Celem Sieci Naukowej Prawa Procesowego Cywilnego „PROcessUS”, działającej przy Katedrze Postępowania Cywilnego i WPiA Uniwersytetu Łódzkiego jest ułatwienie współpracy naukowej pomiędzy specjalistami z zakresu postępowania cywilnego z różnych ośrodków naukowych, zapewnienie przepływu informacji o prowadzonych badaniach oraz realizowanych i planowanych projektach naukowych, jak również umożliwienie wymiany poglądów na temat bieżących problemów procesowych.

Ponadto Sieć ma na celu wspieranie działań podejmowanych w ramach Centrum Badań nad Aksjologią Procedur Cywilnych UŁ działającego przy Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Łódzkiego.

Więcej informacji o Centrum Badań nad Aksjologią Procedur Cywilnych można znaleźć pod adresem: https://www.wpia.uni.lodz.pl/cbapc