KONTAKT

Kontakt do Podkomisji Rekrutacyjnej nr 1 i 2 dla studiów stacjonarnych:
e-mail: r_stacjonarne@wpia.uni.lodz.pl 
telefon: 661 377 855 (Podkomisje 1 i 2 zakończyły pracę. Telefon zostanie ponownie uruchomiony 10 września 2023 r. od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00).

Kontakt do Podkomisji Rekrutacyjnej nr 3 dla studiów niestacjonarnych:
e-mail: rekrutacjawpia@wpia.uni.lodz.pl 
telefon: 572 826 188 (czynny od wtorku do czwartku w godz. 18.00-19.00) 

 

 

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Szanowni Państwo, 

informujemy, że w roku akad. 2023/24 forma prowadzenia zajęć dla poszczególnych kierunków przedstawia się następująco: 

Kierunki prowadzone w trybie stacjonarnym: 

 • Prawo –  zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej dla wszystkich lat studiów, 

 • Administracja I stopnia - zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej dla wszystkich lat studiów, 

 • Administracja II stopnia - zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej dla wszystkich lat studiów, 

 • Polityka społeczna - zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej  

Kierunki prowadzone w trybie wieczorowym: 

 • Prawo –  zajęcia prowadzone  w formie stacjonarnej dla wszystkich lat studiów, 

Kierunki prowadzone w trybie zaocznym: 

 • Prawo – zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej  dla wszystkich lat studiów, 

 • Administracja I stopnia –  

I rok studiów- zajęcia prowadzone w formie online - semestr zimowy oraz letni, 

II; III rok studiów- zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej  -  semestr zimowy oraz letni, 

 • Administracja II stopnia –  

I rok studiów- zajęcia prowadzone w formie online - semestr zimowy oraz letni, 

II rok studiów- zajęcia w semestrze zimowym prowadzone w formie online, w semestrze letnim zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej,   

 • Prawo zatrudnienia- kadry i płace- 

 I rok studiów- w semestrze zimowym zajęcia prowadzone w formie online, w semestrze letnim zajęcia prowadzone w formie online oraz stacjonarnej, 

II rok studiów- w semestrze zimowym zajęcia prowadzone w formie online, w semestrze letnim zajęcia prowadzone w formie online oraz stacjonarnej 

 • Prawo podatkowe  i rachunkowość –  

I rok studiów- w semestrze zimowym zajęcia prowadzone w formie online – 8 zjazdów oraz w formie stacjonarnej – 3 zjazdy, w semestrze letnim zajęcia prowadzone w formie online, 

II rok studiów - w semestrze zimowym zajęcia prowadzone w formie online, w semestrze letnim zajęcia prowadzone w formie online oraz stacjonarnej 

OFERTA STUDIÓW NA WPIA UŁ I PROGI NA STUDIA STACJONARNE

Pełen wykaz kierunków studiów prowadzonych na WPiA UŁ

Progi punktowe na kierunki WPiA studia stacjonarne na rok akademicki 2022/2023:
Prawo
 - 550 p.
Administracja I stopnia - 161 p.
Polityka społeczna I stopnia - studia nieuruchomione. Brak rekrutacji na rok akad. 2023/2024

Podane wartości wskazują najniższy wynik punktowy, z którym w roku akademickim 2022/2023 kandydaci dostali się na dany kierunek. Progi punktowe na rok 2023/2024 będą zależne od wyników osiągniętych przez tegorocznych kandydatów.

UWAGA!

W związku ze zbliżającym się okresem rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku ak. 2023/2024 informujemy, że osoby będące aktualnie studentami danego kierunku studiów mogą brać udział w postępowaniu rekrutacyjnym na ten sam kierunek, jednak w razie pomyślnego wyniku rekrutacji warunkiem przyjęcia jest uprzednie skreślenie z dotychczasowej listy studentów. Nie jest bowiem możliwe wielokrotne, równoczesne posiadanie statusu studenta tego samego kierunku studiów! 

Z powyższych względów, w przypadku osób będących już studentami danego kierunku, rekrutujących się ponownie na ten sam kierunek, komisja rekrutacyjna będzie przyjmować dokumenty niezbędne do przyjęcia na studia dopiero po uprzednim okazaniu decyzji o skreśleniu z listy studentów  bieżącego roku studiów, pod rygorem wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania rekrutacyjnego.  

