KONTAKT

O CENTRUM

Prawo pracy to „prawo w rozwoju i w dynamicznych zmianach” – Wacław Szubert

Dynamizm prawa pracy

Szczególne właściwości prawa pracy, w tym zwłaszcza dynamizm rozwojowy tej dziedziny prawa powodują, że w dobie przemian społeczno-gospodarczych muszą być podejmowane kolejne wysiłki ukierunkowane na sprostanie coraz to nowym wyzwaniom współczesnego świata pracy;

Badania prawnoporównawcze

Komparatystyka prawnicza stanowi jedną z wiodących metod badawczych, wykorzystywanych w międzynarodowych przedsięwzięciach naukowych; studia prawnoporównawcze nie tylko przyczyniają się do umiędzynarodowienia wyników badań oraz szerzenia współpracy międzynarodowej, ale poprzez wykorzystanie szerokiego zbioru instytucji prawnych ukierunkowane są na poszukiwanie wzorcowych rozwiązań prawnych;

Umiędzynarodowienie nauki

Wyzwania, jakim musi sprostać aktualne prawo pracy mają wymiar ponadnarodowy, stąd poszukiwanie odpowiednich kierunków rozwiązywania aktualnych problemów na forum międzynarodowym ma wiodące znaczenie dla rozwoju nauki prawa pracy oraz prowadzenia badań naukowych;

Interdyscyplinarność prowadzonych badań

Do szczególnych właściwości prawa pracy należą interdyscyplinarne powiązania tej dziedziny prawa z innymi gałęziami nauk, co umożliwia prowadzenie badań naukowych na różnych płaszczyznach, a także wszechstronną i wnikliwą analizę zagadnień;

Rozwiązywanie kluczowych problemów społeczno-gospodarczych

Badania prawnoporównawcze, a także doświadczenia innych państw wykorzystywane są w procesie poszukiwania odpowiedzi na wyzwania wobec aktualnych problemów świata pracy oraz mają wyraźne przełożenie na środowiska społeczno-gospodarcze.

CELE I KIERUNKI DZIAŁANIA CENTRUM PPPUS

ZADANIA

 1. Prowadzenie badań naukowych o charakterze prawnoporównawczym w zakresie zróżnicowanych aspektów związanych z wykonywaniem pracy ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnych powiązań prawa pracy oraz zróżnicowanych metod badawczych;
 2. Umiędzynarodowienie nauki oraz wyników badań naukowych, prowadzonych przez polskich i zagranicznych naukowców w wyniku realizowanych przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz publikacji naukowych;
 3. Nawiązanie, wzmacnianie i rozszerzanie współpracy środowiska naukowego ze środowiskiem społeczno-gospodarczym poprzez wymianę informacji, przygotowywanie opinii, ekspertyz, szkoleń oraz kursów.
 • pozyskiwanie i realizacja grantów naukowych,
 • pogłębianie i urzeczywistnienie interdyscyplinarnej współpracy naukowej,
 • tworzenie platform i sieci badawczych w celu szerzenia międzynarodowej współpracy naukowej,
 • rozpowszechnianie i udostępnianie wiedzy poprzez przygotowywanie publikacji naukowych,
 • organizacja przedsięwzięć międzynarodowych o charakterze naukowym w celu wymiany wiedzy i doświadczeń przedstawicieli środowisk naukowych w formie:
  • seminariów,
  • szkół letnich oraz zimowych,
  • wykładów gościnnych,
  • konferencji oraz kongresów międzynarodowych; świadczenie pomocy prawnej, przygotowywanie opinii prawnych oraz ekspertyz
 • edukacja oraz organizowanie szkoleń w zakresie szeroko rozumianych aspektów związanych z wykonywaniem pracy.

ZESPÓŁ

Kierownik - prof. nadzw. dr hab. Mirosław Włodarczyk, kierownik Katedry Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej

Komitet Zarządzający – planuje przedsięwzięcia naukowo-badawcze i organizacyjne,  rozpoznaje obszary badawcze oraz realizuje zamierzone działania.

Rada Programowa – czuwa nad realizacją założonych celów i zadań:

Naukowy Komitet Doradczy - składa się z wybitnych Profesorów, pełniących fukcje doracze w zakresie planowanej działaności Centrum oraz naukowych przedwsięwzięć:

Prof. Manfred WeissGoethe University, Frankfurt (Niemcy),

Prof. Bernd WaasGoethe University, Frankfurt (Niemcy), European Labour Law Network,

Prof. Gilles TrudeauUniversity of Montreal (Kanada), Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail (CRIMT),

Prof. Jeff Kenner, University of Nottingham (Wielka Brytania),

Prof. Frank Hendrickx, KU Leuven (Belgia),

Prof. Michał Seweryński, Uniwersytet Łódzki,

Prof. Ludwik Florek, Uniwersytet Warszawski,

Prof. József Hajdú, University of Szeged (Węgry),

Prof. Guy Davidov, Hebrew University of Jerusalem (Izrael),

Prof. Lourdes Mella Méndez, University of Santiago de Compostela (Hiszpania), CIELO Laboral,

Komitet ekspertów - składa się z wybitnych speclalistów z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społacznych oraz polityki społecznej.

Prof. dr hab. Anna Musiała (Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu),

Prof. Leszek Mitrus (Uniwersytet Jagielloński),

dr hab. Dorota Dzienisiuk (Uniwersytet Warszawski),

Duarte Abrunhosa e Sousa, Centre for Legal and Economic Research of the Faculty of Law, University of Porto (Portugalia), CIELO Laboral,

AKTUALNE OBSZARY AKTYWNOŚCI

Tematy badawcze

Godna praca w dobie wyzwań globalnego świata
Determinanty zrównoważonego rozwoju społecznego

Wydarzenia naukowe:

W dniach 22-28 lipca 2018 r. w Fukuoce (Japonia) odbył się XX Generalny Kongres Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego, w ramach którego po raz pierwszy w historii zorganizowano Forum Młodych Badaczy Prawa Porównawczego (25 lipca 2018 r.). Centrum Porównawczego Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Katedrę Prawa Pracy UŁ reprezentowała dr Aneta Tyc, która wygłosiła referat pt. The Platform Economy: How Can Labour and Employment Laws Respond to Challenges Triggered by the New Business Model?Więcej zob.: www.mepli.eu/2018/08/iacl-younger-scholars-forum-fukuoka-25-july-2018-a-brief-overview/ oraz law.utexas.edu/younger-scholars-forum/

Projekty badawcze – DIALOG – w przygotowaniu

Ekspertyzy i opinie prawne

Staże i wymiana naukowa