie pomocy w egzekwowaniu należnych samorządom w świetle Konstytucji i ustaw ustrojowych praw do odpowiedniego finansowania ich zadań. Stąd Centrum prowadzi działalność badawczą nad rozwiązaniami prawnymi gwarantującymi samorządom odpowiedni udział w dochodach publicznych państwa. Chodzi zwłaszcza o odpowiednie ukształtowanie dochodów własnych, zapewnienie rekompensaty ubytków w dochodach spowodowanych zmianami w polityce podatkowej państwa wywołującej niekorzystne skutki dla budżetów lokalnych, zmianę konstrukcji i kryteriów przyznawania subwencji ogólnej.
Następnym zadaniem Centrum jest sporządzanie opinii prawnych oraz opracowywanie wzorów pism procesowych, przydatnych samorządom w konkretnych sporach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz regionalnymi izbami obrachunkowymi, w sprawach dotyczących ochrony ich finansów.
Jeszcze jeden bardzo ważny zakres badań Centrum to przygotowywanie opinii prawnych na temat skutków dla finansów samorządów projektów ustawodawczych będących przedmiotem uzgodnień w Komisji Wspólnej.

Centrum Ochrony Prawnej Finansów Samorządu Terytorialnego zostało powołanez dniem dniem 1 stycznia 2012 roku, jako jednostka organizacyjna Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Kierownik Centrum:

prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska

Kontakt:

tel.: 42 635-46-04

e-mail: copfsamter@wpia.uni.lodz.pl

Centrum Ochrony Prawnej Finansów Samorządu Terytorialnego prowadzi działalność polegającą na:

1) prowadzeniu prac badawczych w zakresie:
- konstrukcji dochodów i przychodów samorządu,
- rozwiązań prawnych gwarantujących pełną rekompensatę ubytków finansowych dla gminy spowodowanych zmianami w polityce podatkowej władzy ustawodawczej wywołującymim niekorzystne skutki dla budżetów lokalnych,
- znaczenia gwarancji konstytucyjnych zawartych w art. 167 ust. 1 i 4 oraz 167 ust. 2 Konstytucji RP z punktu widzenia wymienionych wyżej kwestii,

2) odpłatnej działalności usługowej na rzecz zleceniodawców (jednostek samorządu terytorialnego, ich związków oraz innych podmiotów), polegającej na:
- prowadzeniu prac badawczych,
- sporządzaniu opinii prawnych,
- opracowaniu wzorów pism (wniosków) składanych przez samorządy do Trybunału Konstytucyjnego, pism procesowych samorządów w relacjach z regionalnymi izbami obrachunkowymi, sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi,

3) opiniowaniu projektów ustawodawczych związanych z finansami miast, a będących następnie przedmiotem prac Komisji Wspólnej,

4) udzielaniu pomocy we wskazywaniu kierunków legislacyjnych rozwiązań umożliwiających egzekucję praw samorządu,

5) organizowaniu konferencji, seminariów i debat,

6) przygotowywaniu publikacji będących rezultatem prowadzonej działalności badawczej,

7) prowadzeniu działalności wydawniczej.