 

 • Etap 1 - Wybór kierunku studiów. Wszystkie kierunki studiów oferowane przez WPiA UŁ znajdują się na naszej stronie internetowej w serwisie rekrutacyjnym.
 • Etap 2 - Rejestracja w systemie elektronicznej rekrutacji.
 • Etap 3 - Wypełnienie formularza rejestracyjnego w systemie elektronicznej rekrutacji.
 • Etap 4 - Wprowadzenie wyników ze świadectwa maturalnego lub oceny z dyplomu z ukończonych wcześniej studiów (dotyczy kandydatów na studia II stopnia) w systemie elektronicznej rekrutacji.
 • Etap 5 - Zeskanowanie zdjęcia i przesłanie go do systemu elektronicznej rekrutacji. Zdjęcie musi spełniać wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych.
 • Etap 6 - Wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz przyporządkowanie wpłaty do odpowiedniego kierunku po zalogowaniu w systemie elektronicznej rekrutacji

UWAGA!!! Aby wziąć udział w rekrutacji na danym kierunku/specjalności należy uiścić opłatę rekrutacyjną najpóźniej ostatniego dnia zapisu wynikającego z daty podanej przy wybranym kierunku/specjalności. Kwotę należy wpłacić na wygenerowany przez system rekrutacyjny indywidualny numer konta. Można to zrobić zarówno na poczcie, jak i przelewem internetowym (termin pojawienia się opłaty na koncie to od 3 dni do 2 tygodni, w zależności od formy płatności). Wpłatę należy podpiąć pod wybrany kierunek. Zgodnie z zarządzeniem Rektora z opłaty zwolnieni są wychowankowie domów dziecka oraz pełne sieroty.

UWAGA!

 Osoby będące aktualnie studentami danego kierunku studiów mogą brać udział w postępowaniu rekrutacyjnym na ten sam kierunek, jednak w razie pomyślnego wyniku rekrutacji warunkiem przyjęcia jest uprzednie skreślenie z dotychczasowej listy studentów. Nie jest bowiem możliwe wielokrotne, równoczesne posiadanie statusu studenta tego samego kierunku studiów! Z powyższych względów, w przypadku osób będących już studentami danego kierunku, rekrutujących się ponownie na ten sam kierunek, komisja rekrutacyjna będzie przyjmować dokumenty niezbędne do przyjęcia na studia dopiero po uprzednim okazaniu decyzji o skreśleniu z listy studentów  bieżącego roku studiów, pod rygorem wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania rekrutacyjnego.   

 • Etap 7 - Złożenie przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymaganych dokumentów w miejscu i terminie wskazanym w systemie elektronicznej rekrutacji.

  Dokumenty należy przesłać pocztą tradycyjną z dopiskiem "rekrutacja - studia stacjonarne" + kierunek studiów  lub "rekrutacja - studia niestacjonarne" + kierunek studiów na adres:

  Wydział Prawa i Administracji
  Uniwersytet Łódzki
  ul. Kopcińskiego 8/12
  90-232 Łódź

   

Możliwe jest również złożenie dokumentów osobiście w dniach i godzinach podanych w zakładkach "Terminy składania dokumentów".

W przypadku wysłania dokumentów pocztą, należy przesłać oryginał świadectwa maturalnego lub kopię poświadczoną notarialnie (preferowane). Oryginał świadectwa należy odebrać z dziekanatu niezwłocznie po rozpoczęciu roku akademickiego. 

Uwaga! Decyzje pozytywne nie będą wysyłane, ani wręczane kandydatom. Przyjęcie na studia oznacza wpis na listę osób przyjętych na studia. Informacja ta będzie widoczna na koncie rekrutacyjnym.

 1. Etap 8 - Po przyjęciu na studia zapoznaj się z informacjami dla osób przyjętych na studia stacjonarne / studia niestacjonarne

Odwołania:
Po wszystkich etapach - osoby nieprzyjęte na studia mogą składać odwołania, od chwili odebrania pisemnej decyzji w sprawie. Odwoływanie się od decyzji widocznej w systemie elektronicznej rekrutacji jest przedwczesne i skutkuje wydaniem przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną postanowienia o niedopuszczalności odwołania.

