Założenia Misji Uniwersytetu Łódzkiego wskazują, że nasza Uczelnia w swojej działalności przyczynia się do rozwoju ekonomicznego, społecznego i kulturowego regionu łódzkiego, Polski oraz Europy. Jest uczelnią nastawioną na współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi i dydaktycznymi, a także podmiotami z otoczenia społecznego, biznesowego i sektora publicznego. Również Strategia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego podkreśla potrzebę rozwoju współpracy z otoczeniem społecznym, gospodarczym i kulturalnym oraz odpowiadaniem na potrzeby tego otoczenia, w tym w zakresie kształcenia studentów. 

Prezentowana inicjatywa w pełni wpisuje się w realizację obu tych misji, zaś propozycja współpracy kierowana jest do grona ważnych podmiotów z otoczenia społecznego, biznesowego i sektora publicznego Uczelni, obejmującego między innymi korporacje prawnicze, administrację publiczną, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe.

Celem powołania Forum Partnerów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego jest stworzenie płaszczyzny współpracy oraz wymiany poglądów i opinii pomiędzy środowiskiem naukowym (akademickim) naszej Uczelni oraz szerokim gronem podmiotów, wśród których funkcjonuje Wydział i jego pracownicy, ale przede wszystkim nasi studenci i absolwenci. Doceniając rolę praktyki już na etapie kształcenia przyszłych prawników i administratywistów uważamy, że współpraca z otoczeniam zewnętrznym jest nieodzownym elementem kształtowania sylwetki absolwenta WPiA oraz treści programów studiów i praktyk realizowanych w murach naszej Uczelni. Naszą intencją jest także profilowanie kierunków studiów czy organizowanie studiów podyplomowych z uwzględnieniem potrzeb członków Forum Partnerów WPiA UŁ

Chęć udziału w Forum Partnerów WPiA UŁ wyraziły: 

 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi
 • Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
 • Izba Komornicza w Łodzi
 • Izba Notarialna w Łodzi
 • Komenda Miejska  Policji w Łodzi
 • Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi
 • Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi
 • Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi
 • PAUL HARMANN Polska sp z o.o.
 • PGE Ekoserwis S.A.
 • Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
 • Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej
 • Urząd Miasta Łodzi
 • Wojewódzki Urząd Pracy  w Łodzi
 • Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL

Kontakt
Centrum Wiedzy Eksperckiej
E-mail: cwe@wpia.uni.lodz.pl