Zarządzenie nr 112 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 5.05.2023 r. w sprawie: opłat wnoszonych przez cudzoziemców korzystających z usług edukacyjnych w Uniwersytecie Łódzkim (logowanie anonimowe)


 

Pliki do pobrania

Instrukcja dla osób składających dokumenty
Kandydat zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
 

na studia I. stopnia i jednolite studia magisterskie: 

 • kserokopię świadectwa dojrzałości poświadczoną przez Uniwersytet Łódzki - w przypadku składania osobistego oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu Podkomisji Rekrutacyjnej (w przypadku kandydatów ze starą maturą: wymagana jest kserokopia świadectwa dojrzałości poświadczona przez Uniwersytet Łódzki - oryginał świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu komisji rekrutacyjnej) - w przypadku przysyłania dokumentów pocztą należy przesłać oryginał i kserokopię, oryginał zostanie zwrócony 

na studia II. stopnia: 

 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów i suplementu (od 2005 roku) poświadczone przez Uniwersytet Łódzki - w przypadku składania osobistego oryginał dyplomu i suplementu wydany przez szkołę wyższą kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu Podkomisji Rekrutacyjnej - w przypadku przysyłania dokumentów pocztą należy przesłać oryginał i kserokopię, oryginał zostanie zwrócony 

 oraz: 

 • wydrukowana z systemu elektronicznej rekrutacji ankieta osobowa 
 • fotografię o wymiarach 35x45 zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (podpisaną na odwrocie imieniem i nazwiskiem), 
 •  wymagane jest okazanie dowodu osobistego Podkomisji Rekrutacyjnej, a w przypadku przysyłania dokumentów pocztą należy zweryfikować dane osobowe w dziekanacie po przyjęciu na studia

W przypadku kandydatów niepełnoletnich konieczne jest złożenie oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego.

Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia osób zakwalifikowanych jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów. Niezłożenie dokumentów w określonym terminie oznacza rezygnację ze studiów.

Wydział Prawa i Administracji UŁ
ul. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź
w sali 0.03 – (poziom 0, beczka A)

 • jednolite studia magisterskie : prawo, tryb stacjonarny
 • I stopień: administracja, tryb stacjonarny

15.07. (sobota) 10.00 - 13.00
17.07. (poniedziałek) 10.00 - 12.00
18.07. (wtorek) 14.00 - 17.00
19.07. (środa) 10.00 - 13.00

 • II stopień: administracja, tryb stacjonarny

27.07. (czwartek) 14.00 - 17.00
28.07. (piątek) 10.00 - 13.00

 

Pliki do pobrania

Informacje dla Studentów I roku:

Opłatę za legitymację w wysokości 22,- zł należy wpłacić na konto:

WPiA Uniwersytetu Łódzkiego Bank PKO S.A.II Oddział /Łódź

42 124030281111001029435358

Potwierdzenie opłaty należy przesłać na adres mailowy lub przesłać pocztą do odpowiedniego pracownika Działu Obsługi Studentów obsługującego wybrany kierunek studiów.

Na kierunkach: Prawo stacjonarne, Administracja stacjonarna I stopnia, potwierdzenie opłaty należy przesłać najpóźniej do 15 września 2023 r.

Prawo stacjonarne – Monika Adamiak, Izabela Chycińska           
madamiak@wpia.uni.lodz.plichycinska@wpia.uni.lodz.pl

Administracja stacjonarna I stopnia – Marta Wąsiewicz

mwasiewicz@wpia.uni.lodz.pl


Na kierunku Administracja stacjonarna II stopnia potwierdzenie opłaty należy przesłać najpóźniej do 20 września 2023 r.

Administracja stacjonarna II stopień – Monika Stachlewska
mstachlewska@wpia.uni.lodz.pl

Przydatne linki:

Formularze, regulaminy, informacje o opłatach za studia:
https://www.wpia.uni.lodz.pl/student/formularze-i-regulaminy

Lista Działów Obsługi Studenta dostępna jest na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/student/dzial-obslugi-studentow

 

Kierunki : prawo wieczorowe, prawo zaoczne, administracja I zaoczna, administracja II zaoczna, prawo podatkowe i rachunkowość zaoczne, Prawo zatrudnienia - kadry i płace zaoczne

03.10.2023 (wtorek) godz. 10.00-10.30 p. 4.60

05.10.2023 (czwartek) godz. 10.00-10.30 p. 4.13

 

Kierunki : prawo zaoczne, prawo zaoczne, administracja I zaoczna, administracja II zaoczna, prawo podatkowe i rachunkowość zaoczne, Prawo zatrudnienia - kadry i płace zaoczne

09.10.2023 (poniedziałek) godz. 15.15-15.45 p. 4.56

10.10.2023 (wtorek) godz. 10.00-10.30 p. 4.60

12.10.2023 (czwartek) godz. 10.00-10.30 p. 4.13

16.10.2023 (poniedziałek) godz. 15.15-15.45 p. 4.56

17.10.2023 (wtorek) godz. 10.00-10.30 p. 4.60

19.10.2023 (czwartek) godz. 10.00-10.30 p. 4.13

23.10.2023 (poniedziałek) godz. 15.15-15.45 p. 4.56

24.10.2023 (wtorek) godz. 10.00-10.30 p. 4.60

26.10.2023 (czwartek) godz. 10.00-10.30 p. 4.13

30.10.2023 (poniedziałek) godz. 15.15-15.45 p. 4.56

06.11.2023 (poniedziałek) godz. 15.15-15.45 p. 4.56

Informacje dla Studentów I roku:

Opłatę za legitymację w wysokości 22,- zł należy wpłacić na konto:

WPiA Uniwersytetu Łódzkiego Bank PKO S.A.II Oddział /Łódź

42 124030281111001029435358

Potwierdzenie opłaty należy przesłać na adres mailowy lub przesłać pocztą do odpowiedniego pracownika Działu Obsługi Studentów obsługującego wybrany kierunek studiów.

Na studiach niestacjonarnych potwierdzenie opłaty należy przesłać najpóźniej do 20 września 2023r

Prawo niestacjonarne wieczorowe – Dorota Getler               
dgetler@wpia.uni.lodz.pl

Prawo niestacjonarne zaoczne – Agata Pryczek    

agata.pryczek@wpi.uni.lodz.pl    

Administracja niestacjonarna I stopnia,– Beata Mielcarek Fiałkowska          
bmielcarek@wpi.uni.lodz.pl    

Administracja niestacjonarna II stopnia; Prawo podatkowe i rachunkowość II stopnia; Prawo zatrudnienia kadry i płace II stopnia – Ewa Andruszkiewicz.
eandruszkiewicz@wpia.uni.lodz.pl

Potwierdzenie opłaty przesyłają tylko osoby, które jeszcze nie posiadają legitymacji studenckiej lub chcą dokonać wymiany. 

Wydawanie dokumentów dla kierunków niestacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w dniu Inauguracji Wydziałowej

 • prawo niestacjonarne wieczorowe pok. 2.28 
 • prawo niestacjonarne zaoczne, pok. 2.28 
 • administracja niestacjonarna I stopnia pok. 2.27

Dokumenty dla studentów studiów niestacjonarnych zaocznych II stopnia

 • Administracja niestacjonarna II stopnia, 
 • Prawo podatkowe i rachunkowość, 
 • Prawo zatrudnienia - kadry i płace 

Ewa Andruszkiewicz pok. 2.07, eandruszkiewicz@wpia.uni.lodz.pl

Dokumenty zostaną wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru). 

 Dziekanat wyśle do każdego z osobna, następujące dokumenty: 

a/ umowę w 2 jednobrzmiących egzemplarzach,

b/ legitymację studencką,

c/ ślubowanie 

Obowiązkiem studentów jest: podpisanie umowy i odesłanie jednego podpisanego egzemplarza umowy oraz podpisanego ślubowania na adres Wydziału (ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź) z dopiskiem na kopercie KIERUNKU np. "Prawo podatkowe i rachunkowość". 

Osoby, które zmieniły miejsce zamieszkania są obowiązane: poinformować o tym fakcie Dziekanat kierunku drogą e-mailową pracowników poszczególnych kierunków. 

Przydatne linki:

Formularze, regulaminy, informacje o opłatach za studia:
https://www.wpia.uni.lodz.pl/student/formularze-i-regulaminy

Lista Działów Obsługi Studenta dostępna jest na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/student/dzial-obslugi-studentow

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE W UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

Zarządzenie nr 106 Rektora UŁ  w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2023/2024
Załącznik nr 9 - Wysokość opłat za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2023/2024
Załącznik nr 15 - Wysokość opłat za zajęcia nieobjęte programem studiów/ indywidualnym planem i programem studiów w roku akademickim 2023/2024 (studia stacjonarne i niestacjonarne)
Załącznik nr 1- Opłata za zajęcia nieobjęte programem studiów w roku akademickim 2023/2024

Informacja o opłatach za studia niestacjonarne w roku akademickim 2023/2024 znajduje się na stronie Uniwersytetu Łódzkiego:

OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE W UŁ W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024 (logowanie anonimowe)